Anthologiarum libri

Vettius Valens

Vettius Valens. Anthologiarum libri. Kroll, Wilhelm, editor. Berlin: Weidmann, 1908.

Ἥ δὲ πῆξις τῶν ἀναφορῶν καὶ τῶν τριῶν ὄρων συνέστηκεν οὕτως. ἔστω οὖν ὑποδείγματος χάριν κατὰ δεύτερον κλίμα τὸν Κριὸν ἀναφέρεσθαι ἐν κ΄· ταῦτα ἐδίπλωσα, γίγνονται μ΄ . προσέταξα τὴν α΄ μοῖραν ο μ΄ , αἵτινές εἰσι μη΄· τὴν β΄ μοῖραν α΄ κ΄ τὴν γ΄ β΄ ο, τὴν δ΄ β΄ μ΄, τὴν ε΄ γ΄ κ΄ καὶ ἕως τῆς λ΄ μοίρας ἐπισυναγόμενα τὰ ο μ΄ πληροῖ τὰ κ΄ ἔτη.

Ἑξῆς δὲ τὸν β΄ ὅρον οὕτως συναρμόσομεν κατὰ τὴν α΄ μοῖραν ἀκολούθως. ἐπεὶ ὁ Ταῦρος ἀναφέρεται ἐν κδ΄ ταύτας ἐδίπλωσα, γίγνονται μη΄, ἅς προσέθηκα ταῖς κ΄ τοῦ Κριοῦ· καὶ γίγνονται κατὰ τὴν α΄ μοῖραν τοῦ Γαύρου κ΄ μή , κατὰ τὴν β΄ μοῖραν κα΄ λϚ΄, κατὰ δὲ τὴν γ΄ κβ΄ κδ΄, κατὰ δὲ τὴν δ΄ κγ΄ ιβ΄, κατὰ δὲ τὴν ε΄ κδ΄ ο· καὶ ἐξῆς ἕως τῆς λ΄ μοίρας τὰς ο μη΄ ταῖς κ΄ ἐπιπροσθέντες εὑρήσομεν ιδ΄ ο.

Τὸν τρίτον ὅρον οὕτως ἐπισυντάξομεν ἀκολούθως. τὴν α΄ μοῖραν τοῦ τρίτου ὅρου μδ΄ νϚ΄ , κατὰ δὲ τὴν β΄ με΄ νβ΄, κατὰ δὲ τὴν γ΄ μς΄ μή , κατὰ δὲ τὴν δ΄ μζ΄ μδ΄ , κατὰ δὲ τὴν ε΄ μή μ΄ . καὶ ἕως τῶν λ΄. τὰς οὔν νς΄ ἐπισυντάξαντες εὑρήσομεν οβ΄. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ζῳδίων προστάξαντες τὴν ἀναφορὰν τοῦ ζῳδίου ἐν τῷ α΄ ὅρῳ καὶ ἐπικατάγοντες εὑρήσομεν, ἐν δὲ τῷ β΄ τοῦ ἑξῆς ζῳδίου, ἐν δὲ τῷ γ΄ τοῦ γ΄ ζῳδίου, καθʼ ὅ κλίμα τις βούλεται.

Περὶ μὲν οὖν τῶν ἀναφορῶν καὶ ἐν τῇ α΄ βίβλῳ ἐδηλώσαμεν, νυνὶ δὲ τοὺς ὅρους διεκρίναμεν. διδασκαλικῶς μὲν οὖν οἶμαι καὶ προκεῖσθαι τὴν ὑρήγησιν· καὶ ἦν ἀρκετὸν κατὰ τοὺς λοιποὺς ἐᾶσαι ἢ καὶ ὑποτάξαντας γενέσεις οὐ μόνον ἑπτά, ὥς τινες, ἀλλὰ καὶ πλείους τὰς αἰτίας μὴ ἐκφῆναι· οὐ χρὴ δὲ συνεξομοιοῦσθαι κακίᾳ καὶ φθόνῳ. μή τις δὲ ἡμᾶς δόξη εὐμετάγνωτον ἦθος εἰληφέναι, ὑποτάξομαι δὲ ἀποδείξεις γενέσεων. ὅτι δὲ ταύτῃ τῇ ἀγωγῇ καὶ ο ἱ παλαιοὶ κέχρηνται, πρόδηλον ἡμῖν γέγονεν καὶ ἐκ τοῦ μυστικῶς εἰρηκέναι τὸν συγγαφ έα· ὄρον παν τὸς ἀποτελεῖ ζωῆς χρόνου ὁ κατὰ τὴν ἀναφορὰν τυχὼν τόπος· [*](1 seqq. in S fol. 144 sqq. 6 tricies minuta quadragena sunt mille du- centa i. e. viginti partes, quibus idem annorum numerus respondet 15 ἐπι- συντάξομαι S 18 ἐπὶσυναξέως S 20 ὅρων S 21 τῶ γ΄ ζωδἰου S 23 I cap. VII 25 προσκεῖσθαι S 26 fort. 〈διάρθρωτον〉 ἐᾶσαι ὑπο- τάξαντες S 27 ἐκφάναι S 29 fort. ὑποτάξω καὶ ἀπ. 31 Petosiridis fr. novum ορου S 32 χρόνους ex -νος S)

305
εἶτα ἐπὰν χρόνους μερίζῃ ζωτικούς, ἐχόμενος ὁρᾶται πρακτικῶν τε καὶ ἀπράκτων χρόνων.

