Acta Joannis

Acta Joannis

Acta Joannis, Bonnet, Mendelssohn, 1898

106 (15 Τ) Συνῆν οὖν τοῖς ἀδελφοῖς ὁ Ἰωάννης ἀγαλλιώμενος [*](239 Z) ἐν κυρίῳ. τῇ δὲ ἑξῆς κυριακῆς οὔσης καὶ τῶν ἀδελφῶν [*](272 Τ) πάντων συλλεγέντων ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς· Ἀδελφοὶ καὶ σύνδουλοι καὶ συγκληρονόμοι καὶ συμμέτοχοι τῆς τοῦ κυρίου βασιλείας, γινώσκετε τὸν κύριον πόσας δυνάμεις διʼ ἐμοῦ παρέσχεν ὑμῖν, πόσα τέρατα, ἰάσεις πόσας, πόσα σημεῖα, χαρίσματα οἷα, διδαχάς, κυβερ νήσεις, ἀναπαύσεις, διακονίας, γνώσεις, [*](240 Z) [*](1 εἰς τ.] cf 202, 27 ‖ ἡμῶν sup scr υ C ‖ 4 scr Δρουσιανή? item Iames: cf 182, 20 ‖ 5 ποσίν] scr ⟨τοῖς ἀδελφοῖς⟩ πᾶσιν?? quod probat Iames: τοῖς λοιποῖς coni idem ‖ 6 scr γινομένας? recepit Iames scr θεωροῦσα?? an θεωρῶσιν (item Iames)? scr ἀκούουσα?? an ἀκούωσιν (item Iames)? ‖ 7 κυρίῳ] νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν add dein desinit C ΡΑΔ (= VRUB) μετάστασις (ἀνάπαυσις U) τοῦ ἁγίου (τ. ἁ. om U) ἰωάννου τοῦ θεολόγου inscr UB similia 𝔣 α περὶ τῆς... μεταστάσεως αὐτοῦ inscr P: cf 151, 2 ‖ 8—9 συνῆν ἐν κ.] καὶ πᾶσιν ἐπευξάμενος καὶ εὐλογήσας ἦν σὺν αὐτοῖς ἀγαλλιώμενος ἐπὶ τῶ κυρίω V (cf 160, 36) ποίω δὲ τρόπω ἡ ἐξ ἀνθρώπων μετάστασις αὐτοῦ διηγήσομαι A ποίω δὲ τρόπω τὸ τέλος ἢ τὴν ἐξ ἀνθρώπων μετάστασιν αὐτοῦ τίς διηγήσασθαι οὐκ ἔχει P om B ‖ 8 οὖν om U ‖ ὁ] μακάριος add U α sanctas add 𝔣 ‖ Ἰω.] gaudens et add 𝔣 ‖ 9 ἐν] ἐπὶ τῶ τῇ δὲ ἑ. om B α ‖ δὲ om A ‖ 10 π. συλλ.] παρόντων PA ‖ πάν- των om 𝔣  α: del? συναχθέντων B: cf Q et 183, 8; 193, 11 ‖ αὐτ.] ita eis α om 𝔣 ἰωάννης add B κ. σύνδ. om R ‖ 11 κ. συμμ. om κυρ.] μόνου θεοῦ διὰ ἰησοῦ χριστοῦ B Christi ‖ 12 τ. κύρ.] τ. θεὸν VRU om A ἡμῶν ἰησοῦν χριστὸν add B ὅσας διʼ ἐ. δυν. VRU δυν. om 𝔣  (?) ‖ παρέ- σχετο R ‖ 13 ὑμῖν] ὁ κύριος add A deus add 𝔣  α α ‖ 13—14 πόσα τέρ. - διδ.] ὅσα τέρ. ὅσα σημ. ὅσας ἰάσ. [ἰάσ. πόσας U om V) ὅσα χαρ. ὅσας (οἵας U) διδασκαλίας VRU ‖ 13 ὅσα τεράστια B (cf 170, 13) om α ‖ ἰάσ. π. om B 𝔣 α 13—14 ὅσα σημ ὅσα χαρ. ὅσας διδ. B  ‖ χαρ. οἷα om 𝔣 (?) ‖ 14—204,3 κυβ. - ἀκουόμ. om V ‖ 14—204,1 δόξ. διακ. ἀναπ. (om γν.) A χάρ. γνώσ. δόξ. πίστ. κοιν. δωρ. ‖ 14 γνώσ. om ΓΒ 𝔣 α: cf Q) [*](Q 15 ὡς et q s] cf 179, 30)

204
δόξας, χάριτας, σωρεάς, πίστεις, κοινωνίας, ὅσα εἴδετε παῤ ὀφθαλμοῖς διδόμενα ὑμῖν ὑπʼ αὐτοῦ, μὴ φαινόμενα ὀφθαλμοῖς τούτοις μηδὲ ἀκοαῖς ταύτας ἀκουόμενα. στηρίζεσθε οὖν ἐν αὐτῷ μεμνημένοι αὐτοῦ ἐν πάσῃ ὑμῶν πράξει, ἐπιστάμενοι τὸ γεγονὸς εἰς ἀνθρώπους τῆς οἰκονομίας μυστήριον τίνος ἕνεκεν πεπραγμάτευται ὁ κύριος. αὐτὸς δέεται ὑμῶν δι᾿ ἐμοῦ ἀδελφοὶ καὶ παρακαλεῖ, ἄλυπος θέλων μένειν, ἀνύβριστος, ἀνεπιβούλευτος, ἀκόλαστος· οἶδεν γὰρ καὶ ὕβρια τὴν ἐξ ὑμῶν, οἶδεν καὶ ἀτιμίαν, οἶδεν καὶ ἐπιβουλήν, οἶδεν καὶ κόλασιν παρακουόντων αὐτοῦ τῶν ἐντολῶν.

107 (16) μὴ οὖν λυπείσθω ὁ ἀγαθὸς ἡμῶν θεός, ὁ εὔσπλαγχνος, [*](16 Heb 2, 13) [*](1 πίστ. κοιν. χάρ. δωρ. UB πίστ. κοιν. om 𝔣 ‖ ὁπόσα Tischendorf Zahn ‖ 2 παῤ] ἐν A κατʼ Δ: cf 172, 12; 193, 4 ὀφθαλμοὺς VUB ‖ διδ. om PA (habent 𝔣 α): scr δεικνύμενα? (ita α??) ὑμῶν A ἡμῶν P om R 2—3 ὑπ᾿ - τούτοις] καὶ A om P ‖ 2 ὑπ᾿ α. om α ‖ φαινομένου UB ὑπ᾿ αὐτοῦ add R ἡμῶν τοῖς add B ‖ 3 μηδὲ] ταῖς add B ‖ ἀκοαῖς om P ‖ ταύταις om A ‖ ἀκουσόμενα AP ἀκουομένου UB ἀλλὰ δι᾿ ἔργων ὑμᾶς καὶ ὁραμάτων διδάσκοντος add B  ‖ λογίζεσθε B manete α ‖ οὓς U ‖ 4 ἐν] ἐπ᾿ V ‖ αὐτοῦ] ἰησοῦ χριστοῦ B ‖πᾶσιν V ‖ 4—6 ὑμῶν - κύρ. om V ‖ 4 ἡμῶν R ‖ post ἐπιστ. repet αὐτοῦ - ἐπιστ, R ‖ 5 γεγ. post ἀνθ. P post οἰκ. A ἐν ἀνθρώποις B ‖ μυστ. τ. οἰκ. P  ‖ τ. οἰκ. om B ‖ 6 ὁ κύρ. πραγματεύεται A ὁ κύρ om R  ἡμῶν ἰησοῦς χριστὸς add B ‖ 6—7 αὐτ. - παρ.] παρ. γὰρ αὐτὸς δι᾿ ἐ. ἀδ. RA: cf 189, 4 ‖ 6 αὐτὸς] ὁ κύριος add VRU 𝔣  α δέ.] παραινεῖ πάντας V hortatur α ὑμᾶς V. ἡμᾶς R om B ‖ ἀδ. κ. π. om V α ‖ ἀλύπως RU om V 𝔣 α ‖ θέλ. μ. om V ‖ θέλω P ‖ 7—8 καὶ ἀνύ. καὶ ἀνε. καὶ ἀκ. A ‖ ἀνυβρίστους V 𝔣 α ἀνυβρίστως R ‖ ἀνεπιβουλεύτους V 𝔣 ‖ α ἀνεπιβουλεύτως R ‖ 8 ἀκ.] ἀνεπειρεάστους V non contaminatos 𝔣 sine luxuria α om ἀπὸ παντὸς κακοῦ εἶναι add V: cf 9 κόλ. 8—11 κ. ὕβριν - λυπ. om V: cf 205, 1 ‖ 8 ἡμῶν B ‖ 9 καὶ ter om RU ‖ κόλ.] luxuriam α ‖ 10 παρ.] ἡμῶν παρ. B παρ. ἡμῶν R παρ. ὑμῶν VU 𝔣 α ‖ α. τ. ἐ.] τ. ἁγίων α. ἐ. Δ 𝔣 α: cf 181, 13 ‖ 11 λυπ. οὖν PA λυπῆσθε R λυ- θειθῶ U ‖ ὁ om B ‖ ἡμ. θ.] ὢν ὁ μόνος παντοκράτορ B ‖ ὑμῶν U 𝔣  a uobis α om VR ‖ θεός] dominus α)

