Anthologiarum libri

Vettius Valens

Vettius Valens. Anthologiarum libri. Kroll, Wilhelm, editor. Berlin: Weidmann, 1908.

Τὸν δὲ Ἥλιον μοιρικῶς οὕτως ἐπιγνώσῃ· πάντοτε τῇ γενεθλιακῇ ἡμέρᾳ προστίθει ἀπὸ μὲν Θὼθ ἕως Φαμενὼθ μοίρας η΄, καὶ τοσούτων εὑρήσεις τὸν Ἥλιον· τῷ Φαρμουθὶ ζ΄, τῷ Παχών Ϛ΄, τῷ Παϋνὶ ε΄, τῷ Ἐπιφὶ δ΄, τῷ Μεσωρὶ γ΄ οἰον Φαωφὶ Ϛ΄, προσέθηκα η΄ γίνονται ιδ΄ τοσούτων μοιρῶν ὁ Ἥλιος Ζυγῷ. Παχὼν Ϛ΄ καὶ Ϛ΄· γίνεται ιβ΄· τοσούτων μοιρῶν ὁ Ἥλιος Ταύρῳ.

Ἐπεὶ δέ τινες τῶν φιλομαθῶν περὶ τὴν τῶν ἀριθμῶν ἀγωγὴν προθυμότεροι καθίστανται, τούτοις ἀναγκαῖον ὑποτάξαι καὶ τοὺς λοιποὺς ἀστέρας ἀπὸ χειρός, ὅπως διὰ τῆς τοιαύτης τριβῆς ἡδεῖαν τὴν μοιρικὴν καὶ ἀκριβῆ διδασκαλίαν ἀναλαβόντες οὕτως καὶ τὴν τῶν μειζόνων αἱρέσεων διάκρισιν ποιήσωνται μετὰ πάσης προθυμίας.

Τὸν μὲν οὖν Κρόνον οὕτως ψηφιστέον· τὰ ἀπὸ Αὐγούστου ἔτη πλήρη ἀναλαβὼν ἔκκρουε ὁσάκις δύνῃ ἀνὰ λ΄, τὰ δὲ περιλειπόμενα [*](3 nempe α΄ 〈ἥ〉 ἐστιν τῆς νερούα προσθέσεως M cf. v. 15 8 ἀντωνίνου M 10 κομόδω M „laterculi regna M. Aureli et Veri et Commodi in unum contraxerunt, cf. Chron. min. III p. 448, 25“ Cumont 12 ἐβασίλευσεν M 16 anno igitur 248 p. Chr. n. aut paulo post haec interpolata videntur, usurpatus est πρόχειρος κανὼν aliquis simillimus ei qui traditur (Ideler I 113) 21 Φαρμουθὶ ξ΄ Cumont] φαμενὼθ ἐβδόμῳ M 22 μεσωρὶ et φαωθὶ (et ita semper) M 32 ἔτει M δύνει M)

34
πολυπλασίασον ἐπὶ τὸν ιβ΄· καὶ ὁσάκις εἶ ἐκκεκρουκώς τριακοντάδας, ἑκάστου κύκλου ἀναλάμβανε ε΄ καὶ ἀπὸ Θὼθ ἑκάστου μηνὸς ἀνὰ α΄, ἑκάστης δὲ ἡμέρας ἀνὰ λβ΄, καὶ συγκεφαλαιώσας ἀπόλυε ἀπὸ Καρκίνου κατὰ ἑξῆς ἀνὰ λ΄ καὶ ὅπου δἂν καταλήξῃ, ἐκεῖ ἔσται ὁ ἀστήρ.

Τὸν δὲ Δία οὕτως. Τὰ ἀπὸ Καίσαρος πλήρη μέριζε παρά τὸν ιβ΄, τὰς δὲ καταλειπομένας πολυπλασίασον ἐπὶ τὸν ιβ΄ καὶ συναναλάμβανε τούτοις, ὁσάκις ἄν ᾖς ἐκκεκρουκὼς δωδεκάδας, ἑκάστου κύκλου ἀνὰ α΄. καὶ ἑκάστου μηνὸς ἀνὰ α΄ καὶ ἑκάστης ἡμέρας ε΄ θ΄· καὶ συγκεφαλαιώσας ἀπόλυε ἀπὸ Ταύρου ἀνὰ ιβ΄ ἐκάστῳ ζῳδίῳ.

