Historiae Animalium Epitome

Aristophanes of Byzantium

Aristophanes of Byzantium. Excerptorum Constantini De Natura Animalium Duo Aristophanis Historiae Animalium Epitome subiunctis Aeliani Timothei aliorumque eclogis (Supplementum Aristotelicum, Volume 2). Lampros, Spyridon Paulou, editor. Berlin: Reimer, 1885

(604) Σαυρομάται δὲ ἵπποι μείζους τῶν Ἰβήρων εἰσίν, οὐ μὴν εὐσαρκότερο, ἀνάγωγοι δέ εἰσι.

(605) Κενταύρειοι δέ τινες ἵπποι καλοῦνται ἐν Θετταλίᾳ, ὧν αἱ ῥάχεις μετρίως κεκοίλανται εἰς ἀσφαλῆ καθέδραν τοῦ ἱππέως.

(606) Ἰβήριοι δὲ ἵπποι μικροὶ καὶ θηρατικοί· πιστεύονται δὲ οὖτοι ἀπ’ ἀγρίων ἵππων γεγονέναι. λεῖοι δὲ, ὀξεῖς πρὸς δρόμον, βαδίσαι δὲ ἀφυεῖς.

(607) Καππάδοκες δὲ Ἀρμένιοιεἶναί μοι δοκοῦσιν καὶ Φρύγες. κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ τοῖς Δαλμάταις εἰσὶ πάντες, ὡς ἐπὶ πολὺ τοιοῦτοι γινόμενοι.

[*](29 Ἰβήριοι] cf. Oppian. Cyneg. I,284)[*](2 κυδροὶ secunda littera corrosa D 4 μάλα D: anne scribendum μᾶλλον2 5 quid post κενεῶνας lateat obscurum; si ἐγκεχυμένοι eodem pertinet, fuerit ἐγκεκαμμένοι 6 ἔχον . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σις cetera corrosa D: ἔχοντες certo rescripsi, cetera ita suppleas: ἐφ᾿  ἤς εὐχερὴς ἡ στάσις 6. 7 lacuna certo expleri nequit 8 τὰς scripsi: τοὺς D 9 δεκατριῶν scripsi: . . . ατριῶν cetera corrosa D 12 ἀναβαίνεσθαι scripsi: α . . . . . . . . . . . . . . . cetera corrosa D 12. 13 ἰσχίων προβαίνοντες scripsi: ιοχ . . . . . . . . . οντες cetera corrosa D 13 κυδρώτατοι D 15 ξανθόχροοι scripsi: ξανθόχροιοί D 17 Λὐδιοι scripsi: Κὐδιοι culpa rubricatoris D 18 ἐριστικοὶ (cf. p.147,2) loco vix aptum: conicio περίστικτοι 20 ἐγχέμαλοι D. conicio ἀγχέμαχοι. nam bellicam virtutem praedicari ex opposito apparet 23 Μῆδοι scripsi: ῆδοι omissione rubricatoris D 25 ἰβήρων D 27 κενταὐριοι D 29 Ἡβήρειοι D)
149

(608) Ὀδρύσαι δὲ Θρᾳκῶν ὀλίγον βελτίους. μεγάλοι τε `εγέθει, χαλεποὶ τιθασεύεσθαι, δηκτικώτατοι, ἄψηκτοι τὰς ὠμοπλάτας.

(609) Σικελοὶ δὲ ἵπποι ταὸτὸν ἂν ἤσαν τοῖς | --- [*](f. 385r) ---ανφω καλ'ὶ γένοιντο ἂν καὶ ἂριστοι, ἵππων δὲ φ --- --- ῶροι, φίλυδροι, θυμοειδεῖς, φιλότιμοι. σώφρονες---

(610) Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλάτους.

