Acta Joannis

Acta Joannis

Acta Joannis, Bonnet, Mendelssohn, 1898

86 Καὶ εὐξάμενος οὕτως καὶ δοξάσας ἐξῄει τοῦ μνήματος, κοινωνήσας τοῖς ἀδελφοῖς πᾶσι τῆς τοῦ κυρίου εὐχαριστίας· καὶ γενόμενος ἐν τοῖς Ἀνδρονίκου ἔλεγε τοῖς ἀδελφοῖς· Ἀδεδφοί, πνεῦμά τι ἐν ἐμοὶ ἐμαντεύσατο τὸν Φουρτουνᾶτον ἀπὸ τῆς τοῦ ὄφεως πληγῆς μελανίᾳ μέλλοντι τεθνάναι· ἀλλὰ μαθέτω τις τάχιον πορευθεὶς εἰ ἄρα οὕτως ἔχει. Καὶ δραμών τις τῶν νεανίσκων εὗρον αὐτὸν λοιπὸν τεθνηκότα καὶ τὴν μελανίαν νεμομένην καὶ ἁψαμένης τῆς καρδίας αὐτοῦ· καὶ ἐλθὼν ἀνήγγειλε τῷ Ἰωάννῃ τρίωρον αὐτὸν τεθνάναι. καὶ εἶπεν ὁ Ἰωάννης· Ἀπέχει τὸ τέκνον σου διάβολε.

87 (1 Iames) Ἐξήτασαν οὖν οἱ παρόντες τὴν αἰτίαν, καὶ [*](2I) μάλιστα ἠπόρουν εἰρηκυίας τῆς Δρουσίνης ὅτι Μοι ὁ κύριος ὡς Ἰωάννῃ ὤφθη ἐν τῷ μνήματι καὶ ὡς νεανίσκος. Ἠπορημένων οὖν αὐτῶν καὶ τρόπον τινὰ μηδέπω ἐστηριγμένων τῇ πίστει βεβαίως φέρων ὁ Ἰωάννης εἶπεν·

[*](5 scr ποικίλως φανείσῃ? ‖ ὄνομα· ⟨εὐχαριστοῦμέν σοιρ⟩? ‖ 7 scr σοι? ‖ πεπείσμεθά ⟨σου τὴν χάριν⟩? ‖ 8 scr σοι? χρ. corruptum?? ‖ 9 del φύσιν? ‖ 10 ταύτην ⟨πίστιν⟩? ‖ 11 et 12 προφ. et ἀναλ. num sana? ‖ 17 scr μέλλοντα? ‖ 19 scr εὗρεν? ‖ 20 scr ἁψαμένην? ‖ 22 scr Ἀπέχεις? habes 𝔘 ‖ διάβολε] sequuntur 203, 8 συνῆν οὖν cet R)[*](C 23 διήγησις θαυμαστῆ περὶ τὰς πράξεις καὶ ὁπτασίας ἢν ίδεν ὁ ἀγιος ϊῶάννης ὁ θεὁλόγος παρὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ πῶς ἐφάνει ἀπαρχῆς πέτρον καὶ ϊάκοβον καὶ ὅπου διἡγίται τοῦ σταυροῦ τὸ μυστήριον εὐλόγησον δέσποτα inscr C ‖ 24 scr Δρουσιανῆς? item Iames: cf 182, 20 ‖ 25 scr Ἰνάννης: item Iames ‖ 27 βεβ.] scr βαρέως? βεβ. defendit Hilgenfeld ‖ φέρειν Imaes)
194

88 Ἄνδρες ἀδελφοί, οὐδὲν ξένον πεπόνθατε οὐδὲ παράδοξον περὶ τῆς εἰς τὸν ἐκδοχῆς, ὅπου γε καὶ ὑμεῖς, οὓς ἐξελέξατο ἑαυτῷ ἀποστόλους, πολλὰ ἐπεράσθησαν· ἐγὼ μὲν ὑαῖν προσομιλῶν οὔτε γράψαι χωρῶ ἅ τε εἶθον ἅ τε ἤκουσα. καὶ νῦν μὴ δεῖ με πρὸς τὰς ἀκοὰς ὑμῶν ἁρμόσασθαι, καὶ καθ᾿ ἃ χωρεῖ ἕκαστος ἐκείνω ὑμῖν κοινωνήσω ὧν ἀκροαταὶ δύνασθε γενέσθαι, ὅπως ἴδητε τὴν περὶ αὐτὸν δόξαν ἥτις ἦν καὶ ἔστι καὶ νῦν καὶ εἰς ἀεί. (2) ὅτε γὰρ ἐξελέξατο Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν ἀδελφοὺς ὄντας, ἔρχεται πρός με καὶ τὸν ἀδελφόν μου Ἰάκωβον εἰπών· Χρῄζω ὑμῶν, ἔλθατε πρός με. Καὶ ὁ ἀδελφός [*](4 I) φός | μου τοῦτο εἶπεν· Ἰωάννη, τὸ παιδίον τοῦτο ἐπὶ τοῦ αἰγιαλοῦ καλέσαν ὑμᾶς τί βούλετοι; Κἀγὼ εἶπον· Ποῖον παιδίον; Ὃ δὲ μοι πάλιν· Τὸ νεῦον ἡμῖν. Κἀγὼ ἀπεκρινάμην· Διὰ τὴν πολλὴν ἡμῶν ἀγρυπνίαν τὴν κατὰ θάλασσαν γεγονυῖαν οὐ σὺ ὁρᾷς ἀδελφέ μου Ἰάκωβε; οὐχ ὁρᾷς δὲ τὸν ἑστῶτα ἄνδρα εὔμορφον καλὸν ἱλαροπρόσωπον; Ὃ δέ μοι εἶπεν· Τούτου οὐχ ὁρῶ ἀδελφέ· ἀλλ᾿ ἐξέλθωμε καὶ ὀψόμεθα τὸ τί βούλεται.