Τὸν δὲ Ἄρεα οὕτως. Τὰ ἀπὸ Αὐγούστου μέχρις οὗ ζητεῖς ἔτους ἀναλαβὼν ἔκκρουε ὁσάκις δύνῃ ἀνὰ λ΄, τὸν δὲ καταλειπόμενον ἀριθμὸν διάκρινε, πότερον ἄρτιός ἐστιν ἢ ἄνισος, ἵνα ἐὰν μὲν εὕρῃς ἄρτιον, ἀπὸ Κριοῦ τὴν ἄφεσιν ποιήσης, ἐὰν δὲ ἄνισον, ἀπὸ Ζυγοῦ. μετὰ οὖν ἐπιγνῶναι τὸν ἀριθμὸν δίπλωσον, καὶ ἑκάστου μηνὸς ἀνὰ β΄ ἥμισυ· ἐὰν ὑπὲρ τὰς ξ΄ γένηται, τὰ λοιπὰ ἀπόλυε ἀπὸ Ζυγοῦ ἣ Κριοῦ, ἑκάστῳ ζῳδίῳ διδούς ἀνὰ μοίρας ε΄. ὅπου δ᾿ ἂν καταλήξῃ, σημειωσάμενος ζῴδιον σκόπει τὸν Ἥλιον, ποίῳ ζῳδίῳ ἐστίν· ἐὰν μὲν γὰρ ἀνώτερος εὑρεθῇ, ἀναποδίσει ὁ ἀστὴρ ἀπὸ τοῦ εὑρεθέντος ζῴδίου, ἐὰν δὲ κατώτερος, προποδίσει· τουτέστι πάντοτε ἐγγύτερον τοῦ Ἡλίου αὐτὸν ποίει ἀπὸ τοῦ εὑρισκομένου ζῳδίου· καὶ οἱ λοιποὶ δὲ ἀστέρες τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχουσι περὶ τὴν μέσην τοῦ Ἡλίου κίνησιν φερόμενοι, μάλιστα δὲ ἡ Ἀφροδίτη.

Τὴν δὲ Ἀφροδίτην οὕτως. τὰ ἀπὸ Καίσαρος ἕως οὗ ζητεῖς ἔτους ἀναλαβών μέριζε παρὰ τὸν η΄, τὸν δὲ καταλειφθέντα ἐντὸς τῶν η΄ ἀριθμὸν σκόπει εἰ ἔχει ἐποχὴν στηριγμοῦ, κἀκείνῃ χρησάμενος ἀναλάμβανε πλῆθος τῶν ἡμερῶν ἕως τῆς ἐπιζητουμένης ἡμέρας, ἐάνπερ ἐπιδέχηται. εἰ δ᾿ οὖν, τῇ ὑπεράνω χρῶ, καθάπερ ἐπὶ τῆς Σελήνης· ἐὰν γὰρ πρὸ γενέσεως εὑρεθῇ ἡ ἐπνχή αὕτη, χρηστέον· ἐὰν δὲ μετὰ τὴν γένεσιν, τῇ ὑπεράνω. συναθροίσας δὲ κεφάλαιον καὶ ἀχελὼν τοῦ ζῳδίου τὴν ἐποχὴν ἀπόλυε ἑκάστου ζῳδίου μοίρας ρκ΄, τουτέστι τοῦ στηριγμοῦ τὰς λοιπάς ἀπὸ τοῦ ἐχομένου ζῳδίου ἀπὸ τῆς ἐποχῆς ἀπόλυε, ἑκάστῳ ζῳδίῳ διδοὺς ἀνὰ κε΄. ὅπου δ᾿ ἂν καταλήξῃ ὁ ἀριθμός, ἐκεῖ ἔσται [*](8 συναναναλάμβανε M ἐκκρουκὼς M 10 ε΄ θ΄ fort. corruptum 12 αὐγ. ζητεῖς μέχρις ἔτους M, corr. Cumont 13 δύνει: M 14 πρότερον M 16 ordinem ipse perturbavit 26 Caesar pro Augusto positus 31 προγενεσίων M 34 haec turbata 35 del. Cumont)

35
ἡ Ἀφροδίτη. αἱ δὲ ἐποχαὶ τῶν στηριγμῶν πρόδηλοι ἔσονται ἐκ τῶν περιλειπομένων ἐτῶν· ἐὰν περισσεύῃ οἷον α΄ γ΄ δ΄ Ϛ΄ ζ΄, στηρίζει· ἐὰν δὲ β΄ ε΄, ὁδεύει. ἡ οὖν πρώτη ἐποχὴ ἐφέξει Φαμενὼθ ι΄ Ταύρῳ, αἱ γ΄ Φαωθὶ ι΄ Τοξότῃ, αἱ δ΄ Παϋνὶ κβ΄ Λέοντι, αἱ Ϛ΄ Τυβὶ η΄ Ἰχθύσιν, αἱ ζ΄ Μεσωρὶ ιδ΄ Ζυγῷ· εἰς η΄ ἔτος τὸν στηριγμὸν ἐπέχουσα.

