Historiae Animalium Epitome

Aristophanes of Byzantium

Aristophanes of Byzantium. Excerptorum Constantini De Natura Animalium Duo Aristophanis Historiae Animalium Epitome subiunctis Aeliani Timothei aliorumque eclogis (Supplementum Aristotelicum, Volume 2). Lampros, Spyridon Paulou, editor. Berlin: Reimer, 1885

(544) Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλάτους. Προβατεῖαι δὲ Ἰνδῶν ὁποῖαι μαθεῖν ἀξιον. τὰς αἶγας δὲ καὶ τὰς ὅϊς ὄνων τῶν μεγίστων μείζονας ἀκούω καὶ ἀποκύειν τέτταρα ἑκάστην· μείω γε μὴν τῶν τριῶν οὔτε αἴξ Ἰνδικὴ οὔτ’ ἂν ὅϊς ποτὲ τέκοι. καὶ τοῖς μὲν προβάτοις αἱ οὐραὶ πρὸς τὸν πόδα τέτανται, αἱ δὲ αἶγες μηκίστας ἔχουσιν ὥστε ἐπιψαύειν γῆς ὀλίγου. τῶν μὲν οὖν ὀΐων τῶν τίκτειν ἀγαθῶν ἀποκόπτουσι τὰς οὐρὰς οἱ νομεῖς, ἵνα βαίνωνται, ἐκ δὲ τῆς πιμελῆς τῆς τούτων καὶ ἔλαιον ἀποθλίβουσι· τῶν δὲ ἀρρένων διατέμνουσι τὰς οὐράς, καὶ ἐξαιροῦσι τὸ στέαρ καὶ ἐπιρράπτουσι καὶ ἑνοῦται πάλιν ἡ τομὴ καὶ ἀφανίζεται τὰ ἴχνη αὐτῆς.

(545) Ἀλέξανδρος δὲ ὁ Μὑνδιος ἐν τῷ Πόντῳ πρόβατα πιαίνεσθαι καὶ ὑπὸ τοῦ πικροτάτου φησὶν ἀψινθίου. τὰς δὲ ἐν τῷ Μlίμαντι γινομένας αἶγας ἐξ μηνῶν μὴ πίνειν, ὁρᾶν δὲ εἰς τὴν θάλατταν μόνον καὶ κεχηνέναι καὶ τὰς αὔρας τὰς ἐκεῖθεν δέχεσθαι ὁ αὐτὸς λέγει. αἰγας δὲ Ἰλλυρίδας ὁπλὴν ἀκούω ἔχειν, ἀλλ’ οὐ χηλήν.

(546) Λόγον δὲ Ἰταλὸν τῇ Συβαριτῶν πόλει συνακμάσαντος ἔργου μνημονεύοντα καὶ φοιτήσαντα εἰς ἐμὲ εἰπεῖν οὐ χεῖρόν ἐστι. τὴν ἡλικίαν [*](1 ἐν δὲ τοῖς] cf. Ael. nat. anim. KVI 33 (p. 407, 18—20 Herch.) 2.3 ἐν Ἰνδοῖς] cf. Ael. I. c. XVI 35 p.407,32—408,4 Herch.) 5 Λιβύων] cf. Ael. I. c. XNI 37 (p. 408,23 Herch.), sed apud Ael. Psyllorum gentis Indicae, non Lybycae mentio fit 5. 6 αἱ δὲ Κάσπιαι] cf. Ael. I. c. XVII 34 (p. 427, 33 Herch.) 6 αἱ Σκύριαι] cf. Ael. I.c.III 34 (p.74,14—15 Herch.) 7 Ἀριστοτέλης] cf. Ael.l.e.XVI 33 (p.407,15 —17 Herch.)) 9 προβατεῖαι] Ael. I. c. IV 32 (p.94,6—17 Herch.) 18 Ἁλέξανδρος] Ael. I.c. V 27 (p. 122,1—7 Herch.) 23 λόγον] Ael. 1.e. VI 42 (p. 157,7—158, 2 Herch.) [*](1 Καρίσκον Ael.: κερίσκον D Βουδιανοῖς D Ael.: Bουδίνοις L.Dindorf 3 Κὠυθα acc. Ael. ἐπιχωρίοις scripsi ex Ael.: . . . . .ρί . ισ cetera corrosa D 4 ὀρθαγόρας scripsi ex Aeliano: .ρθαιοὐρας D ταῦτά φησι scripsi: ταῦτα φασὶ D 6 κάσπίαι 9 post αἶγες lacunam indicavi ex Aeliano supplendam σκὐριοι D γάλα ἀφθονώτατον scripsi ex Aeliano: γά . . α .θονώτατον cetera corrosa D 7 Ἀριστοτέλης μέντοι φησὶν ἐν χωρίῳ scripsi: ἀριστοτέ . . . μ . . . . . . .  φησὶν ἐ . .ωρίῳ cetera corrosa D 8 τοὺς μαστοὺς ἔχειν ἀπηρτημένους scripsi secundum Aelianum: τ. . .. . . . .τοὺς ἔχειν ἀ . . . . . ἡμένους cetera corrosa D 9 προβατεῖαι δὲ Ἰωδῶν Ael.: προβατία . . . . νοῶν cetera corrosa D 10 δὲ delevi τῶν μεγίστων Ael.: . . . . εγίστων cetera corrosa D 11 ἀποκύειν Ael.: ἀποκύει D ἑκάστην Ael.: ἑκάστη D μείω γε μὴν Ael.: μεί. . . . . .cetera corrosa D 12 τοῖς μὲν Ael.: . . . . . cetera corrosa D 13 ὀλίγου Ael.: ὀλίγον D 15 βαίνωνται D: ἀναβαίνωνται Ael. 16 ἐξαίρουσι D 18 μίνδιος D ἐν D Ael.: τὰ ἐν Jacobs 19 καὶ D: om. Ael. ἀψινθίου ex ἀψινθίῳ correxit D 22 ὁπλὴν D 23 συνακμάσαντος Ael.: συνακμάσαντα D)

