Acta Joannis

Acta Joannis

Acta Joannis, Bonnet, Mendelssohn, 1898

66 Ἐκκομισθείσης δὲ αὐτῆς ἐπιλαβόμενος ὁ Ἰνάννης τοῦ Ἀνδρονίκου καὶ ἐγνωκώς τὴν αἰτίαν μᾶλλον ἐπένθει τοῦ Ἀνδρονίκου· καὶ ἡσύχαζεν ἀφορῶν εἰς τὰς ἐπηρείας τοῦ ἀλλοτρίου, ἐπʼ ὀλίγον καθεσθείς· εἶτα τῶν ἀδελφῶν ἐπισυλλεγέντων ὑπὲρ τοῦ ἀκοῦσαι τίνας λόγους ἐρεῖ πρὸς τὴν ἀπηλλαγμένην, καὶ ἤ ρξατο λέγειν·

67 Ὁ κυβερνήτης ναυτιλλόμενος ἅμα τοῖς ἐμπλέουσι καὶ [*](229 Z) αὐτῇ τῇ νηῒ ὁπηνίκα ἂν καταχθῇ εἰς εὔδιον καὶ ἀχείμαστον λιμένα τηνικαῦτα φασκέτω σεσῶσθαι. καὶ ὁ γεωργὸς παραδοὺς τῇ γῇ τὰ σπέρματα καὶ πολλὰ καμὼν ἐπὶ τὴν τούτων ἐπιμέλειαν καὶ φρουράν, τότε τῶν πόνων τὴν ἀνάπαυλαν ἔχεται ὁπόταν ἐν ταῖς ἀποθήκαις ἀποθῆται τὰ σπέρματα πολλαπλασίονα. ὁ ἐν σταδίῳ δρόμον ὑπισχνούμενος τότε ἀγαλλέσθω ὁπόταν τὸ βραβεῖον. κομίσηται. ὁ πυκτικὴν ἀπογεγραμμένος τότε καυχάσθω ὅταν τοὺς στεφάνους δέξηται. καὶ τὰ ἑξῆς ἅπαντα ἀγωνίσματα καὶ αἱ τέχναι, ὁπόταν ἐν τῷ τέλει μὴ ἔρημοι ὦσιν, ἀλλὰ δεικνύωνται ἐκείνοις πρὸς ἅπερ ἐπηγγέλλοντο.

68 τὸ αὐτὸ δὲ ἡγοῦμαι ὑπάρχειν καὶ πρὸς ἣν ἕκαστος ἡμῶν ἀσκεῖ πίστιν· τότε ταύτην ἐκκρίνεσθαι εἰ ἄρα ἀληθής, ὁπόταν μέχρις ἔξω τοῦ βίου ὁμαλισθῇ. πολλὰ γὰρ ἐμπόδια παρεμπίπτει καὶ θόρυβον παρασκευάζει τῷ ἀνθρωπίνῳ λογισμῷ· μέριμνα, παῖδες, γονεῖς, δόξα, πενία, κολακεία, ἀκμή, κάλλος, ἀλαζονεία, ἐπιθυμία, πλοῦτος, ὀργή, ἔπαρσις, ῥᾳθυμία, [*](1 ἡ om R  ‖ τοῦτ. τ. ἄδ. καταλείψασα β. R  ‖ 2 καὶ om R  ‖ ὦ] πάτερ καὶ] ἐπίσταμαι add R ‖ ἀμφιβάλλων R  ‖ 3 τὸν om R  ‖ 3—4 ἀλλὰ - κρ. om R ‖ 5 προσλαβόμενος (τὸν Ἀνδρόνικον) suspic V sener: cf 190, 1 al ‖ 5—6 τὸν ἀνδρόνικον M: cf 174, 35 ‖ 6 τῶ ἀνδρονίκω R ‖ 7 ἀφ. εἰς] διαπορῶν R ‖ 8 ἐπ᾿] καὶ ἐπὶ R ‖ εἶτα] δὲ καὶ add ἀδ.] ἁπάντων add R: cf 203, 10? ‖ ἐπισ.] πρὸς αὐτὸν add R ‖ 9—10 ὑπὲρ καὶ om  R ‖ 10 del καὶ?  ‖ ἤρξ.] ὁ ἰωάννης add R ‖ 11—13 ὁ κ. σεσ. καὶ om R ‖ 14 τῇ γῇ om R ‖ 14—16 καὶ π. - σπέρμ. om R ‖ 14—15 scr τῇ τ. ἐπιμελείᾳ κ. φρουρᾷ? ‖ 15 ἐχέτω V sener et Zahn recte ut uid: cf 161, 9 ‖ 16 πολυπλασίονα et add τότε χαιρέτω  R ‖ 17 δρ. ὑπ.] τρέχων R ‖ 18—21 ὁ πυκτ. - ἐπηγγ. om R ‖ 18 ⟨ἐπὶ⟩ uel ⟨πρὸς⟩ πυκτικὴν? ‖ 19 scr ὁπόταν? cf 16; 17; 20; 24 ‖ 20 αἱ del V sener ‖ 21 πρὸς] scr προ- κεχωρηκότα ? cf 184, 14;  16: noli ex 𝔘 corrigere ‖ 22 τὸ α. δὲ] τοῦτο δὲ αὐτὸ R ‖ καὶ om R ‖ 23 ὑμῶν R ‖ 23—24 τότε - ὁμ. om R ‖ 25 παραπίπτειν R ‖ 26 ἀκμή om R ‖ 27 ἐπιθ. πλούτου Zahn cum Lazio: cf 184, 1  ‖ ὀργή et ῥᾳθ. om )

184
φθόνος, πλοῦτος, ζῆλος, ἀμέλεια, ὕβρις, ἔρως, δόλος, χρήματα, πρόφασις, καὶ ἄλλα ὁπόσα ἐστὶν ἐν τῷ βίῳ τοιαῦτα ἐμπόδια, ὡς καὶ τῷ κυβερνήτῃ ρερομένῳ εὐδίῳ δρόμῳ ἐναντιοῦται πνευμέτων ἐναντίων ἐπιβολὴ καὶ χειμὼν μέγας καὶ τρικυμία ἐξ εὐδίας, καὶ τῷ γεωργῷ χειμὼν ἄωρος καὶ ἐρυσίβη καὶ ἑρπετὰ ἐκ τῆς γῆς ἀναφανέντα, καὶ τοῖς ἀγωνισταῖς τὸ παρὰ μικρόν, καὶ τοῖς τὰς τέχνας μετιοῦσι τὸ παῤ ἐκείνων.