89 Καὶ οὕτως σιγῇ τὸ πλοῖον ἀγαγόντες εἴδομεν καὶ αὐτὸν ἅμα ὑμῖν βοηθοῦντα ὅπως τὸ πλοῖον ἑδράσωμεν. ὡς δὲ ἀπέστημεν τοῦ τόπου αὐτῷ βουληθέντες ὅπεσθαι, πάλιν ὤφθη ἐμοὶ ὑπόψιλον ἔχων, τὸ δὲ γένειον δασὶν καταγόμενον, τῷ δὲ Ἰακώβῳ ἀρχιγένειος νεανίσκος. ὑποροῦν μὲν οὖν ἀμφότεροι ὅ τι βούλεται τὸ ὁραθὲν ὑμῖν. εἶτα ἐπόμενοι αὐτῷ ἀμφότεροι κατʼ ὀλίγον ἠποροῦμεν ἐννοούμενοι τὸ πρᾶγμα. ἐμοὶ μέντοι καὶ τὸ παραθοξότερον τότε ἐφαίνετο· ἐπειρώμην γὰρ αὐτὸν κατʼ ἰδίαν ὁρᾶν, καὶ οὐδεπώποτε εἶθον τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ἐπονεύοντας, ἀλλὰ μόνον ἀνεῳγότας. πολλάκις [*](4 cf Io 1, 1, 1 ‖ 8 cf Marc 1, 16; 17 ‖ 9 cf Marc 1, 19 (Io 1, 37)) [*](2 τὸν ⟨κύριον⟩? recepit Iames ‖ 3 scr ἐπειράσθημεν? item Iames ‖ 4 πρ.] οὔτε προσομιλεῖν Iames ⟨οὔτε εἰπεῖν⟩ οὔτε? ‖ 5 μὴ] μὲν Iames recte ut uid ‖ 6 scr ἐκείνων? ἐκεῖνα Iames ‖ 7 αὐτῶν C corr Iamex ‖ 11 ⟨ἀκούσας⟩ εἶπεν? ‖ ἰῶ΄ C ‖ ⟨τὸ⟩ ἐπὶ? item Iames ‖ 15 οὐ σὺ] scr ὄψιν?? φάσμα??? οὐκ ὂν (cf 196, 22)?? ‖ 16 τοῦτον Iames recte ut uid ‖ 17 scr ἐξέλθωμεν: item Iames ‖ 19 σιγῇ] εἰς γῆν Iames ‖ scr ἀναγαγόντες? ‖ 20 ἐμῆν sed η ε C ‖ 21 ἕπεσθαι Iames recte ‖ 22 ὑπ. ἔχων ⟨τὴν κεφαλὴν⟩ primo Iames ⟨τὴν μὲν κεφαλὴν⟩ ὑπ. ἔχων malebam item Robinson: recepit Iames scr δασὺ: item Iames ‖ 23 ἀρχιγένιος corr ex ἀρχιγένιον(?) C: scr ἀρχεγένειος?? ‖ ὑπ. μὲν] ἠποροῦμεν Iames recte ‖ 24 ὅ τι] τὸ τί??? cf 17 ‖ 25 ἠπορ.] σφοδρότερον addend suspicatur Iames ‖ 26 scr τόδε? recepit Iames ‖ 28 ἐπ- νεύοντας Iames: scr ἐπιμύοντας uel ἀπομύοντας?)

195
δέ μοι καὶ μικρὸς ἄνθρωπος ἐνφαίνεται δύσμορφος καὶ τὸ πᾶν εἰς οὐρανὸν ἀποβλέπων. εἶχεν δὲ καὶ ἕτερον θαυμαστόν· ἀνακείμενον ἐμὲ ἐπὶ τὰ ἴδια στήθη ἐδέχεται, κἀγὼ συνεῖχον ἑαυτῷ· καὶ ποτὲ μέν μοι λεῖα καὶ ἁπαλὰ τὰ στήθη αὐτοῦ ἐψηλαφᾶτο, ποτὲ δὲ σκληραὶ ὥσπερ πέτραις ὅμοια, ὡς διαπορεῖν με ἐν ἐμαυτῷ καὶ λέγει· Τί ἐστι τοῦτο, οὗτός μοι. Καὶ ἐννοοῦντός μου ταῦτα αὐτὸς ---|

90 (3) ἄλλοτε δὲ ποτε παραλαμβάνει με, Ἰάκωβον καὶ [*](6 I) Πέτερον εἰς τὸ ὄρος ὅπου ἦν αὐτῷ ἔθος εὔχεσθαι, καὶ εἴδομεν αὐτῷ φῶς τοιοῦτον ὁποῖον οὐκ ἔστιν δυνατὸν ἀνθρώπῳ χρώμενον λόγῳ φθαρτῷ ἐκφέρειν οἷον ἦν. (4) πάλιν ὁμοίως ἀνάγει ἡμᾶς τοὺς τρεῖς εἰς τὸ ὄρος λέγων· Ἔλθατε σὺν ἐμοί. Ἡμεῖς δὲ πάλιν ἐπορεύθημεν· καὶ ὁρῶμεν αὐτὸν ἀπὸ διαστήματος εὐχόμενον· ἐγὼ δὲ οὖν, ἐπειδὴ ἐφίλει με, ἠρέμα ὡς μὴ ὁρῶντες αὐτὸς αὐτοῦ ἐγγίζω αὐτῷ καὶ ἵσταμαι ἀφορῶν αὐτὸν εἰς τὰ ὀπίσθια αὐτοῦ· καὶ ὁρῶ αὐτὸν ἱμάτια μὲν μηδὲ ὅλως ὐμφιεσμένον, γυμνὸν δὲ τοῦτον ὁρώμενον ὑφʼ ἡμῶν, ἄνθρωπον δὲ οὐδὲ ὅλως· καὶ τοὺς μὲν πόδος ποίας χιόνος λευκοτέρους, ὡς καὶ τὴν γῆν ἐκείνην καταλάμπεσθαι ὑπὸ τῶν ποδῶν· τὴν δὲ κεφαλὴν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐρειδομένην, ὡς φοβηθέντα με κραυγάσαι, αὐτὸν δὲ ἐπιστραφέντα μικρὸν ἄνθρωπον ὀφθῆναι καὶ κρατήσαντός μου τὸ γένειον ἀνασπάσαι καὶ εἰπεῖν μοι· Ἰωάννη μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστὸς καὶ μὴ περίεργος. Καὶ εἶπον αὐτῷ· Τί γὰρ ἐποίησα κύριε; Λέγω δὲ ὑμῖν ἀδελφοί, οὕτως πεπόνεκα τὸν τόπον ἐκεῖνον ὅθεν μου τοῦ γενείου ἐλάβετο ἡμέρας τριάκον, ὥστε με εἰπεῖν αὐτῷ· Κύριε, εἰ τὸ τίαμα σου παίζοντος τοιαύτην ἀλγηδόνα πεποίηκεν, τί εἰ ῥαπίσμασίν [*](3 cf Io 13, 23; 25 ‖ 5 cf Io 1, 1, 1 ‖ 23 cf Io 20, 27) [*](1 scr ἐφαίνετο? cf 3; 194, 26 ‖ 1—2 τὸ πᾶν] τότε πάλιν coni Iames: scr τὰ πολλὲ??? ‖ 3 ἀνακ.] ον compend breuissimum ut uideatur ἀνακειμὲν C ‖ scr ἐδέχετο? (cf 1) item Iames ‖ 3—4 scr συβ⟨εχῶς προσ⟩εῖχον αὐτῷ? ‖ 5 scr σκληρὰ (ita Iames)? an σκληρ⟨ὰ κ⟩αὶ? ‖ 6 λέγειν Iames recte ‖ οὕτως Iames: at mutila uidentur post αὐτὸς paululum spatii uacuum C ‖ 8 με ⟨καὶ⟩? item Iames ‖ 9 εἴδομεν ⟨ἐν⟩ Iames optime ‖ 10 ἀνθρώπων Hilgenfeld ‖ scr χρωμένῳ?? item Iames coni ‖ 11 post ἦν fort plura interciderunt ‖ 14 δὲ οὖν] del alterutrum?? ὁρῶντος Iames recte ‖ 15 αὐτὸς del Iames recte ut uid αὐτὸν del ?? ‖ 17 τούτων Iames recte ut uid scr ⟨τῶν⟩ ὁρωμένων? ‖ 18 ποίας ⟨οὐ⟩? del (dittogr)? πάσης Robinson et coll apoc Petri 3 Iames ‖ 22 κρατήσαντά Iames recte ‖ 23 ἰῶ΄ C ‖ 25 πεπόνηκα Iames recte 26 scr τριάκοντα: item Iames ‖ 26—27 τοτί· άμα C: scr τὸ τίλμα? recepit Iames)

196
μοι ἔλαβεσ; Καὶ αὐτός μοι εἶπεν· Σὸν λοιπὸν εἰ τὸν μὴ πειράζειν τὸν ἀπείραστον.