Ὑπόδειγμα γενέσεως. Ἔστω δὲ ἐπὶ ὑποδείγματος γένεσις Νέρωνος ἔτος α΄ Ἀθὺρ β΄ ὥρα γ΄ νυκτερινή. Ἥλιος Σκορπίῳ μοίρᾳ ι΄ Σελήνη Ὑδροχόῳ μοίρᾳ λ΄, ὡροσκόπος Τοξότῃ. τὰς τ΄ Ἡλίου μοίρας εἰς τὸ ὄργανον εἰσφέρω τὸ προκείμενον κατὰ τὸν Σκορπίον καὶ εὑρὼν παρακειμένους Ἱχθῦς εἰς τοὺς Ἰχθῦς πάλιν τὰς ι΄ τοῦ Ἡλίου μοίρας εἰσήνεγκα τοῦ ὡροσκόπου καὶ εὑρὼν παρακείμενον Ζυγὸν ζητῶ ἐν τῷ Γοξότῃ· εὗρον περὶ μοίρας ιδ΄ ιε΄. οὗτος οὖν ἔσται ὁ ἡλιακὸς γνώμων ὁ ὡροσκοπικός, ὃν καὶ σημειοῦμαι. μετὰ τοῦτο ἔρχομαι ἐπὶ τὸ τῆς Σελήνης ζῴδιον τουτέστι τὸν Ὑδροχόον καὶ ζητῶ, ταῖς λ΄ μοίραις ποῖον ζῴδιον παράκειται· εὖρον πάλιν Ὑδροχόον εἰς τὸν Ὑδροχόον δὲ εἰσφέρω τὰς εὑρεθείσας τοῦ ἡλιακοῦ γνώμονος ιδ΄ καὶ εὑρίσκω παρακείμενον ζῴδιον Τοξότην. τοῦτο ζητῶ ἐν τῷ ὡροσκόπῳ εὗρον περὶ μοίρας α΄ β΄ γ΄ οὗτος γέγονεν σεληνιακὸς γνώμων ἐν τῷ α΄ σελιδίῳ, ὁ δὲ ἡλιακὸς ἐν τῷ Ϛ΄ σελιδίῳ. ἐπεὶ οὖν ὁ ἡλιακὸς γνώμων τροάγει, τὰ δὲ μεταξὺ σελίδιά ἐστι δ΄ , ἅπερ εἰσὶν μοῖραι δ΄, ταύτας προστίθημι ταῖς προευρεθείσαις τοῦ ἡλιακοῦ γνώμονος μοίραις ιδ΄ ἄρα οὖν ὁ ὡροσκόπος ἔσται Γοξότῃ μοίρα ιη΄· ταύτας ἔχων εἰσέρχομαι εἰς τὰ ἀπογώνια καὶ εὑρίσκω κατὰ τὸ ς΄ κλίμα ἐν τῷ γ΄ ὅρῳ ἔτη ογ΄ καὶ ἐτελεύτησεν τῷ ργ΄ ἔτει. εἰ δὲ ὁ τῆς Σελήνης γνώμων ὑπερεῖχεν, ἀφεῖλον ἂν ἀπὸ τοῦ ἡλιακοῦ γνώμονος τουτέστι τῶν ιδ΄ τὴν προσθαφαίρεσιν τουτέστι δ΄· καὶ γέγονεν ὁ ὡροσκόπος ἐν Τοξότῃ μοίρᾳ ι΄ .