135
ἀρτίπαις, αἰπόλος τὸ ἐπιτήδευμα, ὄνομα Κρᾶθις, εἰς ὁρμὴν ἀφροδίσιον ἐμπεσὼν τῇ τῶν αἰγῶν ἰδεῖν ὡραιοτάτῃ μίγνυται καὶ τῇ ὁμιλίᾳ ἥσθη καὶ εἴ ποτε ἐδεῖτο ἀφροδίτης ὡς αὐτὴν ἐφοίτα, καὶ εἶχεν ἐρωμένην αὐτήν· καὶ μέντοι καὶ οἷα λαμβάνειν ἐδύνατο δῶρα, τοιαῦτα ὁ ἐραστὴς αἰπόλος τῇ ἐρωμένῃ τῇ προειρημένῃ προσέφερε, καὶ κισσοῦ ποτε καὶ σχίνου τοὺς ὡραιοτάτους ἀκρεμόνας καὶ σμίλακος πολλάκις τραγεῖν παρέσχε, τὸ στόμα ἀποφαίνων αὐτῷ, εἰ δεηθείη φιλῆσαι, εὐῶδες αὐτῆς. ἀλλὰ καὶ στιβάδα [*](f. 379v) ἐγκαθεύδειν ὡς νύμφῃ παρεσκεύαζεν ἁβροτάτην τε καὶ μαλθακίν· oὔκουν ⟩μελῶς ταῦτα ἐθεᾶτο τῆς ἀγέλης ἡγεμὼν ὁ τράγος, ἀλλ᾿ αὐτὀν εἴσεισι ζηλοτυπία. καὶ κατέκρυπτε μὲν τέως τὸν θυμόν, καθήμενον δὲ αὐτόν ποτε ἐλλοχᾷ καὶ καθεύδοντα· ἦν δὲ ἄρα ἐμβαλὼν τὸ πρόσωπον εἰς τὸν κόλπον. ὡς οὖν εἶχε δυνάμεως τῇ κεφαλῇ προσέρρηξε καὶ διέθρυψέν οἱ τὸ βρέγμα. διαρρεῖ τοίνυν εἰς τοὺς ἐπιχωρίους τὰ πραχθέντα, καὶ τῷ μὲν οὐκ ἀφανῆ τάφον ἀνέστησαν, ἐξ αὐτοῦ δὲ τὸν ποταμὸν Κρᾶθιν ὠνόμασαν. γίνεται δὲ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς πρὸς τὴν αἶγα παιδίον, καὶ ἦν αἴξ οἱ τὰ σκέλη, τὸ πρόσωπον ἄνθρωπος. τοῦτον καὶ ἐκθεωθῆναι λόγος ἔχει καὶ θεὸν ὑλαῖόν τε καὶ ναπαῖον νομισθῆναι τὸν αὐτόν. μετειληχέναι δὴ καὶ ζηλοτυπίας τὰ ζῷα ὁ τράγος διδάσκει.

(547) Αἱ αἶγες μέλλοντα ὑετὸν προδηλοῦσιν. ἐπειδὰν γὰρ προέλθωσι τῶν σηκῶν, δρόμῳ καὶ μάλα γε ὤκιστα ὁρμῶσιν ἐπὶ τὸν χιλόν· εἶτα ἐμπλησθεῖσαι αὐτὰς ἐπιστρέφουσιν ἐς τὰ οἰκεῖα, καὶ ὁρῶσαι ἐκεῖσε οὕτω νέμονται τὸν ποιμένα ἀναμένουσαι ἴνα τὴν ταχίστην συνελάσῃ αὐτάς.

(548) Σοφὰ δὲ αἰγῶν ἐστι καὶ ἐκεῖνα. πτύελον ἀνθρώπου θανατηφόρον εἶναι ζῴῳ ἑτέρῳ καλῶς ἴσασι καὶ φυλάττονται, ὧσπερ οὖν καὶ ἡμεῖς πειρώμεθα ἀποδιδράσκειν ὅσα ἂν ἀνθρώπῳ κακόν ἐστιν, εἴπερ οὖν ἀπογεύσαιτο αὐτῶν. ἤδη μέντοι τις καὶ ἄνθρωπος ἀγνοῶν καὶ λαθὼν κατέπιεν, αἱ δὲ αἶγες, οὐκ ἂν αὐτὰς λάθοι τὸ ἤδη προειρημένον. ἀποκτείνειν δὲ καὶ [*](19 αἱ αἶγες] Ael. nat. anim. VII 8 (p. 174, 28—175, 1 Herch.) 23 σοφὰ] Ael. I.c. VII 26 (p.187,15—29 Herch.)) [*](1 ἀρτίπαις D: ἀντίπκις Ael. Κρᾶθις Ael.: κράθης D 4 ἠδύνατο Ael. 5 κισσοῦ ποτε (cod. ποτὲ) καὶ σχίνου D Ael.: κυτίσου ποτὲ Hercher 6 μίλακος Ael. πολλάκις καὶ σχοίνου (σχίνου V) Ael. 7 αὑτῷ Ael.: αὐτῶ D καὶ στιβάδα Ael.: . . . .στ .βάδ . . cetera blattis corrosa D 8 παρεσκεύασεν Ael. αὐροτάτην D 8. 9 καὶ μαλθακήν. οὕκουν ἀμελῶς Ael.: . . . . . . . ακὴν οὔκ . . . . . . μ . . ῶς cetera corrosa D 9 ἐθεάσατο Ael. ὁ post ἐθεάσατο habet Ael. τράγος Ael.: τ . . . . . . ς cetera corrosa D αὐτὸν εἴσισι Ael.: αὐτ. . . . . . . .ι cetera corrosa D 19 θυμόν Ael.: θ. . . . cetera corrosa D αὐτὸν ποτὲ D: ποτε αὐτὸν Ael. 11 ἐμβαλῶν Ael.: ἐμβ. . . . cetera corrosa D 12 τῇ κεφαλῇ προσέρρηξε aut προσήραξε Ael.: τῇ κ . . . . . . προσέρρηξε cetera corrosa D: τὴν κεφαλὴν προσήραξε Hercher 13 εἰς τοὺς Ael.: corrosa praeter ult. ς D 14 ἀνέστησαν Ael.: . . . . στησαν priora corrosa D κράθην D 15 οἱ Ael.: οἶ D: om. Hercher secundum cod M 16 τοῦτον Ael.: τοῦτο D 17 δὴ Ael.: δὲ D 19 Οἱ αἶγες D: αὖται μὲν καὶ Ael. 20 ὁρμῶσιν—αὐτὰς (21) om. D: addidi ex Aeliano 21.22 οὔτω νέμονται D Ael.: ἀτρεμοῦσι Hercher 25 ἄν om. Ael. εἶπερ Ael.: ὅπερ D 26 post λαθῶν add. τι κακὸν Hercher 27 ἥδη eiecit Reiske ἀποκτένειν D)

