Texts

  • Fragmenta alia antiqua

    • Greek, Ancient (to 1453) Dorotheus of Sidon. Apotelesmaticorum qui feruntur libri VI. Koechly, Hermann, editor. Leipzig: Teubner, 1858.