Ἄλλη. κλίμα δ΄ Τίτου ἔτος α΄ Θαμενώθ᾿  κ΄ εἰς τὴν κα΄. Ἥλιος Ἰχθύσι μοίραις κθ΄, Σελήνη Αίγόκερῳ κζ΄ , ὡροσκόπος Σκορπίῳ ταῖς κθ΄ τοῦ Ἡλίου ἐν τῷ ἀργάνῳ κατὰ τοὺς Ἰχθῦς παράκειται Καρκίνος· ἐν Καρκίνῳ ταῖς κθ΄ παράκειται Αἰγόκερως· τοῦτον ζητῶ ἐν τῷ Σκορπίῳ τῷ ὡροσκοποῦντι, εὗρον παρακειμένας μοίρας δ΄ ε΄· οὗτος ἡλιακὸς ὡροσκοπικὸς γνώμων, ὅν σημειοῦμαι. εἶτα ἔρχομαι ἐπὶ τὸ σεληνιακὸν ζῴδιον τὸν Αἰγόκερω καὶ κατὰ τὰς κζ΄ μοίρας εὑρίσκω Κριόν. ἐν Κριῷ ζητῶ τὰς δ΄ ε΄ τοῦ ἡλιακοῦ γνώμονος· εὖρον ἐν τῷ β΄ σελιδίῳ περὶ μοίρας δ΄ ε΄ τὸ ζῴδιον [*](1 ἐχομένως S quod si tuearis, possis χρόνων 〈κύριος〉 3 γενέσεων Sb 9 ζητῶν S εὺρὼν S (idem v. 13. 15. 30) 10 οὕτως S ἥλιος γν. S 13 nempe δὴ 15 nempe ἐν τῷ ὅρῳ 17 immo ε΄ σελ. 18 nempe αἵπερ 19 προσευρεθείσαις S 20 ιδ΄] τη΄ S 26 κλίμα] καὶ S 27 εθ΄ ] τθ΄ S 28 παράκεινται S 32 κατὰ] μετὰ S Valens.)

306
Αἰγόκερων. τοῦτον τῷ ὡροσκοποῦντι Σκορπίῳ ζητῶ· εὗρον περὶ τὰς αὐτὰς μοίρας δ΄ ε΄ ἐν τῷ β΄ σελιδίῳ. συνεφώνησεν οὖν ὁ ἡλιακὸς γνώμων τῷ σεληνιακῷ καὶ δῆλον, ὅτι οὔτε πρόσθεσιν οὔτε ἀφαίρεσιν ἡ ὥρα ἔχει. ἔχων οὖν τὰς δ΄ μοίρας ἔρχομαι εἰς τὰς ἀναφορὰς καὶ εὑρίσκω κατὰ τὸ δ΄ κλίμα ἐν τῷ Σκορπίῳ τῷ ὡροσκοποῦντι εἰς τρίτον ὅρον παρακείμενα ἔτη ρβ΄ λγ΄ ἐτελεύτα ἐτῶν οβ΄ ἥμισυ.

Ἄλλη. Τραϊανοῦ ἕτος ζ΄ κλίμα β΄ --- ζ΄ εἰς η΄ ὥρα νυκτερινὴ ι΄ Ἥλιος Λέοντι κβ΄, Σελήνη Γαύρῳ ιδ΄, ὡροσκόπος Κριῷ. ἐν τῷ ὀργάνῳ κατὰ τὰς κβ΄ μοίρας τοῦ Ἡλίου ἐν τῷ Λέοντι εὗρον Παρθένον· ἐν Παρθένῳ εἰς τὰς κβ΄ εὗρον Καρκίνον· τοῦτον ζητῶ ἐν ὡροσκόπῳ Κριῷ τὸν Καρκίνον. εὗρον περὶ μοίρας κϚ΄· οὗτος ἔσται ὁ ἡλιακὸς ὡροσκοπικὸς γνώμων. εἶτα ὁμοίως τὰς Σελήνης μοίρας ιδ΄ ἔχων εἰσέρχομαι εἰς τὸν Ταῦρον καὶ εὑρίσκω παρακειμένους Διδύμους καὶ εἰσφέρω τὰς τοῦ ἡλιακοῦ γνώμονος μοίρας κϚ΄ καὶ εὑρίσκω παρακείμενον Ὑδροχόον. τοῦτον ζητῶ ἐν Κριῷ τῷ ὡροσκοποῦντι· εὗρον περὶ μοίρας κα΄· οὗτος γέγονεν σεληνιακὸς γνώμων. μεταξὺ δὲ τούτου καὶ τοῦ ἡλιακοῦ γνώμονος εὑρέθη σελίδιον α΄ ὅ δηλοῖ μοῖραν α΄ ταύτην προσέθηκα ταῖς προευρεθείσαις μοίραις κϚ΄ καὶ γίνονται μοῖραι κζ΄· ὁ ὡροσκόπος Κριῷ ἔσται μοίραις κζ΄ . εἰσῆλθον εἰς τὰς ἀναφορὰς τοῦ Κριοῦ κατὰ τὸ β΄ κλίμα καὶ εὗρον ἐν τῷ β΄ ὅρῳ κατὰ τὰς κζ΄ παρακείμενα ἔτη μα΄ λϚ΄· ἐτελεύτα τῷ μβ΄ ἔτει.