205
ὁ ἐλεήμων, ὁ ἅγιος, ὁ καθαρός, ὁ ἀμίαντος, ὁ ἄυλος, ὁ μόνος, ὁ εἷς, ὁ | ἀμετάβολος, ὁ εἰλικρινής, ὁ ἄδολος, [*](241 Z) ὁ ἀόργητος, ὁ πάσης λεγομένης ἢ νοουμένης ἡμῖν προσηγορίας ἀνώτερος καὶ ὑψηλότερος θεὸς ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός· εὐφραινέσθω σὺν ἡμῖν καλῶς ἡμῶν πολιτευομένων, χαιρέτω καθαρῶς βιούντων ἡμῶν, ἀναπαυέσθω σεμνῶς ἡμῶν ἀναστρεφομένων· ἀμερινείτω ἐγκρατῶς ἡμῶν βιούντων, ἡδέσθω κοινωνούντων ἡμῶν, μειδιάτω σωφρονούντων ἡμῶν, εὐωχείσθω φιλούντων ἡμῶν αὐτόν. ταῦτα ὑμῖν ἀδελφοὶ ὁμιλῶ νῦν ἐπειγόμενος πρὸς τὸ προκείμενόν μοι ἔργον ἤδη τελειούμενον ὑπὸ [*](273 T) τοῦ κυρίου. τί γὰρ ἕτερον ἔχοιμι πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν; ἔχετε τοῦ θεοῦ ἡμῶν τὰ ἐνέχυρα· ἔχετε τοὺς ἀρραβῶνας τῆς ἀγαθωσύνης [*](10 cf Io 17, 4) [*](1 ἅγ,] δίκαιος add R ‖ ὁ καθ.] κόλασιν παρέχειν τοῖς τὰς αὐτοῦ ἐν- τολὰς παραβαίνουσιν αὐτὸς γὰρ μόνος ἐστὶ καθ. V (cf 204, 8-11) om 𝔣 ‖ 13 nouiens om V ὁ ἄυλ. om PAR 𝔣 ‖ 2 ὁ εἷς om R 𝔣 ‖ ἀμετάβλητος PA: cf 193, 8 ‖ ὁ om R ‖ εἰλικρινός P iustus α om R ‖ 3 μὴ ὀργιζόμενος PA πᾶσιν P νο. καὶ λεγ. U ἢ] καὶ Δ α (aut 𝔣) ἡμ. ante λεγ. P post λεγ. A (quod placet) uobis 𝔣 om B α ‖ 4 κ. ὑψ. om VB 𝔣 α ὑψηλότατος R ‖ ὑμῶν θ. P om VR deus meus α ‖ ἡμ. om UB ‖ Ἰ. om VB ‖ Χρ. om VB 𝔣 α del Zahn fort recte εὐφρ.] αὐτὸς εὐφρ. B εὐφρ. σήμερον R σ. ἡμ.] igitur 𝔣 a οὖν Zahn ἡμῖν] ὑμῖν VU ἡμῶν] ὑμῶν VU 𝔣 ἡμῖν R ‖ χαιρ. om 𝔣 ‖ καθ. σεμν.] καλῶς VR ‖ ἡμῶν prius] ὑμῶν U 𝔣 om PA ἐν ἀλλή- λοις add B ‖ 6 ἀναπ. glorietur ἀναστρ. ἡμ. B ὑμῶν VU 𝔣 ἀμερ.- βιούντων om PV ἀμερ. om R ἐγκ. βι.] καλῶς ὑμῶν (κ. ὑ. om R) ἐγκρα- τευομένων RU ‖ ἡμ]  uobis 𝔣 om B ‖ βι.] in mundo add 𝔣 ‖ 7—9 ἡδ. - αὐτόν om V ‖ 7—8 ἡδ. κοιν. ἡμ. ante ἀναπ. (6) B ‖ 7 ἡδυνέσθω Tischendorf (male lecto P) Zahn ‖ 8 ἡμ. κοιν. A ‖ κοινῶν οὖν τῶ U ‖ ὑμῶν U 𝔣 τοῖς παθήμασιν αὐτοῦ add RU μειδ.] glorietur ἡμ.] καὶ A uobis 𝔣 ‖ 9 ἡμ. φιλ. A ὑμῶν U 𝔣 ‖ αὐτούς R om P ‖ ταῦτα] δὲ add VRU ‖ ὁμ. ὑμ. ἀδ. V ‖ ὑμᾶς R ‖ νῦν om PAV 𝔣 (habet α) ‖ 9—11 ἐπ. - κυρ.] ὅτι ὁ κύριος κέκληκέ με πρὸς ἑαυτόν V ‖ 10 πρὸς] ἐπὶ B εἰς RU ‖ μοι] uobis (?) α om 𝔣 ‖ ἤδη om B ‖ redit (ab [τελειουμε]νόν) W: cf 157, 4) [*](Γ(═ PWA) Δ(═ VRUB) 10 τελουμένουν P μοι add Γ dein τῶν add W ‖ 11 τοῦ om Γ γὰρ] ἂν add U ‖ ἔχ. ἕτ. V ‖ ἕτ. om ἔχοιμι] ἔχω R μοι W eat 𝔣 habeam α 12 ὑμῶν AU α om 𝔣 τὰ om Γ: cf Q 12—206 1 ἔχ. - αὐτοῦ om Γ: cf Q ‖ 12 ἀγαθ.] gratiae 𝔣) [*](Q 15 scr πορευόμενος?)
206
αὐτοῦ· ἔχετε τὴν ἀπαραίτητον αὐτοῦ παρουσίαν. [*](242 Z) εἰ μὲν οὖν μηκέτι ἁμαρτάνετε, ἃ ἐν ἀγνοίᾳ ἐπράξατε ἀφίησιν ὑμῖν· εἰ δὲ καὶ αὐτὸν ἐγνωκότες καὶ ὑπʼ αὐτοῦ ἐλεηθέντες ἐν τοῖς ὁμοίοις πάλιν ἀναστρέφεσθε, καὶ τὰ πρότερα ὑμῖν λογισθήσεται καὶ οὐχ ἕξετε μέρος ἢ ἔλεο, ἐνώπιον αὐτοῦ.

108 (17) Καὶ εἰπὼν ταῦτα πρὸς αὐτοὺς ηὔξατο οὕτως· Ο τὸν στέφανον τοῦτον πλέξας τῇ σῇ πλοκῇ Ἰησοῦ· ὁ τὰ πολλὰ ταῦτα ἄνθη εἰς τὸ ἀδιάπνευστόν σου ἄνθος τοῦ προσώπου ἐναρμόσας, ὁ ἐγκατασπείρας τοὺς λόγους τούτους· ὁ μόνος κηδεμὼν τῶν σῶν δούλων καὶ ἰατρὸς δωρεὰν ἰώμενος· ὁ μόνος εὐεργέτης καὶ ἀνυπερήφανος, ὁ μόνος ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος, ὁ μόνος σωτὴρ καὶ δίκαιος, ὁ ἀεὶ ὁρῶν τὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν ὢν καὶ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα [*](3 cf Io 1, 2, 4.) [*](1 αὐτοῦ om B ‖ ἀπόληπτον P ἀναπόληπτον W ἀναπόλειπτον A inde- precabilem 𝔣 ineuitabilem α: scr ἀνεπίλειπτον? (cf 179, 15) ἀνεπίληπτον coni Zahn (ἀπαραίτητον ex 𝔣 idem: cf 193, 9) ‖ παρρησίαν R ‖ 2 εἰ μὲν οὖν] quoniam α ‖ εἰ] καὶ εἰ RW οἶν om B ‖ ἃ] ὅσα V RU ‖ 3 ἡμῖν P διʼ ἐμοῦ add V ‖ καὶ α. - ἐλ. om V καὶ prius om Γ τοῦτον B ‖ 4 πάλιν om PWB 𝔣 α ‖ ἀποστρέφεσθε R πρώτερα P πρῶτα ἡμῖν P ‖ λογισθήσονται V λογι- σθήσεσθε R ἐνλογισθήσεται P ἐνλογισθήσεσθε W ‖ 5 ναὶ om οὐκ PWRU μ. ἢ ἔλ.] ἔλ. ὑμέρας U ‖ μέρος om B ‖ ἢ om R B ‖ ἐν VRU 𝔣 παῤ B ab a αἰτῶ Δ ἀλλὰ πυρὶ αἰωνίω παραδοθήσεσθε ἐν δὲ φυλάξησθε καὶ πῦρ αἰώ- νιον καὶ τὸν ἐχθρὸν σατὰν καὶ τὰ αὐτοῦ ἔνεδρα ἐκφεύξησθε καὶ ζωὴν αἰώνιον ἐν οὐρανοῖς λήψεσθε add B ‖ 6 ταῦτα εἰπών A ‖ πρ. α. om RB α προσεύξατο λέγειν add ἤρξατο εὔχεσθαι καὶ (ε. κ. om R) λέγειν VR: cf 210, 11 ‖ οὕτως om V: cf 187, 23 (non om 𝔣) ‖ 7—9 τὰ π. - τούτους om V 8 ἄνθη ταῦτα B ταῦτα om R διάπνευστόν R ἀδιάπαυστόν A qui non cadit 𝔣 immarcescibili α τ. πρ. om RUB 𝔣 α del Zahn ‖ 9 συναρμόσας RB ἀναρμόσας U ἐξ ἀνθρώπων ἐν ὐνόματι τῶ σῶ καὶ τῆς ἁγίας σου ἐκκλησίας διὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου add B ἐγκ.] μοι add A: ἐγκ. ⟨μου τῇ ψυχῇ⟩ uel⟨ἡμῶν ταῖς ψυχαῖς⟩?? cf 168, 20 ‖ τούτους] σου ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν B haec tua haec tua salutaria α ‖ 9—10 ὁ μ.] σὺ αὐτὸς PAB σὺ αὐτῶν solus 𝔣 om α ἁρμοσάμενος ὁ add B ‖ 10 κηδόμενος VRU γενοῦ add W δούλων om Γ (nom om 𝔣 α): cf 207, 5 ‖ καὶ ἰα. om V ἰατρὸν R ‖ δαωρ.ἰ. om ΓVB (habent 𝔣 α): cf 163, 9 ‖ αἰτούμενος R ἀεὶ μόνος τῶν ἡμετέρων μελῶν add B ‖ 11 εὐ.] minister (num ὑπηρέτης?) 𝔣 bonus α ‖ 12—207,2 ὁ μ. σωτ. - δωρ. καὶ om 𝔣 ‖ 12 πατὴρ (compend) V (probat Lipsius I p 537: saluator 𝔘 α) καὶ om PA ‖ 12—13 ἀεὶ - ὢν] ὢν ἐν πᾶσι τοῖς σωζομένοις B ‖ ὁρ. τὰ π.] ὢν VRU α (α)‖ 13 παρών] ὢν B ‖ 13—207,1 καὶ τὰ π. περ. om ΓVB α Q c 108 - 110 om Q: cf 209, 8)

