Texts

  • Fragmenta

    • Greek, Ancient (to 1453) Philoxenus of Alexandria. Grammaticae Romanae Fragmenta, Vol. 1. Funaioli, Gino, editor. Leipzig: Teubner, 1907.