Ἄλλη. Τραϊανοῦ ἔτος ιη΄ Παϋνὶ ιδ΄ ὥρα ἡμερινὴ ε΄ κδ΄ ὁ Ἥλιος Διδύμοις κ΄, Σελήνη Γαύρῳ κζ΄, ὡροσκόπος Παρθένῳ. ταῖς κ΄ μοίραις τοῦ Ἡλίου παράκειται Καρκίνος· ἐν Καρκίνῳ ταῖς κ΄ παράκειται Παρθένος· Παρθένον ζητῶ ἐν τῷ ὡροσκοποῦντι, εὗρον περὶ μοίρας α΄ β΄ γ΄ οὗτος ἡλιακὸς γνώμων. εἶτα ταῖς τῆς Σελήνης μοίραις κζ΄ παράκειται Κριός· ἐν Κρίῷ τὰς τοῦ ἡλιακοῦ γνώμονος ζητῶ α΄ β΄ γ΄ , εὗρον Λέοντα. τοῦτον ζητῶ ἐν Παρθένῳ, εὗρον περὶ μοίρας δ΄ ε΄· μεταξὺ δὲ οὐδὲν σελίδιον, ὡροσκόπος Παρθένῳ α΄ μοίρᾳ. εἰσῆλθον εἰς τὰς ἀναφοράς ἐν τῷ α΄ κλίματι καὶ εὗρον κατὰ τὴν α΄ μοῖραν τῆς Παρθένου ἐν τῷ β΄ ὅρῳ ἔτη λθ΄ λϚ΄ ἐτελεύτα ἐτῶν μ΄ .

Ἄλλη· Ἀδριανοῦ ιβ΄ Ἀθὺρ α΄ ὥρα ἡμερινὴ θ΄ κλίμα ε΄ . Ἥλιος Σκορπίῳ η΄, Σελήνη Αίγόκερῳ ιζ΄, ὡροσκόπος Ἰχθύσι μοίραις η΄ . τῷ Σκορπίῳ παράκειται Ταῦρος, ἐν Ταύρῳ Ζυγός· τοῦτον ἐν [*](1 εὑρὼν S 12 τὸν Καρκίνον non delevi, cf. Rh. Mus. LVI 304 21 εἰσελθὼν S 22 εὐρὼν S 26 κ΄ ] κζ΄ S 30 α΄] πρῶιον S 37 ἐν prius abundat, sed cf 309, 18)

307
Ἰχθύσιν εὗρον περὶ μοίρας θ΄ εἶτα ἐν ταῖς ιζ΄ τοῦ Αἰγόκερω ταῖς σεληνιακαῖς μοίραις παράκειται Γαῦρος· ἐν Γαύρῳ ταῖς τοῦ ἡλιακοῦ γνώμονος μοίραις θ΄ παράκειται Παρθένος. Παρθένον ἐν Ἰχθύσιν εὗρον περὶ μοίρας ιε΄ τὰ μεταξὺ σελίδια β΄, ἅτινά εἰσιν β΄ μοῖραι. ταῦτα ἀφαιρῶ ἀπὸ τοῦ ἡλιακοῦ γνώμονος τῶν θ΄, ἐπεὶ ὁ σεληνιακὸς γνώμων εὑρέθη προάγων, καὶ λοιπαὶ γίγνονται ζ΄ αἳτινες ἐν Ἰχθύσιν ὡροσκοποῦσιν, αἷς παράκεινται κατὰ τὸ α΄ κλίμα ἐν τῷ β΄ ὅρῳ ἔτη κϚ΄ μγ΄ ἔζησεν ἔτη κζ΄.

Ἄλλη· Οὐεσπασιανοῦ ἔτος α΄ Ἐπιφὶ κβ΄ ὥρα ἡμερινὴ ε΄ κλίμα ς΄. Ἥλιος Καρκίνῳ κη΄ , Σελήνη Σκορπίῳ γ΄ . ὡροσκόπος Ζυγῷ. ταῖς κη΄ μοίραις τοῦ Ἥλἰου παράκειται Ὑδροχόος, ἐν Ὑδροχόῳ ταῖς κη΄ πάλιν Ὑδροχόος· τοῦτον Ζυγῷ εὗρον περὶ μοίρας δ΄ ε΄ Ϛ΄ . εἶτα ταῖς τῆς Σελήνης μοίραις γ΄ ἐν Σκορπίῳ παράκειται Σκορπίος· ἐν τούτῳ ζητῶ τὰς τοῦ ἡλιακοῦ γνώμονος μοίρας δ΄ ε΄, εὗρον παρακείμενον Αἰγόκερων· τοῦτον Ζυγῷ εὗρον περὶ μοίρας κβ΄. τὰ μεταξὺ σελίδια τοῦ τε ἡλιακοῦ καὶ τοῦ σεληνιακοῦ γνώμονος εὑρέθησαν μοῖραι ζ΄, ἅτινα ἀφαιρῶ ἀπὸ τῶν δ΄ τοῦ Ζυγοῦ, λοιπαὶ γίγνονται Παρθένου μοῖραι κζ΄ , αἵτινες ὡροσκοποῦσιν. ταύταις παράκειται ἐν τῷ ς΄ κλίματι ἐν τῷ β΄ ὅρῳ ἔτη πα΄. ἐτελεύτα ἐτῶν πα΄.

