De automatis

Hero of Alexandria

Hero of Alexandria, De automatis, Schmidt, Teubner, 1899

XXI Περὶ τῆς τῶν πινακίων οὖν κατασκευῆς νῦν ἀρξώμεθα λέγειν. ἔστι μὲν οὖν παρὰ πολὺ τῶν ὑπαγόντων ἡ --- ποίησις ἀσφαλεστέρα τε καὶ ἀκινδυνοτέρα καὶ τὴν ἐπίδειξιν οὐκ ἀπίθανον ἔχουσα. τὸ δὲ πρόβλημά ἐστι τοιοῦτον, ὥστε πίνακος ἐπιτεθέντος ἐπί τι κιόνιον ξύλινον ἀνοιχθῆναί τε αὐτόματον καὶ τὰ ἐν αὐτῷ ἐζωγραφημένα φαίνεσθαι κινούμενα πρὸς λόγον τῆς ὑποκειμένης διαθέσεως, καὶ πάλιν κλεισθέντος αὐτομάτου διαγενέσθαι ὀλίγον παντελῶς χρόνον καὶ ἀνοιχθέντος φαίνεσθαι ἄλλα τὰ ἐν αὐτῷ γεγραμμένα καὶ εἰς τὸ δυνατὸν πάλιν τὰ αὐτὰ ἤ τινα αὐτῶν κινεῖσθαι καὶ τοῦτο πάλιν πλεονάκις γενέσθαι, καὶ ἐκτὸς τῶν πινάκων ἢ μηχανὰς αἰρομένας φαίνεσθαι καὶ περιαγομένας ἢ ἄλλας τινὰς κινήσεις. ἡ μὲν οὖν ὑπόθεσις τοιαύτη· χαριέστατος δὲ τῶν μεταχειριζομένων ὁ γλαφυρωτάτην διάθεσιν ἐπινοῶν. ὥστε προθησόμεθα μίαν τῶν διαθέσεων, ἣν μάλιστα κρίνομεν, καὶ μετὰ ταῦτα τὴν κατασκευὴν ἐμφανιοῦμεν· ἀρκέσει γὰρ περὶ ἑνὸς πίνακος ---· διὰ γὰρ τῶν αὐτῶν πάλιν τὰ [*](4 τὰ om. T 4—5 εὑρημένα Prou. sed cf. Dioptr. p. 174, 8 Vinc. 5 aut ἢ del. aut ἢ 〈παραλειφθέντα〉 vel. sim. Brinkm.: f. ἢ 〈δυσχερῶς ῥηθέντα〉 vel ἢ 〈διαμαρτηθέντα〉. cf. Dioptr. p. 174, 7—8. 10 5 παρατίθηται codd. 8 caput ante ἔστι disting. AG 8—9 f. ἡ 〈τῶν στατῶν〉 ποίησις 9 ποίησις 〈τῶν στατῶν〉 Prou 10 ἀπείθανον A T 12 f. τε 〈αὐτὸν〉 14 f. πάλιν del. 15 f. καὶ 〈πάλιν〉 16 ἄλλα τὰ a: ἄλλʼ ἄττα Diels: f. τὰ ἄλλα: ἄλλα τινὰ vel ἄλλα τε Brinkm. 17 τὰ αὐτὰ a:)

412
αὐτὰ οἰκονομεῖται, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ὑπαγόντων ἀπεδείξαμεν.

XXII Οἱ μὲν οὖν ἀρχαῖοι κέχρηνται ἁπλῇ τινι διαθέσει· ἀνοιχθέντος γὰρ τοῦ πίνακος, ἐφαίνετο ἐν αὐτῷ πρόσωπον γεγραμμένον. τοῦτο δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκίνει καμμύον τε καὶ ἀναβλέπον πολλάκις. ὅταν δὲ πάλιν κλεισθαὶς ἀνοιχθῇ ὁ πίναξ, τὸ μὲν πρόσωπον οὐκέτι ἑωρᾶτο, ζῴδια δὲ γεγραμμένα ἔς τινα μῦθον διεσκευασμένα. καὶ πάλιν ὅταν κλεισθεὶς ἀνοιχθῇ, διάθεσις ἄλλη ἐφαίνετο ζῳδίων συναναπληροῦσα τοὺς ὑποκειμένους μύθους τοὺς ἑξῆς, ὥστε τρεῖς μόνον κινήσεις διαφόρους ἐπὶ τοῦ πίνακος γίνεσθαι, μίαν μὲν τῶν θυρῶν, ἄλλην δὲ τῶν ὀμμάτων, τὴν τρίτην τῶν ἐπικαλυπτόντων. οἱ δὲ καθʼ ἡμᾶς μύθους τε ἐμβεβλήκασιν εἰς τοὺς πίνακας ἀστείους καὶ κινήσεσι κέχρηνται πολλαῖς καὶ ἀνομοίαις. καθὰ δὲ προεθέμην, ἐρῶ περὶ ἑνὸς πίνακος τοῦ δοκοῦντός μοι κρείττονος. μῦθος μὲν ἦν τεταγμένος ἐν αὐτῷ ὁ κατὰ τὸν Ναύπλιον. τὰ δὲ κατὰ μέρος εἶχεν οὕτως· ἀνοιχθέντος ἐν ἀρχῇ τοῦ πίνακος ἐφαίνετο ζῴδια γεγραμμένα δώδεκα· ταῦτα δὲ ἦν εἰς τρεῖς στίχους διῃρημένα· ἦσαν δὲ οὗτοι πεποιημένοι τῶν Δαναῶν τινες ἐπισκευάζοντες τὰς ναῦς καὶ γινόμενοι περὶ καθολκήν. ἐκινεῖτο δὲ ταῦτα τὰ ζῴδια τὰ μὲν πρίζοντα, τὰ δὲ πελέκεσιν ἐργαζόμενα, τὰ δὲ σφύραις, τὰ δὲ ἀρίσι καὶ τρυπάνοις χρώμενα καὶ ψόφον ἐποίουν

[*](6. f. ὅτε 7 f. ἀνοιχθείη 8 εἰς Monac. 431, Argentor. C IIl 6 9 f. ὅτε f. ἀνοιχθείη ἐφαίνετο M: ἐφαίνητο a)[*](11 τοὺς Leid. Scalig. 45: τοῖς a 12 θυρσῶν T: θύρσων M)[*](13 τρίτην 〈δὲ〉 Prou, f. 〈δὲ〉 τρίτην tr. 14 ἐμβεβλήκασιν G: ἐμβεβλήκασι AT 15 ad ἀνομοίαις cf. Lob. Phryn. 106 et Paralipom. gramm. graec. p. 468 22 τινες AG: τινας T 23 καθολκήν Hasse et Prou praeeunte Baldio (‘come s’havessero da)
414
[*](265)