69 χρὴ δὲ πρὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων τὸν πιστὸν ἄνθρωπον τὴν ἔξοδον προορᾶν, καὶ καταμανθάνειν ταύτην ὁποία [*](230 Z) τις ἐπιστή| σεται, ἆρα διεργὴς καὶ νηφαλέα καὶ μηδὲν ἐμπόδιον ἔχουσα, ἢ τεθορυβημένη καὶ τὰ ὧδε κολακεύουσα καὶ καταδεδεμένη ἐπιθυμίαις. οὕτως ἔστιν ἐπαινεῖσθαι καὶ σῶμα εὔμορφον ὁπόταν ὅλον ἀποδύσηται, καὶ στρατηγὸν μέγαν ὁπόταν τὸ τοῦ πολέμου ἐπάγγελμα πᾶν κατορθ ώσῃ, καὶ ἰατρὸν ἄριστον ἐκεῖνον τὸν διὰ πάσης ἰάσεως χωροῦντα, καὶ ψυχὴν πίστεως καὶ θεοῦ δεξιὰν ὁπόταν ἴσον τὸ τῆς ἐπαγγελίας καταστήσῃ οὐχὶ τὴν ἀρξαμένην καὶ ὑπολυθεῖσαν εἰς τὰ τοῦ βίου πάντα καὶ ἐκπεσοῦσαν, οὐδὲ τὴν ναρκῶσαν, βιαζομένην πρὸς τοῖς κρείττοσιν εἶναι, εἶτα δὲ κατενεχθεῖσαν εἰς τὰ πρόσκαιρα, οὐδὲ τὴν ποθήσασαν μᾶλλον τὰ χρόνια τῶν αἰωνίων, οὐδὲ τὴν καταλλασσομένην τὰ μὴ μένοντα, οὐδὲ τὴν τιμήσασαν τὰ ἀτιμίας ἔργα ὕβρεως ἄξια, οὐδὲ τὴν ἐνέχυρα παρὰ τοῦ Σατανᾶ λαμβάνουσαν, οὐδὲ τὴν ὑποδεξαμένην τῷ ἑαυτῆς [*](1 φόνος R ‖ πλοῦτος om R𝔘: del? (cf 183, 27) πάθος V sener ἀμέλ. om et add dissimulatio 𝔘 ‖ ὕβρεις M ‖ ἔρις R (uerum?) tristiti add 𝔘 ‖ βόλος] serui 𝔘 δοῦλοι V sener χρήμ. om (?) et add possessio et patrimonium 𝔘 ‖ 2 ὅσα R ‖ ἐν τῷ β. om R ‖ 3—7 ὡς καὶ ἐκ. om R ‖ 3 del ἐναντιοῦται? ‖ 4 del καὶ χ. μ.?? ‖ παρὰ μ. num sana? ‖ τὰς ⟨ἄλλας⟩? ‖  τὸ] scr τὲ?? ‖ παῤ ἐκ. corrupta? ‖ χρεία R fort uerum: cf 191, 22 ‖ scr τοῦ πιστοῦ ἀνθρώπου? cf 183, 23 ‖ 9 ἔξ.] καὶ add R ‖ ὁπ.] ἥ R ‖ 10 ἐπιστ. om R ‖ ἆρα δ.] ραδιουρ- γὴς R utrumnam uigilantem 𝔘  ἆῤ ἐνεργής V sener: scr ἆρα διεγρὴς???? (cf ἐγρήσσω) ‖ 11 ἔχουσαν R ‖ ἥτε θορυβουμένη R ‖ καὶ alt om R ‖ 12 οὕτως] αὐτὸν R ‖ ἐπαινέσαι R ‖ 14 κατ. ἅπαν R ‖ 14—17 καὶ ἰ. - κατ. om R ‖ 15—17 ita nemo potest laudare uitam nisi eius qui plenam fidei animam et templo dei dignam carnem praestiterit suam 𝔘 ‖ 16 δεξ.] ἀξίαν Zahn δεκτικὴν exspectabat V sener τὸ ἴσον suspicatur Zahn ‖ scr τῷ τ. ἐπ.?? τὸ ⟨κατόρθωμα⟩ τῇ ἐπαγγελίᾳ?? ‖ 17—18 ὑπολισθοῦσαν εἰς τὰς τ. β. ἀπάτας uel πάγας V sener ‖ 13 ἄπαντα R: cf 181, 3 ‖ 18—19 οὐδὲ - πρόσκ. om R ‖ 18 μαργῶσαν [βιαζομένην] V sener ‖ 20 τὰ χρ. μ. R ‖ 21 οὐδὲ - μέν. om R ‖ 21-185,6 paulo pleniora habet 𝔘 ‖ 21 ⟨τὰ μένοντα πρὸς⟩ τὰ μὴ μέ- νοντα? ita fere 𝔘 ‖ 21—22 neque honorauerit quae honorificanda non sunt neque amauerit plena opera contumeliis 𝔘 ‖ 22 ἀτ. om R ‖ ἔ. ὕβ. om M: uerba trunca post ἄξια ponenda cf 𝔘 ‖ ἐνέχειρα R ‖ 23—185,1 οὐδὲ - ὄφιν om R)

185
οἴκῳ τὸν ὄφιν, οὐδὲ τὴν ὀνειδιζομένην διὰ θεόν, εἶτα μὴ αἰσχυνομένην· οὐδὲ τὴν στόματι μὲν λέγουσαν ναί, ἔργῳ δὲ ἑαυτῇ οὐ δεικνύουσα· ἀλλὰ τὴν ὑπομείνασαν ὑπὸ ἡδονῆς ῥυπαρᾶς μὴ ἐκλυθῆναι, ὑπὸ ῥᾳθυμίας μὴ ἡττηθῆναι, ὑπὸ φιλαργυρίας μηδὲ δελεασθῆναι, ὑπὸ ἀκμῆς σώματος καὶ ὀργῆς μὴ προδοθῆναι.

70 Καὶ ἔτι πλείονας λόγους ποιουμένου τοῦ Ἰωάννου πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς, ὡς τῶν προσκαίρων ἕνεκεν τούτους καταφρονεῖν, ὁ τῆς Δρουσιανῆς ἐρῶν ἐξαφθεὶς δεινοτάτῃ ἐπιθυμίᾳ καὶ ἐνεργείᾳ τοῦ πολυμόρφου Σατανᾶ τὸν τοῦ Ἀνδρονίκου ἐπίτροπον ὄντα φιλάργυρον ὠνεῖται χρήμασιν ἱκανοῖς· ὅστις ἀνοίξας τὸν τάφον Δρουσιανῆς ἐπέτρεψε διαπράξασθαι τὸ ἀπηγορευμένον εἰς νεκρὸν σῶμα. μὴ ἐπιτυγχάνων αὐτῆς ζώσης μετὰ θάνατον τῷ σώματι προσλιπαρῶν ἀπεκρίνατο· Εἰ καὶ ζῶσα οὐκ ἠκολούθεις μοι κοινωνῆσαι, μετὰ θάνατον νεκράν σε οὖσαν ἐνυβρίσω. Τοῦτο οὖν ἐνθυμούμενος, καὶ κατασκευάσας ἑαυτῷ τὴν διὰ τοῦ μιαροῦ ἐπιτρόπου ἀσέβειαν, εἰσεπήδησεν εἰς τὸ μνῆμα σὺν ἐκείνῳ ἅμα· καὶ ἀνοίξαντες τὴν θύραν ἤρξαντο ἀποδύειν τοῦ πτώματος τὰ ἐντάφια λέγοντες· Τί ὠφέλησας ταλαίπωρε Δρουσιανή; τοῦτο ζῶσα πεποιηκέναι οὐκ ἠδύνασο, ὁ τάχα ἂν οὐδέν σε ἐλύπησεν ἑκοῦσαν τοῦτο ποιησαμένην;

