Texts

  • Fragmenta

    • Greek, Ancient (to 1453) Dionysius Corinthius. Reliquiae Sacrae, Volume 1. Routh, Martin Joseph, editor. Oxford: Oxford University Press, 1846.