Sophonias

Septuaginta

Septuaginta. The Old Testament in Greek According to the Septuagint. Volume 3: Hosea-4 Maccabees, Psalms of Solomon, Enoch, The Odes. Swete, Henry Barclay, editor. Cambridge: Cambridge University Press, 1905

Aὕτη ἡ πόλις ἡ φαυλίστρια, ἡ κατοικοῦσα ἐπ᾿ ἐλπίδι, ἡ λέγουσα ἐν καρδίᾳ αὐτῆς Ἐγὼ εἰμι, καὶ οὐκ ἔστιν μετʼ ἐμὲ ἔτι. πῶς ἐγενήθη εἰς ἀφανισμόν, νομὴ θηρίων· πᾶς ὁ διαπορευόμενος (1) δι᾿ αὐτῆς συριεῖ καὶ κινήσει τὰς χεῖρας αὐτοῦ.

ὢ ἡ ἐπιφανὴς (2) καὶ ἀπολελυτρωμένη πόλις, ἡ περιστερά· (2)οὐκ εἰσήκουσεν φωνῆς, οὐκ ἐδέξατο παιδίαν, ἐπὶ τῷ κυρίῳ οὐκ ἐπεποίθει, καὶ πρὸς τὸν θεὸν αὐτῆς οὐκ ἤγγισεν.

οἱ ἄρχοντες αὐτῆς ἐν αὐτῇ ὡς λέοντες ὠρυόμενοι· οἱ κριταὶ αὐτῆς ὡς λύκοι τῆς Ἀραβίας, οὐχ ὑπελίποντο εἰς τὸ πρωί·

οἱ προφῆται αὐτῆς πνευματοφόροι, ἄνδρες καταφρονηταί· οἱ ἱερεῖς αὐτῆς βεβηλοῦσιν τὰ ἅγια καὶ ἀσεβοῦσιν νόμον.

ὁ δὲ κύριος δίκαιος ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ οὐ μὴ ποιήσῃ ἄδικον· πρωὶ πρωὶ δώσει κρίμα αὐτοῦ εἰς φῶς, καὶ οὐκ ἀπεκρύβη καὶ οὐκ ἔγνω ἀδικίαν ἐν ἀπαιτήσει, καὶ οὐκ εἰς νῖκος ἀδικίαν.

ἐν διαφθορᾷ κατέσπασα ὑπερηφάνους, ἠφανίσθησαν γωνίαι αὐτῶν· ἐξερημώσω τὰς ὁδοὺς αὐτῶν τὸ παράπαν τοῦ μὴ διοδεύειν· ἐξέλιπον αἱ πόλεις αὐτῶν παρὰ τὸ μηδένα ὑπάρχειν μηδέ κατοικεῖν.

εἶπα Πλὴν φοβεῖσθέ με καὶ δέξασθε παιδείαν, καὶ οὐ μὴ ἐξολοθρευθῆτε ἐξ ὀφθαλμῶν αὐτῆς, πάντα ὅσα ἐξεδίκησα ἐπʼ αὐτήν· ἑτοιμάζου ὄρθρισον, ἔφθαρται πᾶσα ἡ ἐπιφυλλὶς αὐτῶν.