136
τὰς θαλαττίους σκολοπένδρας τὸ αὐτὸ δήπου πτύελον δεινότατόν ἐστι. μέλλουσα δὲ ἡ αἴξ ἀποσφάττεσθαι σαφῶς οἶδε. καὶ τὸ μαρτύρον, οὐκ ἂν ἔτι τροφῆς προσάψαιτο. οὐκ ἀξιοῖ δὲ (προ⟩βάτων οὐραγεῖν, ἀλλὰ ἡγεῖσθαι οὖν αὐτὴν δεῖν καὶ ἐκ τῆς βαδίσεως ὁμολογεῖ. ποθεῖ γοῦν ἐκεῖνα καὶ μέντοι καὶ αὐτὰς τὰς αἶγας ὁ τράγος, τῷ γενείῳ θαρρῶν καὶ κατά   τινα φύσιν θαυμαστὴν τοῦ θήλεος προκρίνων τὸ ἄρρεν.

(549) Αἰγες ἄγριοι τὰς Λιβύων ἄκρας ἐπιστείβοντές εἰσι κατὰ τοὺς . βοῦς τὸ μέγεθος ἰδεῖν. τούς γε μὴν μηροὺς καὶ τὰ στέρνα καὶ τοὺς τραχήλους κομῶσι θριξὶ δασυτάταις καὶ σὺν τούτοις καὶ τὴν γένυν. τὰ. [*](f. 380v) μέτωπα μὴν ἀγκύλοι καὶ περιφερεῖς καὶ τὰ ὄμματα χαροποί, σκέλη δὲ αὐτοῖς ἐστι κολοβὰ καὶ κέρατα μετὰ τὴν πρώτην συμφυὴν ἀλλήλων ἀπηρτημένα καὶ πλάγια· οὐ γάρ τί που κατὰ τὰς ὀρειβάτας αἶγας τὰς ἄλλας ὀρθά ἐστι· κατίασι δ᾿ ἐγκάρσια καὶ εἰς τοὺς ὤμους προήκοντα. οὕτως ἄρα μήκιστά έστθβ· ἐκ δὲ τῶν λόφων τῶν ὑπεράκρων (ἐπίπλας οἱ νομευτικοὶ φιλοῦσιν ὀνομάζειν ποιητῶν παῖδες) ῥᾳδίως εἰς ἕτερον πά⟨γον πη)δῶσιν· ἁλτικώτατοι γὰρ αἰγῶν ἁπάντων οἵδε εἰσίν. εἴ γε μὴν καὶ πέσῃ τις πορρωτέρω τοῦ ὑποδεξομένου ὄντος αὐτὸν ἢ ὡς ἐκείνου ἐφικέσθαι, τῷ δὲ ἄρα μελῶν περίεστι τοσοῦτον, κράτος, ὡς ἀσινῆ μένειν κατενεχθέντα αὐτόν. θραύει γοῦν οὐδὲ ἕν, εἰ καὶ πέσῃ κατὰ ῥωγάδος, οὐ κέρας οὐ βρέγμα· ἔστι δὲ καρτερὰ καὶ προσόμοια τῇ ταῖς πέτραις ἀντιτυπίᾳ. οἱ πλεῖστοι μὲν τούτων ἐν ταῖς ἀκρωρείαις αὐταῖς ἄρκυσι καὶ ἀκοντίοις καὶ ποδάγραις αἱροῦνται, σοφίᾳ δὲ ἄρα τῇ τε ἄλλῃ κυνηγέταις ἀνδράσι καὶ γοῦν καὶ αἰγοθήραις ἁλίσκονται. θηρῶνται δὲ καὶ ἐν πεδίοις καὶ φυγεῖν ἐνταῦθα [*](7 αἶγες] Ael. nat. anim. XIV 16 (p.349,8—350,11 Herch.)) [*](1 θαλαττίους D (cf.Eur.lph.T.236): θαλαττίας Ael. 2 οὐκ Ael.: οὔτ’ D 3 προβάτωνs Ael.: . . . βάτων cetera corrosa D οὖν eiecit Hereher 4 προθεῖ γοῦν ἐκείνων Ael. hine quae exhibet D non correxi, quia in proximis corruptionis communio apparet Aeliani codd. et D 5 αὐτῶν τῶν αἰγῶν restituit Hercher 7 ante τὰς addidit οἱ Jacobs 9 τούτοις καὶ τὴν γένυν Ael.: τ .υτ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ν cetera corrosa D 10 μὴν D: μὲν Ael. περιφερεῖς καὶ τὰ ὄμματα Ael.: περιφερ. . . . καὶ τὰ ὄμ . . . τα cetera corrosa D 11 κολοβὰ καὶ κέρατα scripsi: κολοβὰ . . . . . . ρατα cetera corrosa D: κολοβά . κέρατα Ael.: κολοβά .κέρατα δὲ proposuit Hercher μετὰ τὴν πρώτην Ael.: μετα . . . . ρωτατην cetera corrosa D συμφυὴν D Ael.: σύμφυσιν Hercher ἀλλήλλων D 12 πλάγια· οὐ γάρ τι που Ael.: πλ . . . . α οὐ γα . . . . . .ου cetera corrosa D τοὺς ὀρειβάτους D: τοὺς ὀρειβάτας αἶγας τοὺς ἄλλους Ael. 13 κάτεισι δ’ ἐγκάρσια Ael.: κατίασι . . . . ἀρσια cetera corrosa D 14 ἐστιν ἐκ corrosa D post ὑπεράκρων add. οὓς Ael. ἐπίπλας sic D: ἐπίπλας Ael.: ἐρίπνας bene Borchart οἱ νομεντι . . . . . . . . οῦσιν cetera corrosa D: οἵ τε νομευτικοὶ φιλοῦσιν Ael. 15 ante ποιητῶν add. καὶ Ael. πάγον πηδῶσιν Ael.: πα . . . . . δῶσιν cetera corrosa D 16 ἀλτικὡτατοι D πέση τίς D: πέσοι τις Ael. 17 ἐκείνου Ael.: ἐκεῖνον D τῷ δὲ Ael.: τῶδε D 18 πρόσεστι proposuit Hercher 19 πέσῃ D: πέσοι Ael. 20 προσομοία τῇ ταῖς πέτραις D: προσομοία ταῖς πέτραις codd. Ael.: προσόμοια τῇ τῆς πέτρας Hercher secundum Vat. μὲν οὖν Ael. 22 κυνηγέταις D Ael.: ἐν κυνηγέταις Jacobs γοῦν Ael.: τοὐν D: οὖν Hercher 23 αἰγοθήραις cod. V Ael.: αἰγοθηρίασιν aut ἀποθηρίασιν Ael.: αἰγοθηρικῇ Hercher ἀλίσκονται D: omis. Ael.)