πολύν, καθάπερ ἂν ἐπὶ τῆς | ἀληθείας γίνοιτο. χρόνου δὲ ἱκανοῦ διαγενομένου κλεισθεῖσαι πάλιν ἠνοίγησαν αἱ θύραι, καὶ ἦν ἄλλη διάθεσις· αἱ γὰρ νῆες ἐφαίνοντο καθελκόμεναι ὑπὸ τῶν Ἀχαιῶν. κλεισθεισῶν δὲ καὶ πάλιν ἀνοιχθεισῶν, οὐδὲν ἐφαίνετο ἐν τῷ πίνακι πλὴν ἀέρος γεγραμμένου καὶ θαλάσσης. μετὰ δὲ οὐ πολὺν χρόνον παρέπλεον αἱ νῆες στολοδρομοῦσαι· καὶ αἱ μὲν ἀπεκρύπτοντο, αἱ δὲ ἐφαίνοντο. πολλάκις παρεκολύμβων δὲ καὶ δελφῖνες ὁτὲ μὲν εἰς τὴν θάλατταν καταδυόμενοι, ὁτὲ δὲ φαινόμενοι καθάπερ ἐπὶ τῆς ἀληθείας. κατὰ μικρὸν δὲ ἐφαίνετο χειμέριος ἡ θάλασσα, καὶ αἱ νῆες ἔτρεχον συνεχῶς. κλεισθέντος δὲ πάλιν καὶ ἀνοιχθέντος, τῶν μὲν πλεόντων οὐδὲν ἐφαίνετο, ὁ δὲ Ναύπλιος τὸν πυρσὸν ἐξηρκὼς καὶ ἡ Ἀθηνᾶ παρεστῶσα, καὶ πῦρ ὑπὲρ τὸν πίνακα ἀνεκαύθη, ὡς ὑπὸ τοῦ πυρσοῦ φαινομένης ἄνω φλογός. κλεισθέντος δὲ καὶ πάλιν ἀνοιχθέντος, ἡ τῶν νεῶν ἔκπτωσις ἐφαίνετο, καὶ ὁ Αἴας νηχόμενος --- μηχανῆς τε καὶ ἄνωθεν τοῦ πίνακος ἐξήρθη, καὶ βροντῆς γενομένης ἐν αὐτῷ. τῷ πίνακι κεραυνὸς ἔπεσεν ἐπὶ τὸν Αἴαντα, καὶ ἠφανίσθη αὐτοῦ τὸ ζῴδιον. καὶ οὕτως κλεισθέντος καταστροφὴν [*](266 29 265 23) εἶχεν ὁ μῦθος. | ἡ μὲν οὖν διάθεσις ἦν τοιαύτη.

[*](1 ἂν inserit R. Schoene p. 74. sed cf. p. 340, 18 et 414, 10, quibus locis γίνοιτο prorsus deest, ita ut γίνοιτο delendum videatur. 3 ἄλλη M: ἄλλην a 8 αἱ νῆες om. T1, add. T2,)[*](9 παρεκολύμβων δὲ a: f. transpon. 11 κατὰ Haase in schedis Schoenianis: καὶ a. cf. p. 424, 23 12 αἱ G M: ἐ A T 12. 13 κλεισθέντα et ἀνοιχθέντα a: corr. Prou et R. Schoene 16 ὑπὸ a: ἀπὸ R. Schoene et Brinkm. φερομένης (pro φαιν.) Brinkm.)[*](18 〈ἡ δὲ Ἀθηνᾶ ἐπὶ〉 μηχανῆς Diels apud R. Schoenium l. l. p. 75 μηχανή Prou et R. Schoene τε: δὲ R. Schoene)[*](20—22 κεραυνὸς . . . μῦθος alio loco (v. infra ad v. 22) iterant omnes libri 20 ἔπεσεν a, (i. e. a hoc priore loco):)
416

XXIII Κατασκευάζειν δὲ δεῖ, καθάπερ ἐγράψαμεν, ἡλίκον ἂν βούλοιτό τις τὸν πίνακα ποιεῖν, τηλικοῦτον τῷ [*](267) μεγέθει πλινθίον πήξαντα ἐκ σανίδων ἐλαφροτά|των πάνυ· πλάτος δὲ ἐχέτωσαν αἱ σανίδες τοῦ ἕκτου μέρους τοῦ μήκους τῶν μακροτέρων πλευρῶν. τὸ δὲ ἔδαφος τοῦ πίνακος δεῖ καθαρμόζειν εἰς τὸ πλινθίον μέσον, ὑπὸ δὲ τὸ κάτω μέρος τοῦ πλινθίου θωράκιον κοῖλον ὑποπῆξαι ἀφανὲς εἰς τὸ ὄπισθεν μέρος, ᾧ καθαρμοσθεισῶν τῶν θυρῶν καταβήσονται οἱ στροφεῖς μῆκος ἔχοντες ὥστε καὶ τούτων κάτωθεν ἐπιστρεφομένων ἀνοίγεσθαι καὶ πάλιν κλείεσθαι τὰς θύρας.

Ἔστω οὖν τὸ θωράκιον ἐκ τῶν ἔμπροσθεν θεωρούμενον τὸ ΑΒ, στροφεῖς δὲ οἱ ἐκ τῶν θυρῶν καταβεβηκότες οἱ Γ, ∠. οὐκοῦν ἐάν τις ταῖς χερσὶν ἐπιστρέψῃ τοὺς στροφεῖς ἐφʼ ἑκάτερον μέρος, ἀνοίξει καὶ κλείσει τὰς θύρας. ἵνα οὖν τοῦτο διὰ τῆς σπάρτου γίνηται αὐτόματον, ἑλκομένης αὐτῆς ὑπὸ τῆς λείας ἐν τῇ σύριγγι οὔσης ἐπὶ τῆς ψάμμου, παρατίθημι τοῖς στροφεῦσιν ἄξονα πλάγιον ἀφεστῶτα μικρὸν τῶν στροφέων τὸν Ε Ζ. στρεφόμενον ἐντόρνως. ἐτρύπησα δὲ ἑκάτερον τῶν στροφέων καὶ λαβὼν σπάρτον ἐπείλησα διπλῆν καὶ ἐνέβαλον τήνδε ἀπλῆν εἰς τὸ τρύπημα καὶ ἐπίουρον μετὰ κόλλης ἐνέκρουσα καὶ ἀπέλαβον αὐτήν, ὥστε μηκέτι ἐκσπᾶσθαι, ἀλλὰ μένειν ἀραρότως. τοῦτο δὲ ποιήσας ἀποκατέστησα τὰς ἀρχὰς περὶ τὸν ἄξονα τὴν μὲν κατὰ τὸ Γ∠ ἄνωθεν τοῦ ἄξονος, τὴν δὲ κατὰ [*](1 δὲ om. G 2 τὸν A: τὴν G T 3 μεγέθει: an μήκει? πήξας a, corr R. Schoene in schedis. an praefers πήξαντας?) [*](4 ἕκτου: ϛ a f. τὸ ἕκτον μέρος 8 ἀχανὲς Brinkm. f. 〈ἐν〉 ᾧ 13—14 καταβεβηκότος T 15 τοὺς AT: τοῦ G) [*](16 γένηται M 19 ἀφεστῶτα Haase et Egger (Prou p. 222):)

