Texts

  • Epistulae

    • Greek, Ancient (to 1453) Alciphron. Alciphronis Rhetoris Epistularum Libri IV. Schepers, M.A., editor. Leipzig: Teubner, 1905.