Ἄλλη. Τραϊανοῦ ἔτος τη΄ Θὼθ ιδ΄ εἰς ιε΄ ὥρα νυκτερινὴ θ΄. Ἥλιος Παρθένῳ κβ΄ Σελήνη Ὑδροχόῳ δ΄ ὡροσκόπος Λέοντι --- παράκειται Λέων. ἐν Λέοντι τῇ α΄ β΄ γ΄ παράκειται Τοξότης· τοῦτον ἐν Λέοντι τῷ ὡροσκοποῦντι ὁμοίως εὗρον περὶ τὴν αὑτὴν μοῖραν α΄ β΄ γ΄. ὡροσκοπεῖ Λέοντος μοῖρα α΄ , ἧ παράκειται κατὰ τὸ α΄ κλίμα ἔτος α΄ ἐτελεύτα τῷ α΄ ἔτει.

Ἄλλη. Ἀντωνίνου ἔτος ε΄ Τυβὶ κη΄ εἰς κθ΄ ὥρα νυκτερινὴ ια΄. Ἥλιος Ὑδροχόῳ ς΄, Σελήνη Γούρῳ κη΄ . ὡροσκόπος Ἀἰγόκερῳ ζ΄ . τῷ Ὑδροχόῳ παράκειται Παρθένος, ἐν Παρθένῳ Καρκίνος· τοῦτον ἐν Αἰγόκερῳ τῷ ὡροσκοποῦντι εὗρον περὶ μοίρας α΄ β΄ τῇ δὲ κη΄ σεληνιακῇ μοίρᾳ ἐν Γαύρῳ παράκειται Κριός. ἐν Κρίῷ τὴν α΄ β΄ εἰσενέγκας εὗρον Λέοντα· τοῦτον ἐν Αἰγόκερῳ εὗρον περὶ μοίρας ι΄ ια΄ . τὰ μεταξύ σελίδια γ΄ ἀφ αιρῶ ἀπὸ τῆς β΄ τῆς Παρθένου τὰς γ΄ . καὶ γίνονται λοιπαὶ Τοξότου κη΄ , αἵ εἰσιν μῆνες· ἐτελεύτα ἐτῶν γ΄ .

Ἄλλη. Ἀντωνίνου ἔτος ιε΄ Τυβὶ ιβ΄ ὥρα ἡμερινὴ α΄. Ἡλιος Αἰγόκερῳ κ΄ . Σελήνη Διδύμοις κη΄ , ὡροσκόπος Αἰγόκερῳ. ταῖς κ΄ [*](19 πα΄] γ΄ ια΄ S 27 τιμὶ S 29 τοῦτον] Geminorum nota in S 31 τὴν] τῆ S 33 debebat ἀπὸ τῆς ς΄ τοῦ Αἰγόκερω, si horoscopus bene traditur 36 τυμὶ S)

308
τοῦ Αἰγόρερω παράκειται Ζυγός· ἐν Ζυγῷ Ἰχθύες· τούτους ἐν τῷ ὡροσκοποῦντι εὗρον Αἰγόκερῳ περὶ μοίρας κθ΄ λ΄. εἶτα ταῖς κη΄ σεληνιακαῖς μοίραις ἐν Διδύμοις ⟨εὗρον⟩ παρακείμενον Ὑδροχόον, ἐν Ὑδροχόῳ ταῖς κθ΄ μοίραις τοῦ ἡλιακοῦ γνώμονος εὖρον πάλιν Ὑδροχόον. τοῦτον ἐν Αἰγόκερῳ εὗρον περὶ μοίρας κγ΄ κδ΄· τὰ δὲ μεταξὺ σελίδια β΄ ἃ προσέθηκα ταῖς κθ΄ τοῦ Αἰγόκερω. καὶ γέγονεν ὁ ὡροσκόπος Ὑδροχόῳ μοίρᾳ α΄ , ἧ παράκειται κατὰ τὸ Ϛ΄ κλίμα ο μδ΄· ἐτελεύτα ἐν τῷ α΄.