207
περιέχων καὶ πληρῶν τὰ πάντα Χριστὲ Ἰησοῦ θεὲ κύριε, ὁ ταῖς σαῖς δωρεαῖς καὶ τῷ σῷ ἐλέει περισκεπάζων τοὺς ἐπὶ σὲ ἐλπίζοντας, ὁ ἐπιστάμενος ἀκριβῶς τοῦ πανταχῇ ἡνῷν ἀντθίκου τὰς τέχνας τάς τε ἐπηρείας πάσας ἃς καθʼ ἡμῶν ἐπιβουλεύει· σὺ μόνος κύριε βοήθησον ἐν τῇ ἐπισκοπῇ σου τοῖς σοῖς δούλοις· ναὶ κύριε. |

109 (18) Καὶ αἰτήσας ἄρτον ευχαρίστησεν οὕτως· Τίνα [*](243 Z) αἶνον σποίαν προσφορὰν ἢ τίνα εὐχαριστίαν κλῶντες τὸν ἄρτον τοῦτον ἐπονομάσωμεν ἀλλʼ ἢ σὲ μόνον κύριε Ἰησοῦ; δοξάζομέν σου τὸ λεχθὲν ὑπὸ τοῦ πατρὸς ὄνομα. δοξάζομέν σου τὸ λεχθὲν διὰ υἱοῦ ὄνομα. δοξάζομέν σου τὴν εἴσοδον τῆς θύρας. δοξάζομέν σου τὴν δειχθεῖσαν ἡμῖν διὰ σοῦ ἀνάστασιν. δοξάζομέν σου τὴν ὁδόν. δοξάζομέν σου τὸν σπόρον, τὸν λόγον, τὴν χάριν, τὴν πίστιν, τὸ ἅλας, τὸν ἄλεκτον μαργαρίτην, [*](14 cf Io 1. 1 Matth 13, 46) [*](1 καὶ πλ. τὰ π. om ΓΒ α ‖ θεὲ ἰ. χρ. κύρ. Γ ἰ. χρ. υἱὲ τοῦ θεοῦ B deus meus Iesu α ‖ θεὲ] incipit c ‖ θ. κ.] solus deus uerus c ‖ κύρ.] καὶ R ‖ ὁ] σὺ RUB om V ‖ 1—2 ταῖς - ἐλέει om V ‖ 2 καὶ - ἐλέει om α ‖ ἐλ.] gratia 𝔣 ‖ 2—3 περισκ. - ἐπιστ. om U ‖ 2 περ.] περίσκεπε πάντας VRB 𝔣 α (c?) α ‖ ἐλπ. ἐπὶ σὲ A ‖ ἐπὶ] εἰς PW ‖ σοὶ VR ‖ 3 ἀκριβ. om B α ‖ τοὺς Γ ταῖς B ‖ πανταχοῦ RW om 𝔣 α (non om a) ‖ ἡμῖν AB om 𝔣 ‖ 3—4 ἀντ. τὰς] ἀντι- δικοῦντας Γ ἀνθισταμέναις B ‖ 4 τέχ. - πάσας] τέχναις (καὶ ἐνεργείαις add B) καὶ ἐπηρείας AB καὶ βλασφημοῦντας τὸ ἅγιόν σου ὄνομα PW ‖ τάς τε] καὶ τὰς U ‖ ἐπηρ.] praedationem 𝔣 impetum a insidias c inlece- bras α ‖ πάσας om 𝔣 ‖ ἃς - ἐπιω. om ΓΒ 𝔣 α ‖ 5 σὺ δούλ. om B 𝔣 α c | κύριος R om U ‖ ἐν - σου om V ‖ 6 ναὶ κ. om ΑΔ 𝔣 α c: del? ‖ 7 ἄρτον] respexit ad caelum add 𝔄 ‖ ηὐχαρίστησεν PW καὶ εὐχαριστήσας εἶπεν R καὶ κλ. - χάριτος (208, 11 - 13) hoc loco, dein καὶ μετὰ τὸ μεταλαβεῖν πάντας ἐκ τοῦ ἄρτου τῆς εὐχαριστίας ἐκτείνας τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν πάλιν προ- σηύξατο V ‖ οὕτως om V (non om 𝔣 a: cf 187, 23) εἰπὼν add A λέγων add PWNU c α ‖ 7—9 τίνα - μόνον] εὐχαριστῶ σοι V ‖ 8 ἢ prius καὶ B ‖ ποί. τίνα RUB ‖ pronuntiationem (i e προφοράν : cf Guidi) c ‖ 8—9 τὸν ἄ. τ. κλ. A ‖ 9 τοῦτον om PWR 𝔣 ‖ ἐπον. - Ἰησ.] προσάξωμέν σοι κύριε ἰησ. χριστέ B tibi reddamus? sed te ipsum solum, te Iesu Christe 𝔣 tibi offeramus, sed te so- lummodo domine Iesu nominemus α ‖ ἢ] εἰς R ‖ κύριε om ΓRU 𝔣: del? ‖ Ἰ. om Γ χριστὲ υἱὲ τοῦ θεοῦ add V Christe add 𝔣 c α ‖ 9—11 δοξ. - υἱοῦ om R ‖ 9—10 δοξ. - π. ὄν. om V ‖ 10 σου] σε U κύριε add UB ‖ τὸ λ. - πατρ.] τὸ ὑ. τ. π. λ. PW τὸ ὑ. πατρ. δειχθὲν B patris a te manifestatam α ‖ ὑπὸ om 𝔣 ἀπὸ coni Corssen p 121  ‖ ὄν.] νῦν δὲ ὄντος θεοῦ τοῦ παντοκρά- τορος add B ‖ 10—11 δοξ. - υἱ. ὄν. om AVB 𝔣 α ‖ 11 διὰ] δι᾿  P om U ‖ υἱὸν U ‖ 11—12 δοξ. - θύρας om ΓΒ ‖ 11 δοξάζω V ‖ 11—12 τ. θ.] per ianuam 𝔣 c ‖ 12 δοξ. - ἀνάστ. om PV ‖ σου om RW ‖ τὴν νῦν δ. ἡμ. ἀν. διὰ τοῦ σοῦ σώματος ἐκ νεκρῶν B ‖ διὰ σοῦ ἡμ. AW ‖ ἡμῖν om R ‖ 13 δοξ. - ὁδὸν om ΓU 𝔣 ‖ δοξάζω V  ‖σου τ. ὁ.] te qui es uia c ‖ δοξ. σου om V ‖ σου] te qui es c ‖ τ. σπόρ. om 𝔣 ‖ 11 τ. λ.] τῶν λογίων VR ‖ τ. χ.] gloriam tuam 𝔣 ‖ τ. πίστ.])

208
τὸν θησαυρόν, τὸ ἄροτρον, τὴν σαγήνην, τὸ μέγεθος, τὸ διάδημα, τὸν διʼ ἡμᾶς λεχθέντα υἱὸν ἀνθρώπου, τὸν χαρισάμενον [*](274 T) ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν, | τὴν ἀνάπαυσιν, τὴν γνῶσιν, τὴν δύναμιν, τὴν ἐντολήν, τὴν παρρησίαν, τὴν ἐλπίδα, τὴν ἀγάπην, τὴν ἐλευθερίαν, τὴν εἰς σὲ καταφυγήν. σὺ γὰρ εἶ μόνος κύριε ἡ ῥίζα τῆς ἀθανασίας καὶ ἡ πηγὴ τῆς ἀφθαρσίας καὶ ἡ ἕδρα [*](244 Z) τῶν αἰώνων, λεχθεὶς ταῦτα πάντα δι᾿ | ἡμᾶς νῦν ὅπως καλοῦντές σε διὰ τούτων γνωρίζωμέν σου τὸ μέγεθος ἀθεώρητον ὑμῖν ἐπὶ τοῦ παρόντος ὑπάρχον, καθαροῖς δὲ θεωρητὸν μόνον ἐν τῷ μόνῳ σου ἀνθρώπῳ εἰκονιζόμενον.