71 Καὶ ταῦτα τούτων λεγόντων, καὶ μόνον ὃ σύνηθες καρκάλιον περὶ τὴν σάρκα ταύτης ἐναπομεῖναν, ξένον ὁρᾶται θέαμα ὃ παθεῖν ἄξιον τοὺς ταῦτα δρῶντας· ὄφις ποθὲν [*](231 Z) ἐπιφανεὶς τὸν μὲν ἐπίτροπον μονόπληγα τίθησιν· ὃν καὶ ἀνεῖλεν· [*](1 οἴκῳ] pectus 𝔘: cf 189, 20 ‖ 1—3 οὐδὲ τ. ὀν. - δεικν. om M ‖ 1 del μὴ? cf ep Petri 1, 4, 14; 16 ‖ 3 scr ἑαυτὴν?? ‖ scr οὐκ ἐπιδεικνύουσαν? ‖ 4 ἐκλ.] scr ἐκκαυθῆναι? exuratur 𝔘 ‖ ἀπὸ ῥ. R ‖ 4—5 ὑπὸ φιλ. δελ. om M ‖ 5 scr μὴ δελ. ‖ ἀκμὴ R ‖ καὶ ὀργ. om ira 𝔘 ‖ μὴ om R ‖ παραδοθῆναι R ‖ 7 τ. ἰω. ποιούμενος R ‖ 8 ὡς - κατ. om R ‖ ἕνεκεν ⟨τῶν αἰωνίων⟩ uel ⟨τῶν κρειτ- τόνων⟩? cf tamen 189, 4-13 M  ‖ 9 ἐξαρεὶς M ‖ δεινοτάτω et add καὶ σατα- νικῶ ἔρωτι τῆ R ‖ χρήματος ἱκανοῦ R: cf 187, 6 ‖ 12 ἐπέτρεψεν et add αὐτῶ R ‖ 13—16 μὴ - ἐνυβ. om M ‖ 13 ⟨καὶ⟩ μὴ? ‖ scr ἐπιτυχὼν? cf 187,5 ἠκολούθης R: scr ἠβουλήθης? (noluisti 𝔘): cf 187, 10 ‖ 17—18 καὶ κατ. - ἀσέβ. om R ‖ 18 μνημεῖον R fort recte: cf 182, 2 sed etiam 186, 5; 9 ‖ σ. ἐ. ἅ.] ἅ. τῶ μιαρῶ ἐπιτρόπω ἐ. R ‖ 18—19 ἀν. τ. θ. om R ‖ 19 ἀποδ.] ἀμφότεροι add R ‖ σώματος R fort recte: cf 13 (at 187, 21) ‖ 21 ἐδύνασο R ‖ 22 τοῦτο]  αὐτῶ (i e αὐτὸ) R: cf 24 al ‖ 23—25 ταῦτα δρ.] ὡς λοιπὸν περιέμενε περὶ τὴν γύμνωσιν αὐτῆς τὸ διακρούσιον μόνον R ‖ 24 scr καρακάλλιον? δικρόσ- σιον?? cf 187, 3 ‖ 25 scr τοιαῦτα? ‖ 26 μον. - καὶ] πλήξας R: cf 188, 11)

186
ἐκεῖνον δὲ τὸν νεανίσκον οὐ τύπτει, ἀλλὰ τοῖς ποσὶν αὐτοῦ περιειλεῖτο δεινῶς ἀποφυσῶν, καὶ πεσόντος αὐτοῦ ἐπαναβὰς ὁ ὄφις ἐπάνω αὐτοῦ ἐκαθέζετο.

72 Τῇ δὲ ἐξῆς ἡμέρᾳ παραγίνεται ὁ Ἰωάννης ἅμα τῷ Ἀνδρονίκῳ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ἐξ ἑωθινῆς εἰς τὸ μνῆμα, τρίτην ἡμέραν ἐχούσης τῆς Δρουσιανῆς, ὅπως ἄρτον κλάσωμεν ἐκεῖ. καὶ τὰ μὲν πρῶτα ἐρχομένων αὐτῶν αἱ κλεῖς οὐχ εὑρίσκοντο ζητηθεῖσαι· δὲ Ἰωάννης εἶπε πρὸς τὸν Ἀνδρόνικον· Εἰκότως ἀπώλοντο· Δρουσιανὴ γὰρ ἐν τῷ μνήματι οὐκ ἔστιν. ἀλλ᾿ ὅμως ἀπέλθωμεν, ὅπως μὴ ῥᾳθυμήσῃς, καὶ αὐτόματοι αἱ θύραι ἀνοιχθήσονται, ὡς καὶ ἄλλα πολλὰ παρέσχεν ἡμῖν ὁ κύριος.

73 Καὶ γενομένων ἡμῶν ἐν τῷ τόπῳ κελεύσει τοῦ διδασκάλου αἱ θύραι ἠνοίχθησαν, καὶ περὶ τὸν τάφον τῆς Δρουσιανῆς εἶδόν τινα νεανίσκον εὔμορφον μειδιῶντα· ὃν ἰδὼν ὁ Ἰνάννης κράξας ἔφη· Καὶ ὧδε φθάνεις ὑμᾶς ὁ καλός; τίνος χάριν ἄραι Καὶ ἀκούει φωνῆς λεγούσης αὐτῷ· Δρουσιανῆς ἕνεκεν, ἣν σὺ μέλλεις ἀναστήσειν—παρὰ βραχὺ γὰρ ἤμην εὑρὼν αὐτήν — καὶ τὸ πλησίον ἀπονεύσαντος τοῦ τάφου αὐτῆς. Καὶ εἰπὼν ταῦτα ὁ καλὸς πρὸς τὸν Ἰωάννην εἰς οὐρανοὺς ἀνῄει [*](232 Z) βλεπόντων πάντων ὑμῶν. ὁ δὲ Ἰωάννης ἐπιστραφεὶς εἰς τὸ ἕτερον μέρος τοῦ μνήματος ὁρᾷ νεανίσκον πρῶτον τῶν Ἐφεσίων Καλλίμαχον —τοῦτο γὰρ ἐκαλεῖτο— καὶ ἐπικαθεύδοντα αὐτῷ ὄφιν παμμεγέθη, καὶ τὸν ἐπίτροπον Ἀνδρονίκου, Φουρτουνᾶτον λεγόμενον, τεθνεῶτα. καὶ ἀμφοτέρους ἰδὼν ἠπορημένος εἱστήκει λέγων πρὸς τοὺς ἀδελφούς· Τί βούλεται τὸ τοιοῦτον θέαμα; ἢ διὰ τί μοι ὁ κύριος οὐκ ἐνεφάνισε τὰ ὧδε πραχθέντα, μηδέποτέ μου ἀμελήσαντος;