Ἄλλη. Ἀντωνίνου ἔτος κα΄ Ἀθύρ κη΄ εἰς κθ΄ ὥρα νυκτερινὴ γ΄ Ἥλιος Τοξότῃ ς΄, Σελήνη Ὑδροχόῳ ε΄ . ὡροσκόπος Καρκίνῳ. ταῖς ς΄ τοῦ Τοξότου παράκειται Καρκίνος· ἐν Καρκίνῳ τῷ ὡροσκοποῦντι εὗρον περὶ τὴν αὐτὴν Ϛ΄ μοῖραν. ὁμοίως ταῖς τῆς Σελήνης γ΄ μοίραις ἐν Ὑδροχόῳ παράκειται Καρκίνος· ἐν Καρκίνῳ Ϛ΄ παράκειται Παρθένος. Παρθένον ἐν Καρκίνῳ τῷ ὡροσκοποῦντι εὗρον περὶ μοίρας κ΄· τὰ μεταξὺ σελίδια ε΄· ταύτας ἀφεῖλον ἀπὸ τῶν ς΄ καὶ λοιπαὶ γίνεται Καρκίνου μοῖρα α΄ , ἥτις καὶ ὡροσκοπεῖ. ταύτῃ παράκειται α΄ β΄ ἔζησεν μα΄ .

Ἄλλη. κλίμα Ϛ΄ Τραϊανοῦ ἔτος η΄ Φαρμουθὶ κς΄ . ὡροσκόπον οἱ πλείους ἔφερον Καρκίνῳ βουλόμενοί που ἀγαθοποιοὺς κεντρῶσαι, εὕρομεν δὲ ἡμεῖς ἐκ τῶν πραγμάτων Διδύμοις· Ἥλιος Ταύρῳ γ΄ , Σελήνη Γοξότῃ κγ΄ . ταῖς γ΄ μοίραις τοῦ Ἥλίου παράκειται Ὑδροχόος· ἐν τούτῳ τὰς κγ΄ εὗρον Σκορπίῳ· τοῦτον ἐν Διδύμοις εὗρον περὶ μοίρας ιη΄ . τὸ μεταξὺ σελίδιον ἓν προστίθημι ταῖς κγ΄ καὶ γίνονται κδ΄ αἵτινες ἐν Διδύμοις ὡροσκόπουν. εἰσελθὼν κατὰ τὸ γ΄ κλίμα εὗρον κδ΄ νε΄. ἐβίωσεν ἔτη κβ΄ ἡμέρας με΄ .

Ταῖς μὲν οὖν συντεταγμέναις παραγγελίαις καὶ κλιμακτηρικαῖς ἀγωγαῖς προσέχων τις οὐ διαμαρτήσει. ὥσπερ δὲ οἰκοδεσπότης ἢ αἵρεσις ἢ ἀκτινοβολία ὅτε μὲν πρόσθεσιν ἐτῶν ἔχει ὅτε δὲ ἀφαίρεσιν κατὰ τὰς τῶν ἀγαθοποιῶν μαρτυρίας, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ αὕτη ἡ ἀγωγὴ ἔχει. ἔστι δὲ ἡ διάκρισις μετὰ πολλοῦ πόνου οὕτως ἡμῖν ἐζητημένη, ἣν καὶ ὑποτάξομεν διʼ ὑποδειγμάτων.

Ἄλλη. Ἀδριανοῦ ἔτος θ΄ Φαμενὼθ κη΄ εἰς κθ΄ ὥρα νυκτερινὴ γ΄ Ἥλιος Κριῷ ς΄, Σελήνη Κριῷ λ΄, ὡροσκόπος Σκορπίῳ. ταῖς ς΄ τοῦ Κριοῦ παράκειται Τοξότης, ἐν Τοξότῃ ταῖς ς΄ Καρκίνος· τοῦτον ἐν Σκορπίῳ εὗρον περὶ μοίρας κβ΄· οὗτος ἔσται [*](1 τοῦτον S 14 Παρθένον] Cancri signum S 17 numeri corrupti 19 ἔφερον tradebant 21 κγ΄] κα΄ S Ἡλίου] immo Γαύρου 23 ἓν] πρῶ- τον S 25 numeri turbati 31 ἐζητημένου S 32 ρ i. e. νυκτε- ρινὴ ὥρα S)