110 (19) Καὶ κλάσας τὸν ἄρτον ἐπέδωκεν πᾶσιν ἡμῖν, ἑκάστῳ τῶν ἀδελφῶν ἐπευχόμενος ἄξιον ἔσεσθαι αὐτὸν τῆς τοῦ κυρίον χάριτος καὶ τῆς ἁγιωτάτης εὐχαριστίας. γευσάμενος [*](1 cf Matth 13, 44; 47 ‖ 2 cf Io 5, 27 Marc 8, 38 al) [*](granum α (scr τὸν σὸν??) om Γ 𝔣 c τὸ ἄλας om ΓR 𝔣 c ‖ ἄληκτον R ἐκλεκτὸν V ἀληθινόν Γ ineffabilem 𝔣 α (unde ἀνεκλάλητον Zahn) om B (c): del (τὸν ἄλεκ ditlogr uu τὸ ἅλας)??) [*](1 τὸν ἄρ. R om 𝔣 ‖ 2 τὸ διάδ.] humilitatem (om codd plures) α om B 𝔣 c ‖ λ. υ. ἀ.] φορέσαντα τὸν ἄνθρωπον ὁλόκληρον B ‖ 2—3 τὸν χ. ἡμ. om ΓB 𝔣 α c: del? at cf 5 εἰς σὲ ‖ 3 cognitionem requiem 𝔣 ‖ 3—4 τ. δύν. om PW ‖ 4 τ. ἐντ. τ. ἀγ. om Γ τ. παρρ. - τ. ἀγ. om α τ. ἐλπ. τ. ἀγ, om B 𝔣 c ἀγ.] τὴν ἀλήθειαν add R: cf 3 5 τ. ε. σὲ κ.] quae est in te ut in ueritate 𝔣 ‖ μόνος εἰ A ‖ εἰ om P ‖ μόνος om B 𝔣 α c ‖ κύριος P 𝔣 c ἰησοῦ λόγε τοῦ θεοῦ add B ‖ 6 radix immortalitatis et fons incorruptionis post δίκαιος 206, 12 𝔘 καὶ ἀφθ. om P ‖ καὶ om B α ‖ ἀφθ.] ἀγαθότητος V ‖ 6—7 καὶ αἰ. οm V ‖ 7 αἰωνίων R αἴνων B mundi 𝔣 ὁ add B σὺ εἶ ὁ ὢν κύριε (κύριος RU) ὁ add V RU ‖ 7—8 λεχθ. - καλ. σε om 𝔣 (non om α c) ‖ νῦν om Δ α c ‖ 8 διὰ τ.] propterea 𝔣 ‖ γνωρίζομέν AUB δοξάζομέν R ‖ ἀθεώρητος ἀχώρητον χωρητὸν B inuisibilis 𝔣 α ‖ 9 ἡμῖν om 𝔣 ‖ ἐπὶ] κατὰ ὑπάρχων WVR ‖ 9—10 χαθ. - εἰκ. om 𝔣 ‖ 9 καθαρθεῖσι B sanctis α ‖ μόνοις θε. PW ‖ 10 ἐν - εἰκ.] qui in tuo (te?) solo homine plasmati sunt α om B ‖ ἀνθ.] υἱῷ Tischendorf ‖ εἰκον.] θεωρούμενον Γ ἔπιδε (ἔφη δὲ V) ἐπὶ τοὺς σοὶ πεπιστευκότας (τ. π. σοι R τοῖς σοῖς πεπιστευκόσιν V) ἐν ἀληθεία add Δ dein εὐλόγησον τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ ἡμᾶς διʼ αὐτοῦ add RUB et ὅτι σὲ δοξάζομεν μόνον τὸν ὄντως ὄντα θεὸν add VB ὅτι σου ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν τῶ πατρὶ καὶ τῶ (τ. π. κ. τ. om U) ἁγίω πνεύματι (πν. ἁ. U) add RU εἰς τοὺς αἰῶνας (τῶν αἰώνων add U) ἀμήν add Δ Γ (= PWA) Δ (VRUB) M 11—209,2 κ. κλ. - ἀγ.] κλ. οὖν ἄρτον ὁ ἰωάννης καὶ ἑκάστω δοὺς καὶ ἐν τούτω ἀξίως εὐχαριστήσας τῶ κυρίω M: cf 191, 3 ‖ 11 καὶ - ἄρτ.] (post καὶ αἰτήσας ἄρτον 207, 7) κ. κλ. καὶ εὐχα- ριστήσας τῶ κυρίω V ‖ ἔδωκε U ἐδίδου RW  ἐξέτεινεν αὐτὸν B porrexit 𝔣 α manum add 𝔣 ‖ πᾶσιν om ΓΒ α c ‖ ἡμῖν eis 𝔣 α c om B ‖ 12 τῶν ἀδ.] ἀδελφῶ Δ homini 𝔣 (fratrum α c) ‖ αξιῶν ἕπεσθαι B ‖ 13 χάρ. - ἁγ. om Γ (non om 𝔣 α) ‖ καὶ - εὐχ. om V ‖ 13—209,2 γευσ. ἀγαπ.] καὶ ταῦτα εἰπών V)

209
δὲ καὶ αὐτὸς ὁμοίως καὶ εἰρηκὼς Κἀμοὶ μέρος ἔστω μεθ᾿ ὑμῶν, καὶ Εἰρήνη μεθʼ ὑμῶν ἀγαπητοί,

111 (20) μετὰ ταῦτα ἔφη τῷ Βήρῳ· Παραλαβών τινας σὺν σοὶ ἄνδρας δύο ἔχοντας κοφίνους καὶ σκα φεῖα ἀκολούθησόν [*](245 Z) μοι. Ὁ δὲ Βῆρος μὴ μελλήσας διεπράξατο ἐκελεύσθη ὑπὸ τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ Ἰωάννου. προελὼν οὖν ὁ μακάριος Ἰωάννης τῆς οἰκίας ἐβάδιζε πρὸ τῶν πυλῶν εἰρηκὼς τοῖς πλείοσιν [*](iterum exhortatus est eos ut se seruarent idoneos illi (scil sacrae cenae) dein dedit eis pacem α) [*](1 δὲ] οὖν Γ ὁμ. post κἀμοὶ 𝔣 om RU ‖ καὶ om ΓR εἴρηκεν (Γ) ‖ ἔσται RU ἐστὲ W om B sit α ‖ 2 μ. ὑμ. om RU (non om α) ‖ ἡμῷν W ἀγαπη- τοὶ add A ‖ καὶ εἰρ.] ἐν εἰρ. R (c) ‖ ἄγ. μ. ὑμ. (ἡμῶν R) RU ‖ μ. ὑμ. om ΓB (non α) ‖ ἀγ,] et amor 𝔣 om A mei add α c ἀπέλυσε πάντας ἐν εἰρήνη add V et dimisit eos in proprias domos add α: recte? cf 7 ‖ μετὰ - B.] καὶ ταῦτα εἰπὼν καὶ ἐπιστηρίξας τοὺς ἀδελφοὺς εἶπεν πρὸς εὐτυχῆ (εὐτυχὴν A) τὸν καὶ (om P) οὐῆρον (εὐῆρον P εὔηρον W) ἰδοὺ καθίστημί σε διάκονον τῆς τοῦ χριστοῦ ἐκκλησίας καὶ παρατίθεμαί (παρατίθημί A) σοι τὴν τοῦ χριστοῦ ποίμνην μνημόνευε (μνημονεύετε A) οὖν τῶν τοῦ κυρίου προσταγ- μάτων καὶ ἐὰν περιπέσης πειρασμοῖς ἤ κινδύνοις μὴ πτοηθῆς (πτοηθήση PW) πολλαῖς γὰρ ἀνάγκαις περιπέσεις (ὑποπεσεῖς W) καὶ μάρτυς ἔξοχος (ἔξ. μάρτ. W) τοῦ κυρίου (χριστοῦ A) ἀναδειχθήση οὕτως οὖν (om A) πρόσεχε οὐῆρε τῶ ποιμνίω ὡς θεοῦ διάκονος (διάκονες P) ἕως τῆς προ- θεσμίας τοῦ καιροῦ τῆς μαρτυρίας (τοῦ μαρτυρίου W) σου (Γ) deinde Prochorum sequitur A (cf 210, 3) ὡς δὲ ταῦτα καὶ πλείονα τούτων ἐλάλησεν ὁ ἰωάννης παραθέμενος αὐτῶ τὸ ποίμνιον τοῦ χριστοῦ λέγει πρὸς αὐτόν add PW: cf Zahn Acta Io p CXI; CLII; 244; Lipsius I p 518) [*](PWΔ (═ VRUB) M 3 ἔφη μ. τ. R μ. τ.] tum 𝔣 om BM α (non om c α) ‖ τῶι β. ἔφη ὁ ἰωάννης M: cf 208, 11 ‖ τῷ] τινὶ ἀνθρώπω ὀνόματι V (hoo nomen uiro erat 𝔄) ‖ βήρρω B βίρρω U 𝔣 (α) ad Birrum 𝔄 Biro c Prochoro α τινας om RB ‖ 4 σὺν σοὶ om PWB ‖ ἄνδ. δύο] δύο ἀδελφοὺς B 𝔄 α duos ex istis fratribu α ἀδελφοὺς PW 𝔣 c om M ἔχοντες R ‖ duobus cofinis 𝔄 α ‖ σκαφία PW σκάφια MR πτύον καὶ ἐργαλεῖον εἰς ὄρυγμα ἐπιτήδειον V δίνελλαν καὶ σκαφεῖον Metaphr dolabris a ferramen- tis 𝔄 fossoriis et palis α ‖ ἀκολουθήσατέ PWM (c?) ‖ 5 βήρρος B βίρρος U εὐτυχὴς PW cf 3 μηδὲν V μελήσας PVR ἀμελήσας 𝔣 ‖ 5—6 διεπ.- Ἰω.] τὸ κελευσθὲν αὐτῶ ἐκτετέλεκεν M ‖ 5 ἐκελεύθη U ‖ 6 ὑπὸ - Ἰω.] παρὰ τοῦ ἀποστόλου V om PW Ἰω. om R (non om 𝔣 α) ‖ 6—210,1 προελθὼν - αὐτοῦ om 6 πρ. οὖν] καὶ πρ. PW προσελθὼν WRB οὖν] δὲ B om α ‖ 7 Ἰω. om Δ τ. οἰκ.] τοῦ ἄστεος Metaphr ex urbe c (α) om B ‖ ἐβάπτιζε R θυρῶν B τῆς πόλεως add V πᾶσιν V (cf 2) RU multis 𝔣 multitudini α maiori parti maltitudinis c plerique 𝔄 (cr 181, 24) τοῦ add B) [*](Q 8 scr ταῦτα καὶ? ‖ 9 τῶ ἐδάφη Q: scr τὸ ἔδαφος? ‖ scr τὸν καὶ)