Ἔστι μὲν καὶ ἔκ τῶν ἄλλων ὁ ἵππος γαῦρον· καὶ γὰρ καὶ τὸ μέγεθος καὶ τὸ τάχος αὐτὸν καὶ τοῦχένος τὸ ὑψηλὸν καὶ ἡ τῶν σκελῶν ὑγρότης καὶ ἡ τῶν ὁπλῶν κροῦσις, πάντα εἰς φρύαγμα καὶ τῦφον ἄγει· μάλιστα δὲ κομῶσα ἵππος ἁβρότατόν ἐστι καὶ θρυπτικώτατον. ἀτιμάζειν γοῦν ἀναβῆναι τοὺς ὄνους αὐτήν, ἵππῳ δὲ ὀχευομένη ἥδεται, καὶ ἑαυτὴν ἀξιοῖ τῶν μεγίστων. ὅπερ οὖν συνειδότες οἱ βουλόμενοι ἡμιόνους σφίσι γενέσθαι, ἀποθρίξαντες τῆς ἵππου τὴν χαίτην εἰκῇ καὶ ὡς ἔτυχεν, εἶτα μέντοι τοὺς ὄνους ἐπάγουσιν· ἡ δὲ ὑπομένει τὸν ἄδοξον ἤδη γαμέτην, πρῶτον αἰδουμένη. καὶ Σοφοκλῆς δὲ ἔοικε μεμνῆσθαι τοῦ πάθους.

(611) Τὰ βρέφη τῶν ἵππων ὅταν αἱ μητέρες καταλίπωσι πρὸ τῆς ἐκείνων ἐκθρέψεως οἷον ὀρφανά, ἐκτρέφουσι μετὰ τῶν οἰκείων παίδων οἰκτείρουσαι αἱ ἄλλαι αὐτά.

(612) Ἵππους μνοκέρους γῆ Ἰνδικὴ τίκτει. φασί. καὶ ὄνους μονοκέρους ἡ αὐτὴ τρέφει, καὶ γίνεται καί γε ἐκ τῶν κεράτων τῶνδε ἐκπώματα. καὶ εἴ τις ἐς αὐτὰ ἐμβάλῃ δηλητήρον, ὁ πιὼν οὐ βλαβήσεται· ἔοικε γὰρ ἀμυν τήριον τοῦ κακοῦ τὸ κέρας καὶ τὸ τοῦ ἵππου καὶ τὸ τοῦ ὄνου εἶναι.

(613) Τοὺς ἵππους ἕλεσί τε καὶ λειμῶσι καὶ τοῖς κατηνέμοις χωρίοις ἥδεσθαι μᾶλλον ἱπποτροφίας τε καὶ πωλοτροφικῆς ἄνθρωποι σοφισταὶ ὁμολογοῦσιν. ἔνθεν τοι καὶ Ὅμηρος ἐμοὶ δοκεῖ δεινὸς ὢν καὶ τὰ τοιαῦτα συνιδεῖν, ἔφη που·

 • τῷ τρισχίλιαι ἵπποι ἕλος καταβουκολέοντο.
 • [*](7 ἔστι] Ael. nat. anim. II 10 (p.37,17—30 Herch.) 16 τὰ βρέφη] Ael. I. c. III 8 p.61,32—62,3 Herch.) 19 ἵππους] Ael. I. c. III 41 (p.76,22—27 Herch.) 23 τοὺς ἵππους] Ael.I.c.IV 6 (p.82,24—83,6 Herch.)) [*](1 Ὀδρὐσαι scripsi: Ηδρυσαι culpa rubricatoris D βελτίους, ελ corrosa, D 2 ἄψηκτοι τὰς scripsi: ἂ. ηκτοι τοὺς (ψ littera corrosa) D ἄρρηκτοι coni. Diels 3 τοῖς scripsi: τ . . ς D 5 σώφρονες scripsi: σ . φ . . . .  . . . . cetera corrosa D 7 μὲν καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ὁ complevi ex Aeliano pro corrosis in D: μὲν τὴν ἄλλως ὁ Hercher 8 αὐτὸν καὶ τοῦ αὐχένος scripsi ex Ael.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . χένος cetera corrosa D 9 τῶν ὁπλῶν κροῦσις complevi ex Aeliano pro corrosis in D πάντα expunxit Hercher ἄγει D: ἀνάγει Ael. 10 κομῶσα ἵππος complevi ex Aeiliano pro corrosis in D 11 ἀναβῆναι τοὺς Ael.: ἀνα . . . . . . . . . . . cetera corrosa D ὀχευομένη D: γαμουμένη Ael. 13 ἀποθρίξαντες 9: ἀποθρίσαντες Ael. 14 γαμέτην Ael.: γαμετὴν D 16 τῶν D: τὰ τῶν Ael. 17 παιδίων Ael. 19 μονοκίρους (et infra) D: μονόκερως Ael. 20 γίνεται καί γε D. Ael.: γίνεταί γε Hercher 21 δηλητήριον D: φάρμακον θανατηφόρον Ael. οὐ βλαβήσεται D: οὐδὲν ἡ ἐπιβουλὴ λυπήσει αὐτόν Ael. 22 τὸ τοῦ (bis) D Ael.: τοῦ Hercher cum cod. Mon. 25 δοκεῖ D: δοκεῖν Ael. 26 ποῦ D 27 ἕλες D)
  150
  ἐξηνεμῶσθαι δὲ ἵππους πολλάκις ἱπποφορβοὶ τεκμηριοῦσι καὶ κατὰ τὸν νότον ἢ τὸν βορρᾶν φεύγειν. εἰδότα οὖν τὸν αὐτὸν ποιητὴν εἰπεῖν·
 • τάων καὶ Βορέης ἠράσσατο βοσκομενάων.
 • καὶ Ἀριστοτέλης δὲ, ὡς ἐμὲ νοεῖν, λαβὼν ἐντεῦθεν εὐθὺ τῶν προειρημένων ἀνέμων οἰστρηθείσας ἀποδιδράσκειν ἔατο αὐτάς.