Τὸν δὲ τοῦ Ἑρμοῦ οὕτως ψηφιζόμενον ἢ ψηφιστέον. ἕως τῆς γεννητικῆς ἡμέρας ἀναλαβών καὶ ταύταις ἐπιπροσθεὶς πάντοτε ἔξωθεν ρξβ΄ καὶ συγκεφαλαιώσας, ἐὲν ἦ ὑπὲρ τὰς τξ΄, ἀφελὼν κύκλον τὰς λοιπὰς ἀπόλυε ἀπὸ Κριοῦ ἑκάστῳ ζῳδίῳ διδούς ἀνὰ λ΄, καὶ ὅπου δἂν καταλήξῃ, ἐκεῖ ὁ ἀστήρ. πάντοτε μὲν οὖν ἔγγιστα τοῦ Ἡλίου αὐτὸν ποίει. οἰον ἀρχῇ ἦν τοῦ ζῳδίου ὁ Ἥλιος, τῷ ὄπισθεν αὐτὸν δονατὸν εὑρεθῆναι· ἐὰν δὲ ἐπὶ τέλει, τῷ ἑξῆς ζῳδίῳ.

Ἔστω δὲ ἐπὶ ὑποδείγματος ιγ΄ Τραῖανοῦ Φαμενὼθ ιη΄· τὰ ἀπὸ Αὐγούστου ἔτη πλήρη ρλη΄. ἐκ τούτων ἀφεῖλον δ΄ τριακοντάδας, ἀνθ᾿ ὧν ἀναλαμβάνω ἑκάστου κύκλου ἀνὰ ε΄, γίνονται κ΄· τάς δὲ περιλειφθείσας ιη΄ πολυπλασιάζω ἐπὶ τὸν ιβ΄, γίνονται σιϚ΄· καὶ ἀπὸ Θὼθ ἕως Φαμενὼθ ἑκάστου μηνὸς ἀνὰ α΄, γίνονται Ϛ· ὁμοῦ πᾶσαι σμγ΄. ἔπειτα ταύτας ἀπολύω ἀπὸ Καρκίνου ἀνὰ λ΄, καταλήγει Ἰχθύσιν· ἐκεῖ Κρόνος. — Πάλιν ρλη΄ ἐμέρισα εἰς τὰς ιβ΄, ια΄ καὶ λοιπὰ Ϛ΄· ταῦτα δωδεκάκις γίνονται οβ΄, καὶ ἑκάστου ἐκκρουσθέντος κύκλου ἀνὰ α΄, γίνονται ια΄, καὶ τῶν μηνῶν ζ΄, γίνονται 𝒢΄· ταύτας ἀπὸ Ταύρου ἀνὰ ιβ΄. καταλήγει Τοξότῃ· ἐκεῖ Ζεύς. — Εἶτα τὸν Ἄρεα οὕτως· ἀπὸ Καίσαρος ἕως τοῦ ζητουμένου ἔτους γίνονται ρλθ΄, ἐκ τούτων λ΄ ἀχεῖλον τετράκις, λοιπαὶ ια΄. ἐπεὶ οὖν ὁ περιλειφθεὶς ἀριθμὸς ἄνισος εὑρέθη, ἔγνων ὅτι τὴν ἄφεσιν ἀπὸ Ζυγοῦ δεῖ με ποιῆσαι. ταύτας οὖν ἐδίπλωσα, γίνονται κβ΄, καὶ ἑκάστου μηνὸς ἕως Φαμενώθ, γίνονται ιζ΄, ὁμοῦ πᾶσαι λθ΄· ἐμέρισα ταύτας. ἀπολύω ἀπὸ Ζυγοῦ διδοὺς ἑκάστῳ ζῳδίῳ ἀνὰ ε΄, καταλήγει Ταύρῳ· ἐκεῖ Ἄρης. — Τὴν δὲ Ἀφροδίτην οὕτως. ρλθ΄ ἐμέρισα παρά τὸν η΄, λοιπαὶ γ΄, αἳ σημαίνουσι στηριγμόν, ἐποχὴν δὲ Φαωθὶ ι΄ Τοξότῃ. παραλαμβάνω τὰς λοιπὰς τοῦ Φαωθὶ κ΄, ἀπὸ δὲ Ἀθύρ ἕως Μεχὶρ ρκ΄ καὶ τοῦ Φαμενὼθ τὰς ιη΄, γίνονται ὁμοῦ ρνη΄. ἐκ τούτων ἀφαιρῶ τοῦ στηριγμοῦ [*](3 auctor an Tibrarius concinnitatem neglexerit incertum 7 del. Cumont debebat 〈τὰς ἀπὸ θώθ〉 ἕως 16 hic numerus verus, CXXXIX est τοῦ καταγομένου ἔτους 20 dies hic prorsus negleguntur 27 ια΄ pro ιθ΄ sumpsit Valens calculum per se ineptum plane corrumpens 32 κθ΄ M 35 ρλή M)