91 (5) Ὁ δὲ Πέτρου καὶ Ἰακώβου ἐμοῦ ὁμιλοῦντος τῷ κυρίῳ ἠγανάκτων διανευόμενοί μοι ὅπως παραγένωμαι πρὸς αὐτοὺς ἀπολιπὼν μόνῳ τῷ κυρίῳ. καὶ ἐπορεύθην καὶ εἶπόν μοι ἀμφότεροι· Ὁ τῷ κυρίῳ προσομιλῶν γένον ἐπὶ τοῦ ὕψους τίς εἶ; καὶ γὰρ ἠκροούμεθα ἀμφοτέρων λαλούντων. Καὶ σὺ [*](8I) νοήσας τὴν πολλὴν χάριν αὐτοῦ καὶ πολυπρόσωπον ἑνότητα καὶ σοφίαν ἄληκτον εἰς ἡμᾶς ἀποβλέπουσα εἶπον· Μαθήσεσθε αὐτῷ τοῦτο αὐτὸν ἐξετάσαντες.

92 (6) Πάλιν ποτὲ ἡμῶν πάντων τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἰς Γεννησαρὲτ ἐν ἐνὶ καθευβῶν τῶ οἴκῳ ἐγὼ μόνος ἀπὸ τὸ ἱμάτιον ἐντυλιξάμενος ἐπετήρουν τί πράσσει, καὶ ἢκουσα τὸ πρῶτον λέγοντος αὐτοῦ· Ἰωάννη κάθευδε. Κἀγὼ τότε προσποιησάμενος τὸν καθεύδοντα εἶδον ἄλλον ὅμοιον αὐτὸν καθεύδοντά τινα, οὗ κὐκροασάμην λέγοντος τῷ κυρίῳ μου· Ἰησοῦ, οὓς ἐξελέξω ἔτι σοι ἀπιστοῦσιν. Καὶ ὁ κύριός μου εἶπεν αὐτῷ· Καλῶς λέγεις· ἄνθρωπος γάρ εἰσιν.

[*](219 Z)

93 (7) Ἑτέραν δὲ ὑμῖν δόξαν ὁρῶ ἀδελφοὶ· ποτὲ βουλόμενος αὐτὸν κρατῆσαι ἐν ὑλώδει καὶ παχεῖ σώματι προσέβαλλον· ἄλλοτε δέ ποτε πάλιν ψηλαφῶντός μου αὐτὸν ἄυλον ἦν καὶ ἀσώματον τὸ ὑποκείμενον καὶ ὡς μηδὲ ὅλως ὄν. (8) εἰ δὲ ὑπό τινός ποτε τῶν φαρισαίων κληθεὶς εἰς κλῆσιν ἐπορεύετο, συναπῄειμεν αὐτῷ· καὶ ἑκάστῳ παρετίθετο ἄρτος εἷς ὑπὸ [*](4 cf Ιo 13, 24 ‖ 21 cf Ιo 1, 1, 1 ‖ 23 cf Luc 7. 36; 14, 1) [*](1 με Iames recte ut uid scr ἔβαλες? ‖ 2 εἰ τὸν] ἔστω Iames: scr ἤτω?? ἐστὶν?? τέκνον?? del (dittogr)? ‖ 3 Πέτρος κ. Ἰάκωβος Iames recte ut uid ἡγανάκτον sup scr ω C: scr ἠγανάκτουν? item Iames 5 μόνον τὸν κύριον Iames recte ‖ 6 γένον] scr μένων? μένοντι Iames γενο- μένῳ Robinson εἶ] ἦν Iames fort recte ‖ scr ἠκροώμεθα? item Iames 7—8 σὺ ν.] scr συννοήσας? item Iames ‖ 9 ἀποβλέπουσαν Iames recte ‖ 10 αὐτῷ] αὐτὸ Iames: scr αὐτοῦ? ‖ 12 καθ, τῶ] καθευδόντων Iames recte ‖ scr ὑπὸ?? idem Iames coni ‖ τῷ ἱματίῳ Iames coni ‖ 13 ἐντυληξάμενος ex ἐντυληξάμε- νον C ‖ 14 ἰῶ΄ C ‖ 15 scr αὐτοῦ? αὐτῷ (item Hilgenfeld)? ‖ καθ.] κατελ- θόντα Iames: del (dittogr)? ‖ 16 τινα ante εἶδον (15) ponend? ‖ οὑκηκροασάμην C οὗ καὶ ἠκροασάμην Iames optime ‖ post Ἰ. interpungit C: corr lames ‖ 17 ἀπι- στοῦσιν; Iames ‖ 18 ἄνθρωποι Iames recte ut uid ‖ 19 scr ἐρῶ? item Iames Σ΄ (= Σ [= TOXYZ] e l) C ποτὲ] ἔτι ὁ αὐτὸς ἀνέγνω ἐκ τῆς αὐτῆς βίβλου (ἧς ἡ ἀρχὴ add e l) ποτὲ Σ΄ ‖ 20 αὐτὸν] τὸν Ἰησοῦν Σ΄ ‖ κρατῆσαι] καὶ μεθʼ ἕτερα (μετʼ ὀλίγα Ο) add Σ΄ ‖ πάσχει C ‖ σώματος C ‖ προσέβαλον C ‖ 21 ποτε om Σ΄: cf 195, 8 ψιλαφοῦντος C ‖ 23 ποτε ὑ. τ. Σ e: cf 197, 5 ‖ κληθεὶς om C ‖ κλίσιν C recubitum I ‖ 24 ἑκ. - εἷς] ἕκαστος ἡμῶν (cf 197, 2) ἐλάμβανε τακτὸν ἄρτον ἕνα Σ΄)

197
τῶν κεκληκότων, ἐν οἷς καὶ αὐτὸς ἐλάμβανεν ἕνα· τὸν δὲ αὐτοῦ εὐλογῶν διεμέριζεν ἡμῖν· καὶ ἐκ τοῦ βραχέος ἕκαστος ἐχορτάζετο καὶ οἱ ἡμῶν ἄρτοι ὁλόκληροι ἐφυλάσσοντο, ὥστε ἐκπλήττεσθαι τοὺς καλοῦντας αὐτόν. | (9) ἐβουλόμην δὲ πολλάκις σὺν [*](10I) αὐτῷ βαδίζων ἴχνος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς ἰδεῖν εἰ φαίνεται· ἑώρων γὰρ αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἑαυτὸν ἐπαίροντα· καὶ οὐδέποτε εἶδον. (10) καὶ ταῦτα ὑμῖν ἔτι ὥσπερ προτροπῆς ἕνεκεν ἀδελφοὶ τῆς ἐπʼ αὐτὸν πίστεως ὁμιλῶ· τὰ γὰρ μεγαλεῖα αὐτοῦ καὶ θαυμάσια τὸ νῦν σεσιγήσθω, ἄρρητα ὄντα καὶ τάχα οὐ δυνάμενα οὔτε λέγεσθαι οὔτε ἀκούεσθαι. |