137
ἀσθενεῖς εἰσιν. αἱρήσει γοῦν αὐτοὺς καὶ ὅστις ἐστὶ βραδὺς τοὺς πόδας. ἔχουσι δὲ ἀγαθὰς δορὰς καὶ κέρατα. καὶ ἡ μὲν δορὰ ἐν χειμῶσι τοῖς σφοδροτάτοις τὸν κρυμὸν ἀποσοβεῖ καὶ ἀπὸ νομευτικῶν καὶ ὑλουργῶν ἀνθρώπων· κέρατα δὲ χρηστὰ εἰς τὸ ποιῆσαι ἐκπώματα καὶ ἀπὸ ποταμοῦ ἀρύσασθαι καὶ πιεῖν ἢ πηγῆς τινος ἀνατελλούσης ἐν ὥρᾳ θέρους. παρέχει δὲ ἀμυστὶ ποιεῖν τοῖς ἀνθρώποις οὐδὲν μεῖον μεγίστων ἐκπωμάτων ἕως καὶ αὔξειν τὸ ἆσθμα καὶ ἀποσβέσαι τὸ ὑπεκκαῖον πᾶν καὶ ἀναφλέγον. οὐκοῦν καὶ εἰ τὰ ἔνδον καθαρθείη ὑπό τινος κερατογλύφου, καὶ τρεῖς μετρητὰς ἂν δέξηται αὐτῶν τὸ ἕτερον.

(550) Νυμφόδωρος λέγει τὴν Σαρδὼ εἶναι θρεμμάτων μητέρα ἀγαθήν. θαυμάσαι δὲ ἄξιον. τίκτει ζῷον τὰς αἶγας αὕτη. τὰς γάρ τοι δορὰς τοῖς | ἐπιχωρίοις ἠσθῆσθαι καὶ εἶναι σκέπην· καὶ διὰ χειμῶνος μὲν [*](f. 30v) ἀλεαίνειν, ψύχειν δὲ ἐν τῷ θέρει φύσει τινὶ ἀπορρήτῳ· συμπεφυκέναι δὲ ἄρα ταῖς δοραῖς καὶ πήχεως τὴν τρίχα. τοῦ φορήματος δὲ τούτου ἔοικε χρῆναι διὰ μὲν τοῦ κρυμοῦ τὰς τρίχας εἰς τὸν χρῶτα ἐπιστρέφειν διὰ δὲ τοῦ θέρους ἔξω, εἰ μέλλοι ὁ ἠσθημένος διὰ μὲν τοῦ κρυμοῦ θάλπεσθαι, διὰ δὲ τοῦ θ έρους μὴ ἀποπνίγεσθαι.

(551) Εὀπειθέστερα δὲ ἄρα τῶν ζῴων τὰ πρόβατα ἦν καὶ ἄρχεσθαι φύσει πεπαιδευμένα. ὑπακούει γοῦν καὶ τῷ νομεῖ καὶ τοῖς κυσί, καὶ μέντοι γε καὶ ἕπονται ταῖς αἰξί. καὶ φιλαλληλα δὲ ἰσχυρῶς, καὶ ὑπό γε τῶν λύκων ἐπιβουλεύεται ἦττον· οὐ γὰρ πλανᾶται ἰδίᾳ ἕκαστον, οὐδὲ μὴν ἀπὸ τοῦ συννόμου σχίζεται, ὥσπερ οὖν αἱ αἶγες. λέγουσι δὲ Ἄραβες ὅτι ἄρα τὰ παρ’ αὐτοῖς ποίμνια ποιμαίνεται ὑπὸ μουσικῆς μᾶλλον ἢ ὑπὸ τοῦ χιλοῦ. τῶν δὲ ἁλμυρῶν ἐσθίει ἥδιον· ποιεῖται γὰρ τὴν τοιαύτην τροφὴν ποτοῦ ὄψον. τά γε μὴν πρόβατα καὶ ἐκεῖνο οἶδεν ὅτι αὐτοῖς ὁ βορρᾶς καὶ ὁ νότος συμβάλλονται πρὸς τὸ τίκτειν οὐ μεῖον τῶν κτριῶν ἀναβαινόντων αὐτά. οἶδε δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι ἄρα ὁ μὲν βορρᾶς ἀρρενοποιός ἐστιν, ὁ δὲ [*](10 Νυμφόδωρος] Ael. nat anim. XVI 34 (p..407,21—31 Herb.) 18 εὐπειθέστερα] Ael. l.c. VII 27 (p. 187,30—188,24 Herch.)) [*](1 γοῦν D Ael.: οὖν Hercher 2 ἕχουσι—τὸ ἕτερον (9) Aeliani locus liberius excerptus 5 ἀρρὐσασθαι D 6. 7 καὶ αὔξειν D vulg. Ael: ἀνάξῃ cod. V Ael.: ψύξῃς Hercher 7 ἀποσβέσαι D: σβέσαι vulg. Ael.: σβέσῃ cod. V Ael. 11 δὲ addidi ex Aeliano 12 τοῖς ἐπιχωρίοις ἠσθῆσθαι καὶ Ael.: τοῖς ἐπι . . . (οι . . . . . . . cetera corrosa D: τοὺς ἐπιχωρίους Schneider post εἶναι add. ταῦτα Ael. 13 ἀλεαίνειν ψύχειν δὲ ἐν τῷ Ael.: αλ . . . . ειν .υγε . . . . .  . . . . . . cetera corrosa D συμπεφυκέναι Ael.: συμ . .φυ . . . αι cetera corrosa D 14 ταῖς δοραῖς—τοὐτου scripsi ex Aeliano: omnia blattis corrosa in D, cuius Tamen brevior fuisse ecloga videtur 15 ἔοικε, prima littera corrosa, D 15—16 τὰς τρίχας—τοῦ κρυμοῦ om.D: addidi ex Aeliano 127 δὲ τοῦ θέρους μὴ Ael.: δ . . . . . .  . . ἐρους . .  cetera corrosa D 18 εὐπειθέστατα Hercher τῶν ζῴων Ael.: . . . . . . . όων cetera corrosa D ἥν Ael.: ἢ D 19 ὑπακούει Ael.: ὑπ . . . . . . . cetera corrosa D 20 γε D: om. Ael. ἕπονται D Ael.: ἕπεται Hercher αίξὶ Ael.: corrosum D καὶ φιλάλληλα δὲ D: φιλεῖ δὲ καὶ ἄλληλα Ael. 21 ἐπιβουλύεται Ael.: ἐπιβ . . . . . . . .αι cetera corrosa D 22 ἄρραβες D 23 ἄρα Ael.: ὅσα D 25 καὶ ἐκεῖνο D Ael.: κἀκεῖνο Hercher secundum Apost. 26 συμβάλλονται D: συμμάχονται Ael. 26, 27 τῶν ἀναβαινόντων αὐτὰ κριῶν vulg. Ael.)