[*](1 οὐ τ. ἀλλὰ om R ‖ 2 ἐπιπεσόντος R ‖ 3 ἐκ. ἐπ. α. R ‖ 4—5 παρ. - ἑωθ.] ἕωθεν ἅμα τ. ἀνδ. κ. τ. ἀδ. παρ. M ‖ 6 κλάσωσιν οὐκ εὐρέ- θησαν R ‖ 9 Δρ.] μὴ V sener ‖ 10 αὐτόμαται sup scr οι M αὐτομάτως R ‖ ἀνοιγήσονται R ‖ 11 παρέσχετο R ‖ 12 δ.] ἰνάννου R Iohannis 𝔘: cf 169, 27 187, 11 ‖ 13 ἀνοίγονται R ‖  scr παρὰ? ‖ 14 scr εἴδομέν? idem coni Zahn uidimus 𝔘: cf 20 ‖ εὔμ. ν. R ‖ 15 κρ. om M cum clamore 𝔘 ‖ ἡμ. om R: del? ‖ 16 χάρ.] ἕνεκα R ‖ ἀκ.] audiuimus Lazius recte? cf 187, 13 (audiuit 𝔘) ‖ 17 σὺ om R ‖ μέλλω ἀνιστᾶν R: cf 187, 17 ‖ ἢμην] scr ὑβρισμένην?? ‖ scr εὗρον? ‖ 18 καὶ τὸ - αὐτῆς om M et propter illum qui propior sepulchro eius exani- matus iacet, qai et honorificabunt propter me deum 𝔘 ‖ scr τοῦ et ἀπο- πνεύσαντος? cf 𝔘 ‖ 20 πάντων om R ‖ 21 τ. μν. om M ‖ νεαν. - Ἐφ.] τὸν ἐρῶντα δρουσιανῆς νεαν. M ‖ qui primus Ephesiorum erat 𝔘 ‖ 22 τ. γ. ἐκ. om R: del?? καὶ om M ‖ 23 μέγα R ‖ Ἀνδ. om R ‖ 24 λεγ. om R ‖ ἰδ. ἀμφ. R ‖ ἠπορ. om R ‖ 25 θέ.] εἶναι add R: cf 165, 27; 194, 12; 17; 24 ‖ 27 μηδ. - ἀμελ. om R ‖ scr ἀμελήσας? item Zahn qui numquam me dedignari solet )
187

74 Καὶ ὁ Ἀνδρόνικος ἰδὼν ἐκείνους νεκροὺς ἀναπηδήσας ἦλθεν ἐπὶ τὸν Δρουσιανῆς τάφον· καὶ ἰδὼν αὐτὴν ἐν μόνῳ τῷ δικρουσίῳ ἔφη τῷ Ἰωάννῃ· Συνεῖδον τὸ γεγονὸς μακάριε δοῦλε τοῦ θεοῦ Ἰωάννη· ὁ Καλλίμαχος οὗτος ἤρα τῆς ἀδελφῆς μου· καὶ μὴ ἐπιτυχὼν αὐτῆς πολλάκις τοῦτο τολμήσας, τὸν κατάρατον ἐπίτροπόν μου τοῦτον ὠνήσατο χρήμασιν ἱκανοῖς, ἴσως ἐν νῷ λαβών, ὥς γε νῦν ἔστι μαθεῖν, τὴν τῆς ἐπιβουλῆς δραματουργίαν διʼ αὐτοῦ μέλλειν ἐκπληροῖν· καὶ γὰρ ὡμο λόγησε τοῦτο πολλοῖς ὁ Καλλίμαχος ὅτι Κἂν μὴ ζῶσα [*](233 Z) βουληθῇ συνθέσθαι μοι, τεθνεῶσα ἐνυβρισθήσεται. Καὶ τάχα διδάσκαλε ὁ καλὸς ἐγνώρισε τὸ λείψανον αὐτῆς μὴ ὑβρισθῆναι συγχωρήσας, καὶ διὰ τοῦτο οὗτοι τεθνήκασιν οἳ ταῦτα ἐτόλμησαν. καὶ μή τοι γε ἡ φωνὴ ἡ εἰρηκυῖα πρός σε Ἀνέγειρον τὴν Δρουσιανὴν τοῦτο προεδήλου; ἐπειδὴ λύπην ἔχουσα τοῦ βίου τούτου ἀπηλλάγη. πείθομαι δὲ τῷ εἰρηκότι ὅτι τῶν πλανηθέντων οὗτος ὑπάρχει ἀνθρώπων· καὶ γὰρ αὐτὸν ἐκελεύθης ἀναστῆσαι· περὶ γὰρ τοῦ ἑτέρου οἶδα ὅτι ἀνάξιός ἐστιν ἡ ἐκείνου σωτηρία. ἀλλ᾿ ἕν σε τοῦτο παρακαλῶ· ἀνέγειρον πρῶτον τὸν Καλλίμαχον, καὶ οὗτος ἡμῖν ὁμολογήσει τὸ γεγονός.

75 Ὁ δὲ Ἰωάννης ἀπιδὼν τῷ πτώματι καὶ εἰπὼν τῷ ἰοβόλῳ ἑρπετῷ Ἀπόστηθι τοῦ μέλλοντος Ἰησοῦ Χριστῷ δουλεύειν, ἀναστὰς ἐπηύξατο οὕτως· Ὁ θεὸς οὗ τὸ ὄνομα δοξάζεται ὑφʼ ἡμῶν ἀξίως· ὁ θεὸς ὁ πᾶσαν ἐνέργειαν κακωτικὴν δαμάζων· ὁ θεὸς οὗ τὸ θέλημα τελειοῦται, ὁ ὑπακούων ἡμῶν [*](1 ἰδ. ἐκ. ν. om R ‖ ν.] γυμνοὺς sup scr νεκροὺς M ‖ 2 τάρ. δρ R ‖ 3 διακρουσίω R δικροσσίῳ Zahn fort recte (cf 210, 11) sed cf 190, 27 ‖ 3—4 συν. - Ἰω. om M intellego qaid factum sit sancte et beate lohannes 𝔘 ‖ 5 αὐτῆ R  ‖ 6 μου om R ‖ τούτω R ‖ χρήματος ἱκανοῦ R: cf 185, 11 ‖ 7 ἴσως V senero suspectum λαμβάνω R ‖ 8 ἐκπληροῦν R  Zahn fort recte ‖ 9 τοῦτο π.] τού- τοις R ‖ 10 ἠβουλήθη συνεῖναί R ‖ μου M ‖ τεθνηκυῖα M: cf 186, 24 ‖ 11 τάχα ⟨διὰ τοῦτορ⟩? fortasse propterea 𝔘 ‖ διδ.] ἰωάννης R lohannes 𝔘 : cf 186, 12 ἔγνωκε R  uelauit 𝔘 : scr ἐσκέπασε??? cf 188, 21 (at cf 187, 2) ‖ αὐτῆς] τοῦτο R ‖ 12 συγχ. om R ‖ οὗτοι om R ‖ 12—13 οἱ τ. τολμή- σαντες R fort recte ‖ 13 μή om M ‖ alt ἡ om R ‖ 14 Δρ.] παραβραχὺ γὰρ ἡμῖν ἐγνώρισα add R ex 186, 17 repet (non add 𝔘) ‖ 15 τούτου om R ‖ ἀπηλλ.] ἀπῆλθε καὶ ἀπηλλάγην αὐτῶ R  paulo plura 𝔘 ‖ 16 ἀνθρ. οὗτ. ὑπ. σωτήρ R: cf 189, 6 ‖ γὰρ om R ‖ 17 αὐτὸς ἐκέλευσεν ἀναστῆναι R: cf 186, 17 191, 22 ‖ γὰρ] δὲ R ‖ 18 ἀνξιός M ‖ ἡ ἐκ. σωτ. ὑπάρχει R ‖ σωτηρίαι? σωτηρίαν? (non σωτηρίας) M ‖ ἀλλὰ R ‖ 19 αὐτὸς R ‖ ἐξομολογήσεται R ‖ 22 ἰησοῦν χριστὸν R ‖ δουλ.] καὶ add R ‖ 23 οὕτως om M: cf 206, 6; 207, 7 210, 12 ‖ 23—25 ὁ - δαμ. om R ‖ 25 ὁ alt om M ‖ scr ἐπακούων?? cf 197 16; 18; 99, 11; 121, 23)

188
πάντοτε· καὶ νῦν τελειούσθω σου ἡ δωρεὰ ἐπὶ τῷ νεανίσκῳ τούτῳ· καὶ εἴ τις διʼ αὐτοῦ οἰκονομία γίγνοιτο, ταύτην ἐγηγερμένου αὐτοῦ ἐμφάνισον ἡμῖν. Καὶ εὐθέως ὁ νεανίσκος ἀναστὰς ὅλην τὴν ὥραν ἡσύχαζεν.