210
ἀποστῦναι ἀπʼ αὐτοῦ· καὶ γενόμενος εἴς τι μνημεῖον ἀδελφοῦ ὑμῶν ἔφη τοῖς νεανίσκοις· Σκάψατε τέκνα. Κἀκεῖνοι ἔσκαπτον. ὃ δὲ μᾶλλον ἐπέκειτο αὐτοῖς λέγων· Βαθύτερον ἔστω τὶ [*](275 T) σκάμμα. Κἀκείνων σκαπτόντων ὡμίλει αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ προετρέπετο τοὺς σὺν αὐτῷ ἀπὸ τῆς οἰκίας ἐξεληλυθότας, οἰκοδομῶν καὶ καταρτίζων αὐτοὺς ἐπὶ τὸ τοῦ θεοῦ μέγεθος καὶ ἐπευχόμενος ἑκάστῳ ἡμῶν. ὡς δὲ ἐτέλεσαν τὸ σκάμμα οἱ νεανίσκοι καθὼς ἠβουλήθη, ἡμῶν μηθὲν [*](246 Z) εἰδότων ἀποδύεται τὰ | ἱμάτια αὐτοῦ ἃ ἠμφίεστο καὶ ἐπιβάλλει αὐτὰ ὥσπερ τινὰ στρωμνήν ἐν τῷ βάθει τοῦ σκάμματος καὶ ἐν μόνῳ τῷ δικροσσίῳ στὰς ἀνατείνας τὰς χεῖρας ηὔξατο οὕτως·

[*](1 ἀπʼ om UB ‖ 1—2 εἴς ἡμ.] ἐν τῶ μέσω τῆς πόλεως V ἔν τινι μνη- μείω M ἐν τόπω τινὶ B (cf Prochori p 162, 15) ad tumulum cuiusdam fratris nostri 𝔣 (α) ad sepulchrum quoddam unias de fratribus 𝔘 πρός τι ὔρος ἀνελθὼν ἔνθα νῖν ὁ τούτου ναὸς ἵδρυται Metaphr ‖ 1 τι] τὸ RW c ‖ ἀδελφὸς R ‖ 2 ἔφη - τέκνα] εἶπεν αὐτοῖς σκάπτειν PW ‖ τ. ν.] nobis α ‖ νέοις M ‖ σκ.] ὧδε add M c α (fort uerum) ἐνταῦθα add Metaphr ‖ τεκνία om α ‖ 2—7 κἀκ. - ἑκ. ἡμ. om M ‖ 2 καὶ ἐκεῖνοι U)[*](Γ (= PWA) Δ (= VRUB) 3 ὃ δὲ] redit A: cf 209, 3 ‖ μᾶλλον - λέγων om Γ ‖ αὐτ. ἐπ. B ‖ βαθ.] altum 𝔣 φησὶν add Γ ‖ ἤτω AB ‖ 4 ὄρυγμα V ‖ κἀκ.] δὲ add W ‖ 4—5 ὡμ. - θ. καὶ om Γ ‖ τ. λ. τ. θ. om 𝔣 ‖ 5 τ. θ.] τῆς σωτηρίας B uitae α ‖ 5—7 καὶ πρ. - ἑκ. ἡμ. om V ‖ 5—6 τοὺς - ἐξ.] eos secum et cam eis qui domo exierant 𝔣 eos c ‖ ἐξελ. ἀ. τ. οἰκ. RU ‖ 6 ἐελθόντας B ‖ αὐτ. κ. κατ. A ‖ καὶ om U ‖ 7 θεοῦ] κυρίου Γ Christi 𝔣 ‖ κ. ἐπ. ἑκ. ἡμ. om Γ (non om α) ‖ καὶ om B ‖ ἡμ.] illorum f α c)[*](Γ (= PWA) Δ (VRUB) M 7—8 ὡς - ἠβ.] καὶ οἱ νεανίσκοι τὸ ὄρυγμα ἐκτελέσαντες M ‖ 7 ἐτέλ.] καὶ add PW in circuitu add α ‖ 8 οἱ νέοι τὸ σκ. A ‖ ὄρυγμα V ‖ νεανίκοι R νέοι PW τετροπωμένον add U προτρεπο- μένων add R ‖ καθ. ἠβ.] nonnulla ex Prochoro A ‖ ὡς VRU ‖ ἠβουλήθην PW ἐβουλήθη U ἐκελεύσθησαν B ‖ 8—215,1 ἡμῶν - καὶ prius om M Γ (= PWA) Δ (VRUB) 8—9 ἡμ. μ. εἰδ.] τοῦ λαοῦ μηδὲν τῶν τοιού- των θεασαμένου V nihil quoquam nostram sciente 𝔘 om R α (non om 𝔣 c) ‖ 8 μὴ A ‖ 9 ἀποδ.] beatus add α ‖ αὐτ. τὰ ἱμ. B ‖ τὰ om A ‖ ἅπερ ἠμφ. ἱμ. A ‖ αὐτοῦ om PA ‖ ἠμφίαστο R ἠμφιάσατο U ἦν ἠμφιεσμένος V ἦν ἐνδεδυμένος B ‖ 10 αὐτὰ] ἐν τῶ τάφω add V ποιήσας add VR ‖ ώσπ.] ἐπί add B ‖ τινὰ om ‖ 11 δικροσίω VU διακρουσίω R (cf 187, 3) διγροσίω (Γ) ‖ ἑστῶς B indutus α ‖ χεῖρας] spectans ad orientem add α: cf 215, 1 Γ 𝔣 ‖ εὔξατο B ἢρξατο εὔχεσθαι καὶ λέγειν VRU precatus est 𝔣: cf 206, 6 ‖ 12 οὕτως] dicens 𝔘 c α om PWVB (non om 𝔣 α): cf 187, 23)[*](Q 15 post ποίμνι(ον) (𝔣 82u) deficit Q (𝔣 83r ex Prochoro))
211

112 (21) Ὁ ἐκλεζάμενος ἡμᾶς εἰς ἀποστολὴν ἐθνῶν· ὁ πέμψας ἡμᾶς εἰς τὴν οἰκουμένην θεός· ὁ δείξας ἑαυτὸν διὰ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν· ὁ μὴ ἠρεμήσας πώποτε ἀλλὰ ἀεὶ σῴζων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου τοὺς δυναμένους σωθῆναι· ὁ διὰ πάσης φύσεως ἑαυτὸν γνωρίσας· ὁ καὶ μέχρι ζῴων ἑαυτὸν κηρύξας· ὁ τὴν ἔρημον καὶ ἀγριωθεῖσαν ψυχὴν ἥμερον καὶ ἡσύχιον ποιήσας· ὁ διψώσῃ αὐτῇ τοὺς σοὺς λόγους ἑαυτὸν δούς· ὁ νεκρουμένῃ αὐτῇ ἐν τάχει ὀφθείς· ὁ βυθιζομένῃ αὐτῇ εἰς ἀνομίαν νόμος φανείς· ὁ νενικημένῃ αὐτῇ ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ ἐμφανισθείς· ὁ νικήσας τὸν ἀντίδκον αὐτῆς | ἐπὶ σὲ [*](247 Z) καταφυγούσης· ὁ δοὺς αὐτῇ τὴν σὴν χεῖρα καὶ ἀνεγείρας τῶν ἐν ᾅδου πραγμάτων· ὁ νὴ ἐάσας αὐτὴν ἐν σώματι πολιτεύεσθαι· ὁ δείξας αὐτῇ τὸν ἔδιον ἐχθρόν· ὁ τὴν ἐπὶ σὲ γνῶσιν [*](1 ἡμ.] me c om R θεὸς add B: cf 2 ‖ ἐθν,] διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ add B ‖ 1—2 ὁ π. - θεός om B ‖ 2 ἐκπέμψας Γ ‖ ἡμ. om R ‖ θ. om 𝔣 ‖2—3 ὁ δ. - προφ.] qui annuntiatus es a patriarchis nominatus es per legem redarguere et monere dignatus es per prophetas 𝔄 ‖ 2 δείξ.] κηρύξας B ‖ ἑ.] δ///αυτὸν (eras ι) P ‖ 3 τοῦ ν. κ. τ. προφ.] τῶν ἀποστό- λων Γ 𝔣 per prophetas tuos α (sane mira illa) σου add RU 𝔣 καὶ εὐ- αγγελισάμενος καὶ νῦν add B qui per auangelium miseratus es et peccata donasti qui apostolos prouocasti ut ad congregandum tuos populos con- uenirent add 𝔄 ‖ 3—6 ὁ μὴ - κηρ. om V ‖ 3—4 ὁ μὴ - σωθῆναι om R ‖ 3 ἀλλ᾿ UB ‖ 4 σώσας UB ‖ 3—4 ἀπὸ κ. κ. ante ἀλλὰ 𝔣 c om UB α ‖ 4 τ. δυν. σ.] τοὺς ἀξίους σου U om ΓW eos qui potuerunt 𝔣 (c?) perditos α ὁ διὰ νόμου ἀπειλῶν ὡς κύριος καὶ διὰ προφητῶν ἐλέγχων καὶ νουθετῶν καὶ προλέγων ὁ δι᾿ εὐαγγελίου ἐλεῶν καὶ ἁμαρτίας ἀφείς ὁ διὰ ἀποστόλων παρακαλῶν ὡς βασιλεύς add B: cf supra 𝔄 ‖ 5 ὁ prius om U ‖ ἑαυτὴν R ‖ γνωρ.] τὴν ἀγαθότητά σου add R ‖ 5—6 ὁ καὶ - κηρ. om Γ (non om 𝔣 α c) ‖ 6 ὁ om R ‖ καὶ om A ‖ ψυχ.] φύσιν ἡμῶν Γ ‖ 6—7 ἥμ. - ποι.] ἡμεροποιή- σας V ‖ 6 ἤρεμον ΓΒ placidam 𝔣 mansuetam α ‖ 7 καὶ om R ‖ ἥσυχον B ὄρημον U om R ‖ δείξας B ‖ 7—8 ὁ διψ. - δούς] qui sitientes uerbi tui fonte potasti 𝔄 om R ‖ 7 ὁ] καὶ add VU ‖ τοὺς σοὺς om Γ ‖ σοῦ B  ‖ ἑαυτὸν] τὸν (τὸ V) τῆς αἰωνίου ζωῆς ποτὸν VU te ipsam 𝔣 α (c) om B ‖ 8 ἐπιδούς VU ‖ 8—9 νεκρ. - ἐμφαν. om PW ‖ 8 νεκρουμένην αὐτὴν VR ‖ αὐτῇ om A σὺν τῆ σαρκί add B ‖ ἐν τάφω R cito 𝔣 (α) om c ‖ 8—9 βυθιζομένην αὐτὴν VR ‖ 9 αὐτῇ om B ‖ νόμος] solus 𝔣 (lex α c) ‖ 9—10 ὁ νενικ. - ἐμφ. om A ‖ 9 νενικη- μένην αὐτὴν VR ἤδη add RU (𝔣) (cf 212, 5) prorsus add α ‖ 10 ἐμφ.] te saluatorem exhibuisti α ‖ 10—12 ὁ νικ. - πραγμ: om V 𝔣 ‖ 10 νεκρώσας PW: cf 8 ‖ ἀντίπαλον Γ ‖ εἰς Γ ‖ 11 καταφυγούση A καταφυ...σης R ‖ αὐτὴν R ‖ σὴν] σὺ/// U ‖ ἀνεγ.] αὐτὴν add B ἀπὸ add R ‖ 12 πταισμάτων B rebus α ‖ 12—212,1 ὁ μὴ - Ἰησοῦ om B ‖ 12 ὁ μὴ - πολιτ. om Γ ‖ ἐν σ. πολ.] πολ. ἐν ταῖς παρανομίαις V ut illa secundum carnem uiueret α c perturbari tamquam corpus 𝔣 ‖ 13 αὐτὴν R ‖ ἐπὶ σὲ om 𝔣 α ‖ εἰς Γ ‖ γνώμην W societatem 𝔣 (cogni- tionem α c))