418
τὸ ΕΖ κάτωθεν. τρυπήσας ὁμοίως τὸν ἄξονα ἑκάστην ἀρχὴν ἀπέλαβον ἐπιούροις ἀραρότως τισὶν εὖ μάλα τὰς σπάρτους, τὴν κατὰ τὸ Ε καὶ τὸ Ζ. αἱ δὲ σπάρτοι ἐπιστρέψουσι τοὺς στροφεῖς καὶ ἀνοίξουσι τὰς θύρας. ὅταν δὲ πάλιν τὰ ἐναντία ἐπιστρέφω τὸν [*](1 τὸ om. T τρυπήσας 〈δὲ?〉 ὁμοίως τὸν ἄξονα 〈. . . , tum καὶ ἐγκρούσας vel simile quid〉 ἑκάστην Brinkm. f. 〈καθʼ〉)
420
ἄξονα, καὶ μέντοι ἀνεθήσονται, . . . ὅθεν κλεισθήσονται αἱ θύραι. οὕτως οὖν ἀπὸ μιᾶς κινήσεως ἅμα ἀμφότεραι αἱ θύραι ὁτὲ μὲν κλεισθήσονται, ὁτὲ δὲ [*](268) ἀνοιχθήσονται. ἵνα | οὖν διὰ τῆς λείας αὐτόματον τοῦτο γίνηται, ἐνέπηξα τύλους εἰς τὸν ἄξονα ἄνωθεν ἐφʼ ὧν τὰ H καὶ κάτωθεν ἐφʼ ὧν τὰ Θ, καὶ λαβὼν σπάρτον καὶ καταμετρησάμενος τὸ μῆκος πρὸς τὴν σύριγγα τὴν ἔχουσαν τὴν ψάμμον καὶ λείαν, ἐν ὁποίοις δἂν ᾖ διαστήμασιν, ἧψα ἀγκύλας. καὶ ἔστω σπάρτος μὲν ἡ Κ, ἀγκυλῖναι δὲ αἱ Λ. τὴν πρώτην οὖν ἀγκύλην τὴν ἀπὸ τοῦ Κ περιτίθημι περὶ τὸν τύλον τὸν πρῶτον τὸν ἀπὸ τοῦ Ε, ἐπὶ τὸ Η, τὴν δὲ ἐσομένην ἀγκύλην περὶ τὸν κάτω τύλον τὸν Θ καὶ οὕτως ἑξῆς πάσας προσκολλῶν αὐτὰς περὶ τὸν ΕΖ ἄξονα κηρῷ τε μετὰ ῥητίνης. ἔστι δὲ κεκαλυμμένον τοῦτο παρακόλλημα. καὶ τὰ παραχαλασμάτια αὐτῶν πρὸς τὸν ἄξονα προσκολλῶ, ἵνα μή τινα αὐτῶν ταραχθέντα δυσέργειαν παρέχηται. ὅταν οὖν ἡ ἀρχὴ τῆς σπάρτου, ἐφʼ ἧς ἐστι τὸ Κ, ἐκδεθεῖσα ἐκ τῆς λείας ἕλκηται πράως, ἀνοίξει καὶ κλείσει τὸν πίνακα χρόνους καὶ [*](268 18) διαλείμματα διδοῦσα.|

[*](1 καὶ μέντοι a: f. αἱ μὲν 〈ταθεῖσαι σπάρ〉 τοι: αἱ μέντοι Μ, Paris. suppl. 11 ἀνεθήσονται a: ἀνεχθήσονται Paris 2431 ἀνοιχθήσονται Prou f. 〈οἱ δὲ στροφεῖς πάλιν τὰ ἐναντία ἐπῖστραφήσονται〉, ὅθεν 2 ἀπὸ: ὑπὸ Brinkm. sed cf. p 152, 6)[*](3 ὁτὲ μὲν inserui. cf. p. 438, 2. 17 ὁτὲ AG: ὅταν T)[*](4—5 γίνηται 〈αὐτόματον〉 Ηasse in schedis Schoenianis (cf. p. 416, 17), sed transposui. cf. p. 372, 6. 388, 6 8 f. καὶ 〈τὴν〉)[*](9 δἂν (═ δὴ ἂν) Brinkm. coll. Usener Fleck. ann. 1878 p. 66 δὲ ἂν a 10 f. ἀγκύλαι πρώτην: α a 11 f. τὸν 〈ἄνω〉 τύλον cf. lin. 13 12 πρῶτον: α a ἐπὶ a: f. περὶ: ἐπὶ (sive ἐφʼ) 〈οὗ〉 Brinkm. τὸ: f. τὸν ἐσομένην a: ἑπομένην Prou: f ἐχομένην. cf. p 442, 4 15 τε a: seclusi. cf. 344, 16 an ἔστι . . . παρακόλλημα del. ? f. τοῦτο 〈τὸ〉 17 προ-)
422

XXIV Ταῦτα μὲν οὖν οὕτως γίνεται. γινομένης δὲ [*](265 23) τῆς πρώτης ἀνοίξεως ἡμῖν --- ἐστί, πῶς --- ἐν τῷ πίνακι φανῆναι ζῴδια τεκταίνοντα· περιεμφανίσαι δὲ ---, τίνι τρόπῳ τὴν κίνησιν λαμβάνει. δεῖ οὖν τὰ μὲν ἄλλα πάντα μέρη τῶν ζῳδίων ἐν τῷ ἐδάφει τοῦ πίνακος γεγράφθαι διαθέσεις ἔχοντα πιθανωτάτας, τὰς δεξιὰς δὲ χεῖρας μὴ γεγραμμένας ἐν τῷ πίνακι, προσκεῖσθαι δὲ κερατίνας ἐξ ἐλαφρῶν κεράτων λεπτὰς εὖ μάλα κατειργασμένας, ἵνα προσπίπτωσι καὶ μηδὲν δῆλον ἀπόστημα ἔχωσι. δεῖ δὲ καὶ τὰ ἀρμένια, ἐν οἷς ἐργάζονται, κεράτινα εἶναι, προσκεῖσθαι δὲ ἐν ταῖς χερσὶ καὶ ἀπογεγράφθαι τὰς χεῖρας ὁμοχρόους τοῖς ἄλλοις σώμασι καὶ τὰ ἀρμένια, ὡς προσῆκόν ἐστιν.