  (614) Ἀκούω τὸν Σκυθῶν βασιλέα (τὸ δὲ ὄνομα | εἰδὼς ἐῶ· τί γάρ [*](f. 386r) μοι καὶ λυσιτελές ἐστιν;) ἵππον σπουδαίαν ἔχειν πᾶσαν ἀρετήν, ὅσην ἵπποι καὶ ἀπαιτοῦνται καὶ ἀποδείκνυνται, ἔχειν δὲ καὶ υἱὸν αὐτῆς ἐκείνης τῶν ἄλλων ἀρετῇ διαπρέποντα. οὔκουν εὑρίσκοντα οὔτε ἐκείνην ἄλλῳ παραβαλεῖν ἀξίῳ, οὔτε ἐκεῖνον ἄλλῃ ἐπαγαγεῖν τὸ ἐξ αὐτοῦ λαβεῖν σπέρμα ἀγαθῇ καὶ διὰ ταῦτα ἄμφω συναγαγεῖν ἐς τὸ ἔργον· τοὺς δὲ τὰ μὲν ἕτερα ἀσπάζεσθαι σφᾶς καὶ φιλοφρονεῖσθαι, οὐ μὴν ἐγχρίπτεσθαι. οὐκοῦν ἐπεὶ τῆς ἐπιβουλῆς τοῦ Σκύθου σοφώτερα ἦν τὰ ζῷα, ἐπηλύρασεν ἱματίοις τὸν καὶ τήν, καὶ ἐξειργάσαντο τὸ ἔκνομόν τε καὶ ἔκδικον ἐκεῖνο ἔργον. ὡς δὲ ἄμφω συνεῖδον τὸ πραχθέν, εἶτα μέντοι τὸ ἀσέβημα διελύσαντο θανάτῳ, πηδήσαντα κατὰ κρημνοῦ.

  (615) Λέγει Εὔδημος ἵππου νέας καὶ τῶν νεμομένων τῆς ἀρίστης ἐρασθῆναι τὸν ἱπποκόμον, ὥσπερ οὖν καλῆς μείρακος καὶ τῶν ἐν τῷ χωρίῳ ὡρικωτέρας πασῶν. καὶ τὰ μὲν πρῶτα ἐγκαρτερεῖν, τελευτῶντα δὲ ἐπιτολμῆσαι τῷ λέχει τῷ ξένῳ καὶ ὁμιλεῖν αὐτῇ. τῇ δὲ εἶναι πῶλον, καὶ τοῦτον καλόν, θεασάμενόν γε μὴν τὸ πραττόμενον ἀλγῆσαι, ὥσπερ οὖν τυραννουμένης ἄνδρα, εἶτα μέντοι καὶ φυλάξαι ἔνθα ἐτάφη καὶ φοιτῶντα ἀνορύττειν αὐτόν, καὶ ἐνυβρίζειν τῷ νεκρῷ καὶ λυμαίνεσθαι λύμην ποικίλην, οὐκ αἰσθανόμενος ἀλγοῦντα αὐτόν.