94 (11) πρὶν δὲ συλληφθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀνόμων [*](220 Z) καὶ ὑπὸ ἀνόμου ὄφεως νομοθετουμένων Ἰουδαίων συναγαγὼν πάντας ἡμᾶς ἔφη· Πρίν με ἐκείνοις παραδοθῆναι ὑμνήσωμεν τὸν πατέρα καὶ οὕτως ἐξέλθωμεν ἐπὶ τὸ προκείμενον. Κελεύσας οὖν ἡμῖν ὥσπερ γῦρον ποιῆσαι, ἀποκρατούντων τὰς ἀλλήλων χεῖρας, ἐν μέσῳ δὲ αὐτὸς γενόμενος, ἕλεγεν· Τὸ ἀμὴν ἐπακούετέ μοι. Ἤρξατο οὖν ὕμνον ὑμνεῖν καὶ λέγειν· Δόξα σοι πάτερ. Καὶ ἡμεῖς κυκλεύοντες ἐπηκούομεν αὐτῷ τὸ ἀμήν. Δόξα σοι λόγε· δόξα σοι χάρις. Ἀμήν. Δόξα σοι τὸ πνεῦμα· δόξα σοι ἅγιε· δόξα σου τῇ δόξῃ. Ἀνήν. Ἀὶνοῦμέν σε πάτερ· εὐχαριστοῦμέν σοι φῶς ἐν ᾧ σκότος οὐκ οἰκεῖ. Ἀμήν.

95 Ἐφ᾿ δὲ εὐχαριστοῦμεν λέγω· | σωθῆναι θέλω καὶ [*](12 I) σῷσαι θέλω. Ἀμήν. Λυθῆναι θέλω καὶ λῦσαι θέλω. Ἀμήν. Τρωθῆναι θέλω καὶ τρῶσαι θέλω. Ἀμήν. Γεννᾶσθαι θέλω [*](221 Z) καὶ γεννῶν θέλω. Ἀμήν. Φαγεῖν θέλω καὶ βρωθῆναι θέλω. [*](2 cf Io 6, 7 Marc 8, 8 ‖ 13 cf Marc 14, 26 ‖ 19 cf Io 1, 1 ‖ 21 cf lo 1, 1, 5) [*](1 τοῦ κεκληκότος C: cf 4 ‖ 2 ἐκ] εἰς C ‖ ἕκ.] ἡμῶν add Σ΄: cf 196, 24 ‖ 3 ἄ. ἡμ. C ‖ 5 ἰδεῖν εἰ ante ἴχνος Σ΄: cf 204, 5 ‖ ἀπὸ - ἑαυτ. om C ‖ 7—8 ὑμ. - τῆς] ἡμῖν ἀδ. προτροτροπῆς ένεκα τὴν C ‖ 8 ἀμιλῶ C ‖ 9 θ.] τὰ θ. Σε τὸ νῦν om l ‖ σεσιγείσθαι C ‖ καὶ τάχα om C ‖ 10 δυνάμεθα C ‖ οὔτε om C ‖ οὔτε] ὄντα C ‖ πρὶν] πρὶν ἦ C: cf 13 ‖ 12 καὶ νομοθ. om C ‖ συνἀγωγῶν C ‖ 13 ἡμᾶς om C ‖ ὑπομνήσωμεν C ‖ 15 ὥσπερ om Σ΄ ἀπ. τὰς] ἀπὸκρατόντας C ἀποκρα- τοῦντας Iames ‖ 16 ὑπακοῦεται C obedite I ὑπακούετε dubitanter coniciebat Thilo recepit Iames: cf 18 ‖ 17 μοι] μου O e om C ‖ ὕμνον om Σ e (hymnum canere I) ‖ 18 ἐπηκ.] ἐλέγωμεν C ‖ respondebamus I: ὑπηκούομεν coni Thilo: cf 16; 187, 25 ‖ αὐτῷ om C ‖ 19—20 τὸ ἅγ.] πνεῦμα ἅγιον C ‖ 19—20 σε] σοι C ‖ σοι] σε Ye ‖ 22 εὐχαριστοῦντες λόγῶ C ηὐχαριστοῦμεν λέγει Robinson λέγω] ἴσ. λέγει marg e λόγῳ Hilgenfeld ‖ 22—23 saluare uolo et saluari uolo Augustinus ‖ 23—25 λυθ. - βρωθ. θ. om C ‖ 23 soluere uolo et solui nolo Augustinus bis ‖ 24 τρωθ.] tabefieri τρῶσαι] tabescere facere I ‖ 24—25 γενν. θ. κ. γ. θ. ἀμ. om TXY (add y) e generari uolo Augustinus nasci uolo et gignere uolo amen I)

198
Ἀμήν. Ἀκούειν θέλω καὶ ἀκούεσθαι θέλω. Ἀμήν. Νοηθῆναι θέλω νοῦς ὢν ὅλος. Ἀμήν. Λούσασθαι θέλω καὶ λούειν θέλω. Ἀμήν. Ἡ χάρις χορεύει· αὐλῦσαι θέλω· ὀρχήσασθε πάντες. Ἀμήν. Θρηνῆσαι θέλω· κόψασθε πάντες. Ἀμήν. Ὀγδοὰς μία ὑμῖν συμψάλλει. Ἀμήν. Ὁ δωδέκατος ἀριθμὸς ἄνω χορεύει. Ἀμήν. Τῷ δὲ ὅλων ὦ χορεύειν ὑπάρχει. Ἀμήν. Ὁ μὴ χορεύων τὸ γινόμενον ἀγνοεῖ. Ἀμήν. Φυγεῖν θέλω καὶ μένειν θέλω. Ἀμήν. Κοσμεῖν θέλω καὶ κοσμὰς θέλω. Ἀμήν. Ἑνωθῆναι θέλω καὶ νῶσαι θέλω. Ἀμήν. Οἶκον οὐκ ἔχω καὶ οἴκους ἔχω. Ἀμήν. Τόπον οὐκ ἔχοι καὶ τόπους ἔχω. Ἀμήν. Ναὸν οὐκ ἔχω καὶ ναοὺς ἔχω. Ἀμήν. Λύχνος εἰμί σοι τῷ βλέποντί με. Ἀμήν. Ἔσοπτρόν εἰμί σοι τῷ νοοῦντί με. Ἀμήν. Θύρα εἰμί σοι κρούοντί με. Ἀμήν. Ὁδός εἰμί σοι παροδίτῃ.