76 Ὡς δὲ ἐν τῷ ἑαυτοῦ λογισμῷ ἐγένετο, ἐπύθετο αὐτοῦ ὁ Ἰωάννης τὴν ἐν τῷ μνημείῳ εἴσοδον τί ἐβούλετο· καὶ μαθὼν παῤ αὐτοῦ ἅπερ ὁ Ἀνδρόνικος εἰρήκει αὐτῷ, ὡς δῆθεν ἐρῶντος αὐτοῦ Δρουσιανῆς, ἐπύθετο αὐτοῦ ὁ Ἰωάννης πάλιν εἰ τοῦ μιαροῦ ἔσχε τέλους, ἐνυβρίσαι λειψάνου σεμνότητος γέμοντι· [*](234 Z) ὃ δὲ ἀπεκρίνατο αὐτῷ· Πῶς γὰρ | ἠδυνάμην τοῦτο διαπράξασθαι; ὅπου τὸ δεινὸν τοῦτο ζῷον τὸν μὲν Φουρτουνᾶτον μονόπληγα ἔβαλεν ὁρῶντος ἐμοῦ, καὶ εἰκότως, αὐτοῦ μοι τὴν τοσαύτην μανίαν παραθαρρύνοντος ἤδη τῆς ἀκαίρου ἐκείνης καὶ δεινῆς πεπαυμένου μανίας· ἐμὲ δὲ τῷ φόβῳ ἔστησε, καὶ τοιοῦτον ἐποίησεν οἷον περὶ τοῦ ἀναστῆναί με εἴδετε. ἕτερον δέ σοι θαυμασιώτερον ἐρῶ, τὸ μᾶλλόν με ἀνελὸν καὶ νεκρὸν παρὰ μικρὸν θέμενον· ὅτε μου ἡ ψυχὴ παρεῖχεν ἔννοια καὶ ἡ ἀκατάσχετος νόσος διώχλει, ἀποσυλήσαντός μου ἤδη ἅπερ ἦν ἠμφιεσμένη ἐντάφια, εἶτα δὲ ἀποβάντος μου τοῦ τάφου καὶ θεμένου μου αὐτὰ ὡς ὁρᾷς, ἀπῆλθον πάλιν ἐπὶ τῷ ἀποτροπαίῳ ἔργῳ· καὶ ὁρῶ τινα νεανίσκον εὔμορφον περισκέποντα αὐτὴν τῷ ἑαυτοῦ ἱματίῳ· οὗ ἀπὸ τῆς ὄψεως λαμπηδόνες φωτὸς ἐξήρχοντο εἰς τὰς ὄψεις αὐτῆς· ὅστις καὶ εἰς ἐμὲ ἔδωκε φωνὴν λέγων· Καλλίμαχε ἀπόθανε ἵνα ζήσῃς. Τίς μὲν οὖν ἦν οὐκ [*](1 τελείωσον τὴν δόξαν σου R ‖ 1—2 τὸν νεανίσκον τοῦτον R ‖ 2 δι᾿  α. om R ‖ γένηται R ‖ 2—3 ἐγ. α. om R ‖ 4 ὅλ. τ.] πολλὴν R intergram 𝔘 ‖ 5 αὐτῶ R ‖ ἐγίνετο M ‖ αὐτῶ M ‖ 6 τῆ M ‖ ἐν om R ‖ τοῦ μνημείου R ‖ εἰσόδω M: cf 186, 25 ‖ 7—8 αὐτῷ - Δρ. om R ‖ 8 αὐτοῦ om R ‖ πάλ. ὁ ἰω. R ‖ 8—9 utrum nunc temeritatis suae circa reliquias plenas uene- rationis et gratiae aliquem habere potuisset effectam 𝔘 ‖ 8 εἰ] μὴ οὖν ἡ R ‖ 9 scr ἔτυχε?? τέλος R Zahn: cf 182, 8 ἐν. γέμ. om M ‖ λειψάνῳ? ‖ 10 ἐδυναίμην R ‖ 11 τοῦτο om R ‖ ζ.] ξένον R ‖ 12 ὁρῶντος om M ‖ κ. εἰκ.] ὡς εἰκὸς M ‖ 12—13 αὐτοῦ - παραθ. om M: qui incen- tiuum addidit huius insaniae 𝔘 ‖ 12 scr μου? 13 ἤδη] πεπαυμένου μου add R ‖ 13—14 ἀκ. - δειν.] πολλῆς R ‖ 14 πεπ. om R ‖ 14—15 ἐμὲ εἴδ.] τῶ φόβω τοῦ τοιοῦδε ὄφεως M ‖ 14 ἔστ.] scr ⟨ἄφωνον⟩ ἔθηκε??? (cf 48, 2) ἐξέπληξε??? ‖ 15 περὶ] scr πρὸ? ‖ 17 π. μ. om R ‖ μοι M fort recte ‖ ἡ ψ. - καὶ om M: cf 𝔘 ‖ scr παρεῖκεν (uel παρεκινεῖτο) ἀνοίᾳ?? animi quadam dementia ... correptus 𝔘 ‖ 18 ἐδιώχθη R ‖ ἤδη om R ‖ ἃ R ‖ 19 ἐντ. om M: cf 185, 19 ‖ 20 μου om R ‖ ὡς ὁρᾷς om R ‖ 20—21 πάλ. - ἔργῳ om M praepe- rans me ad impiam facinus 𝔘 ‖ 22 αὐτῆ R ‖ 23 ἀπεπήδησαν R ‖ τὴν ὄψιν R ‖ ὅς M: cf 185, 12; 189, 10 ‖ 23—24 εἰς - λέγ.] εἴρηκέ μοι M in me ueniens uocem dedit 𝔘  ‖ 24 ἀπόθανον (cf 164, 23; 189, 9) et add οὖν R)

189
ᾔδειν δοῦλε τοῦ θεοῦ· ὅτι δὲ σοῦ ὀφθέντος ἐνθάδε γνωρίζω ἄγγελον αὐτὸν εἶναι θεοῦ εὖ οἶδα· τοῦτο δὲ ἀληθῶς ἐπίσταμαι ὅτι ἀληθὴς θεὸς ὑπὸ σοῦ καταγγέλλεται καὶ τοῦτο πέπεισμαι. ἀλλὰ κἀγὼ σὲ παρακαλῶ μὴ ἀμελήσῃς με ἀπὸ τοιαύτης συμφορᾶς καὶ τόλμης δεινῆς ἐλευθερῶσαι καὶ παραστῆσαι τῷ θεῷ σου ἄνθρωπον ἀπατηθέντα αἰσχρᾷ καὶ μυσαρᾷ ἀπάτῃ. βοηθείας οὖν δεόμενος παρὰ σοῦ ἅπτομαί σου τῶν ποδῶν. ἄνθρωπος θέλω γενέσθαι τῶν ἐπὶ Χριστὸν ἐλπιζόντων, ὅπως καὶ ἡ φωνὴ ᾖ ἀληθὴς εἰρηκυῖά μοι ἐνθάδε· Ἀπόθανε ἵνα ζήσῃς· Ἥτις καὶ ἐτέλεσεν αὐτῆς τὴν ἐνέργεοαν· ἀπέθανε γὰρ ἐκεῖνος ὁ ἄπιστος, ὁ ἄτακτος, ὁ ἄθεος· ἐγύγερμαι δὲ ὑπὸ σοῦ ὁ μέλλων πιστός, θεοσεβής, ὁ ἀληθείας γνωρίζων, ὃν παρακαλῶ ὑπὸ σοῦ γνωρισθῆναί μοι.