138
νότος θηλυγόνος εἶναι πέφυκε· καὶ ἐὰν δέηται τοῦδε τοῦ ἐκγόνου ἢ τοῦδε ὀχευομένη ἡ ὄϊς, πρὸς τὸν ἀπέβλεψεν ἢ πρὸς τόν. Ἀχιλλεὺς μὲν οὖν ἵνα ὁ φίλος αὐτῷ κείμενος ἐπὶ τῆς πυρᾶς καυθῇ, καὶ εὐχῆς ἐδεῖτο καὶ ἡ Ἶρις παρεκάλει τοὺς ἀνέμους αὐτῷ, ὧ καλὲ Ὅμηρε, καὶ ὑπισχνεῖται ἥκουσιν ἱερουργίαν οἱονεὶ μισθόν, καὶ ὁ τοῦ Νεοκλέους δὲ Ἀθηναίους ἐδίδασκε θύειν τοῖς πνεύμασιν· αἱ δὲ ὄϊς ἀπραγμόνως καὶ ἄνευ τινὸς τερατείας τοὺς ἀνέμους εἰς ὠδῖνα τὴν σφετέραν ὑπηρέτας ἑτοίμους καὶ ἀκλήτους ἔχουσι. σκοποὶ δὲ ἄρα τούτων εἰσὶ καὶ οἱ ποιμένες ἀγαθοί. ὅταν γοῦν ὁ νότος πνέῃ, τότε τοὺς κριοὺς ἐπὶ τὰς ὄϊς ἄγουσιν, ἴνα ἡ ἐπιγονὴ θηλυγόνος ἢ αὐτοῖς μᾶλλον.

(552) πὲρ τοῦ πλείονα τὴν ἐπιγονὴν τῶν ζῴων σφίσι γίνεσθαι οἱ τούτων μελεδωνοὶ καὶ νομεῖς τὰ ἄρθρα τῶν θηλειῶν καὶ ὀΐων καὶ αἰγῶν ἀνατρίβουσι κατὰ τὸν τῆς ὀχείας καιρὸν ἁλῶν καὶ νίτρου τὰς χεῖρας ἀναπλήσαντες. ἐκ τούτων ὄρεξις αὐτοῖς γίνεται πρὸς τὴν ἀφροδίτην μᾶλλον. ἕτεροι δὲ πεπέριδι καὶ μέλιτι τὰ αὐτὰ χρίουσι, νίτρῳ δὲ ἄλλοι καὶ [*](f. 381v) κνίδης καρπῷ· σμυρνίῳ δὲ ἤδη τινὲς ἔχρισαν καὶ νίτρῳ. ἐκ δὴ τοῦδε τοῦ ὀδαξησμοῦ ἀκράτορες ἑαυτῶν γίνονται αἱ θήλειαι ποῖμναι καὶ ἐπιμαίνονται τοῖς ἄρρεσιν.

(553) Ὕεται Ἰνδῶν ἡ γῆ διὰ τοῦ ἦρος μέλιτι ὑγρῷ καὶ ἔτι πλέον ἡ Πραισίων χώρα, ὅπερ οὖν ἐμπῖπτον ταῖς πόαις καὶ ταῖς τῶν ἑλείων καλάμων κόμαις, νομὰς τοῖς βουσὶ καὶ τοῖς προβάτοις παρέχει θαυμαστάς, καὶ τὰ μὲν ζῷα ἑστιᾶται τήνδε τὴν ἡδίστην τροφήν· μάλιστα γὰρ ἐνταῦθα οἱ νομεῖς ἄγουστν αὐτά, ἔνθα καὶ μᾶλλον ἡ δρόσος ἡ γλυκεῖα κάθηται πεσοῦσα, ἀντεφεστιᾷ δὲ καὶ τὰ ζῷα τοὺς νομέας· ἀμέλγουσι γὰρ περιγλύκιστον γάλα, καὶ οὐ δέονται ἀναμίξαι αὐτῷ μέλι, ὅπερ δρῶσιν Ἕλληνες.