[*](14)

96 ὑπακούω δέ μου τῇ χορείᾳ ἴδε σεαυτὸν ἐν ἐμοὶ λαλοῦνται, καὶ ἰδὼν ὃ πράσσων τὰ μυστήριά μου σίγα. ὁ χορεύων νόει ὃ πράσσω, ὅτι σόν ἐστιν τοῦτο τοῦ ἀνθρώπου πάθος ὃ μέλλω πάσχειν· οὐ γὰρ ἐδύνου ὅλως συνιδεῖν ὃ πάσχεις εἰ μή σοι λόγος ὑπὸ πατρὸς ἐστάλην. ὁ ἰδὼν ὃ πάσχω ὡς πάσχοντα εἶδες, καὶ ἰδὼν οὐκ ἔστης ἀλλʼ ἐκινύθης ὅλος. κινηθεὶς σοφίζειν στρωμνὴν μὲν ἔχεις· ἐπαναπάηθί μοι. τίς εἰμι ἐγὼ γνῶ ὅταν ἀπέλθω. νῦν ὁρῶμαι τοῦτο οὐκ εἰμί· ὄψει ὅταν σὺ ἔλθῃς. εἰ τὸ πάσχειν ἤδεις, τὸ μὴ παθεῖν ἂν εἶχες. τὸ παθεῖν σύγγνωθι καὶ τὸ μὴ παθεῖν ἕξεις. ὃ σὺ μὴ οἶδας αὐτός σε διδάξω. θεός εἰμι σοῦ, οὐ τοῦ προδότου. ῥυθμίζεσθαι [*](11 cf apoc 21, 23 ‖ 13 cf Io 10, 9; 14, 6 ‖ 18 cf Io 1, 1 1; 1, 4, 14 ‖ 21 et 23 cf Io 13, 7) [*](1 ἀμήν om C ‖ ἀκούεσθαι] ἀκοῦεσ C: cf 8 ‖ 2 ὢν] οὖν C ‖ λούεσθαι conicit Τhilo recte ut uid: cf λούειν ἡ om C ‖ cantare uolo et saltate cuncti Augustinus plangere uolo tundite uos omnes Augustinus ‖ 4—199,6 ὀγδοὰς - ἀμήν] καὶ μεθʼ ἕτερα Σ΄) [*](C 6 τὸ δὲ ὅλον ᾧ χ. Iames τὸ δὲ ὅλον ἀχόρευτον antea idem ‖ ὅλ. ὦ] scr ὅλῳ ἄνω? (cf 5) ὅλῳ ΑΩ (coll apoc 1, 8) Hilgenfeld scr φεύγειν ? item Iames: cf 2 ‖ 8 ornare uolo et ornari uolo Augustinus  ‖ κοσμεῖσθαι Iames recte: cf 1 ‖ 9 ἑνῶσαι Iames recte ‖ 11 lucerna sum tibi ille qui me uides Augustinus ‖ 12—13 ianua sum tibi quicumque me pulsas Augustinus ‖ 12 σοι⟨τῷ⟩: item Iames ‖ 13 παροδίτῃ. ⟨Ἀμήν.⟩? ‖ 14 scr Ὑπακούων? ὑπάκουε Iames scr λαλοῦντα?? ‖ 15 qui uides quod ago tace opera mea Augustinus ‖ scr πράσσω: item Iames ‖ 15—16 χ. ν.] χωρέβωνοῆ C: corr Iames ‖ 16 σόν] σῶν C ‖ τοῦ] scr ⟨τὸ⟩ τοῦ?? (item Iames) an τὸ? ‖ 17 scr ἐδύνω? πάσχω Iames suspicatur ‖ 19 scr ἐστάλη?? ‖ 19—20 κιν. σοφ. num sana?? defendit Hilgenfeld ‖ 20 μὲν] με Iames optime ‖ 21 scr γνώσῃ? item Iames εἰμί· ⟨ὃ δέ εἰμι⟩? recepit Iames ‖ 22 σοι C ‖ 23 σύγγ.] σὺ γνῶθι Iames fort recte ‖ οΐδας ex ΐδες C)

199
θέλω ψυχαῖς ἁγίαις ἐπ᾿ ἐμέ. τὸν λόγον γνῶθι τῆς σοφίας. πάλιν ἐμοὶ λέγε· δόξα σοι πάτερ· δόξα σοι λόγε· δόξα σοι πνεῦμα ἅγιον. τὸ δὲ ἐμὸν ἡθελήσώμην γνῶναι. λόγον ἅπαξ ἔπαιξα πάντα καὶ οὐκ ἐπαισχύνθην ὅλως. ἐγὼ ἐσκίρτησα, σὺ δὲ νόει τὸ πᾶν, καὶ νοήσας λέγε· δόξα σοι πάτερ. Ἀμήν.|

97 (12) Ταῦτα ἀγαπητοὶ χορεύσας μεθ᾿ ἡμῶν ὁ κύριος [*](16 I) ἐθῆλθεν· καὶ ἡμεῖς ὥσπερ πλανηθέντες ἢ καὶ ἀποκοιμηθέντες [*](222 Z) ἄλλος ἀλλαχόσε πεφεύγειmεν. ἐγὼ μὲν οὖν ἰδὼν αὐτὸν πάσχοντα οὐδὲ προσέμεινα αὐτοῦ τῷ πάθε, ἀλλ᾿ ἔφυγον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν κλαίων ἐπὶ τῷ συμβεβηκότι. καὶ ὅτε τῷ ἀρουβάτῳ ἀπεκρεμάσθη, ὥρας ἕκτης ἡμερινῆς σκότος ἐφʼ ὅλης τῆς γῆς ἐγεγόνει. καὶ στὰς ὁ κύριός μου ἐν μέσῳ τοῦ σπηλαίου καὶ φωτίσας αὐτὸ εἶπεν· Ἰωάννη, τῷ κάτω ὄχλῳ ἐν Ἱεροσολύμοις σταυροῦμαι καὶ λόγχαις νύσσομαι καὶ καλάμοις καὶ ὄξος τε καὶ χολὴν ποτίζομαι. σοὶ δὲ λαλῶ καὶ ὃ λαλῶ ἄκουσον. ἐγώ σοι ὑπέβαλον ἀνελθεν εἰς τοῦτο τὸ ὄρος ὅπως ἀκούσῃς ἃ δεῒ μαθητὴν παρὰ διδασκάλου μανθάνει καὶ ἄνθρωπον παρὰ θεοῦ.