  (616) Μόνας ἀκούω τῶν ζῴων τὰς ἵππους καὶ κυούσας ὑπομένειν τὴν [*](6 ἀκοὐω] Ael.nat.anim.IV 7 (p.83,7—21 Herch.) 17 λέγε] Ael. l.c. IV 8 (p.83, 22—84,2 Herch.) 25 μόνας] Ael. l.c. IV 11 (p.84,20—24 Herch.)) [*](1 ἐξηνεμόσθαι D 2 ἢ Ael.: καὶ D 3 ἠράσατο D 4 εὐδὺ tertia littera corrosa D 5 διδράσκειν Hercher ἐ.ατο secunda littera corrosa D 6 ἀκούω Ael.: ἀκούων D τὸν Ael.: τῶν D 7 ἐστιν ἵπον σπουδαίαν ἔχειν πᾶσαν Ael.: corrosa in D 8 ἀποδείκνυνται ἔχειν δὲ Ael.: corrosa in D 9 ἀρετῇ διαπρέποντα. οὔκουν εὑρίσκοντα Ael.: ἀρ . . ᾖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ρίσκοντα cetera corrosa D 9. 10 παραβαλεῖν Ael.: παραβάλλειν D 10 οὔτε ἐκεῖνον ἄλλῃ ἐπαγαγεῖν τὸ Ael.: οὖ . . . . . . . . . . . . . . . ὀ cetera corrosa D 11 ἀγαθῇ Ael.: ἀγαθὴν D ταῦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . γεῖν cetera corrosa D 12 καὶ φιλοφρονεῖσθαι Ael.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σθαι cetera corrosa D ἐγχρίπτεσθαι D Ael.: ἐγχρίμπτεσθαι ἀλλήλοις Hercher e Vat. 12, 13 οὐκοῦν ἐπεὶ Ael.: οὔκουν D 13 τοῦ Σκύθου σοφώτερα Ael.: τ. . . . . . . . . . . . . . . . . ερα cetera corrosa D ἐπηλύγασεν Ael.: ἐπελόγασεν D 14 καὶ τὴν Ael.: καὶ τὸν D ἐξειργάσαντο τὸ ἔκνομόν Ael.: ἐξ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . νομόν ceteracorrosa D ἔκδικον Ael.: ἔνδικον D 16 πηδήσαντα D cum vulg. Ael.: πηδήσαντε ex Mediceo restitutum Ael. 19 ὡρικτέρας Ael.: ὀρικωτέρους D 22 τῆς addidi ex Ael.: om. D 24. 25 αἰαθανόμενος. αἰσθανομένῳ Ael., cui restitue αἰσθανόμενος Hercher 23 Μόνας Ael.: Γόνας culpa rubricatoris D)

  151
  τῶν ἀρρένων μίξιν· εἶναι γὰρ λαγνιστάτας. διὰ ταῦτά τοι καὶ τῶν γυναικῶν τὰς ἀκολάστους ὑπὸ τῶν σεμνοτέρας αὐτὰς εὐθυνόντων καλεῖσθαι ἵππους.

  (617) Οἱ ἵπποι, τὰς κάτω βλεφαρίδασ οὔ φασιν αὐτοὺς ἔχειν. Ἀπελλῆν οὖν τὸν Ἐφέσιον αἰτίαν λέγουσιν ἔχειν, ἐπεί τινα ἵππον γράφων οὐ παρεφύλαξε τὸ ἵδιον τοῦ ζῴου. οἱ δὲ οὐκ Ἀπελλῆν φασι ταύτην τὴν αἰτίαν ἐνέγκασθαι, ἀλλὰ Νίκωνα, ἀγαθὸν μὲν ἄνδρα γράψαι τοῦτο τὸ ζῷον, σφαλέντα δὲ ἐς μόνον τὸ εἰρημένον.