(554) Αἰσχυλίδης ἐν τοῖς περὶ γεωργίας κατὰ τὴν Κίων γῆν πρόβατα γίνεσθαι ὀλίγα ἑκάστῳ τῶν γεωργῶν φησι. τὸ δὲ αἴτιον λεπτόγεων τε εἶναι [*](11 ὑπὲρ] Ael. nat. anim. IX 48 (p.235,14—23 Herch.) 19 ὕεται] Ael. I. c. XV 7 (p.371,22—31 Herch.) 26 Αἰσχυλῷης] Ael. I. c. XVI 32 (p. 406,21—407,2 Herch.)) [*](4 αὐτῷ om. D: addidi ex Ael. ὑπισχνεῖτο Hercher ἢκουσιν Ael.: ἤκουσεν D 5 Νεοκλέους Ael.: νικοκλέους D 6 καὶ ἄνευ τινὸς τερατείας D Ael.: cum Apost. omisit Hercher 9 γονὴ Hercher 11 Ὁπὲρ culpa rubricatoris D 12 καὶ νομεῖς eiecit Hercher 13 νίτρου Ael.: . . . . τρου cetera corrosa D. Hercher ubique λίτρον scripsit 14 πρὸς D: περὶ Ael. 15 ἄλλ. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . υρίνῳ D: corrosa ex Ael. restitui 16 ἐκ δὴ—ἀκράτορες (17) Ael.: . .  . . . . . . . . . . . τορες cetera corrosa D 17 θήλ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .μοῦ . κράται . . . . . . . . . D: corrosa restitui ex Ael. 19 ὕεται Ael.: Ἔεται culpa rubricatoris D ἡ Ἰνδῶν γῆ Ael. διὰ τοῦ ἦρος μέλιτι Ael.: δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cetera corrosa D 20 πραισίων D Ael.: Πρασίων Hercher? ἐμπῖπτον ταῖς πόαις Ael.: ἐμπ . . τον . . . . . . .  . αις cetera corrosa D ἑλείων D 21 βουσὶ rest. ex Ael. 22 ζῷα ἑστιᾶται Ael.: ζ . . . . . . . . . . . . ται cetera D τήνδε τὴν ἡδίστην τροφὴν D: τήνδε τὴν ἡδίστην Ael.: ἡδίστην τήνδε ἑστίασιν Hercher 23 νομεῖς ἄγουσιν Ael.: νο . . . .  . . . . . .  . . . . . . .ιν cetera corrosa D 24 ἀντεφεστιᾷ D Ael.: ἀνθεστιᾷ Hercher περιγλύκιστον Ael.: περιγλύκιον D 25 ὅπερ D: ὅπερ οὖν Ael. 26 Κίων Ael.: κίων D: Κείων Hercher)

139
τὴν Κίον ἰσχυρῶς καὶ νομὰς οὐκ ἔχειν· κύτισον δὲ καὶ θρία ἐμβάλλειν καὶ τῆς ἐλαίας τὰ ῥεύσαντα φύλλα, καὶ μέντοι καὶ τῶν ὀσπρίων ἂχυρα ποικίλα τε καὶ ποικίλων ἐκείνοις ἀγαθῶν εἶναι ταῦτα δεῖπνον, παρασπείρειν δὲ καὶ ἀκάνθας, γίνεσθαι δὲ ἐξ αὐτῶν γάλα καὶ τοῦτο τυρούμενον τυρὸν ἐργάζεσθαι κάλλιστον· καλεῖσθαι δὲ αὐτὸν Καόθιον ὁ αὐτὸς λέγει, καὶ μέντοι καὶ τὸ τάλαντον αὐτοῦ πιπράσκεσθαι δραχμῶν ἐνενήκοντα. γίνεσθαι δὲ καὶ ἄρνας τὴν ὥραν διαπρεπεῖς καὶ πιπράσκεσθαι οὐ κατὰ τοὺς ἑτέρους, ἀλλὰ καὶ σοβαρωτέρᾳ τῇ τιμῇ.

(555) Ὀψὲ τοὺς γειναμένους ἄνθρωποι γνωρίζειν ἄρχονται διδασκόμενοι καὶ οἱονεὶ κατᾳδόμενοι εἰς πατέρα ὁρᾶν καὶ μητέρα ἀσπάζεσθαι καὶ οἰκείοις προσμειδιᾶν. οἱ δὲ ἄρνες περὶ τὰς μητέρας πηδῶσιν ἀπὸ γενεᾶς, καὶ ἴσασι τό τε ὀθνεῖον καὶ τὸ οἰκεῖον, καὶ παρὰ τῶν νομέων μαθεῖν δέονται οὐδέν.