98 (13) Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἔδειξέν μοι σταυρὸν φωτὸς πεπηγ| μένον καὶ περὶ τὸν σταυρὸν ὄχλον πολύν, μίαν μορφὴν [*](223 Z) μὴ ἔχοντα. καὶ ἐν αὐτῷ ἦν μορφὴ μία καὶ δέα ὁμοία. αὐτὸν [*](9 cf Marc 14, 50 Io 16, 32 (19, 26 ‖ 12 cf Marc 15, 33 (Io 19, 14) ‖ 15—16 cf Io 19, 34 euang Petri 9; 16 Mare 15, 19; 36 Matth 27, 34) [*](1 ἁγίαις· ἐπ᾿ ἐμοὶ τὸν Iames ⟨ἐλπιζούσαις⟩ ἐπʼ ἐμέ?? cf 189, 8 192, 25; 207, 2 ‖ 2 ⟨σὺν⟩ ἐμοὶ?? (recepit Iames) cf 5 ‖ 3 τὴν δὲ ἐμὴν εἰ θέλεις γνώμην γν. inter alia temptabat Zahn ἐμὸν ⟨....⟩? ‖ scr εἰ θέλεις ὃ ἤμην?? ‖ 4 uerbo illusi cuncta et non sum Iusus in totum Augustinus scr λόγῳ? idem coni Iames ἅπαξ del (dittogr)? scr ἐνέπαιξα ? ‖ scr ἐπαίχθην? an ἐνεπαίχθην? ἐπῃσχύνθην Iames fort recte) [*](Σ΄ (= Σ [= TOXYZ e I) C ἀγαπ.] μου add OC: cf 202, 23; 209, 2 ‖ 8 ἢ κ. ἀπ. om C ‖ scr ἀποπτοηθέντες?? ‖ 9 ἀλλαχοῦ CO φεύγημεν C ἐπεφεύγειμεν 0 πεφεύγομεν XYZ πεφεύγαμεν Τ e Iames fugimus I: cf 13 ἐγεγόνει οὖν om TXYZ e ergo l: del? ‖ α. ἰδ. C ‖ εἶδον T εἰδὼν OXYZ uidens I ‖ 10 πάσχ. om τὸ πάθος Σ΄ πάσχοντος αὐτοῦ add C ‖ ἀλλὰ C ‖ εἰς] ἐπὶ e ‖ 11 κλαίων om C ‖ 11—12 τῆ ἀροῦβα C τῶ σταυρῶ O τὸ ἆρον ἐβοᾶτο y e tolle clamabatur l coniectura speciosa (cf Io 19, 15) sed falsa τῇ σταυροῦ βάτῳ Iames τῷ ἀρ. (??) defendit Hilgenfeld ‖ 12 ἐκρεμάσθη C ‖ σκότος] καὶ σκότος e et tencbrae I ‖ 13 ἐγένετο C fie- bant I ‖ μου] ἡμῶν C: cf 196, 16; 17 ‖ 14 αὐτῶ C με Σ΄ ‖ ιῶ΄ C ‖ 15 καὶ extr om Σ΄: cf Corssen p 127; 128 ‖ 17 εἰς τὸ ὄρ. τοῦτο ἀν. C ‖ 21—22 μίαν - ὁμ.] κ. ἐν αὐτῷ ἦν μ. μία κ. ἰδ. μία· καὶ ἐν τῷ σταυρῷ ἄλλον τινὰ ὄχλον μίαν μ. μὴ ἔχ. coll 201, 1 - 3 Iames acute: sed cf Hilgenfeld ‖ 22 ἐνεαὐτῶ C ‖ μορφῆν C ‖ ὁμοία mirabatur Zahn: μία C)

200
[*](18 I) δὲ τὸν κόριον ἐπάνω τοῦ σταυροῦ ἑώρων | σχῆμα μὴ ἔχοντα ἀλλά τινα φωνὴν μόνον, φανὴν δὲ οὐ ταύτην τὴν ἡμῖν συνήθη, ἀλλά τινα ἡδεῖαν καὶ χρηστὴν καὶ ἀληθῶς θεοῦ, λέγουσαν πρός με· Ἰωάννη, ἕνα δεῖ παῤ ἐμοῦ ταῦτα ἀκοῦσαι· ἑνὸς γὰρ χρῄζω τοῦ μέλλοντος ἀκούειν. ὁ σταυρὸς οὗτος ὁ τοῦ φωτὸς ποτὲ μὲν λόγος καλεῖται ὑπʼ ἐμοῦ δι᾿ ὑμᾶς, ποτὲ δὲ νοῦς, ποτὲ δὲ Ἰησοῦς, ποτὲ Χριστός, ποτὲ θύρα, ποτὲ ὀδός, ποτὲ ἄρτος, ποτὲ σπόρος, ποτὲ ἀνάστασις, ποτὲ υἱός, ποτὲ πατήρ, ποτὲ πνεῦμα, ποτὲ ζωή, ποτὲ ἀλήθεια, ποτὲ πίστις, ποτὲ χάρις. ται μὲν ὡς πρὸς ἀνθρώπους· ὃ δὲ ὄντως ἐστίν, αὐτὸς πρὸς αὐτὸν νοούμενος καὶ εἰς ἡμᾶς λεγόμενος, διορισμὸς πάντων ἐστίν· καὶ τὸν πεπηγμένον ἐξ ἀνεδράστων ἀνάγη βιάβα καὶ ἁρμονία σοφίας· σοφία δὲ οὖσα ἐν ἁρμονίᾳ ὑπάρχουσιν δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί, δυνάμεις, ἐξουσίαι, ἀρχαὶ καὶ δαίμονες, ἐνέργειαι, ἀπειλαί, θυμοί, διάβολοι, Σατανᾶς καὶ ἡ κατωτικὴ ῥίζα, ἄφες τῶν γινομένων προῆλθεν φύσις.

99 οὗτος οὖν ὁ σταυρὸς ὁ διαπηξάμενος τὰ πάντα λόγῳ καὶ διορίσας τὰ ἀπὸ γενέσεως καὶ κατωτέρω, εἶτα καὶ εἰς πάντα πηγάσας· οὐχ οὗτος δέ ἐστιν ὁ σταυρὸς ὃν μέλλεις ὁρᾶν ξύλινον κατελθών ἐντεῦθεν· οὔτε ἐγώ εἰμι ὁ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, ὃν νῦν οὐχ ὁρῷς ἀλλὰ μόνον φωνῆς ἀκούεις. ὃ οὐκ εἰμὶ ἐνομίσθην, μὴ ὢν ὃ ἤμην ἄλλοις πολλοῖς ἀλλ᾿ ὅ τι με [*](20 I) ἐροῦσιν ταπεινὸν καὶ οὐκ ἐμοῦ ἄξιον. ὡς οὖν ὁ τόπος τῆς ἀναπαύσεως οὔτε ὁρᾶται οὔτε λέγεται, πολλῷ μᾶλλον ὁ τούτου κύριος οὔτε ὀφθήσομαι.