309
ἡλιακὸς ὡροσκοπικὸς γνώμων. εἰσελθὼν καὶ κατὰ τὰς λ΄ τῆς Σελήνης μοίρας εὗρον Σκορπίον· Σκορπίῳ τὰς τοῦ ἡλιακοῦ γνώμονος μοίρας κβ΄ εὗρον περὶ τὸν αὐτόν. συνεφώνησεν οὖν ὁ ἡλιακὸς γνώμων τῷ σεληνιακῷ γνώμονι· τὴν οὖν διάκρισιν οὕτως ἐποιησάμην. ἔλαβον τὰς λοιπὰς ὡροσκόπου μοίρας η΄ καὶ ἅς ἐπέχει ὁ Ἥλιος μοίρας ς΄ καὶ ἅς ἐπέχει ἡ Σελήνη μοίρας λ΄ καὶ γίνονται μοῖραι μδ΄ ταύτας ἀπέλυσα ἀπὸ τοῦ σεληνιακοῦ ζῳδίου Κριοῦ καὶ κατέληξεν περὶ τὴν δ΄ καὶ ι΄ μοῖραν τοῦ Ταύρου ἐν τόπῳ Διδύμων. τούτους ζητῶ Σκορπίῳ τῷ ὡροσκόπῳ καὶ εὗρον περὶ μοίρας ιβ΄. τὰς οὖν μεταξὺ τῆς κβ΄ μοίρας σελίδιά ἐστι γ΄ ταύτας προστίθημι ταῖς κβ΄ μοίραις καὶ γίνονται ὡροσκοποῦσαι διευκρινημένως ἐν Σκορπίῳ μοῖραι κε΄ , αἷς παράκεινται κατὰ τὸ ς΄ κλίμα ἐν τῷ α΄ ὅρῳ λα΄ κη΄ ἐτελεύτα τῷ λα΄ ἔτει. οἱ μέντοι πλεῖστοι περιφεύγοντες τὴν τοῦ Ἄρεως ἀντίζυγον στάσιν ἔφερον Ζυγῷ τὸν ὡροσκόπον.

Ἄλλη. Ἀδριανοῦ ἔτος ιε΄ Ἐπιφὶ ις΄ ὥρα ἡμερινὴ γ΄ . Ἥλιος Καρκίνῳ κ΄ , Σελήνη Διδύμοις κε΄, ὡροσκόπος Παρθένῳ. ταῖς κ΄ τοῦ Καρκίνου παράκειται Παρθένος, ἐν Παρθένῳ Καρκίνος· τοῦτον ἐν τῷ ὡροσκοποῦντι εὗρον ἐν τῇ κ΄ μοίρᾳ. ὁμοίως ταῖς τῆς Σελήνης μοίραις κέ παράκειται Ὑδροχόος· Ὑδροχόῳ ἐν ταῖς κ΄ τοῦ ἡλιακοῦ γνώμονος εὑρέθη Κριός· τοῦτον ἐν Παρθένῳ εὗρον περὶ μοίρας κθ΄ ἐπεὶ οὖν ὁ σεληνιακὸς γνώμων προάγει τὸν ἡλιακὸν γνώμονα, τὰ μεταξὺ σελίδιά ἐστι β΄ . ταύτας ἀφαιρῶ ἐκ τῶν κ΄ καὶ λοιπαὶ γίγνονται ἐν Παρθένῳ μοῖραι ιη΄ . τὴν δὲ διευκρίνησιν οὕτως ἐποιησάμην ἔλαβον τὰς λοιπὰς τῆς Παρθένου μοίρας ιβ΄ καὶ ἅπερ εἶχεν ὁ Ἥλιος κ΄ καὶ ἃς ἐπέχει ἡ Σελήνη κε΄ καὶ γίγνονται νζ΄ . ταῦτα ἀπέλυσα ἀπὸ τοῦ σεληνιακοῦ ζῳδίου καὶ κατέληξεν Καρκίνῳ μοίραις κζ΄ , αἵτινες σημαίνουσι τόπον Ὑδροχόου. Ὑδροχόον ζητῶν ἐν Παρθένῳ εὗρον περὶ μοίρας κς΄ τὰ δὲ μεταξὺ τῆς ιη΄ μοίρας σελίδια η΄ ἀφαιρῶ ἐκ τῶν η΄· λοιπαὶ γίγνονται ις΄ Παρθένου, αἷς παράκειται κατὰ τὸ β΄ κλίμα κα΄ κ΄. ἐτελεύτα τῷ κα΄ ἔτει.

Ἄλλη. Νέρωνος ἔτος ιδ΄ Θὼθ ιδ΄ εἰς ιε΄ ὥρα νυκτὸς ια΄. Ἥλιος Παρθένῳ κε΄, Σελήνη Κρίῷ ι΄, ὡροσκόπος Παρθένῳ. ταῖς κε΄ μοίραις τῆς Παρθένου παράκειται Αἰγόκερως, ἐν Αίγόκερῳ κε΄ παράκειται Σκορπίος· τοῦτον ζητῶ ἐν Παρθένῳ, εὗρον περὶ μοίἀπέχει [*](6 S λ΄] α΄ S 14 πλεῖστον S 16 ἔτο S 22 sq. debebat τοῦ ἡλιακοῦ γνώμονος, at cf. 310, 18 26 nempe ἅσπερ 29 aut hic κς΄ aut infra η΄ aut ις΄ corrigendum 30 λοιπὰ S)