(556) Ἐκ τοῦ Κτησίου. Τὰ πρόβατα τῶν Ἰνδῶν αἵ τε αἶγες μείζονες ὄνων τῶν μεγίστων εἰσὶ καὶ | τίκτει ---ἑκάστη ὄις καὶ εἴξ ὡς [*](f. 381v) ἐπὶ τὸ πολύ· τριῶν δὲ οὔτε τις ὄῖς οὔτε αἴξ ἐλάσσω τίκτει· αἱ δὲ πλεῖσται τέσσαρα. ἔχουσι δὲ οὐρὰς πλατείας αἵ τε ὄϊς καὶ αἱ αἶγες καὶ μακρὰς καὶ ὀλίγου αὐτῆς τῆς τῆς ψαυούσας· αἱ δὲ καὶ ἕλκουσιν ἐπὶ τῆς γῆς τὰς κέρκους. ἔχουσι δὲ ὅσον πήχεως τὸ πλάτος. τῶν μὲν οὖν τοκάδων ὀΐων ἀπογτέμνουσι τὰς κέρκους· οὐ γὰρ οἷαί τε βαίνεσθαί εἰσιν, ἐὰν μὴ ἀποτμηθῶσιν αἱ οὐραί. καὶ ἐσθίειν ἡδύ ἐστι πάνυ τοῦτο .ὀ --- ς δὲ ἔχει ἑκάστη καὶ δέκα μνᾶς ἕλκουσα, πέντε δὲ ἑκάστη ἡ μικροτάτη οὐρά. ἔλαιον δὲ ποιοῦσιν ἀπὸ τοῦ στέατος τούτου, καὶ ἐπὶ τῷ ὄψῳ τούτῳ μάλιστα χρῶνται τῷ ἐλαίῳ. τῶν δὲ ἀρσένων ἰΐων ἀνασχίσαντες τὴν κέρκον ἐξαιροῦσιν ὁλκὴν τρεῖς μνᾶς, ἐνίων δὲ καὶ τέσσαρας, εἶτα συνάψαντες ὑγιεῖς ποιοῦσιν. εἰ γὰρ καὶ μὴ ἦν τοῦτο ποιεῖν, οὐκ ἂν ἐδύναντο αἱ ὄϊς τὰς κέρκους φέρειν. τοῦτο δὲ ποιοῦσι δι’ ἐνιαυτοῦ ἀεί. φύει γοῦν αὖθις τὸ στέαρ καὶ γίνεται ἡ κέρκος ᾖπερ καὶ τὸ πρότερον ἦν. ἐν δὲ τοῖς Πυγμαίοις, ὥσπερ καὶ [*](9 ὀψὲ] unde haec? 13 Κτησίου] cf. Phot. Biblioth.cod. 72 p. 46 b 35—39. Ael. nat. anim. IV 32 (p. 94, 6—17 Herch.)) [*](1 Κίον D Ael.: κέω Hercher κύτισσον D 2 καὶ τῶν D Ael.: καὶ Hercher 3 ποικίλα τε καὶ ποικίλων—ἀκάνθας (4) D: ποικίλα τε καὶ ποικίλον ἐκείνοις ἀγαθὰ—ἀκάνθας Ael.: ποικίλων, παρασπείρεν δὲ καὶ ἀκάνθας, καὶ ἐκείνοις ἀγαθὸν εἶναι ταῦτα δεῖπνον Hercher 4 τυρούμενον D: τρεφόμενον Ael. 5 καὐθιον D: κύνθιον Ael.: Κὐθνιον Bochart 6 ἐννήκοντα D: καὶ ἐνενήκοντα Ael. 9 Ὁψὲ culpa rubricatoris D 14 τίκτει . . . . . . . . . ἑκάστη scripsi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . στη cetera corrasa D: cf. Phot.: καὶ τίκτουσιν ἀνὰ τεσσάρων (Myller F. H. G: τέσσαρα) καὶ ἔξ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ: unde τίκτει μέχρις ἐξ restituas 15 οὔτε τις ὄϊς οὔτε αἶξ scripsi pro corrosis in D cf. Ael. μείω γε μὴν τῶν τριῶν οὕτ’ αἴξ Ἰνδικὴ οὔτ’ ἂν οἶς ποτε τέκοι 16 τέσσαρα. ἔχουσι δὲ οὐρἀς scripsi: τέσ . . . . . . . . . . . . . . . . cetera corrosa D cf. Phot. ἔχουσι δὲ οὐρὰς μεγάλας 17 καὶ ὀλίγου αὐτῆς τῆς scripsi cescundum Aelianum pro corrosis in D 17, 18 τὰς κέρκους. ἔχουσι complevi corrosa τὰ . . . . . . ους .γουσι in D 13 19 ὄζων ἀποτέμνουσι complevi corrosa ὀΐ . . . . . τέμνουσι in D 19. 20 ἀποτμηθῶσιν complevi corrosa . . . . . . θῶσιν in D 20 ὁ.. . . . . . . . .ς D: οὐκ ὀλίγαις coni. Diels 23 ἐξαίρουσιν D 23 δι’ scripsi: δ’ D)

140
αὐτοὶ μικροί εἰσιν, οὕτως καὶ τὰ πρόβατα μικρά ἐστιν αὐτῶν καὶ τὰλλα πάντα.

(557) Ἐκ τοῦ Ἀριστοτέλους Περὶ παραδόξων ἀκουσμάτων. Αἱ ἐν Κεφαλληνίᾳ αἰγες οὐ πίνουσιν, ὡς ἔοικεν, ὥσπερ καὶ τὰ λοιπὰ τετράποδα· τράποδα· καθ’ ἡμέραν δὲ πρὸς τὸ πέλαγος ἀντία τὰ πρόσωπα ποιήσασαι, χάσκουσιν εἰσδεχόμεναι τὰ πνεύματα.

(558) παρὰ τοῖς Ὀμβρικοῖς φασι τὰ βοσκήματα τίκτειν τρὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ, καὶ τοὺς καρποὺς αὐτοῖς τὴν γῆν πολλαπλασίους ἀνίεσθαι τῶν καταβαλλομένων. εἶναι δὲ καὶ τὰς γυναῖκας πουγόνους καὶ σπανίως ἐν τίκτειν, τὰς δὲ πλείους δύο καὶ τρία. καὶ περὶ τὸ Λύκειον καὶ Μεγάλην πόλιν τὴν ἐν Πελοποννήσῳ.

(559) λέγεται δὲ καὶ ἐν Ἰλλυριοῖς τίκτειν τὰ βοσκήματα δὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ, καὶ τὰ πλεῖστα διδυμοτοκεῖν, καὶ πολλὰ δὲ τρεῖς καὶ τέσσαρας ἐρίφους τίκτειν, ἐνίοτε δὲ καὶ πέντε καὶ πλείους. ἔτι δὲ καὶ γάλακτος ἀφιέναι ῥᾳδίως τρία ἡμίχοα. λέγουσι δὲ καὶ τὰς ἀλεκτορίδας οὐχ ὥσπερ παρὰ τοῖς ἄλλοις. [*](f.382v) ἅπαξ φέρειν, ἀλλὰ καὶ πλεονάκες.

(560) ῤν Ἰλλυριοῖς δὲ τοῖς Σαρδίοις καλουμένοις, παρὰ τὰ μςθόρια τῶν Αὀταριατῶν κἀκείνων, φασὶν ὄρος εἶναι μέγα, τούτου δὲ πλησίον ἄγκος, ὅθεν ὕδωρ ἀναπιδύειν οὐ πᾶσαν ὥραν ἀλλὰ τοῦ ἠρος, πολὐ τῷ πλήθει· λαμβάνοντες οὖν τὰς μὲν ἡμέρας ἐν τῷ στερνῷ φυλάττουσι, τὰς δὲ νύκτας εἰς τὴν αἰθρίαν τιθέασι. καὶ πέντε ἤ ἔξ ἡμέρας τουτὶ ποιησάντων αὐτῶν πήγνυται τὸ ὕδωρ, καὶ γίνεται κάλλιστον ἄλας, ὃ ἕνεκα τῶν βοσκημάτων μάλιστα διατηροῦσιν· οὐ γὰρ εἰσάγονται πρὸς αὐτοὺς ἅλες διὰ τὸ κατοικεῖν πόρρω αὐτοὺς θαλάσσης καὶ εἶναι αὐτοὺς ἀμίκτους. πρὸς οὖν τὰ βοσκήματα πλείστην αὐτοῦ χρείαν ἔχουσιν· ἁλίζουσι γὰρ αὐτὰ δὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ. ἐὰν δὲ μὴ ποιήσωσι τοῦτο, συμβαίνει αὐτοῖς ἀπόλλυσθαι τὰ πλεῖστα τῶν βοσκημάτων.