[*](6 cf Io 1, 1 ‖ 7 Io 10, 9; 14, 6; 6, 35; 48 ‖ 8 et 9 Io 11, 25 ‖ 9 Io 14, 6 1 δὲ om C ‖ 2 μόνον om C: cf 21 ‖ τὴν om C ‖ ἡδ.] ἰδίαν O propriam I ἰδέαν C ‖ λέγουσα C ‖ 4 ἀκοῦσται C ‖ οὗτος om Σ΄ ‖ 6 ἡμᾶς TXYZC ‖ δὲ om C: del? ‖ 7 δὲ om C: del? ‖ Ἰ. π. om Σ΄ ‖ 8 πόρος C ‖ υἱὸς] Ἰησοῦς Σ΄ (sed filius Longolius): cf 7 ‖ 8—9 π. πν. om C ‖ 9 post χάρις desinit Σ΄)[*](C 10 ται] καὶ ταῦτα Iames probabiliter ‖ 11 scr ἑαυτὸν?? αὑτὸν Iames ‖ ὑμᾶς Iames recte ut uid ‖ 12 τὸν πεπιγμένων C τῶν πεπηγμένων Iames: cf 199, 21 ‖ ἀν. βι.] ἀναγγελία Robinson ‖ scr ἀνάγει?? ἀνάγκη Robinson et Zahn ἀναγωγὴ Robinson Iames Hilgenfeld βιαία Robinson βεβαία Zahn καὶ βάσις Iames βιασμοῦ Hilgenfeld: scr βία??? ‖ 13 scr ἁρμονίᾳ σ.?? ‖ post ἐν ἁρμονίᾳ interpungit Hilgenfeld ‖ ⟨....τόποι⟩ ὑπάρχουσιν? cf 214, 7 ‖ 14 καὶ alt del (dittogr)? ‖ 15 διάβολοι ex διάβολοι C (??): scr διαβολαί et del Σατ.?? cf 214, 8 ‖ 16 ἄφες] ἀφʼ ἧς Iames fort recte ‖ τῶν] ἡ τῶν Iames ⟨πᾶσα⟩ προῆλθεν? cf 211, 5 ‖ 17 οὖν ⟨ἐστιν⟩??? ‖ 18 εἰς] εἰς ἓν Ιames εἷς Hilgenfeld ‖ 19 πήξας Iames ‖ 20 scr οὐδὲ? ‖ 22 ὀν ήμην C ‖  ἤμην] scr ἐνομιζόμην??? εἰμὶ?? cf 201, 8; 9 ‖ ἄλλοις] scr τοῖς? ‖ scr ἄλλο τι?? ἀλλ᾿ ἄλλο τι Iames probabilius ‖ 25 ὀφθήσομαι ⟨οὔτε λεχθήσομαι⟩? item Iames)
201

100 (14) ὁ δὲ περὶ τὸν σταυρὸν μονοειδὴς ὄχλος ἡ κατωτικὴ φύσις ὑπάρχει. καὶ οὓς ὁρᾷς ἐν τῷ σταυρῷ, εἰ καὶ μίαν μορφὴν οὐκ ἔχουσιν, οὐδέπω τὸ πᾶν τοῦ κατελθόντος συνελήφθη μέλος. ὅταν δὲ ἀναληφθῇ ἄνθρωποι φύσις καὶ γένος προσχωροῦν ἐπʼ ἐμὲ φωνῇ τῇ ἐμῇ πειθόμενον, ὃν νῦν ἀκούω με σὺ τοῦτο γενήσεται, καὶ οὐκέτι ἔσται νῦν ἔστιν. ἀλλ᾿ ὑπὲρ αὐτῶν ὡς κἀγὼ νῦν· μέχρι γὰρ μήπω ἔδιόν μου λέγεις ἑαυτὸν τοῦτο οὐκ εἰμὶ ὅ εἰμι· ἐὰν δέ με ἀκούσῃς, ἀκούων καὶ σὺ μένε ὡς κἀγώ, ἐγὼ δὲ ὃ ἤμην ἔσομαι, ὅταν σὲ ὡς ἐγὼ παῤ ἐμαυτῷ· παρὰ γὰρ τοῦ τοῦτο εἶ. τῶν οὖν πολλῶν, ἀμέλει καὶ τῶν ἔξω τοῦ μυστηρίου, καταφρόνει· γίνωσκε γάρ με ὅλον παρὰ τῷ πατρὶ καὶ τὸν πατέρα παῤ ἐμοί.

101 (15) οὐδὲν οὖν ὧν μέλλουσιν λέγειν περὶ ἐμοῦ ἔπαθα· ἀλλὰ καὶ τὸ πάθος ἐκεῖνο ὃ ἔδειξά σοι καὶ τοῖς λοιποῖς χορεύων μυστήριον βούλομαι καλεῖσθαι. ὃ γὰρ εἰ σὺ ὁρᾷς τοῦτο ἐγώ σοι ἔδειξα· δὲ εἰμι τοῦτο ἐγὼ μόνος οἶδα, ἄλλος οὐδείς. τὸ οὖν ἐμὸν ἐαἴμε ἔχειν, τὸ δὲ σὸν διʼ ἐμοῦ ὁρᾶν, ἐμὲ δὲ ὄντως ὁρᾶν, οὐ ἔφην ὑπάρχειν ἀλλʼ ὃ σὺ δὲ νυ γνωρίζειν συγγενὴς ὤν. ἀκούεις με παθόντα καὶ οὐκ ἕπαθον, μὴ | παθόντα [*](22 I) καὶ ἕπαθον· νυγέντα καὶ οὐκ ἐπλήγην· κρεμασθέντα καὶ οὐκ ἐκρεμάσθην· αἷμα ἐξ ἐμοῦ ῥεύσαντα καὶ οὐκ ἔρευσεν· καὶ ἀπλῶς ἃ ἐκεῖνοι λέγουσιν περὶ ἐμοῦ ταῦτα μὴ ἐσχηκέναι, δὲ μὴ λέγουσιν ἐκεῖνα πεπονθέναι. τίνα δὲ ἔστιν αἰνίσσομαί σην· οἶδα γὰρ ὅτι συνήσεις. νόησον οὖν με λόγου αἴνεσιν, λόγου νύξι, λόγου αἷμα, λόγου τραῦμα, λόγου ἐξάρτησιν, λόγου πάθος, λόγου πῆξιν, λόγου θάνατον· καὶ οὕτως χωρίσας ἄνθρωπον [*](5 cf Io 10, 16 ‖ 11 cf Io 14, 10 ‖ 21 cf Io 19, 34) [*](1—3 cf 199, 21 - 22 adnot ‖ 3—9 multa corrupta uid ‖ 3 scr ἀνελήφθη? cf 4 μέλος] scr γένος (cf q seq)?? μέρος?? ‖ ἄνθρ.] compend C: scr ἀνθρώπου?? ἄνω coll 1 Iames ‖ 5 ὃν - σὺ] scr ὃ νῦν ἀκούομεν?? ὃ νῦν οὔπω ἔστιν?? οὐ νῦν ἀκοῦόν με, ὡς σὺ coni Iames ‖ 6 γεννήσεται C ‖ ⟨....⟩ ἀλλ᾿ ? ‖ 7 scr σεαυτόν?? ‖ 8 scr ὃ ἢμην? cf 9 ‖ ἀκούων καὶ corrupta? trunca? ‖ 9 μὲνέ C μὲν ἔσῃ Iames probabiliter σὲ] σὲ ἔχω Iames ‖ ὡς ἐγὼ] scr εἰσαγάγω?? ‖ 10 scr ἐμαυτόν?? τοῦ τοῦτο] τούτου Iames: aliquid deesse uid ‖ τῶν οὖν] τὸν νοῦν C: corr Iames ‖ 15 εἰ σὺ] σὺ Iames fort recte (σὺ, ἐσὺ, εἰσὺ corruptela): an scr ἐν ἐμοὶ?? cf 198, 14 ‖ 17 ἐαἴμε] ἔα με Iames probabiliter ‖ 17 et ‖ 18 ὅρα coni Iames ‖ 18 οὐ] scr οὐχ ὃ?? (recepit Iames) οὐκ?? ἀλλ᾿ ο C: scr ἄλλο? σὺ δὲ νυ] scr σὺ δύνῃ?? (recepit Iames) σὺ δὲ νῦν?? (item Iames antea) σὲ δεῖ νῦν Iames primo scr γνωρίζεις?? γνώριζε Iames antea ‖ 21 scr ῥεῦσαν? ‖ 22 ταῦτα ⟨γίνωσκέ με⟩? ‖ 23—24 αἰν. σην] ἐν ὕσσω. μεσην C αἰνίσσομαί σοι Iames probabiliter ‖ 24 σην] scr νῦν?? με] μοι coni Iames αἴεσιν] ser αἴκισιν??? ἀναίρεσιν??? ‖ 26 χωρήσας C)

202
λέγω. τὸν μὲν οὖν πρῶτον λόγον νόησον, εἶτα κύριον νοήσεις, τὸν δὲ ἄνθρωπον τρίτον καὶ τὸ τί πέπονθεν.