212
καθαρὰν πεποιημένος θεὲ Ἰησοῦ· ὁ τῶν ὑπερουρανίων πατήρ· ὁ τῶν ἐπουρανίων δεσπότης· ὁ τῶν αἰθερίων νόμος καὶ τῶν ἀερίων δρόμος· ὁ τῶν ἐπιγείων φύλαξ καὶ τῶν ὑπογείων φόβος καὶ τῶν ἰδίων χάρις· δέξαι καὶ τοῦ σοῦ Ἰωάννου τὴν ψθχὴν τάχα ἠξιωμένην ὑπὸ σοῦ.

113 ὁ κἀμὲ φυλάξας μέχρι τῆς ἄρτι ὥρας καθαρὸν ἑαυτῷ καὶ ἀμιγῆ μίξεαως γυνακός· ὁ θέλοντί μοι ἐν νεότητι γῆμαι ἐπιφανεὶς καὶ εἰρηκώς μοι· Χρῄζω σου Ἰωάννη· Ὁ καὶ [*](248 Z) ἀσθένειάν μοι σω|ματικὴν προοικονομήσας· ὁ τρίτον μου βουληθέντος γῆμαι παραυτίκα ἐμποδίσας μοι, ἕπειτα δὲ ἡμέρας ὥρᾳ τρίτῃ ἐν θαλάσσῃ εἰρηκώς μοι· Ἰωνάννη, εἰ μὴ ἦς ἐμός, εἴασα ἄν σε γῆμαι· Ὁ πηρώσας με δύο ἕτη, πενθεῖν καὶ δέεσθαί σου παρασχύμενος· ὁ τῷ τρίτῳ ἔτει ἐπανοίξας μοι τοῦ [*](1 καθαρῶς PW sanctam α: cf 213, 11 ‖ θεὲ] χριστὲ Γ deus meus α deus 𝔣 κύριε add VRU ‖ ὁ τ. ὑ. πατ. om Γ ‖ ὑπερ.] ἐπουρανίων R πιστευόν- των B eorum qui supra caelum sunt 𝔣 supercaelestis α ‖ 2 ὁ] καὶ B 𝔣 ‖ ἐπ.] ὑπ᾿ οὐρανὸν V ὑπ᾿ οὐρανῶν U caelitum 𝔣 α ‖ δεσπ.] θεὸς Δ deas a dominas 𝔣 c καὶ τῶν ὑπερουρανίων δεσπότης add B et deus caelitum add 𝔣 quod recepit Zahn ὁ] καὶ Γ 𝔣 ‖ αἰθ.] ἐπιγείων W: cf 3 ‖ 2—3 κ. τ. ἀ. δρ. om R ‖ 2 καὶ] ὀ Γ ‖ 3 δρόμ.] πνευμάτων κολαστῆς B ‖ ὁ] καὶ Γ α ‖ ἐπιγ.] αἰθερίων W: cf 2 ‖ καὶ] ὁ Γ ‖ ὑπογ.] terrestrium 𝔣 ‖ 4 ⟨.... ὁ τῶν ἐναντίων⟩ φόβος?? ‖ κ. τ. ἰδ. χ. om Δ α ‖ χάρ.] pax 𝔣 gratia et laetitia c ‖ καὶ om V 𝔣 ‖ σοῦ] δούλου add B ‖ Ἰω.] ἀποστόλου καὶ μαθητοῦ V ‖ 5 τ. ἠξ. ὑ. σοῦ] quem cito elegisti sed sero assumpsisti 𝔘 ‖ ταχέως B ἤδη add VRU: cf 211, 9 ‖ ἀξιωμένην P ἠξιωμένη B ‖ σοῦ] Iesu add 𝔣 Ἰησο add Zahn fort recte ‖ 6 κ. φυλ.] φυλ. με V α sic add 𝔣 ‖ 6—7 ναθ. ἑ. καὶ om α ‖ ἑ. καθ. U ἑαυτὸν καθ. R ‖ 6 καθ. om A ‖ 7 ἑαυτ. om VB ‖ κ. ἀμ. om VR  ‖ ἀθιγῆ U θήγειν B ‖ γυνακίας U ‖ 7—213,2 ὁ θέλ. - μοι om α ‖ 7 ὁ θελήσαντί με PW ὅστις ἐμοῦ θέλοντος V ‖ ὁ] εἰς R ‖ μοι] με ἐν νεότ. om V ‖ 8 γῆμαι] γυναῖκα add V ‖ μοι om Δ c (habet 𝔣) ‖ σοι R ‖ 8—11 ὁ καὶ - τρίτῃ] qui elegisti mihi sterilitatem corporis cum ter non oboediens uxorem ducere uollem 𝔣 ‖ 8—9 ὁ καὶ - προοικ. om V ‖ 8 ὁ om U ‖ 8—9 κ. ἀ μοι] .....ν μοι P ἤδη γαμοῦντί μοι μέλλοντί με γῆμαι R) νόσον (νόσω R) RUB ‖ 8 καὶ om W ‖ 9 σωματικῆ R ‖ προοικοδομήσας PW οἰκονομήσας RUB περιπεσεῖν add R ‖ ὁ τὸ τρ. B ‖ βουλ. μου BU βουληθέντα με R βουληθεὶς (om μου) V ‖ 10 γῆμαι] τοῦτο πρᾶξαι VRU τοῦ λαβεῖν με γυναῖκα add V ‖ παρ. - ἡμ. om Γ ‖ παρ. ἐ. μοι] impedimento leniore reuocasti 𝔘 ‖ παρ.] παρακουσθεὶς καὶ V (cf 𝔣) om BR ‖ με B (fort recte) om R ‖ 10—11 ἔπ. - τρίτῃ] ὁ B ‖ 10 σὲ om V ‖ 10—11 ὥρα τρ. τῆς ἡμ. R ‖ 10 ἡμ.] οὔσης add V ‖ 11 ὥρας τρίτης V ὥραν τρίτην U ‖ἐν τῆ θ. W iuxta mare c ‖ μοι εἰρ. Γ ‖ Ἰω. - ἐμός] egeo te Ioannes (cf 8) et nisi egerem 𝔣 ‖ ἐμ.] μου ἄξιος B ‖ 12 ἔασα VU (ἴασα R) ‖ σε] τοῦ add A ‖ γ.] λοβεῖν γυναῖκα V ‖ 12—213,2 ὁ - μοι om V ‖ 12—13 ὁ. - παρ.] ut lugeres et feres 𝔣 et excaecari ambobus oculis et gemere et precari me c ‖ 12—13 πηρ - ἔτει om Γ ‖ 12 πήρωσίν μοι ἐνθεὶς B ‖ δύο ἔ. π.] ἔτι δυσπενθεῖν R ὄντι ἐτῶν δύο π. B ‖ 13 παρασχ. om B ‖ ἀνοίξας RUB ‖ 13—213,1 τὰ τοῦ ν. μου ὄψ. U ‖ τοῦ ν. μου R ‖ 13 μου PWB)

