Texts

  • Fragmenta

    • Greek, Ancient (to 1453) Anubion. Apotelesmaticorum qui feruntur libri VI. Koechly, Hermann, editor. Leipzig: Teubner, 1858.