  (618) Ἵππος εἰ τυγχάνει κηδεμονίας ἀμείβεται τὸν εὐεργέτην εὐνοίᾳ τε καὶ φιλίᾳ. καὶ ὁποῖος μὲν ἦν ὁ Βουκέφαλος εἰς Ἀλέξανδρον διαρρεῖ πανταχόσε ὁ λόγος, καὶ οὔ μοι λέγειν αὐτὸν ἥδιόν ἐστι. καὶ τὸν Ἀντόχου δὲ ἵππον τὸν τιμωρήσαντα τῷ δεσπότῃ καὶ ἀποκτείναντα | τὸν Γαλάτην [*](f. 386r) ὅσπερ οὖν ἀπέσφαξε τὸν Ἀντίοχον ἐν τῇ μάχη (ὄνομα δὲ τῶ Γαλάτῃ Κεντοαράτης ἦν) ἐῶ καὶ τοῦτον. Σωκλῆς δὲ ἄρα (οὐ γάρ τί που πολλοὶ τόνδε μοι δοκοῦσιν ἐγνωκέναι) Ἀθηναῖος μὲν ἦν, καλὸς δὲ καὶ ἐδόκει καὶ ἐπεφύκει. οὗτος οὖν ἐπρίατο ἵππον ὡραῖον μὲν καὶ αὐτόν, ἐρωτικὸν δὲ ἰσχυρῶς καὶ οἷον σοφώτερον ἢ κατὰ τοὺς ἄλλους ὁρᾶν ἵππους. οὐκοῦν ἐρᾷ τοῦ δεσπότου δριμύτατα, καὶ προσιόντος ἐφριμάττετο καὶ ἐπικροτοῦντος ἐφρυάττετο, καὶ ἀναβαίνοντος ἑαυτὸν παρεῖχεν εὐπειθῆ, καὶ παρεστῶτος κατὰ πρόσωπον ὁ δὲ ὑγρὸν ἑώρα. καὶ ταῦτα μὲν ἐρωτικὰ ὄντα ἤδη ὅμως τερπνὰ ἐδόκει· ἐπεὶ δὲ ἧν ὥς τι καὶ δρασείων εἰς τὸ μειράκιον προπετέστερος, καὶ διέρρει λόγος ὑπὲρ ἀμφοῖν ἀτοπώτερος, ὁ Σωκλῆς οὐκ ἐνεγκῶν τὸ ἀπόφημον, ὡς ἐραστὴν ἀκόλαστον μισήσας ἀπημπόλησε τὸν ἵππον. ὁ δὲ οὐ φέρων τὴν ἐρημίαν τὴν ἀπὸ τοῦ καλοῦ, ἑαυτὸν τοῦ ζῆν ἀπήλλαξε λιμῷ βιαιοτάτῳ.

  (619) Μήτηρ δὲ ἄρα καὶ ἡ θήλεια ἵππος ἀγαθὴ ἦν καὶ τοῦ πώλου τοῦ ἐξ αὐτῆς μεμνῆσθαι δεινή. ὅπερ οὖν κατεγνωκὼς Δαρεῖος ὁ κάτω εἶτα μέντοι ἐπήγετο ἐς τὰς μάχας ἐξ δίνων ἵππους τὰ βρέφηη καταλιπούσας οἴκοι. τρέφονται δὲ καὶ ὀρφανοὶ μητέρων οἱ πῶλοι γάλακτι ξένῳ, ὥσπερ οὖν καὶ οἱ ἄνθρωποι. οὐκοῦν ὅτε ἡ τροπὴ τῆς μάχης τῆς κατὰ τὸν Ἰσσὸν τὰ Περσῶν πιέζειν ὑπήρξατο, καὶ ἐνικᾶτο Δαρεῖος, ἵππον ἀνέβη [*](4 οἱ ἵπποι] Ael. nat. anim. ΙV 50 (p.103,23—29 Herch.) 8 ἵππος] Ael. l. c. VI 44 (p. 159,10—32 Herch.) 25 μήτηρ] Ael. l. c. VI 48 (p.160,28—161,7 Herch.)) [*](1 διαταῦτοι τοι D 3 αὐτοὺς Ael.: αὐτὰς D 3 et 5 ἀπείην D 4 ἐπεὶ Ael.: ἐπί D 4 Μίκωνα rest. Meursius τὸ ζῷον τοῦτο Ael. 7 δὲ ἐς D: δ᾿ οὖν ἐς Ael. 8 τυγχάνοι Hercher 9 Βουκέφαλος D cum vulg. Ael.: Βουχεράλας ex Medie. edit. Ael. 11 τὸν Γαλάτην ὅσπερ οὖν scripsi ex Ael. pro corrosis in D 12, 13 Γαλάτη Κεντοαράτης ἦν ἐῶ scripsi ex Aeliano: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .᾿ ῶ centera corrosa D 13 14 τί που πολλοὶ τόνδε μοι δοκοῦσιν Ael.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . οκοῦ . . . cetera corrosa D 14, 15 ἐδόκει καὶ ἐπεφύκει rescripsi pro corrosis ex Aeliano 15 ἐπρίατο Ael.: ἐπιπρπατο D 15, 16 αὑτόν, ἐρωτικὸν δὲ ἰσχυρῶς Ael.: αὐτὸ . . . . . . . . . . . . . .  χυρῶς cetera corrosa D 16 ὁρᾶν eiecit Hercher ἵππους οὐκοῦν ἐρᾷ Ael.: . . . . . . . . . . ᾶ cetera corrosa D 17. 18 ἐπικροτοῦντος corrosam in D 18 εὐπειθῆ, καὶ Ael.: εὐπ . . . . . . . . . cetera corrosa D 20 δρασίων D 22 ἀπεμπόλησε D)