213
νοὸς τὰς ὄψεις καὶ τοὺς φαινομένους ὀφθαλμοὺς χαρισάμενός μοι· ὁ διαβλέψαντός μου καὶ τὸ ἀτενίσαι γυναικὶ ἐπαχθές μοι διαγράψας· ὁ τῆς προσκαίρου φαντασίας ῥυσάμενός με καὶ εἰς τὴν ἀεὶ μένουσαν ὁδηγήσας με· ὁ τῆς ἐν σαρκὶ ῥυπαρᾶς μαίας χαρίσας με· ὁ τοῦ πικροῦ θανάτου στερήσας με, ἐπὶ δὲ σὲ καταστήσας με μόνον· ὁ τὴν ἀπό|κρυφον νόσον [*](276 T) τῆς ψυχῆς μου φιμώσας καὶ τὴν φανερὰν πρᾶξιν ἐκκόψας· ὁ θλίψας καὶ ἐξορίσας τὸν ἐν ἐμοὶ στασιάζοντα· ὁ ἄσπιλόν μου τὴν πρὸς σὲ φλίον καταστήσας· ὁ ἄθραυστόν μου τὴν πρὸς σὲ πορείαν καταρτίσας· ὁ ἀνενδοίαστόν μου τὴν εἰς σὲ [*](249 Z) πίστιν δούς· ὁ καθαράν μου τὴν εἰς σὲ γνώμην ὑπογράψας· ὁ τῶν ἔργων ἑκάστῳ τὸν ἐπάξιον ἀποδιδοὺς μισθόν· ὁ ἐγκαταθέμενός μου τῇ ψυχῇ μηδὲν ἔχειν κτῆμα ἢ σὲ μόνον· τί γὰρ σοῦ τιμιώτερον; νῦν οὖν κύριε ὅτε ἣν ἐπιστεύθην oἰκονομίαν [*](24 cf Cor 1, 9, 17) [*](1 νοῦ PWB ‖ 2 μοι om Γ ‖ 2-3) ὁ διαβλ. - διαγρ. om B ‖ 2 διαβλ. - ἀτ.] uidere et aspicere 𝔣 c aspectum α ‖ ἀτεν.] διαβλέψαι V ‖ 2—3 ἐπ, - διαγρ.] διαγρ. ἐπ. A ἐπιγράψας ἐπ. PW ‖ 4 καὶ - ὁδ. με om U ‖ καὶ] φρουρήσας add A ‖ εἰς] ἐπὶ R ‖ διαμένουσαν A frugiferam 𝔣 ζωὴν add R α (probat Lipsius I p 539) et uidetur certe aliquid intercidisse ‖ ὁδ.] φρουρήσας PW seruasti 𝔣 c direxisti α om A ‖ με om ΓΒ ‖ ῥυπ.] (inmun- ditia α) καὶ ἐπισφαλοῦς add B ‖ 5 μανίας om B α ‖ 5—6 ὁ τοῦ - μόνον om PWV ‖ ὁ τοῦ - στερ. με om R ‖ 5 τοῦ] δευτέρου add B (c) ‖ θαν.] τῆς γεέν- νης add B (c) ‖ στερ.] χωρίσας B liberasti 𝔣 eripuisti α amouisti c σώσας Zahn ‖ 6 ἐπὶ - μόνον] erexisti me tui egentem (σοῦ δεόμενον legit pro eo q e σὲ δὲ μόνον) 𝔣 ‖ σὲ δὲ μόν. με κατ. A ‖ σεαυτὸν RU ‖ κατέστησας U ‖ με om RU ‖ νόσ.] τῆς σαρκός μου καὶ add R ‖ 7 φιμ. μου (om PW) τ. ψ. Γ ‖ καὶ] eiusque α ‖ φαν.] malam 𝔣 αὐτῆς add B ‖ πρ.] τράπεζαν R αὐτῆς add U ‖ ἐκκ.] δείξας μοι R domuisti α καὶ τὴν σάρκα μου καθαρὰν τηρήσας ἐν ἀναστάσει add B ‖ 8 στασ.] καὶ πνεύματι ἁγίω στηρίξας με add B ‖ 8—9 ὁ ἄσπ. - καταστ. post καταρτίσας c haud male ‖ 8 ὁ om P ‖ 9 μου] καὶ ἄθραυστον add Γ ‖ εἰς Γ ‖ φιλ.] uias meas α ‖ κατ.] τηρήσας B seruasti 𝔣 fort recte certe melius ‖ 9—10 ὁ ἄθρ. - καταρτ. om Γ ‖ 9 ἄθρ.] sine lapsu 𝔣 tutam α sanctam c ‖ 9—10 τὴν παρθενίαν τὴν πρὸς σὲ R ‖ 10 πορείαν - σὲ om U ‖ καταστήσας R 𝔣 (praeparasti c) ‖ μοι A ‖ 10—11 τὴν - μου om B ‖ 10 πρὸς V ‖ 11 καθ.] sanctam α: cf 212, 1 ‖ μοι U 𝔣 ‖ ἐπὶ σοῦ B tui α ‖ γνῶσιν UB cognitionem 𝔣 α omne cogitare meum et meditari meum c ‖ ἐγ- γράψας B ‖ 12—14 ὁ τῶν - τιμ.] ὁ μηδὲν ἡγησάμενος τῶν τοῦ κόσμου τερπνῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς παρὰ σοῦ τοῦ ἀληθινοῦ μαργαρίτου V: cf Lipsius I p 540 12 τ, ἔ. ἑ.] omni operi 𝔣 qualemcumque operam α (recte interp c) ‖ ἑκάστου B om Γ ‖ μ. ἀπ. RU ‖ ἀνταποδιδοὺς B ‖ 13 τῆ ψ. μου RU ‖ τὴν ψυχὴν W ‖ 13—14 σοῦ κτ. τιμ. R ‖ 13 ἢ - γὰρ om RUB α ‖ σὲ μόνον] puritatem 𝔣 ‖ 14 οὖν] et c om PWU 𝔣 α ‖ ὅτε κύρ. PW ‖ κύρ. om VRU ἰησοῦ χριστὲ add B mi Iesu add α (c) ‖ ὅτε om VB 𝔣 α c ‖ ήνπερ A ‖ 14—214,1 παρὰ σοῦ ἐπιστ. οἰκ. A ‖ 14 ἐνεπιστεύθην V ‖ 14—214,1 ὑπὸ σοῦ (κύριε ἰησοῦ add U) οἰκ. UB)
214
παρὰ σοῦ ἐτέλεσα, καταξίωσόν με τῆς σῆς ἀναπαύσεως τὸ ἐν σοὶ τέλος χαριζόμενός μοι, ὅπερ ἐστὶν ἄρρητος καὶ ἄφθεγκτος σωτηρία.

114 καὶ ἐρχομένον μου πρός σε ὑποχωρησάτω πῦρ, νικηθήτω σκότος· ἀτονησάτω χάος· μαρανθήτω κάμινος· σβεσθήτω γέεννα· ἀκολουθησάτωσαν ἄγγελοι, φοβηθήτωσαν δαίμονες· θραυσθήτωσαν ἄρχοντες, δυνάμεις πεσέτωσαν· δεξιοὶ τόποι στηκέτωσαν; ἀριστεροὶ μὴ μενέτωσαν· ὁ διάβολος φιμωθήτω, ὁ Σατανᾶς καταγελασθήτω· ὁ θυμὸς αὐτοῦ ἐκκαυθήτω· ἡ μανία αὐτοῦ ἠρεμησάτω· ἡ τιμωρία αὐτοῦ ἀσχημονείτω· ἡ ὁρμὴ αὐτοῦ ὀδυνάσθω· τὰ τέκνα αὐτοῦ παταχθήτω καὶ ὅλη ἡ ῥίζα αὐτοῦ ἀπορρηθήτω. καὶ δός μοι τὴν πρὸς σὲ ὁδὸν ἀνύβριστον καὶ ἀνεπηρέαστον διανύσαι, ἀπολαμβάνοντα ἅπερ ὑπέσχου τοῖς καθαρῶς βιοῦσιν καὶ σὲ μόνον ἀγαπήσασιν. |

