Texts

  • Fragmentum Synodicae Epistulae

    • Greek, Ancient (to 1453) Polycrates Ephesius. Reliquiae Sacrae, Volume 2. Routh, Martin Joseph, editor. Oxford: Oxford University Press, 1846.