[*](13 απολει] απολω U+05D0c.b (postea λι) QΓ | θησει] θησω U+05D0c.b (postea -σι) Γ | U+05D0AQΓ Νινευην U+05D0* αφανσμο U+05D0 14 νεμησονται] νεμηθησονται Γ |χαμαλεοντες U+05D0* (χαμαιλ. U+05D0c.a χαμελ. U+05D0c.b (vid)) | εχιδνοι Q* (εχινοι Qᵃ) | φατμωμασιν B* (φατν. Bᵇ) | κοιτασσθησονται U+05D0* | διωρυγμασιν U+05D0 | om κορακες εν τοις πυλ. αυτης U+05D0* (hab U+05D0c.a) | αναστημα (-στεμα AQᵃΓ*)] ανταλλαγμα Q* III 1 επ] εν Q* (superscr π Qᵃ ᵛⁱᵈ) | εστι Qᵃ | διαπορευομενος] παραπορ. AΓ πορ. Q | δι] δια U+05D0 | κινησει] seq ras pl litt in A 2 απολελυτρωμενη] λελυτρ. U+05D0? (postea απολ.) | εισηκουσε Qᵃ | παιδιαν (-δειαν Bᵃ?ᵇ QΓ)] παιδιας U+05D0* (-διαν U+05D0c.a, c.ᵈ) | επεποιθει] επεποθει U+05D0* (-ποιθ. U+05D0c.b) επεποιθησεν AQΓ | ηγγικεν Q 3 λεοντες] incep λο U+05D0* (λε. U+05D01? c.ᵇ) | Αραβειας A | υπελιποντο (-λειπ. AQΓ)] ιπελιφθησαν (sic) U+05D0* (υπελιπ. U+05D0c.a(vid), c.b) 4 αυτης 2⁰] αυτων Γ | βεβηλουσι Qᵃ | om τα αγια και ασεβ. U+05D0* (hab U+05D0c.a) | ασεβουσι Qᵃ 5 ποιησει Γ* (-ση Γᵃ) | κριμα] pr το AQΓ | om εις φως. . . εν απαιτησει AQ | ενω U+05D0* (εγν. U+05D01 (vid) c.a, c.b) | νεικος Bᵃᵇ 6 διαφθορα] καταφθορα U+05D0* (διαηφθ. U+05D0c.b postea καταηφθ.) | αυτων 2⁰] αυτου Q* (-των Qᵃ) | εξελειπον AQ* (-λιπον QᵃΓᵃ) Γ* | πολις B*U+05D0* (-λεις BᵃᵇU+05D0c.b) | παρα] δια U+05D0c.b AΓ 7 πειδιαν U+05D0* πεδ. U+05D0¹ παιδ. U+05D0c.a A | εξολεθρευθηται U+05D0* εξολεθρευθη U+05D0c.b εξολε- θρευθητε AQΓ | πανια] pr δια Qᵇ? | εξεδικησα] εκδικησα A ετοιμαζου] ετοι- μαζωνου U+05D0* (-ζου U+05D01c.a, c.b) | εφθαρται] διεφθαρται U+05D0c.a AQ | επιφυλις Γ*)
68
[*](B)

Διὰ τοῦτο ὑπόμεινόν με, λέγει Κύριος, εἰς ἡμέραν ἀναστάσεώς μου εἰς μαρτύριον· διότι τὸ κρίμα μου εἰς συναγωγὰς ἐθνῶν, τοῦ εἰσδέξασθαι βασιλεῖς, τοῦ ἐκχέαι ἐπʼ αὐτοὺς πᾶσαν ὀργὴν θυμοῦ μου· διότι ἐν πυρὶ ζήλους μου καταναλωθήσεται πᾶσα ἡ γῆ.

ὅτι τότε μεταστρέψω ἐπὶ λαοὺς γλῶσσαν εἰς γενεὰν αὐτῆς, τοῦ ἐπικαλεῖσθαι [*](¶ Γ) πάντας ¶ τὸ ὄνομα Κυρίου, τοῦ δουλεύειν αὐτῷ ὑπὸ ζυγὸν ἕνα.

ἐκ περάτων ποταμῶν Αἰθιοπίας προσδέξομαι ἐν διεσπαρμένοις μου, οἴσουσιν θυσίας μοι.

ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ οὐ μὴ καταισχυνθῇς ἐκ πάντων τῶν ἐπιτηδευμάτων σου ὧν ἠσέβησας εἰς ἐμέ· ὃτι τότε περιελῶ ἀπὸ σοῦ τὰ φαυλίσματα τῆς ὕβρεώς σου, καὶ οὐκέτι μὴ προσθῇς τοῦ μεγαλαυχῆσαι ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου.

καὶ ὑπολείψομαι ἐν σοὶ λαὸν πρᾳὺν καὶ ταπεινόν, καὶ εὐλαβηθήσονται ἀπὸ τοῦ ὀνόματος Κυρίου ¹³οἱ κατάλοιποι τοῦ Ἰσραήλ, καὶ οὐ ποιήσουσιν ἀδικίαν καὶ οὐ λαλήσουσιν μάταια, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν γλῶσσα δολία· διότι αὐτοὶ νεμήσονται καὶ κοιτασθήσονται, καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐκφοβῶν αὐτούς.

Καῖρε, θύγατερ Σειών, κήρυσσε, θύγατερ Ἰερουσαλήμ· εὐφραίνου καὶ κατατέρπου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, θύγατερ Ἰερουσαλήμ.

περιεῖλεν Κύριος τὰ ἀδικήματά σου, λελύτρωταί σε ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν σου· βασιλεὺς Ἰσραὴλ Κύριος ἐν μέσῳ σου, οὐκ ὄψῃ κακὰ οὐκέτι.

ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐρεῖ Κύριος τῇ Ἰερουσαλήμ Θάρσει, Σειών, μὴ παρείσθωσαν αἱ χεῖρές σου.

Κύριος ὁ θεός σου ἐν σοί, ὁ δυνατὸς σώσει σε, ἐπάξει ἐπὶ σὲ εὐφροσύνην καὶ καινιεῖ σε ἐν τῇ ἀγαπήσει αὐτοῦ, καὶ εὐφρανθήσεται ἐπὶ σέ ἐν τέρψει ὡς ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς.

καὶ συνάξω τοὺς συντετριμμένους· οὐαί, τίς ἔλαβεν ἐπʼ αὐτὴν ὀνειδισμόν;

[*](U+05D0AQΓ)[*](8 πασον] pr vid την οργην μου U+05D0c.b (ᵛⁱᵈ) (postea ras) | διοτι 2⁰] οτι A | ζηλους] του ζηλου Bᵃᵇ A ζηλου U+05D0Γ 9 μεταστρψω (sic) U+05D0 (ω rescr U+05D0¹) | γλωσαν U+05D0* (-σσαν U+05D0c.a) | γενεαν αυτης] γενεας αυτων A | παν | . . . Γ | ζυγιον Q* (-γον Qᵃ) 10 Εθιοπιας U+05D0* (Αιθ. U+05D0c.a, c.ᵇ) | προσδεξομαι] + τους ικετευοντας με των εσπαρμενων U+05D0c.a (vid) (postea rae) | om προσδεξομαι εν διεσπ. μου AQ | διεσπασμενοις U+05D0* (διεσπαρσμ. [sic] U+05D0c.ᵃ)| οισουσι Qa | μοι] μου incep U+05D0* (μοι U+05D01 et postea) 11 επιτηδευματων] βδελυγματων) Q 12 υπολειψομαι] υπολιψωμαι U+05D0* (-ψομαι U+05D0c.b) | πραυν] πολυν A | Κυριου] pr του A 13 και ου (2⁰)] ουδε μη AQ | λαλησουσι AQa | τω στοματι] om τω A | σαυτων (sic) A | νεμησονται] νομ incep U+05D0* (νεμ. U+05D0¹) 14 θυγατερ] θυγατηρ U+05D0* (-τερ U+05D0c.b) ter: item Q (1⁰ et 2⁰) | Σιων BᵇU+05D0AQa: item 16 | κατατερπου] τερπου (κατατ. U+05D0c.a, c.b) 15 περιειλε Qᵃ | λελυτρωται σε] λελυτρωσε U+05D0* (-ται σε U+05D0c.ᵃ) βασιλευς Ισραηλ] βασιλευσει U+05D0c.a (vid), c.b A | Κυ- ριος 2⁰] pr ο AQ | ουκ] pr και A 16 παρησθωσαν U+05D0* (παρισθ. U+05D0?) 17 ο δυνατος] om ο U+05D0c.b AQ | αγαπησει] ευφροσυνη U+05D0* (αγαπησι U+05D0c.a, c.b) | ευφρανθησεται] ευφρανι σε U+05D0* (-νθησεται U+05D0c.a) | σε 4º] σοι A 18 συν- τετριμμενους] + σου AQ | ον. επ αυτην U+05D0c (postea επ αυτ. ον.) AQ)
69

ἰδοὺ ἐγὼ ποιῶ ἐν σοὶ ἕνεκεν σοῦ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, [*](B) λέγει Κύριος, καὶ σώσω τὴν ἐκπεπιεσμένην καὶ τὴν ἀπωσμένην· εἰσδέξομαι αὐτοὺς εἰς καύχημα καὶ ὀνομαστοὺς ἐν πάσῃ τῇ γῇ.

καὶ καταισχυνθήσονται ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὅταν καλῶς ὑμῖν ποιήσω, καὶ ἐν τῷ καιρῷ ὅταν εἰσδέξομαι ὑμᾶς· διότι δώσω ὑμᾶς ὀνομαστοὺς καὶ εἰς καύχημα ἐν πᾶσιν τοῖς λαοῖς τῆς γῆς, ἐν τῷ στρέφειν με τὴν αἰχμαλωσίαν ὑμῶν ἐνώπιον ὑμῶν, λέγει Κύριος.