[*](4 αἱ ἐν Κεφαλληνίᾳ] Arist. mirab. ausc. 9 p. 831 a 19 6 παρὰ τοῖς Ὀμβρικοῖς] Arist. I. c. 80 p. 836 a1 9 10.11 λέγεται] Arist. I.  c. 128 p. 842 b 27 15 ἐν Ἰλλυριοῖς Arist. l. c.138 p. 344 b 9)[*](4 Οἱ culpa rubricatoris D κεφαληνίᾳ D τὰ λοιπὰ D: τἀλλα Arist. (v. l. τὰ πολλὰ ἄλλα Sa Τa) 9 πολυγόνους om. D: addidi ex Arist. πλείους D: πλείστας Arist. 10 καὶ περὶ τὸ Λύκειον—Πελσποννήσῳ inepto excerptoris errore ex extremo capitulo praecedente (§ 127 p.842b 25] translata sunt 12 τρεῖς καὶ D: τρεῖς ἢ Arist. 13 ἐνίοτε D: ἔνια Arist. ἀφίεναι—ἀλεκτορίδας om. D: restitui ex Arist. 15 ἅπαξ τίκτειν, ἀλλὰ δὶς ἢ τρὶς τῆς ἡμέρας Arist. καὶ πλεονάκις ἐν Ἰλλυριοῖς δὲ τοῖς Ἀρδιαίοις (v.l. ἀρδίοις Ba Ra ταρδίοις Sa) scripsi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . οῖς δὲ τοῖς σαρδίοις cetera corrosa D 16 παρὰ τὰ μεθόρια τῶν Αὐταριατῶν Arist.: π . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . ταρειατῶν cetera corrosa D κἀκείνων sic etiam Arist. 17 τούτου δὲ πλησίον ἄγκος Arist.: . . . . . . . . . . γος cetera corrosa D ἀναπιδύειν scripsi cf. Theophr. C. Pl. 6, 4, 1 ἀναπιδίειν D: falso ἀναπηδᾶν Arist. 18 ἀλλὰ τοῦ ἦρος, πολὺ Arist.: . . . . . . . . . . . . . . cetera corrosa D λαμβάνοντες οὖν D: ὅ λαμβάνοντες Arist. 19 ἐν τῷ στεγνῷ φυλάττουσι ex Arist. rescripsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . υλάττουστα corrosa D. fortasse post στεγνῷ erat τοῦτο in corrosis 20 πέντε ἤ ἕξ ἡμέρας Arist.: . . . . . .. . . . . . . . . . . . μέρος cetera corrosa D τουτὶ D: τοῦτο Arist. 20. 21 γίνεται κάλλιστον ἂλας ὅ Arist.: . . . . . . . . . . . στον . . . . ὸ  cetera corrosa D 22 εἰσάγονται πρὸς Arist : εἰ . . . . . . . . . . . . . ρὀς cetera corrosa D 25 ἀπόλυσθαι D)
141

(561) Αἰλιανοῦ, Ἡ ὗς γνωρίζει τοῦ συβώτου τὴν φωνήν, καὶ ὑπακούει καλοῦντος, κἂν πλανηθεῖσα. πλησίον δὲ τούτου τὸ μαρτύριον· τῇ γῇ τῇ Τυρρηνίδι κακοῦργοι σὺν νηὶ προσέσχον· καὶ προελθόντες τῆς νηὸς αὐλίῳ περιτυγχάνουσι, καὶ ἦν συβωτῶν τὸ αὔλιον, καὶ εἶχε πολλὰς ὗς. ταύτας οὖν συλλαβόντες εἰς τὴν ναῦν ἐνέβαλον, καὶ ἀπολύσαντες τὰ πείσματα εἴχοντο τοῦ πλοός. οἱ τοίνυν συβῶται παρόντων μὲν τῶν λῃστῶν ἡσύχαζον, ἐπεὶ δὲ ἔτυχον τῆς γῆς ἀποσαλεύσαντες ὅσσον τε γέγωνε βοήσας, ἐνταῦθα τὰς σῦς τῇ συνήθει βοῇ ὀπίσω καὶ παρὰ σφᾶς ἀπεκάλουν οἱ συβῶται. αἱ δ’ ὡς ἤκουσαν, ἐπὶ θάτερα τοῦ πλοίου ἑαυτὰς συνώσασαι ἀνέτρεψαν αὐτό. καὶ οἱ μὲν κακοῦργοι παραχρῆμα διεφθάρησαν, αἱ δὲ ὗς παρὰ τοὺς ἑαυτῶν δεσπότας ἀπενήξαντο.

(562) Τὴν ὗν κρέας ἔχειν τῶν ἄλλων κρεῶν ἥδιον ἐκ πολλοῦ πεπίστευται. καὶ ἐκεῖνο δὲ ἡ πεῖρα διδάξει καὶ μάλα γε ἐναργής. ὅταν ποτὲ σαλαμάνδραν φάγῃ, αὕτη μέν ἐστιν ἀπαθής, τούς γε μὴν αὐτῆς γευσαμένους σαμένους ἀποκτείνει.

(563) Λέγει Δημόκριτος πολύγονον εἶναι | ὗν καὶ κύνα καὶ τὴν αἰτίαν [*](f. 382v) προστίθησι λέγων ὅτι πολλὰς ἔχει τὰς μήτρας καὶ τοὺς τόπους τοὺς δεκτικοὺς τοῦ σπέρματος. ὁ τοίνυν θορὸς οὐκ ἐκ μιᾶς ὁρμῆς ἁπάσας αὐτὰς ἐκπληροῖ, ἀλλὰ καὶ δὶς καὶ τρὶς ταῦτα τὰ ζῷα ἐπιθόρνυται, ἵνα ἡ συνέχεια πληρώσῃ τὰ τοῦ γόνου δεκτικά.