Ἔστω οὖν ἡ χεὶρ ἡ ΑΒ. ἐτρύπησα οὖν αὐτὴν κατὰ τὸν ὧμον καὶ ἐποίησα τὸ τρύπημα τετράγωνον, ὡς γέγραπται, καὶ λαβὼν κεράτινον ἐπίουρον ἐνήρμοσα εἰς μὲν τὸν ὧμον τετράγωνον ποιήσας καὶ ἐνεκόλλησα, τὸ δὲ λοιπὸν τοῦ ἐπιούρου στρογγύλον καὶ λεῖον καλῶς. τρυπήσας δὲ κατὰ τοῦ δεξιοῦ ὥμου ἐδίωσα τὸν ἐπίουρον καλῶς, ἕως οὗ προσκαθίσῃ τὸ χερίον εἰς τὸ ζῴδιον. ἐὰν οὖν καταλάβωμεν τοῖς δακτύλοις ἐκ τῶν [*](1 Καὶ ταῦτα μὲν οὖν inserit R. Schoene l. l. p. 74. cf. p. 430, 23 f. γενομένης 2 δὲ inserit R. Schoene lacunam statuo. f. 〈ὑποδεικτέον〉 πῶς Leid Scal. 45 et Ηasse: πως a f. πῶς 〈ἔστι〉 vel 〈δυνατόν ἐστι〉. cf. p. 354, 14 404, 18 3 περιεμφανίσαι a: παρεμφανίσαι Ηaase: f. προσεμφανίσαι. cf. Philon. Mech. Synt. lV, p. 72, 6 ed. R. Schoene περὶ . . . ἐμφανίσαι Brinkm. 3—4 f. δὲ 〈δεῖ〉 6 πιθανωτάτας Monac. 431 πειθανωτάτας a 7 f. 〈εἶναι〉 ἐν 8 ἐλαφρῶν a: ἐλάφων (sic, secundum Paris. 2434?) Prou (῾ de corne de cerfʼ), ἐλαφῶν mendose etiam M, Paris. 2428 et suppl. 11 9 προπίπτωσι G) [*](10 ad ἐν cf. p. 340, 17. 412, 24. sed v. eniam ad hoc ἐν in strumentale Usener Der heilige Τheodosios p. 124 12 ὁμο- χρόους AG: ὁμόχρους Leid. Scal. 45: ὁμοχόρους T 13 σώμασι:)

424
ὄπισθεν μερῶν τοῦ πίνακος τὸ ὑπερέχον τοῦ ἐπιούρου στρέφοντες, κινηθήσεται τὸ χερίον. ὅπως οὖν ὑπὸ τῆς λείας αὐτόματον κινῆται, ποιῶ κανόνιον τὸ Γ∠ καὶ τρυπῶ κατὰ τὸ Θ καὶ τὸν ἐπίουρον τὸν ἐκ τῆς χειρὸς ὑπερέχοντα εἰς τὸ ὄπισθεν μέρος τοῦ πίνακος ἐναρμόζω εἰς τὸ τοῦ κανονίου τρύπημα ἀραρότως καὶ ἐγκολλῶ, [*](266) ἵνα κινουμένου τοῦ κανονίου κινῆται | καὶ τὸ πρὸς τῷ ὤμῳ. τὸ δὲ κανόνιον τοῦτο καλεῖται ὑσπλήγγιον. εἰς τὸ ἓν οὖν μέρος τοῦ ὑσπληγγίου τρυπήσας ἐξέδησα σπάρτον καὶ ἐκρέμασα λείαν μολιβδίνην τὴν Ι καὶ ὑπέπηξα ἐπίουρον ὑπὸ τὸ ἄκρον τοῦ ὕσπληγγος, τὸ Ζ, ἵνα ἐπαναπαύηται τοῦ ὑσπληγγίου τὸ ἄκρον. οὐκοῦν ἐὰν τῷ δακτύλῳ κάτω βαρήσωμεν τὸ ὑσπλήγγιον κατὰ τὸ Γ μέρος, μετεωρισθήσεται τὸ ∠ μέρος σὺν τῇ λείᾳ· ἐὰν δὲ ἀφῶμεν, καταπεσεῖται ἐπὶ τὸν ἐπίουρον ἐπισπωμένης τῆς λείας καὶ ψόφον ποιήσει. ἐπιδώσει δὲ καὶ τῇ χειρὶ τὴν κίνησιν ἐν τῷ ἔμπροσθεν μέρει τοῦ πίνακος. ἵνα οὖν πυκνῶς καὶ αὐτομάτως κινῆται, παρατίθημι τὸν ἀστερίσκον στρεφόμενον περὶ ἐπίουρον ἐμπεπηγότα τῷ ἐδάφει τοῦ πίνακος ἀραρότως. ἕξει δὲ ὁ ἀστερίσκος προσόντα αὑτῷ προσφυῆ τροχίλον τὸν Η, περὶ ὃν ἡ σπάρτος περιειληθεῖσα πολλάκις ἀποδοθήσεται τῇ λείᾳ, ἵνα ἐπισπωμένη ἡ λεία κατὰ μικρὸν ἐπιστρέφῃ τὸν ἀστερίσκον καὶ ὁ ἀστερίσκος ταῖς στροφαῖς τὸν ὕσπληγγα κρούῃ πυκνά. τὸ δὲ ἔσχατον [*](4 τρυπῶ AG: τρύπημα Τ 7—8 f. τὸ πρὸς τῷ ὤμῳ 〈χερίον〉: τὸ 〈χερίον τὸ〉 πρὸς τ. ὤ. Brinkm. 9 ἓν: f. ἕτερον 10 Ι: f. E) [*](11 ὑπὸ scripsi: ἐπὶ a. cf. lin. 12. 15. an τῆς? sed cf. lin. 25) [*](12 f. ἐπαναπαύηται 〈ἐπὶ τούτου〉 τὸ τοῦ ὑσπληγγίου ἄκρον.) [*](ἐπαναπαύεται T 13 f. καταβαρήσωμεν. cf. p. 96, 4 158, 13) [*](19 f. ἀστερίσκον τὸν tr. τὸν ἀστερίσκον 〈τὸν Ε〉 Brinkm.) [*](21 αὑτῷ scripsi: αὐτῷ a 24 ἐπιστρέφει a: corr. Ηaase et Prou 25 κρούει a: corr. Prou)
426
μέρος τῆς σπάρτου ἀγκυλωθὲν περὶ τὸν τύλον περιτίθεται ἐφʼ οὗ τὸ Η. ὅταν μηκέτι τὴν χεῖρα κινεῖσθαι, ἀποσχασθεῖσα ἀπὸ τοῦ τύλου περιγνοίη.

XXV Τὰ μὲν περὶ τοὺς τεκτονεύοντας οὕτως ἐν τῷ [*](266 24 268 19) πίνακι γίνεται. | κλεισθέντος δὲ καὶ μετὰ ταῦτα ἀνοιχθέντος, δεῖ τοὺς μὲν τεκτονεύοντας μηκέτι φαίνεσθαι, τὰς δὲ ναῦς καθελκομένας.