77 Καὶ ὁ Ἰωάννης ἐν εὐφρασίᾳ πολλῇ ληφθεὶς καὶ καταμαθὼν τὴν ὅλην θεωρίαν τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου εἶπεν· Ὢ τί κρατεῖς κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ οὐκ οἶδα, ἠπορημένος ἐπὶ τῇ πολλῇ σου εὐσπλαγχνίᾳ καὶ ἀπείρῳ μακροθυμίᾳ· ὢ μέγεθος οἷον εἰς δουλείαν κατῆλθεν· ὢ ἐλευθερία ἄφραστος δουλαγωγηθεῖσα παῤ ὑμῶν· ὢ ἀπερινόητε δόξα ἡμῶν· ὁ καὶ τὸν νεκρὸν οἶκον φυλάξας ἀνύβριστον, ὁ τοῦ καθαιμάξαντος ἑαυτὸν ἀνθρώπου λυτραωτὴς καὶ τοῦ τὰ φθειρόμενα σώματα σωφρονίζων· ὁ πατὴρ ὁ ἐλεήσας καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐπὶ τὸν ἀμελήσαντα ἄνθρωπον· δοξάζομέν σε καὶ αἰνοῦμεν καὶ εὐλογοῦμεν καὶ εὐχαριστοῦμεν τὴν πολλήν σου χρηστότητα καὶ μακροθυμίαν ἅγιε Ἰησοῦ· ὅτι σὺ μόνος θεὸς καὶ οὐχὶ ἕτερος· ὁ τὸ ἀνεπιβούλευτον κράτος καὶ νῦν καὶ εἰς τοὺς ἅπαντας αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

[*](1 ἄνθρωπε M: cf 177, 13 et 161, 22; 187, 4 sed quia te uideo hic dei seruum et apparuisti mihi, cognosco et illum angelum dei fuisse 𝔘 ‖ ὅτι om M ‖ σοῦ δὲ M ‖ scr σὲ ὀφθέντα?? cf 𝔘 ‖ 2 θ. ἄγγ. α. εἶναι R ‖ εὖ οἴδα om M: cf 162, 30 ‖ 2—3 τοῦτο - πέπ.] et noui quia uere a te deus adnuntiatur 𝔘: τοῦτο δὲ ἀ. ἐ. del (uar script)? et κ. τ. πέπ. ante ὅτι ponend? an κ. τ. πέπ. del? ‖ τοῦτο - κατ.] τοῦ ὑπὸ σοῦ κηρυττομένου M ‖ 4 κ. σὲ π βέομαί σου M rogo et deprecor 𝔘: fort scr κ. σὲ παρακ. ⟨καὶ⟩ δέομαί σου cf 204, 6 (sed etiam 187, 18; 191, 6 al) ‖ 4—13 με - μοι] τῆς ἐμῆς ἕνεκεν σωτηρίας ἀλλὰ σπούδασον προσαγαγεῖν με τῶ σῶ δεσπότη χριστῶ M etiam plura habet 𝔘 ‖ 8—9 ut et nocis eius ueritas compleatur quae ait oportere me mori ut uiuerem 𝔘 ‖ 9 ᾖ] ἡ R ‖ ⟨ἡ⟩ εἰρηκυῖα? cf 187, 13 ‖ 12 πιστὸς ⟨εἶναι καὶ εὔτακτος καὶ⟩? ‖ scr ἀλήθειαν et ἣν? ‖ 14—27 καὶ ὁ - ἀμήν om M)[*](R 16 ὦ τί R qaid 𝔘 : scr Ὅ τι?? Τί?? ‖ κρ] agam 𝔘: scr φράσω?? ‖ 21 σώματα ⟨μιαίνοντος τὴν ψυχὴν⟩? ‖ 26 ὁ] scr οὗ?)
190

78 Καὶ εἰπὼν ταῦτα ὁ Ἰωάννης προσλαβόμενος τὸν Καλλίμαχον ἠσπάζετο λέγων· Δόξα τῷ θεῷ ἡμῶν τέκνον τῷ ἐλεύσαντί σε καὶ καταξιώσαντί με δοξάσαι τὴν αὐτοῦ δύναμιν, καὶ καταξιώσαντι καὶ σὲ μεθόδῳ τῆς παρὰ σοῦ ἐκείνης σου μανίας καὶ μέθης μεταστῆναι, ἐπὶ δὲ τὴν ἰδίαν ἀνάπαυσιν καὶ ἀνακαίνισιν βίου καλέσαντι.

Ὁ δὲ Ἀνδρόνικος θεασάμενος τὸν Καλλίμαχον νεκρὸν ἐγηγερμένον ἐδέετο τοῦ Ἰωάννου ἅμα τοῖς ἀδελφοῖς ὅπως καὶ τὴν Δρουσιανὴν ἀνεγείρῃ λέγων· Ἰωάννη, ἀναστήτω καὶ τὸ βραχὺ κατορθωσάτω ὅπερ ἀπεκόμισεν λυπουμένη Δρουσιανὴ τοῦ Καλλιμάχου ἕνεκεν, δόξασα αὐτὸν σκάνδαλον γεγενῆσθαι· καὶ ὁπότε ὁ κύριος θέλει παραλήψεται αὐτήν. Καὶ ὁ Ἰωάννης μὴ μελλήσας προσελθὼν τῷ τάφῳ αὐτῆς καὶ τῆς χειρὸς κρατήσας ἔφη· Τὸν μόνον θεόν σε ὄντα ἐπικαλοῦμαι τὸν ὑπερμεγέθη, τὸν ἄφραστον, τὸν ἀκατάληπτον· ᾧ πᾶσα δύναμις ἀρχοντικὴ ὑποτέτακται· πᾶσα ἐξουσία ἔκλινεν· ᾧ πᾶσα ἀλαζονεία προπεσοῦσα ἡσυχάζει· ὃν δαίμονες ἀκούοντες φρίττουσιν· τουσιν· ὃν ἡ κτίσις ὅλη καταμαθοῦσα μετριάζει· δοξασθήτω σου τὸ ὄνομα ὑφʼ ἡμῶν, καὶ ἀνέγειρον Φρουσιανήν, ὅπως μᾶλλον Καλλίμαχος ἐπιστηριχθῇ οἰκονομήσαντι ἀνθρώποις μὲν ἄπορον καὶ ἀδύνατον, σωτηρίαν καὶ ἀνάστασιν, σοὶ δὲ μόνῳ δυνατόν, καὶ ἡ Δρουσιανὴ ἴδῃ ὅπως ἡ ἀναπεπαυμένη, τοῦ νεανίσκου ἐπιστρέψαντος ἐμπόδιον μεθ᾿ ἑαυτῦς μηδὲ τὸ βραχύτατον ἐπικομίζουσα ἐπιγενομένη πρὸς σέ.