310
ρας ια΄. εἶτα τῇ σεληνιακῇ μοίρᾳ ι΄ ἐν Κριῷ παράκειται Παρθένος, ἐν Παρθένῳ ταῖς ια΄ Σκορπίος. λαμβάνω οὖν τὰς λοιπὰς μοίρας τῆς Παρθένου ιθ΄ καὶ ἃς ἐπέχει ὁ Ἥλιος μοίρας κε΄ καὶ ἂς ἐπέχει ἡ Σελήνη ι΄, γίνονται νδ΄ ταύτας ἀπολύω ἀπὸ τοῦ σεληνιακοῦ ζῳδίου καὶ καταλήγει Ταύρῳ μοίραις κδ΄ αἷς παράκειται Καρκίνος· τοῦτον ἐν Παρθένῳ εὗρον περὶ μοίρας κ΄. τὰ δὲ μεταξὺ σελίδια τῆς ια΄ μοίρας ἐτύγχανεν γ΄ ταύτας ἀφαιρῶ ἀπὸ τῶν ια΄ καὶ λοιπαὶ η΄· τοσούτων μοιρῶν ὁ ὡροσκόπος Παρθένῳ. εἰσελθὼν οὖν εἰς τὰς ἀναφορὰς εὗρον ἐν τῷ γ΄ ὅρῳ τοῦ α΄ κλίματος παρακείμενα ἔτη νϚ΄· τοσούτων ἐτελεύτα.

Ἄλλη. Τραϊανοῦ ἔτος ιβ΄ Παϋνὶ η΄ ὥρα ἡμερινὴ β΄. Ἥλιος Διδύμοις μοίραις ιγ΄ , Σελήνη Αἰγόκερῳ δ΄ , ὡροσκόπος Καρκίνῳ. ταῖς τῶν Διδύμων μοίραις ιγ΄ παράκειται Ζυγός, ἐν Ζυγῷ Παρθένος· ταύτην τῷ ὡροσκοποῦντι Καρκίνῳ εὗρον περὶ μοίρας κ΄. εἶτα ταῖς δ΄ μοίραις τῆς Σελήνης ἐν Αἰγόκερῳ εὗρον Παρθένον, ἐν Παρθένῳ ταῖς κ΄ τοῦ ἡλιακοῦ γνώμονος εὗρον Καρκίνον· τοῦτον ἐν τῷ ὡροσκοποῦντι εὗρον περὶ μοίρας δ΄ οὗτος σεληνιακὸς γνώμων. ἐπεὶ οὖν προάγει ὁ ἡλιακὸς γνώμων τὸν σεληνιακόν, τὰ δὲ μεταξὺ σελίδια Ϛ΄ , ταύτας προστίθημι ταῖς κ΄ καὶ γίνονται κς΄ μοῖραι, αἵτινες ὡροσκοποῦσιν Καρκίνῳ. εἶτα λαμβάνω τὰς λοιπὰς δ΄ τοῦ Καρκίνου καὶ τὰς ιγ΄ τοῦ Ἡλίου καὶ τὰς δ΄ τῆς Σελήνης, γίνονται κα΄· ταύτας ἀπέλυσα ἀπὸ Αἰγόκερω καὶ καταλήγει περὶ τὴν κα΄ μοῖραν τοῦ αὐτοῦ ζῳδίου. ταύτας ζητῶ ἐν Αἰγόκερῳ, εὗρον Ζυγόν· τοῦτον ἐν Καρκίνῳ, εὗρον περὶ μοίρας ιη΄ . τὰ δὲ μεταξὺ τῆς κϚ΄ σελίδια β΄· ταῦτα προστίθημι πάλιν ταῖς κϚ΄ καὶ γίνονται μοῖραι κη΄ ὡροσκόπος Καρκίνῳ· διευκρινημένος δὲ οὗτος. εἰσελθὼν οὖν εἰς τὸ Ϛ΄ κλίμα εὗρον τῷ μὲν α΄ ὅρῳ παρακείμενα λ΄ κε΄, τῷ δὲ β΄ ξζ΄ νε΄ . τῷ δέ γ΄ ρι΄ κη΄ . τοῦ μὲν α΄ ὅρου λογιζόμεθα ἔτη, τοῦ δὲ β΄ καὶ τοῦ γ΄  μῆνας, οἳ γίγνονται ἔγγιστα ρπα΄, ἃ ἐστιν ἔτη ιε΄, καὶ τὰ τοῦ α΄ ὅρου ἔτη λ΄ γίγνονται ὁμοῦ με΄ ἔτη· ἐτελεύτα δὲ τῷ με΄ ἔτει. πρῶτον δὲ καθὼς προεῖπον τῶν ὅρων τὰς παρακειμένας ὥρας λογίζεσθαι, εἶτα ἡμέρας, εἶτα μῆνας, εἶτα ἔτη.