Γίνεται οὖν καὶ τοῦτο, καθὼς μέλλομεν λέγειν. ὀθόνιον δεῖ λαβεῖν λεπτὸν καὶ πυκνόν, ἴσον ἔχον μέγεθος τῷ τοῦ πίνακος ἐδάφει, τοῦτο δὲ χρίσαντας ὑγροτάτῳ λευκῷ χρωματίῳ, ἵνα εὐλύτως δύνηται συνειλεῖσθαι, ζωγραφῆσαι τὰς καθελκομένας ναῦς καὶ προσθέντας πρὸς τὸν πίνακα τὸ μὲν ἄνω μέρος προσηλῶσαι κεντρίοις πρὸς τὸ τοῦ πίνακος ἐπίπεδον ὑπʼ αὐτὴν τὴν τοῦ πλινθίου πλευράν, πρὸς δὲ τὸ κάτω μέρος τοῦ ὀθονίου προσάψαι χαλκοῦν ὀβελίσκον διʼ ὅλου πάχος ἔχοντα σύμμετρον, ἵνα εἰλοῦντες περὶ τὸν ὀβελίσκον τὸ ὀθόνιον εἰς τὸ ἄνω μέρος τοῦ πίνακος καὶ συστρέψαντες καλῶς κρατήσωμεν ὑπὸ τὴν πλευρὰν τοῦ πλινθίου καί, ὅταν βουλώ- [*](1 τὸν τύλον M, Paris. suppl. 11: τοῦ τύλου a 2 ὅταν a: ὅπως ἂν Prou 3 ἀποσχασθεῖσα om. T περιγνοίη a: περὶ γνοίας Μ, Paris. suppl. 11, Barber. II, 82: περιγνοίης Prou: f. περιγνοίη del et totus locus sic restituendus est: ὅταν 〈δὲ δέῃ〉 μηκέτι τὴν χεῖρα κινεῖσθαι, ἀποσχασθεῖσα ἀπὸ τοῦ τύλου 〈ἡ ἀγκύλη ἐκπίπτει〉. cf. p. 348, 4. 358, 4 430, 13 〈ἵνʼ〉 ὅταν μηκέτι 〈χρεία ἦ〉 Brinkm. 4 f. μὲν 〈οὖν〉 4. 5 ἐν et γίνεται inseruit Prou 5 de contextus ordine vid p. 414 et prolegomena καὶ AΤ 2: om. G: εἰς T 1 9 δεῖ λαβεῖν Prou: διαλαβεῖν a 10 τῷ AG: τὸ T χρίσαντας scripsi: χρίσαντες a (χρήσ- G) 11 συνειλεῖσθαι M: συνειλῆσθαι AT: συνηλεῖσθαι G) [*](12 προσθέντας scripsi: προσθέντες a 13 προσηλῶσαι scripsi: προσηλῶσθαι a κεντρίοις Prou: κοντρίοις a 15 προσάψαι Prou: προσγράψαι AG: προγράψαι T 18—19 an καταθῶμεν? v. p. 428, 7. sed cf. p. 450, 10. 452, 3)

428
μεθα, ἀφῶμεν, ἀφεθὲν δὲ τὸ ὀθόνιον ἐξελίσσηται ὑπὸ τοῦ βάρους τοῦ ὀβελίσκου καὶ συντόμως ἀπειλισσόμενον καλύψῃ τὰ ἐν τῷ πίνακι γεγραμμένα. τοῦτο οὖν δεῖ γενέσθαι κεκλεισμένου τοῦ πίνακος αὐτόματον. ἐν δὲ τῷ προτέρῳ δεῖ μένειν αὐτὸ συνειλημένον ἄνω. γίνεται οὗν οὕτως. ὅταν εἰληθῇ καλῶς εἰς τὸ ἄνω μέρος καὶ τεθῇ ὑπὸ τὴν πλευρὰν τοῦ πλινθίου, ὑποκάτω τοῦ εἰλήματος παῤ αὐτῷ ἐτρυπήθη εἰς τὸ ἔδαφος
430
τοῦ πίνακος, καὶ ὠθήθη διὰ τοῦ τρυπήματος ἐκ τοῦ ὄπισθεν μέρους τοῦ πίνακος εἰς τὸ ἔμπροσθεν μέρος ἀγκύλη σπάρτου, ἕως μὲν προεῖχε σύμμετρόν τι διάστημα καὶ ἐπιούρῳ ἀποληφθῇ ἀραρότως. ἡλίκον δὲ δεῖ εἶναι, αὐτὸ τὸ πρᾶγμα δείξει. εἶτα κατʼ αὐτὸ τὸ ἐν τῷ ἐδάφει τρύπημα τρυπῶ παρὰ τὴν πλευρὰν τοῦ πλινθίου τρύπημα εὐρύτερον τοῦ κάτω καὶ διαρρινῶ αὐτό, ὅπως πλείω. καὶ περὶ τοῦτο εἰλημένον τοῦ ὀθονίου περισφίγξαι εἰς τὴν ἀγκύλην καὶ διῶσαι [*](269) διὰ τρυ|πηματίου τοῦ ἐν τῇ πλευρᾷ καὶ ἄνωθεν περόνιον διώσας διὰ τῆς ἀγκύλης. μένει οὖν συνεσφιγμένον τὸ εἴλημα τοῦ ὀθονίου συνεχόμενον ὑπʼ αὐτῆς. ὅταν δὲ δέῃ καλυφθῆναι τὰ ἐν τῷ πίνακι, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν ἐκσπάσαι τὴν σπάρτον τὴν προσδεδεμένην τῇ περόνῃ, ἀποδεδομένην δὲ εἰς τὴν λείαν. οὕτως οὖν πάντα τὰ ἐπικαλυπτόμενα ἐποιεῖτο, συνειληθένια καὶ ἑξῆς ἄνω ἐπάλληλα τεθέντα καὶ ἕκαστον αὐτῶν ἀγκύλην καὶ περόνην λαβόν. ὅσον δʼ ἂν τόπον καταλάβῃ τὰ εἰλημένα τῶν ὀθονίων, ἐπὶ τοσοῦτον ἀντιφράσσειν σανίσιν, ἵνα μὴ βλέπηται. τὸ δὲ σανίδιον γίνεται ὑπέρθυρον τῶν θυρῶν. δεῖ δὲ ἐν αὐτῷ ποιῆσαι ἐπιστύλιον στρογγυλόγλυφον, ἵνα ἔχῃ λείαν ὄψιν.

XXVI Ταῦτα μὲν οὖν οὕτω γίνεται. κλεισθέντος δὲ καὶ ἀνοιχθέντος τοῦ πίνακός φαμεν μηδὲν φαίνεσθαι πλὴν ἀέρος καὶ θαλάσσης γεγραμμένων καὶ μετὰ ταῦτα παραπλεῖν τὰς ναῦς.