36
καὶ τοῦ Τοξότου ρκ΄, λοιπὰ λη΄, ἃ ἀπολύω ἀπὸ Αίγοκέρωτος ἀνὰ κε΄· καταλήγει Ὑδροχόῳ· ἐκεῖ Ἀφροδίτη.

Ἐπειδὴ δὲ δοκεῖ πολλὴ περὶ τὴν γένεσιν ὑπάρχειν---, καὶ ἐπὶ ἑτέρας γενέσεως ἐκθήσομαι. Ἀδριανοῦ δ΄ Ἀθὺρ λ΄, τὰ ἀπὸ Αὐγούστου γίνονται ρμη΄ ἃ ἐμέρισα παρὰ τὸν η΄, λοιπὰ δ΄, αἳ σημαίνουσιν ἐποχὴν Παϋνὶ κβ΄ Λέοντι. ἐπεὶ οὖν οὐ χρῃ??ατίζει αὕτη ἡ ἐποχὴ διὰ ὑπὲρ τὴν γένεσιν ε??ναι, ἀνατρέχω εἰς τὴν ἀνωτέραν, ἥτις ἐστὶ τρίτη Φαωθὶ ι΄ ?? μβάνω τὰς λοιπάς κ΄ τοῦ Φαωφὶ καὶ ἀπὸ Ἀθὺρ ἓως Μεσωρὶ τ΄ καὶ ἐπαγομένων ε΄ γίνονται τκε΄ τοῦ προεληλυθότος ἔτους κα??αὐτοῦ τοῦ καταγομένου ἔτους ἀπὸ Θὼθ ἕως λ΄ Ἀθὺρ 𝒢΄, γίνονται αἱ πᾶσαι υιε΄. ἐκ τούτων ἀφαιρῶ τοῦ στηριγμοῦ ?? ῳδίου Τοξ??του ρκ΄, λοιπαὶ σ𝒢΄ ε΄. ταύτας ἀπὸ Αίγοκέρωτος?? κε΄, καταλήγει Τοξότῃ κ΄· ἐκεῖ ὁ ἀστήρ.

Ἄλλως. Ἀδριανοῦ δ΄ Μεχὶρ ιγ΄, ἀπὸ Αὐγούστου ρμθ΄. παρὰ τὸν η΄, λοιπαὶ ε΄, αἳ οὔτε ἐποχὴν οὔτε στηριγμὸν σημαίνουσιν· ἀνατρέχμ εἰς τὴν ἐπάνω ἐποχήν, ἥτις ἐστὶ Παϋνὶ κβ΄ Λέοντι· ἀναλαμβάνω τὰς λοιπὰς η΄ τοῦ Παϋνὶ καὶ Ἐπιφὶ καὶ Μεσωρὶ καὶ ἐπαγομένας ε΄, γίνονται ογ΄· καὶ τοῦ καταγομένου ἔτους ἀπὸ Θὼθ ἕως Μεχὶρ ιγ΄, γίνονται ρξγ΄ γίνονται σλϚ΄. ἐκ τούτων ἀφαιρῶ στηριγμοῦ καὶ ζῳδίου Λέοντος ρκ΄, λοιπαὶ ριϚ΄ ταύτας ἀπὸ Παρθένου ἀνὰ κε΄, καταλήγουσιν Αίγοκέρωτι μοίραις ιϚ΄. ἐκεῖ ἡ Ἀφροδίτη.

Ὁμοίως ἐπὶ τῆς αὐτῆς γενέσεως καὶ τὸν Ἑρμῆν οὕτως ἐψήφισα· ἔλαβον τὰς ἀπὸ Θὼθ ἕως τῆς ιγ΄ τοῦ Μεχὶρ ρξγ΄ καὶ ἔξωθεν προσέθηκα ρξβ΄, ὁμοῦ τκε΄ ταύτας ἀπέλυσα ἀπὸ Κριοῦ ἀνὰ λ΄, κατέληξεν κε΄ Υδροχόου· ἔνθα ὁ ἀστήρ.