80 Καὶ εἰπὼν ταῦτα ὁ Ἰωάννης τῆ Δρουσιανῇ ἔφη· Δρουσιανὴ ἀνάστηθι, Ἣ δὲ ἀναστᾶσα ἀπέβη τοῦ τάφου· καὶ ἰδοῦσα αὐτὴν ἐν διακρουσίῳ μόνον περὶ τὸ πρᾶγμα διηπόρει· καὶ μαθοῦσα ἀκριβῶς πάντα παρὰ τοῦ Ἀνδρονίκου, τοῦ Ἰωάννου κειμένου ἐπʼ ὄψιν καὶ τοῦ Καλλιμάχου μετὰ [*](MR 1 καὶ - Ἰ.] ὁ δὲ ἰω. ὡς εἶχεν εὐθὺς M ‖ 2—6 δόξα - καλ.] paulo plura habet 𝔘 ‖ 3 καὶ κ. - δύν. om M ‖ 4—5 καταξ. - μετ.] ἐκ τῆς μανίας μεταστήσαντι ταύτης M ‖ 4 παρὰ σοῦ] scr παμμιάρου? ‖ 5—6 ἰδ. - βίου] αὐτοῦ βασιλείαν M ‖ 7—12 θεασ. αὐτήν] ἐδέετο τοῦ ἰωάννου ὅπως καὶ τὴν δρου- σιανὴν ἀναστήση M ‖ 7 ⟨ἐκ⟩ νεκρῶν? cf 192, 10 (170, 22??) ‖ 9—10 Δρ. ante καὶ τὸ? ‖ 9 ⟨τοῦ βίου⟩ τὸ?? cf Tert de an 56 p 390, 2 ‖ 11 scr αὐτῷ? 12 scr θελήσει?? ‖ 13 μελήσας R ‖ 14—25 ἔφη - Ἰω. om M ‖ 16 scr ἐγκλίνει? ‖ 17 scv προσπεσοῦσα? cf 161, 12; Mt c 27 i ‖ 20 ⟨σοι⟩ οἰκονομήσαντι? ‖ 21 ἀπό- ρων et ἀδυνάτων R ‖ 22 ἴδῃ ὅπ. ἡ] scr ἤδη ἀναπνεύσῃ?? ἤδη ἀποβῇ (cf 26)?? ‖ 24 scr ἐπειγομένη? cf 205, 9; 30, 16 al ‖ 25 τῇ Δρ.] sup scr utrobique σ M om R: del? ‖ 27 καὶ ἰδ. διηπ. om M ‖ scr ἑαυτήν? ‖ scr δικροσσίῳ? cf 187, 3 ‖ 28—20 πάντα - ὄψιν] τὰ ἐπʼ αὐτῆ γεγενημένα M ‖ 20—191,2 καὶ τ. - ὁμ. δοξ.] μετὰ πάντων καὶ αὐτὴ ἐδόξασε τὸν θεὸν τὸν διὰ τοῦ θεράποντος)

191
φωνῆς καὶ δακρύων δοξάζοντος τὸν θεόν, ἠγαλλιᾶτο καὶ αὐτὴ ὁμοίως δοξάζουσα. |

81 Ὡς δὲ ἐνεδύσατο, ἐπιστραφεῖσα εἶδε τὸν Φουρτουνᾶτον [*](235 Z) κείμενον· λέγει πρὸς Ἰωάννην· Πάτερ καὶ οὗτος ἀναστήτω καὶ εἰ μάλιστα προδότης μου ἐπειράθη γενέσθα. Ὁ δὲ Καλλίμαχος ἀκούσας ταῦτα αὐτῆς εἰρηκυίας ἔφη· Μή, παρακαλῶ σε Δρουσιανή ἡ γὰρ φωνὴ ἣν ἀκήκοα τούτου οὐκ ἐφρόντισεν, ἀλλὰ περὶ σοῦ μόνης ἀνήγγειλε, καὶ ἰδὼν ἐπίστευσα· εἰ φὰρ ἦν ἀγαθός, τάχα ἂν καὶ αὐτὸν ἐλεήσας ὁ θεὸς διὰ τοῦ μακαρίου Ἰωάννου ἤγειρεν· ἐπέσχετο οὖν τὸν ἄνδρα κακῶς τεθνάναι. Καὶ ὁ Ἰωάννης αὐτῷ εἶπεν· Οὐκ ἐμάθομεν τέκνον κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδοῦνα. καὶ γὰρ ὁ θεὸς ποιησάντων ἡμᾶς εἰς αὐτὸν πολλὰ κακὰ καὶ οὐχὶ καλὰ ἀντιμισθίαν ὑμῖν οὐκ ἀπέδωκεν ἀλλὰ μετάνοιαν· καὶ ἀγνοησάντων ὑμῶν τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὐκ ἠμέλησεν ἀλλ᾿ ἠλέησεν, καὶ βλασφημησάντων οὐκ ἐξῆλθεν ἀλλ᾿ εὐσπλαγχνίσθη· καὶ ἀπιστησάντων ἡμῶν οὐκ ἐμνησικάκησε· καὶ διωξάντων τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ οὐκ ἀνταπέδωκεν, ἀλλὰ μετάνοιαν ὑποβαλὼν καὶ ἀποχὴν κακῶν παρεκάλεσε καὶ ἡμᾶς ἐπʼ αὐτόν, ὡς καὶ σὲ τέκνον Καλλίμαχε καὶ μὴ μνησικακήσας ἐπὶ τοῖς πρώτοις δοῦλον ἑαυτοῦ παρέστησαν ἐπιτηροῦντα αὐτοῦ τῷ ἐλέει. ὅθεν εἰ μὴ ἐπιτρέπεις τὸν Φουρτουνᾶτον ἀναστῆνα, Δρουσιανῆς χρεία.

Ἣ δὲ μὴ μελλήσασα ἀγαλλιάσει πνεύματος καὶ ψυχῆς προσελθοῦσα τῷ Φουρτουνάτου πτώματι εἶπεν· Ὁ θεὸς τῶν αἰώνων Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ θεὸς τῆς ἀληθείας, ὁ παρασχόμενός μοι ἰδεῖν τέρατα καὶ σημεῖα, ὁ χαρισάμενός μοι τοῦ ὀνόματός σου κοινωνὸν γενέσθαι· ὁ ἐμφυσήσας μοι ἑαυτὸν τῇ πολυμόρφῳ σου ὄψει καὶ ἐλεήσας παντοίως· ὁ βιαζομένην με ὑπὸ τοῦ παλαιοῦ μου συμβίου Ἀνδρονίκου περισκεπάσας τῇ πολλῇ σου χρηστότητι· ὁ ἀδελφόν μοι παραδοὺς τὸν σὸν δοῦλον Ἀνδρόνικον· ὁ φυλάξας με καθαρκὰν ἕως τοῦ νῦν τὴν σὴν δούλην· ὁ τελευτῆσάν με ὑπὸ Ἰωάννου ἀναστήσας τοῦ σοῦ θεράποντος· [*](( cf 191, 32) αὐτοῦ ἰωάννου ποιοῦντα ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια ὧν οὐκ ἔστιν εἰκασμός M) [*](1 αὕτη R ‖ 3—208, 10 ὡς εἰκον. om M) [*](R 4 ⟨καὶ⟩ λέγει? ‖ scr εἰ καὶ? cf 192. 5 ‖ scr ἀκήκοεν (cf 186, 16)?? cf 188, 23? ‖ 8 ἰδὼν ⟨ἐγηγερμένην⟩?? cf 192, 11 ‖ 10 dignum morte iudicauit quem dignam resurrectione non prodidit 𝔘 ‖ ἐπέσχ.] scr ἠπίστατο?? cf 𝔘 ‖ scr καλῶς (i e merito)?? ‖ 13 scr ἡμῶν? ‖ 16 scr ἐπεξῆλθεν ‖ scr ἐσπλαγχνίσθη? ‖ 20 del καὶ? ‖ 21 scr παρέστησεν? κατέστησεν? ‖ scr ἐπιτη- ροῦντι?? ‖ εἰ ⟨ἐμοὶ⟩? si mihi 𝔘 ‖ 22 scr ἀναστῆσαι? (ut resurgat 𝔘) cf 187, 17 192, 5 ‖ 23 μελήσασα R ‖⟨ἐν⟩ ἀγαλλιάσει? ‖ 32 scr τελευτήσασάν?)