[*](1 de aoristo ὠθήθη cf. Veitch Greek verbs 4 p. 715 τὸ ἐν T)[*](3 ἀγκύλης a: corr. Prou σπάρτου Ambrosianus C 266 infer. m. 2: παρὰ τοῦ a προεῖχε a: προσχῇ Prou: f. προέχῃ 6 τρυπῶ Prou: τρϋπ (sic) A: τρυπᾶν G: τρύπημα T 7—8 διαρινῶ a: corr. Prou 8 πλείω a: f. λειῶ περὶ a: f. παρὰ)
432

Ποιήσομεν οὖν καὶ τὰ περὶ τὸν πλοῦν οὕτως. ἐξ ἑκατέρου μέρους τῶν θυρῶν παρὰ τοὺς στροφεῖς ἕξει ὁ πίναξ τόπους κενοὺς καταπεφραγμένους ἐκ τοῦ κατὰ πρόσθεν ἰδίως ἀπεργαζομένους οἷον παραστάδων. ἐν δὲ τοῖς κενώμασι τούτοις ὑποπεφραγμένα σανίδια ἐπιτίθεται κανόνια ἔχοντα μέσα τετράγωνα ἰσόπλευρα εἰργασμένα καὶ ὀρθά, ὧν αἱ γωνίαι ἔσονται καταδεδεμέναι. ἔσονται δὲ ταῦτα ἐλάτινα, ἵνα μὴ λεπτὰ ὄντα διαστρέφωνται. καὶ κάτωθεν μὲν αὐτῶν ἔσται προσκείμενα πυρηνίδια χαλκᾶ ἔντορνα, οἷς ὑποκείσονται ἐμπυελίδια, ἵνα ὦσιν εὔστροφα, ἄνωθεν δὲ στρογγύλα ἐργασθέντα καὶ λεῖα. καὶ ἄνωθεν τῆς πλευρᾶς τοῦ πλινθίου τρυπηθείσης διωθήσεται, ὥστε μὴ σφίγγειν μήτε λίαν εὔλυτον εἶναι ὡς στρέφεσθαι. τούτων γενομένων δεῖ χάρτην λαβόντα λεπτότατον τῶν βασιλικῶν καλουμένων ἀποτεμεῖν αὐτοῦ τὸ μῆκος, ἡλίκον ἂν περιέχῃ ὕψος τὸ τοῦ πίνακος ἔδαφος ἕως τῶν ὀθονίων τῶν συνειλημένων καὶ ἀποτεμνόντων τὸν ὀμφαλὸν τοῦ χάρτου προσκολλῆσαι αὐτὸν πρὸς τὸν κανόνα τὸν ἐκ δεξιῶν τοῦ πίνακος, ὥστε ἀντὶ τοῦ ὀμφαλοῦ τὸν κανόνα προσκεκολλῆσθαι, καὶ οὕτως ὑποστρέφοντα τὸ ὑπερέχον τοῦ πίνακος περιει [*](4—5 παραστάδια Prou l. l. p. 230 5 ἐν edit. Paris.: ἐκ a) [*](6 σανίδια AG: δια T 1, corr. Τ 2 9 διαστρέφονται T 10 προκείμενα G M 11 εὔστρωφα T 12 f. δὲ 〈τὰ κανόνια· ἔστω〉 στρογγύλα 13 f. διωσθήσεται cf. p. 276, 6 14 λίαν, ι ex ει corr., A: λείαν G T ὡς a: f. τὸ 15 f. τούτων 〈οὖν οὕτως〉 16 an αὐτὸ (pro αὐτοῦ) 〈κατὰ〉 τὸ μῆκος? 17 περι- έχει T τὸ ὕψος a, transposui ἐδάφους Prou 18 ἕως Prou praeeunte Baldio (῾  infinoʼ): ὡς a 18—19 f. ἀποτεμόντα: ἀποτεμνόντας (sic) Prou 19 τὸν ὀμφαλὸν ex τῶν ὀμφαλῶν corr. A 21 καὶ Prou: ἢ a 22 ὑποστρέφοντα a: ὑποστρέ- φοντας Prou: ἐπιστρέφοντα Monac. 431. cf. p. 434, 2. 18)

434
λεῖν τὸν χάρτην περὶ τὸν κανόνα κεκλεισμένου τοῦ πίνακος. τοῦτο δὲ ἐπιστρέφεται, ἕως ἂν ἐπικαλυφθῇ ὅλον τὸ ἔδαφος τοῦ πίνακος τῷ χάρτῃ. ἔσται δὲ τοῦτο, ἕως ἂν ἐπὶ τὸν τοῦ ἑτέρου κανόνος τόπον ἐγγίσῃς --- πεπληρωκέναι τε καὶ οὕτως, ἐάν τι πλεονάζῃ, ἀποτέμνειν. δεῖ δὲ ὑποκολλῆσαι ὑπὸ τὴν ἀρχὴν τοῦ χάρτου κανόνα σφόδρα λεπτὸν εἰργασμένον. ἔστω οὖν τὸ εἰλημένον παρὰ τὴν παραστάδα κεκρυμμένον, ὥστε ἀνεῳγμένου τοῦ πίνακος μὴ ὁρᾶσθαι. ἐναρτῶ οὖν [*](270) σπάρτους λεπτὰς | εἰς τὸ κανόνιον τὸ πρὸς τῇ ἀρχῇ τοῦ χάρτου προσκεκολλημένον --- κάτωθεν παρὰ τὸ παραστάδιον τοῦ πίνακος, ἄλλην δὲ ἄνωθεν παρὰ τὸ ὑπερθύριον καὶ ἀποδίδωμι εἰς τὸν ἄλλον κανόνα τὸν ἐν τοῖς εὐωνύμοις μέρεσιν. οὐκοῦν ἐὰν περιάγωμεν τὸν κανόνα, ἐπισπάσεται τὰς σπάρτους· ἐπειληθήσονται γὰρ αἱ σπάρτοι ἐξηρτημέναι εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ χάρτου, καὶ· ἀκολουθήσει ὁ χάρτης. κεκλεισμένου οὖν τοῦ πίνακος ἕως τοσούτου ἐπιστρεφέσθω, ἕως ἂν ἐπικαλυφθῇ ὅλον τὸ ἔδαφος τῷ χάρτῃ. ἔσται δὲ οὗτος ἀέρα καὶ θάλασσαν ἔχων γεγραμμένα. ἵνα οὖν αὐτόματος παραγένηται ὁ χάρτης καὶ τῆς λείας βαρέως ἐπισπωμένης ταχεῖα παραγωγὴ γίνηται πρὸς τὸ πολὺ πλῆθος τῶν πλοίων παραπλεῦσαι, δεῖ προμηχανήσασθαι ταῦτα.

[*](1 κανόνα a: ἄξονα Prou, sed cf p. 432, 6. 434, 4. 13)[*](2—6 τοῦτο . . . ἀποτέμνειν seclusi 3 f. 〈οὐκ〉 ἔσται 5 f. 〈δεῖ δὲ τὸ τοῦ πίνακος ἔδαφος μόνον ἕως τῶν ὀθονίων τῶν συν- ειλημένων τοῦ χάρτου, ὅταν τῷ κανόνι ἐγγίσῃς,〉 πεπληρωκέναι σε καὶ οὕτως κτἑ. cf. p. 432, 17 18 8 παραστάδα AG: παραστάδα T, ιον Supra scr. ead m. κεκρυμμένον M: κεκρυμένον a 9 ἐν ἀρτῶ A T: ἐν αὐτῶ G, ex Leid Scalig. 45 correxi 11 〈ἄλλην μὲν〉 inserit Prou: f. 〈τὴν μὲν〉 16 ἐξηρτημέναι edit Paris ἐξῃτημένοι a 18 τοσοῦτο G ἐπὶ τοσοῦτο Prou f. ἐπιστρεφέσθω 〈ὁ κανὼν〉 19 οὗτως G 19—20 θαλάσσης T)
436