[*](1 παρὰ] ὑπὸ R om PW ‖ σοῦ om B κύριε ἰησοῦ add VR χριστὲ add R ‖ ἐτελείωσα Γ καὶ add V ‖ ἀξίωσον PW ‖ 1—3 τὸ ἐν - σωτ. om V ‖ 1—2 τὸ - τέλ.] misericordiam tuam α ‖ 2 μοι τέλειον χαρ. A ‖ τέλειον PW ‖ χαρ. μοι] βουλόμενός μοι δοῦναι B ‖ ἐργαζόμενος PW ‖ μοι om PW ‖ 2—3 ὅπερ - σωτ.] καὶ τὸ φῶς τὸ ἀνεκλάλειτον B ‖ 2 ἐστὶν] ἡ add A ‖ ἄρρ.] ineuitabilis α ‖ κ. ἄφθ. om Γ et ineffabilis 𝔣 α (c) ‖ 4 πορευομένου Γ | ὑποχ.] τὸ add B ‖ νικ.] τὸ add B ‖ 5 ἀτωνείτω R τὸ add B ‖ χάος] σκώ- ληξ R καὶ V om Γ (habent 𝔣 α c) ‖ 5—6 μαρ. ἡ κάμ. (τῆς γεέννης add VRU) καὶ σβεσθ. (σβισθήτω R) Δ deferuescat fornax extinguatur gehenna 𝔣 α ‖ 5 μαρ. om Γ ‖ post κάμ. deficit c ‖ 6 ἀκ. ἄγγ. om R ‖ ἀκολουθήτωσαν U ἐντρα- πήτωσαν V (probat Lipsius I p 540) δεθήτωσαν B prosequantur 𝔣  confun- dantur α ἀποστάται add B ‖ ἄγγ.] mali (τοῦ πονηροῦ) add α ‖ δαίμ.] καιό- μενοι add B ‖ 7 θραυθήτωσαν R θραυμαθήτωσαν B torpescant α ‖ ἄ.] οἱ ἄ. αὐτῶν B ‖ δυν.] αἱ δυν. B αὐτῶν add VB πᾶσαι add V σκότους add Γ 𝔣  ‖ 7—8 δεξ. - μεν. om R ‖ δεξ. τ. στ. om A ‖ 7 τόποι] μέχρι τίνος add U ‖ 8 στ.] εἰς ζωὴν ἐστικέτωσαν B ‖ ἀ. μ. μ.] κατεαγήτωσαν ἀριστ. τόποι B ‖ μεινάτωσαν Γ ‖ ὁ δ. φιμ. om α ‖ φοβηθήτω VR ‖ 9 ὁ Σ κατ. om PVRU ‖ κατ.] terreatur α ‖ 9—11 ὁ θ. - ὀδ.] opus eius infectum at gloria eius ignominia addicia- tur ira eius inrita fiat 𝔣 nescio an quaedam aliter legerint 𝔣 α certe anum membrum om 𝔣 ‖ 9 ὁ  θ. α. ἐκκ. om ΓUB ‖ ἐγκαυθήτω R liquefiat α ‖ 10 ἠρ. ἡ τιμ. α. om VB ‖ ἠρεμείτω R ἐρημείτω U euanescat α ‖ ἡ τιμ. α. ἀσχ. om Γ ‖ αὐχημονήτω (?) V inhibeantur α ‖ 10—11 ἡ - ὀδ. om R ‖ 11 ὀργὴ Γ impetus α ‖ ὀδυρέσθω VU θραυσθήτω PA om W non ualeat α ‖ τὰ τ. α. om W ‖ παταταχθήτω P πασχέτω Δ uapulent 𝔣 crucientur α ‖ 12 αὐτ. ἡ ῥ. Γ ‖ ἀπορήτω R. ἀπορείσθω VU ἀπορριζωθήτω W ἀποτμηθήτω A ἐκρι- ζωθήτω B conteratur 𝔣 tribuletur usque ad finem α corruptela uide- licet uetustissima: mum ἀπορρηχθήτω? idem ex 𝔣 conicit Zahn ‖ καὶ] sed 𝔣 om α ‖ εἰς Γ ‖ ἄνοδον B ‖ 13 ἀνύβ. om V ‖ καὶ om PWV ‖ ἀνε- περέαστον (P) W ‖ ἀνύσαι Γ om 𝔣 ‖ ἀπολαμβάνοντι B ἀπολαβεῖν δὲ Γ recipiens a accipiam 𝔣 ψυχὴν καὶ σάρκα καὶ πνεῦμα ἅγιον διδοὺς add B ‖ ὅπερ B ‖ 14 βιώσασιν (V)U(B) 𝔣 ‖ σὲ μόνον] σεμνὸν Γ honeste te α te)
215

115 (22) Καὶ σφραγισάμενος ἑαυτὸν ὅλον ἑστὼς καὶ [*](250 Z) εἰρηκὼς Σὺ μετ᾿ ἐμοῦ κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, κατεκλίθη ἐν τῷ σκάμματι ἔνθα τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ὑπέστρωσεν· καὶ εἰπὼν ἡμῖν Εἰρήνη μεθʼ ὑμῶν ἀδελφοί, παρέδωκε τὸ πνεῦμα χαίρων.

[*](solum 𝔣 ἠγαπηκόσι et add βίον καὶ μετὰ τὸ προσεύξασθαι αὐτὸν ἠσπάσατο ἡμᾶς καὶ ἔθηκεν ἑαυτὸν ἐπὶ χεῖρας καὶ πόδας (cf Prochori p 163, 9 m2) add A ἡμῶν δὲ κλαιόντων καὶ ὀδυρομένων ἀποκριθεὶς εἶπέ μοι τέκνον πρόχωρε τί κλαίεις καὶ τούτοις τοῖς ἀδελφοῖς εἰς ὀδυρμὸν προτρέπη ἐμοῦ πρὸς βασιλείαν πορευομένου καὶ εἰπὼν εἰρήνη ὑμῖν add V)[*](1 καὶ] ἀτενίσας πρὸς (εἰς PW) ἀνατολὰς (τὸν οὐρανὸν PW) ἐδόξασεν τὸν θεὸν add Γ et conuersus est ad orientem et glorificauit 𝔣 probat Corssen p 99 fort recte: cf 210, 11 a)[*](Γ (═ PWA) Δ(═ VRBU) M 1 κατασφραγισάμενος V σφραγίσας B et signans 𝔄 obsignans 𝔞 om 𝔣 τε add Γ ‖ ἑ. ἑστ. ὅλ. B ἑστ. ὅλ. ἑ. U ἔστρωσεν ἑ. ὅλ. V ἑ. ὅλ. τῶ τοῦ σταυροῦ τύπω M ὅλως (ὅλος A) ἑστὼς Γ ἑ. ἑστ. ὅλ, τὸ σῶμα B stans totus 𝔣 se totum astitit 𝔄 totum se 𝔞 τοῖς τε ἀδελ- φοῖς ἐπευξάμενος add M in lumine add 𝔣 lux tanta apparuit super apo- stolum per unam fere horam ut mallius eam aufferret aspectus add 𝔄 probat Corssen p 99 fort recte ‖ 1—3 καὶ εἰρ. - ὑπέστρ. om Γ ‖ 1—2 καὶ εἰρ.-Χρ.] καὶ τὸ σὺ μετʼ ἐμοῦ εἶ κύριε εἰρηκὸς M ‖ 2 σὺ] εἶ add B εἴης add Metaphr esto add ‖ κύρ.] mi add 𝔞 ‖ Χρ.] solus 𝔄: recte? ‖ 2—3 κατ. - σκάμ.] ἑαυτὸν ὅλον ἐν τῶ μνήματι ἀνακλίνει M ‖ 2 κατ.] καὶ κατ. U μόνος κατ. B κατεκλείσθη V καὶ ὑποστρώσας τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἀσπασάμενος ἡμᾶς κατεκλείθη R descen- dit 𝔣 ‖ 2—3 ἐπὶ τοῦ σκάμματος UB super tamulum 𝔄 ‖ 3 σκάμ.] τάφω V foueam 𝔣 α ‖ 3—4 ἔνθα - ἀδ. om R (sed cf 2 adnot) M ‖ 3 καὶ om V ‖ ἡμῖν] τοῖς παρεστῶσιν Metaphr om VU πάλιν add V ‖ 4 εἰρ.] ἡ εἰρ. καὶ ἡ χάρις Γ ‖ μεθʼ ὑ.] ὑμῖν BVU Metaphr ἡμῶν P ‖ ἀδ.] om V καὶ εἰπὼν ταῦτα πάντων ὁρώντων ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου (cf Prochori p 164, 8) add V πάντων ἡμῶν δρώντων add M (fort uerum: cf 186, 20) nobis lae- tantibus simulque plangentibus α alii gaudebant alii flebant 𝔄 ‖ 4 παρέδ. - χαίρ.] commendauit animam suam beatus Ioannes in manus domini nostri Iesu Christi α om ΓRM ‖ ἀπέδωκεν U ‖ χαίρ. om V laetans 𝔣 καὶ ἀγαλλιώμενος ἐν χριστῶ ἰησοῦ τῶ κυρίω ἡμῶν add B τῶ κυρίω κλαιόντων ἡμῶν add U ‖ denique post ea quae de libro quoque rettulimus sic pergunt: μεθʼ οὗ τῶ πατρὶ ἡ δόξα . . . ἀμήν B εἰς δόξαν πατρὸς καὶ υἱοῦ . . . ἀμήν M σκεπάσαντες οὖν αὐτῶ γῆν καθὼς ἐνετείλατο καὶ ἐπι- θέντες ὀθώνην ἐπὶ τὸ πρόσωπον ἀπῆλθον ἕκαστος οἴκαδε καὶ ἐλθόντες μετὰ τρίτην ἡμέραν καὶ ὀρύξαντες οὐχ εὗρον τὸ σῶμα αὐτοῦ sequitur narratio de templo Iustiniani aetate Mileti in honorem Ioannis aedificari coepto V ἐνέγκαντες οὖν σινδόνα εἰπλώσαμεν ἐπάνω αὐτοῦ καὶ εἰσελθόντες ἐν τῆ πόλει τῆ ἐπιούση ἡμέρα ἐξελθόντες οὐχ εὕρομεν τὸ σῶμα αὐτοῦ μετετέθη γὰρ τῆ δυνάμει τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ δόξα . . . ἀμήν R ἀπέλυσεν (καὶ ἀπ. U) τοὺς ἀδελφοὺς (ἀπ. τ. ἀδ. om A) ἐλθόντες οὖν (post nonnulla ex Prochoro καὶ παραγενομένων ἡμῶν A) ἐπὶ τὴν αὔριον (καὶ ὀρυξάντων ἐν ὧπερ κατετέθη τόπω add A) αὐτὸν μὲν οὐχ εὗρον (ηὗρον εὕρομεν A) ἀλλὰ (μόνα δὲ A) τὰ σανδάλια (σαντάλια P))