  152
  θῆλυν, φυγῆς δεόμενος καὶ σωτηρίας ὠκίστης. ἡ δὲ ἄρα τοῦ καταλειφθέντος μνήμῃ, ὡς εἶχεν ἐπιθυμίας καὶ ποδῶν, τὸν δεσπότην ὑμνεῖται τῆς ἀκμῆς τῶν ἐπικειμένων κινδύνων ἐξαρπάσαι.

  (620) λέγεται δὲ καὶ ἵππου τὰ οὖρα εἰ ἐπισχεθῇ, παρθένον λύσασαν ἣν φορεῖ ζώνην ἐὰν αὐτὸν παίῃ κατὰ τοῦ προσώπου τῇ ζώνῃ, παραχρῆμα ἐξουρεῖν ἀθρόως καὶ τῆς ὀδύνης παύεσθαι. θήλειαν δὲ ἵππον εἰς ἀφροδίσιν λυττήσασαν πάνυ σφόδρα παῦσαι ῥᾳδίως ἔστιν, ὡς Ἀριστοτέλης λέγει, εἴ τις αὐτῆς ἀποκείραι τὰς κατὰ τοῦ τένοντος τρίχας· αἰδεῖται γάρ, καὶ οὐκ ἀγανακτήσει, καὶ παύεται τῆς ὕβρεως καὶ τοῦ σκιρτήματος τοῦ πολλοῦ, κατηφήσασα ἐπὶ τῇ αἰσχύνῃ. τοῦτό τοι καὶ Σοφοκλῆς αἰνίττεται ἐν τῇ Τύρῳ τῷ δράματι· πεποίηται [*](f. 387r) δέ οἱ αὕτη λέγουσα, καὶ ἅ λέγει ταῦτά ἐστι·

 • κόμης δὲ πένθος λαχανοπώλου δίκην,
 • ἥτις συναρπασθεῖσα βουκόλων ὕπο
 • μάνδραισιν ἱππείαισιν ἀγρίᾳ χερὶ
 • θέρος θερισθῇ ξανθὸν αὐχένων ἄπο,
 • σπασθεῖσα δ’ ἐν λειμῶνι ποταμίων ποτῶν
 • ἴδῃ σκιᾶς εἴδωλον αὐγασθεῖσ’ ὑπὸ,
 • κουραῖς ἀτίμως διατετιλμένης φόβης.
 • κεῦαν ἄν τις οἰκτιρμῶν τίς οἰκτείρει ὅν ἵππον
 • ἴσουσιν αἰσχύνῃσιν, οἷα μαίνεται
 • πενθοῦσα καὶ κλαίουσα τὴν πάρος φόβην.
 • [*](3 λέγεται] Ael. nat. anim. XI 18 (p. 280, 13—281,2 Hereh.) Ἀριστοτέλης] cf. Arist. hist. anim. Z 18 p.572b2 10 Σοφοκλῆς] fr. 588 Dind.)[*](4 ἵππου D Ael.: ἵππος jacobs ἐπισχεθείη Hercher παρθένον D Ael.: παρθένος Jacobs λύσασαν D Ael.: λύσασα cum Paris. c Hercher 5 παίσῃ Hercher ἐξουρεῖν-παύεσθαι Ael.: ἐξουρεῖ—παύεται D 6 ἀφροδίσια Ael.: ἀφ . . . . . σια cetera corrosa D 7 ἀποκεῖραι D: ἀποκείρει Ael.: ἀποκείρειε Hercher τὰς Ael.: τὰ D 8 ἀγανακτήσει D Ael.: ἀτακτεῖ Hercher: malim ἀγανακτεῖ. (cum ἀγανακτεῖ, praesertim in Sophoclea, non quadret, ἄγαν ἀκταίνει subesse mihi videtur. Diels) 9 τῆς Ael.: corrosum in D κατηφήσασα Ael.: καταφρονήσασα D 11 δέ οἱ αὕτη λέγουσα, καὶ ἅ λέγει ταῦτά ἐστι Ael,: δ, αιαυτηλεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cetera corrosa D 12 κόμης Ael.: .ομος cetera corrosa D πένθος Ael.: πενθῇς D λαχανοπώλου D cum Ael. Mediceo: λαγχάνω πώλου Ael. 13 ἥτις συναρπασθεπῖσα βουκόλων Ael.: corrosa in D 14 μάνδραισιν μάνδραις ἐν Brunck] ἱππείαισιν ἀγρίᾳ χερὶ Ael.: μάνδρασιν ἱππίασιν ἀγρί . . . ρ. . cetera corrosa D 15 θέρος θερισθῇ ξανθὸν αὐχένων Ael.: . . . ρ . . . . . . . . . . . . . . . . .  χένων cetera corrosa D 15, 16 ἅπο σπασθεῖσα Grotius ἀποσπασθεῖσα D vulg Ael.: ἄπο, πλαθεπισα Reiske 16 δὲ ἐν D ποταμίων ποτῶν Ael.: ποτα . . . . . . . . . . . . . cetera corrosa D 17 ἵδῃ σκιᾶς scripsi ex Ael.: corrosa in D αὐγασθεῖσα ὕπο D: αὐγασθεῖσ’, ὑπὸ Ael.: αἰκισθεῖσ’ ὑπὸ Hiercher: αὐγκσθεῖσά που Meineke 18 ἀτίμως διατετιλμένης φόβης Ael.: ἀτίμ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cetera corrosa D 19, 20 κεῦαν ἔν τις οἰκτιρμῶν τίς οἰκτείρει ὃν ἵππ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . cetera corrosa D: φεῦ ἂν οἰκτίρμων τις οἰκτείρῃ ὄν ἵππον ἵσουσιν αἰσχύνῃσιν vulg. Ael.: φεῦ, κἂν ἀνοικτίρμων τις οἰκτείρειέ νιν πτήσσουσαν αἰσχύνῃσιν post alios Hercher 21 πάρος φόβην Ael.: πα . . . . . . . . . . . . . cetera corrosa D)
  153