192
ὁ καὶ ἐγηγερμένην με δείξας τὸν σκανδαλισθέντα ἀσκανδάλιστον· ὁ ἀναπαύσας με ἐπὶ σὲ τελείως καὶ κουφίσας τῆς ἀποκρύφου μανίας· ὃν ἐφίλησα καὶ ἠγάπησα· δέομαί σου Χριστὲ μὴ παραπέμψῃ τὴν σὴν Δρουσιανὴν αἰτουμένην σε τὸν Φουρτουνᾶτον ἀναστῆναι, εἰ καὶ μάλιστα προδότης μου ἐπειράθη γενέσθαι.

83 Καὶ λαβομένη τῆς χειρὸς τοῦ τεθνεῶτος ἔφη· Ἀνάστα Φουρτουνᾶτε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ δὲ Φουρτουνᾶτος ἀναστὰς καὶ ἰδὼν τὸν Ἰωάννην ἐν τῷ μνήματι καὶ τὸν Ἀνδρόνικον καὶ τὴν Δρουσιανὴν ἐκ νεκρῶν ἐγηγερμένην καὶ τὸν Καλλίμαχον πεπιστευμένον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀδελφοὺς δοξάζοντας τὸν θεὸν εἶπεν· Ὢ μέχρι ποῦ τῶν δεινῶν ἀνθρώπων τούτων αἱ δυνάμεις ἐχώρησαν· οὐκ ἐβουλόμην ἐγηγέρθαι ἀλλὰ μᾶλλον τεθνάναι, ὅπως αὐτοὺς μὴ ὁρῶ. Καὶ ταῦτα εἰπκὼν φυγὼν ἐξῆλθε τοῦ μνήματος.

84 Καὶ ὁ Ἰωάννης ἰθὼν τὴν ἀμετάθετον τοῦ Φουρτουνάτου ψυχὴν εἶπεν· Ὢ φύσις μὴ καταβαλλομένη πρὸς τὸ κρεῖττον· ὢ πηγὴ ψυχῆς μενούσης ἐν ῥύπῳ· ὢ οὐσία φθορᾶς σκότους πλήρης· ὢ θάνατε ἐν τοῖς σοῖς ὀρχούμενε· ὢ δένδρον ἄκαρπον πυρὸς γέμον· ὢ ξύλον τὸν καρπὸν ἄνθρακα γέμον· ὢ ὕλη ὑλομανίας σύνοικε καὶ ἀπιστίας γεῖτον· ἤλεγξας τίς εἶ καὶ ἐλέγχῃ ἀεὶ ἅμα τοῖς σοῖς τέκνοις· καὶ τὸ δύνασθαι δοξάζειν τὸ κρεῖττον οὐκ οἶδας· οὐ γὰρ ἔχεις. τοιγαροῦν οἵα ἡ ὀδός σου τοιαύτη καὶ ῥίζα καὶ ἡ φύσις, καταργήθητι ἀπὸ τῶν ἐλπιζόντων πρὸς κύριον· ἀπὸ ἐννοιῶν αὐτῶν· ἀπὸ τοῖ νοός· ἀπὸ τῶν ψυχῶν· ἀπὸ τῶν σωμάτων· ἀπὸ πράξεως· ἀπὸ βίου· ἀπὸ ἀναστροφῆς· ἀπὸ ἀπωλείας· ἀπὸ ἐπιτηδεύματος· ἀπὸ συμβουλίας· ἀπὸ ἀναστάσεως τῆς πρὸς θεόν· ἀπὸ εὐωδίας ἧς κοινωνεῖν μέλλεις· ἀπὸ νηστειῶν· ἀπὸ δεήσεων· ἀπὸ λουτροῦ ἁγίου· ἀπὸ εὐχαριστίας· ἀπὸ τροφῆς σαρκός· ἀπὸ πότου· ἀπὸ ἐνδύματος· ἀπὸ ἀγάπης· ἀπὸ ἀκηδίας· ἀπὸ ἐγκρατείας· ἀπὸ δικαιοσύνης· ἀπὸ πάντων σε τούτων ἀνοσιώτατε καὶ θεοῦ ἐχθρὲ Σατανᾶ καταργήσει σε Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ θεὸς ἡμῶν καὶ τῶν ὁμοίων σου τῶν ἐχόντων σου τὸν τρόπον.

[*](1 scr ἐγηγερμέηῃ μοι? ‖ scr παραπέμψῃς? ‖ 5 scr ἀναστῆσαι ?? (iube resurgere 𝔘) cf 191, 22 ‖ 11 scr πεπιστευκότα? credidisse 𝔘 ‖ 17—193,12 multa om multa de suo add 𝔘 ‖ 17 scr μεταβαλλομένη?? ‖ 20 scr ἄνθ. φέρον? ‖ 21 γείτων R ‖ 24 ἡ ὁδός] ὁ καρπός exspectes ‖ 27 ἀπωλ.] scr ἀσχολίας?? ‖ 28 scr ἀναπαύσεως?? ‖ 31 scr κηδείας?? ‖ 33 σε del? ‖ 34 καὶ ⟨κύριος⟩ ?? καὶ ⟨κριτὴς⟩?)
193

85 Καὶ ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἰωάννης ἐπευξάμενος καὶ λαβὼν ἄρτον ἐκόμισεν εἰς τὸ μνῆμα κλάσαι· καὶ εἶπε· Δοξάζομέν σου τὸ ὄνομα τὸ ἐπιστρέφον ἡμᾶς ἐκ τῆς πλάνης καὶ ἀνηλεοῦς ἀπάτης· δοξάζομέν σε τὸν παῤ ὀφθαλμοῖς δείξαντα ἡμῖν ἃ εἴδομεν· μαρτυροῦμέν σου τῇ χρηστότητι ποικίλαις φανίσιν· αἰνοῦμέν σου τὸ ἀγαθὸν ὄνομα κύριε ἐλέγξαντι τοὺς ὑπὸ σοῦ ἐλεγχομένους· εὐχαριστοῦμέν σε κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὅτι πεπείσμεθα ἀμετάβολον οὖσαν· εὐχαριστοῦμέν σου τῷ χρῄσαντι φύσιν φύσεως σῳζομένης· εὐχαριστοῦμέν σοι τῷ τὴν ἀπαραίτητον ἡμῖν δεδωκότι ταύτην ὅτι σὺ μόνος καὶ νῦν καὶ ἀεί· οἱ σοὶ δοῦλοι εὐχαριστοῦμέν σοι μετὰ προφάσεως συλλεγόμενοι καὶ ἀναλεγόμενοι ἅγιε.