Texts

  • Apotelesmatica

    • Greek, Ancient (to 1453) Manetho. Apotelesmaticorum qui feruntur libri VI. Koechly, Hermann, editor. Leipzig: Teubner, 1858.