  (621) Ἴδια δὲ ἄρα τῶν ζῴων καὶ ἐκεῖνα λέγεται. α⟨ἱ ἵπποι εἰς ἁρμα>τηλασίαν ἐπιτηδειότεραι εἶναι πιστεύονται. πυνθάνομαι δὲ τοὺς ἂνδρας τοὺς πωλευτικοὺς λέγειν ὅτι ἄρα χαίρουσιν ἵπποι λουτρῷ τε καὶ ἀλοιφῇ; ὅτι δὲ καὶ μόρῳ ἐχρίοντο ἵπποι, Σιμωνίδης ἐν τοῖς ἰάμβοις λέγειι. Πέρσαι δὲ μετὰ τὴν Κόρου μάχην τὴν ἐν Λυδίᾳ καμήλους τοῖς ἵπποις συντρέφουσι, τὸ δέος τῶν ἵππων τὸ ἐκ τῶν καμήλων εἰς αὐτοὺς ἐξαπτόμενον ἐκβάλλειν πειρώμενοι τῇ συντροφίᾳ.

  (622) Ἐν Θετταλίᾳ ὁ μέλλων γαμεῖν θόων τὰ γαμοδαίσια ἵππον εἰσάγει πολεμιστὴν τὸν χαλινὸν περικείμενον καὶ τὴν ἐνόπλιον σκευὴν ἐκείνην πᾶσαν· εἶτα ὅταν ἀπὸ τῆς ἱερουργίας γένηται καὶ σπείσῃ, τῇ νύμφῃ τὸν ἵππον ἀπὸ τοῦ ῥυτῆρος ἀγαγὼν παραδίδωσι. τί δὲ νοεῖ τοῦτο, Θετταλοὶ λεγέτωσαν.