Ἔστω γὰρ κατὰ τὸ ὄπισθεν μέρος φαινόμενος ὁ πίναξ ὁ ΑΒΓ∠, καὶ τοῦ κανόνος, περὶ ὃν ἑλίσσεται ὁ χάρτης, τὸ ὑπεράνω μέρος ἐξελίκτραν τετορνευμένην τὴν ΖΗ ---, καὶ πρὸς τὸν πίνακα ἐπάνω τῶν ὑσπληγγίων καὶ τῶν ἀστερίσκων τῶν τὰ χερία κινούντων ἀποσπάσας μικρὸν περιτίθημι τύμπανον τὸ ΘΚ. ἐχέτω δὲ τὸ τύμπανον --- κατὰ κουρὰν μέρος κύκλῳ τετορνευμένον τρόχιλον. καὶ περὶ τὸν ἄξονα τοῦ τυμπάνου ἄλλον περιτίθημι ἄξονα μικρὸν προσαραρότα τῷ ἄξονι τὸν Μ, ὅπως συμφυῆ ὡς ἅμα στραφήσεται μείζονι τυμπάνῳ. περιειλήσας οὖν σπάρτον περὶ τὴν ΗΖ ἐξελίκτραν, ὅση μέλλει ἐξελίσσειν τὸν χάρτην, ὃν ἀποδίδωμι --- περὶ ἕτερον τροχίλον --- τῷ πρώτῳ τυμπάνῳ τὸν Μ περιειλῶ τὴν εἰς τὴν λείαν ἀποδεδομένην σπάρτον· ἔστω δὲ ἡ Ν. δῆλον οὖν ὅτι μικρὸν τῆς σπάρτου ἑλκυσθείσης ὑπὸ τῆς λείας πολὺ μέρος τοῦ χάρτου καὶ ταχὺ ἐπειληθήσεται. ἄξων δέ, ἐν ᾠ ἔχει τὸ τύμπανον, --- τὸ ΝΞ. χρὴ δὲ τοὺς ἀστερίσκους καὶ τὸ τύμπανον ἀνεμποδίστως κινεῖσθαι.

[*](1 distinguit T ἔστω γὰρ G T 2: om AT 1 κατὰ om. G 4 f. 〈ἐχέτω,〉 καὶ πρὸς a: f. παρὰ 6 f. παρατίθημι. cf. p. 424, 19. 446, 4 7 f. τύμπανον 〈κατὰ τὸ 〉 κατὰ κουρὰν μέρος κου- ρὰν a: κρόταφον codex Graecus Baldii l. l. p. 46 8 τροχίλον a: f. ἄξονα 9 ἄξονα a: f τροχίλον. cf v. 13 προαραρότατα T)[*](10 Μ scripsi: μὲν a f. συμφυὴς ὢν, nisi forte συμφυῆ ὡς ut glossema ad προσαραρότα delenda sunt f. 〈τῷ〉 μείζονι)[*](11 ε ζ G 12 f. ἣν (sc. σπάρτον) 12—13 f. ἀποδίδωμι 〈εἰς τὸ τύμπανον τὸ ΘΚ,〉 13 f. 〈τὸν〉 ἕτερον f. 〈ἅμα στρε- φόμενον〉 τῷ 14 μ σ T 16 ἑλκυσθείσης Prou (cf. p. 440, 6. 452, 4—5): ἐκχυθείσης a: ἐκλυθείσης M μέρος A: μέρει G T (A sic: μέρ, incertum propter chartae maculam, utrum μέρει corrigere voluerit necne) 17 f. ἀπειληθήσεται ἐν ᾡ a: f. σὺν ᾧ ἔχει a: f. τρέχει 18 f. ἔστω ins. ν ξ a: f. ΟΞ in codicum figuris litterae axis desunt. Ν iam funem signifcat. cf. lin 15)
438

XXVII Ὁ μὲν οὖν παράπλους οὕτω γίνεται. οἱ δὲ δελφῖνες [*](271) ὁτὲ μὲν καταδύσονται, ὁτὲ δὲ φανήσονται κατὰ τὸν ὑπογεγραμμένον τρόπον. ἐκ τῆς κάτω πλευρᾶς τοῦ πλινθίου τῆς πρὸς τὸ θωράκιον ἡρμοσμένης μικρὸν ἀπὸ τῶν στροφέων ἀπολιπὼν ἐποίησα ἐκκοπὰς στενὰς ὡσεὶ γομφωτηρίων, ὥστε διαφαίνειν εἰς τὸ θωράκιον κάτω. καταλαβὼν σανίδα ἔγραψα τὰ δελφινάρια, ἡλίκα βούλομαι, καὶ περιέτεμον καὶ περιερρίνησα τὴν ἐκτὸς γραμμήν. ἔστω δὲ ἀξόνιον ὑπὸ τὰ στέρνα τοῦ δελφιναρίου, ἐν ᾧ ἔπηξα περόνην σιδηρᾶν καὶ --- εἰς τὰ στέρνα τοῦ δελφιναρίου. ἔστω εἰς τὴν ἐκκοπὴν ὀχούμενον ἐξ ἑνὸς μέρους τρόχιλος καθάπερ τὸ ὑπογεγραμμένον· ἡ δὲ ἐκκοπὴ ἡ ἐκ τῆς πλευρᾶς ἡ ΑΒ, ἄξων δὲ ὁ Γ ∠, τρόχιλος δὲ ὁ ΕΖ. τρυπῶ οὖν τὸν ἄξονα κατὰ τὴν ἐκκοπὴν κατὰ τὸ Θ καὶ ἐνέπηξα τὴν περόνην τοῦ δελφιναρίου. οὐκοῦν ἐάν τις περιάγῃ τὸν τρόχιλον τῇ χειρί, ὁτὲ μὲν καταδύσεται ὁ δελφινίσκος κάτω διὰ τῆς ἐκκοπῆς εἰς τὸ θωράκιον, ὁτὲ δὲ ἀναδύσεται ἐν τῷ πίνακι. ἵνα οὖν αὐτόματον τοῦτο γένηται, σπάρτον ἀπαγκυλώσας περιτίθημι περὶ τὸν τύλον τὸν ἐνόντα ἐν τῷ τροχίλῳ τὸν Ζ καὶ περιελίξας τὸν τρόχιλον ἀποδίδωμι εἰς τὴν λείαν. [*](1 οὖν om. Τ 5 ἐποίησεν a: corr. Haase et Prou ἐκκοπὰς Leid. Scalig. 45: ἐκοπὰς AG: ἐκ ποὰς Τ 6 στενὰς scripsi: στεγνὰς a 7 καταλαβὼν a: f. καὶ λαβὼν σανίδα a: σανίδια Μ 8—9 περιερρίνησα A T: περιερρίνισα G 10 ᾧ refer ad ἀξόνιον ἔπηξα Μ: ἔσπηξα a: f. ἐνέπηξα. cf. lin. 15—16 11 f. 〈ἐμπεπηγυῖαν〉 εἰς. cf. p. 440, 1 ἔστω 〈δὲ〉 Prou 12 ὀχούμενος Prou τρόχιλος: f. τρόχιον 14 f. 〈ἔστω〉 ἡ 15 κατὰ inserui 16 f. δελφιναρίου 〈εἰς τὸ τοῦ ἄξονος τρύπημα〉 17 καταδύσεται G T: καδύσεται Α) [*](20 τοῦτο inserui. cf. p. 372, 6. 388, 6 22 f. 〈περὶ〉 τὸν τρόχιλον)

440
ὁ δὲ δελφινίσκος οὕτως ἐμπεπηγὼς ἔσται εἰς τὸν ἄξονα ὡς --- ἐφʼ οὗ ὁ Κ, πρὸς ὀρθὰς ὢν τῷ ἄξονι, ὁ δὲ Γ ∠ ἄξων πρὸς ὀρθὰς τῷ θωρακίῳ.