102 (16) Ταῦτα εἰρηκότος πρός με καὶ ἕτερα ἃ οὐκ οἶδα εἰπεῖν ὡς αὐτὸς θέλει, ἀνελήφθη μηθενὸς αὐτὸν θεασαμένου τῶν ὄχλων. καὶ ἐλθόντος μου κατεγέλων ἐκείνων ἁπάντων εἰρηκότος πρός με ἅπερ εἰρήκασιν περὶ αὐτοῦ, τοῦτο μόνον κρατύνων ἐν ἑαυτῷ ὅτι συμβολικῶς πάντα ὁ κύριος ἐπραματεύσατο καὶ οἰκονομικῶς εἰς ἀνθρώπους ἐπιστροφὴν καὶ σωτηρίαν.

103 (17) θεασάμενοι οὖν ἀδελφοὶ τὴν τοῦ κυρίου χάριν καὶ στοργὴν τὴν πρὸς ἡμᾶς προσκυνοῦμεν αὐτοῦ ἐλεηθέντες ὑπʼ αὐτοῦ, μὴ δακτύλοις, μηδὲ στόμασιν, μηδὲ γλώσσῃ μηδ᾿ ἑνὶ ὅλως σωματικῷ ὀργάνῳ, ἀλλὰ τῇ ψυχῇ τῇ διαθέσει, αὐτῷ τοῦ ἀνθρώπου γινομένου τούτου τοῦ σώματος· καὶ γρηγορήσωμεν, ὅτι καὶ νῦν φυλακαῖς παρεδρεύει δι᾿ ἡμᾶς καὶ μνημείοις, δεσμοῖς καὶ δεσμωτηρίοις, ὀνείδεσι καὶ ὕβρεσι, θαλάσσῃ καὶ ξυρᾷ, μάστιξι, καταδίκοις, ἐπιβουλαῖς, δόλοις, τιμωρίαις· καὶ ἁπλῶς ἅποσιν ὑμῶν συνὼν πάσχουσι συμπάσχει καὶ αὐτὸς [*](24 I) ἀδελφοί· ὑφʼ ἑκάστου ἡμῶν καλούμενος οὐχ ὑπο|μ μένει παρακοῦσαι ὑμῶν, ἀλλ᾿ ὡς πάντῃ ὢν πάντων ὑμῶν ἀκούειν, καὶ νῦν ἐμοῦ δὲ καὶ τῆς Δρουσίνης, ἐγκεκλεισμένων θεὸς ὤν, βοήθειαν ἡμῖν προσάγων τῆ ἰδίμ εὐσπλαγχνίᾳ.

104 (18) πείσθητε οὖν καὶ ὑμεῖς ἀγαπητοὶ ὅτι οὐκ ἄνθρωπον ὑμῖν καταγγέλων σέβει, ἀλλὰ θεὸν ἀμετάτρεπτον, θεὸν ἀκράτειστον, θεὸν πάσης ἐξουσίας ἀνώτερον καὶ πάσης δυνάμεως καὶ ἀγγέλων πάντων καὶ κτίσεων λεγομένων καὶ αἰώνων ὅλων πρεσβύτερον καὶ ἰσχυρότερον. εἰς τοῦτο οὖν [*](12 cf Io 1, 3, 18) [*](1 scr λέγε?? scr τὸ? ‖ 3 scr εἰρηκὼς?? cf 5 ‖ 5 τὸν ὄχλον C ‖ ἐλθ.] κατελθόντος Iames probabiliter μου ⟨....⟩? ‖ ⟨αὐτοῦ⟩ εἰρηκότος?? an scr εἰρηκότων? ‖ 7 κρατείνων C: cf 183, 4 ‖ scr ἐπραγματεύσατο: item Iames ‖ 8 ἀνθρ.] ἀνθρώπους πρὸς Iames ἀνθρώπων idem ante melius: scr ἀνθρώ- που?? ‖ 11 scr προσκυνῶμεν? item Iames: cf 14 ‖ scr αὐτόν? αὐτῷ Iames: cf 172, 20 ‖ 12 scr στόματι?? ‖ scr ⟨μηδὲ⟩ μηδενὶ? item Iames ‖ 13 ὅλωσω- ματικῶ C ‖ τῆς ψυχῆς Iames recte ut uid: cf 166, 21 ‖ ⟨...⟩ αὐτῷ?  ‖ 13—14 τ. ἀ. γ] τῷ ἀνθρώπῳ γενομένῳ ἐκτὸς coni Iames acute ‖ 14 γρηγορίσεμεν et in mg ... ορήσωμεν aut ... υρήσωμεν parte priore uerbi abscisa C: εὑρήσομεν fuisse putat et probat Iames ‖ 17 scr καταδίκαις? item Iames ‖ 18 scr ἡμῖν? ‖ 20 παντὶ ὧν C: corr Iames ‖ ἀκούει Iames recte ‖ 21 δὲ] scr τε? item Iames scr Δρουσιανῆς? cf 182, 20 ‖ 24 καταγγέλων sup scr μ C καταγγέλλομεν Iames καταγγέλλω idem ante quod malim σέβειν Iames recte ‖ 25 scr ἀκράτητον: item Iames ‖ 26 λεγομένων ⟨ἢ νοουμένων⟩? cf 205, 3 ‖ 27 et 203, 1 scr εἰς τοῦτον (idem Iames coni)?? ἐν τούτῳ??)

203
ἐμμείναντες καὶ εἰς τοῦτο οἰκοδομούμενοι ἀκαθαίρετον ὑμῶν τὴν ψυχὴν ἕξετε.

105 (19) Καὶ παραδοὺς ταῦτα τοῖς ἀδελφοῖς ὁ Ἰωάννης ἀνεχώρησεν ἅμα τῷ Ἀνδρονίκῳ εἰς περίπατον. καὶ ἡ Δρουσίνη δὲ ἀπὸ μακρόθεν ὐκολούθει ἅμα ποσί, ἵνα τὰς ὑπʼ αὐτοῦ πράξεις γενομένας θεωροῦσιν καὶ τὸν αὐτοῦ λόγον ἀκούουσιν πάντοτε ἐν κυρίῳ. |