  (623) Ἵππον δὲ ἄρα Ἰνδὸν κατασχεῖν καὶ ἀνακροῦσαι προπηδῶντα καὶ ἐκθέοντα οὐ παντὸς ἦν, ἀλλὰ τῶν ἐκ παιδὸς ἱππείαις πεπαιδευμένων. τοῦτο γὰρ αὐτοῖς ἐστιν ἐν ἔθει χαλινῷ ἄρχειν αὐτῶν καὶ ῥυθμίζειν αὐτοὺς καὶ ἰθύνειν, κημοῖς δὲ ἂρα κεντρωτοῖς· ἀκόλαστόν τε ἔχουσι τὴν γλῶτταν καὶ τὴν ὑπερῴαν ἀβασάνιστον· ἀναγκάζουσι δὲ αὐτοὺς ὅμως οἵδε οἱ τῆς ἱππείας σοφισταὶ περικυκλεῖν καὶ περιδινεῖσθαι ἐς ταὐτὸν στρεφομένους, καὶ περ εἰδον ἀστόμους. δεῖ δὲ ἄρα τῷ τοῦτο δράσοντι καὶ ῥώμης χειρῶν καὶ ἐπιστήμης εὖ μάλα ἱππικῆς. πειρῶνται δὲ οἱ προήκοντες εἰς ἄκρον τῆσδε τῆς σοφίας καὶ ἅρμα οὕτως περικυκλεῖν καὶ περιάγειν. εἴη δ’ ἄν ἀθλος οὐκ εὐκαταφρόνητος | ἀδηφάγων ἵππων τέτρωρον περιστρέφειν [*](f. 387v) ῥᾳδίως. φέρει δὲ τὸ ἅρμα καὶ παραβάτας ὁ δὲ στραττώτης ἐλέφας ἐπὶ τοῦ καλουμένου θωρακίου ἢ καὶ νὴ Δία τοῦ τοῦ νώτου γυμνοῦ καὶ ἐλευθέρου φέρει πολεμιστὰς μὲν τρεῖς παρ᾿ ἑκάτερα βάλλοντας καὶ τὸν τρίτον κατόπιν, τέταρτον δὲ τὸν τὴν ἅρπην ἔχοντα διὰ χειρῶν καὶ ἐκείνῃ τὸν θῆρα ἱθύνοντα, ὠς οἴακι ναῦν κυβερνητικὸν ἄνδρα καὶ ἐπιστάτην τῆς νεώς.

  [*](1 Ἴδια] Ael. nat. anim. XI 36 (p. 289,3—11 Herch.) 4 Σιμωνίδης] cf. Sim. Amorg fr. 7, 64 B. 8 ἐν Θετταλίᾳ] Ael. nat. anim. XII 34 (p.310,17—23 Herch.) 13 ἵππον] Ael. I. c. XIII 9 (p. 322,32—323, 20 Herch.))[*](1 ἴδια D λέγεται eiecit Hercher αἱ ἵπποι εἰς ἁρματηλασίαν Ael.:α . . . . . . . . . . . . τηλασίαν cetera corrosa D 8 ὁ D: δὲ ὁ Ael. τὰ γαμοδαίσια Gesner: τὰ γαμοδέσια Ael.: τὰ μοδέσια D 9 ἐκείνην D: καὶ ἐκείνην Ael. 10 ἱερουργίας Ael.: ἱεραργίας D σπείσῃ Ael.: πείσῃ D 14 ἐκθέοντα, θέ corrosa, D οὐ παντὸς ἦν Ael.: Τοῦ παντὸς ἢ D ἱππειαις Ael.: ἱππείας D 15 τοῦτο D Ael.: sed scribendum οὐ cum Herchero 16 ἀκόλαστον γὰρ jacobs 18 περιδινεῖσθαι ex περιδεινεῖσθκι correxit D1 18, 19 καὶ ἦπερ εἶδον ἀστόμους delevit Hercher 19 τῷ addidi ex Aeliano 21 ἄρμα Ael.: ἂμα D 22 ἀδηφάγων ἵππων τέτρωρον περιστρέφειν ῥφδίως· φέρει δὲ τὸ ἂρμα παραβάτας δύο· ὁ δὲ στρατιώτης Ael.: . . . . . . . . . . . . . .  . εριστρεφ . . . . . ρ .  . . . ως φέρει δὲ τὸ . . . . . . . . . . καὶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .τώτης D corrosa ad exemplum Aeliani refeci 24 θωρακίου Ael.: θωρα . . ου cetera corrosa D ἤ καὶ νὴ Δία τοῦ νώτου γυμνοῦ καὶ Ael.: corrosa D 25 φέρει corrosum D τρεῖς, secunda littera corrosa, D παρ’ ἑκάτερα βάλλοντας Ael.: corrosa D 26 ἐκείνῃ Ael.: ἐκίνει D 27 οἴακι ναῦν κυβερνητικὸν Ael.: οἴο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . τικὸν ceteracorrosa D ἐπιστάτην τῆς νεώς Ael.: ἐπστάντα . . . νεῶς cetera corrosa D)
  154