XXVIII Πέρας οὖν ἔχοντος τοῦ παράπλου κλεισθήσονται πάλιν αἱ θύραι, καὶ ἡ σπάρτος ἑλκυσθεῖσα ἐκσπάσει τὸ περόνιον καὶ καταρρίψει τὸ ὀθόνιον, ἐν ᾧ ἔσται ὁ Ναύπλιος γεγραμμένος ὁ τὸν πυρσὸν ἠρκὼς καὶ ἡ Ἀθηνᾶ. καὶ ἀνοιχθέντος τοῦ πίνακος αἱ μὲν νῆες οὐ φαίνονται, [*](272) τὰ δὲ | προειρημένα. δεήσει δὲ καὶ τὸν πυρσὸν εὐθὺς ἀνακαίεσθαι. ποιήσομεν οὖν καὶ τὰ κατὰ τὸν πυρσὸν οὕτως· ἔσται ἡμῖν ἐπὶ τοῦ ἐπιστύλου καὶ τῶν τριγλύφων σανὶς ἐπισκοτοῦσα διʼ ὅλου τοῦ πίνακος, ἥτις ἐπικαλύψει τήν τε ἐξελίκτραν τὴν τὸν παράπλουν ἄγουσαν καὶ τὴν τοῦ πυρὸς πραγματείαν καὶ τὴν τῆς μηχανῆς ἔπαρσιν, ἵνα μηδὲν τῶν προειρημένων εἰς τὸ κατὰ πρόσθεν μέρος τοῦ πίνακος [*](1—2 f. τὸν 〈Γ ∠〉 ἄξονα 2 f. ὡς 〈ὁ τρόχιλος〉 f. τὸ Κ. cf. p. 426, 2 3 f. 〈ἔστω〉 τῷ 7—8 ἐκσπάσει AG: καὶ σπάσει T1, corr. T2 13 οὐ AG: ἐ T (ἐφαίνονται): an οὐκέτι?) [*](15 καὶ om. G 19 ἐπιστύλου AG: στύλου T: ἐπιστυλίου Prou.) [*](23 πυρὸς: f. πυρσοῦ 24 ἔπαρασιν G 25 κατὰ πρόσθεν A T: καταπρόσθεν G: κάτω πρόσθεν Prou. cf. p. 352, 8 432, 4)

442
φαίνηται· ὅπως δὲ μὴ ἀλόγως ἡ σανὶς ἐπικειμένη ᾖ, ἀετὸς προστίθεται αὐτῇ καθάπερ δὴ ναΐσκῳ· τὰ δὲ ἀπολειπόμενα ἑκατέρωθεν πτερύγια τῆς σανίδος ἐπιφύεται μέλανι ἢ ἀέρι· τίθεται δὲ ἐχομένη τῆς ἐξελίκτρας ἡ μηχανή. τῆς δὲ μηχανῆς ἐκ τοῦ ἄλλου μέρους ἡ τοῦ πυρσοῦ γίνεται κατασκευὴ τοιαύτη οὖσα. ἐκ λεπίδων χαλκῶν δεῖ ποιῆσαι καθάπερ κιβωτάριον πῶμα μὴ ἔχον, ἀλλὰ ἀχανές. τοῦτο δὲ δεῖ στῆσαι ὀρθὸν ὀπίσω τῆς σανίδος τῆς ἐπικαλυπτούσης καὶ καθηλῶσαι πρὸς τὴν πλευρὰν τοῦ πλινθίου. ἐχέτω δὲ τὸ μὲν ἔδαφος τὸ κιβωτάριον πρὸς τῇ σανίδι, τὸ δὲ χάσμα ἔξω βλέπον τῆς σανίδος. ἐκ δὲ τῆς ἄνω πλευρᾶς τοῦ κιβωταρίου ἐκκεκόφθω ὀπὴ διαφαίνουσα ὡσεὶ θυρίς, ὥστε ὅταν λύχνος καιόμενος τεθῇ εἰς τὸ κιβωτάριον, τὸ τῆς φλογὸς αὐτοῦ διήκειν ἄκρον εἰς τὸ ἄνω μέρος τοῦ κιβωταρίου διὰ τῆς ὀπῆς. τούτου δὲ ὑπάρχοντος ὁ λύχνος ὑποκείσθω καιόμενος. ἄλλῳ δὲ λεπιδίῳ χαλκῷ τριγώνῳ καταπωμάζομεν τὴν ὀπήν, ὥστε ἀποκεκλεῖσθαι τὴν φλόγα. ἐπάνω δὲ τοῦ κιβωταρίου καὶ τῆς πεπωμασμένης λεπίδος ἐπιτίθημι ξύσματα τεκτονικὰ ξηρότατα. οὐκοῦν ὅταν ἀποσπάσω τὸ λεπίδιον τὸ πεπωμακὸς τὴν ὀπήν, ἡ φλὸξ τοῦ λύχνου [*](1 ἐπικειμένη Μ (idem proposuerat Schoene l. l. p 75): ἑπιμήκειμένη A T : ἐπιμήκει κει μένη G (altero κει a manu rec. deleto): ἐπιμ〈έν〉ῃ κειμένη Haase: ἐφʼ κεῖται Prou ᾖ prae- eunte edit. Parisin. inserui (ἐπὶ μὴ κειμένη ed. Paris.,  ῾ *f. ᾖ᾿  in margine) 2 προστίθηται Prou αὐτῇ AG: τῇ T 3 ἀπο- λιπόμενα T 3—4 ἐπιφύεται a: f ἐπιφύρεται (synon. μολύνω 450, 4—5): ἐπιχρίεται R. Schoene l. l. p. 75. cf. Dioptr. 188, 12) [*](12 βλέπον T 13 κιβωταρίου T mg. (cf. p. 444, 3. 6): κι- βώτρου T: κιβω (═ κιβώτρου?) AG: κιβωτοῦ Leid. Scalig 45) [*](14 εἰς om T 16 τοῦτο T f δὲ 〈οὕτως〉 18 κατὰ πωμάζομεν AT: κατὰ πωματίζομεν G)
444
ἅψεται τῶν ξυσμάτων, καὶ εὐθύς ἀνακαυθήσεται. πρὶν δὲ τὰ ξύσματα καυθῆναι, οὐ βλέπεται ἡ τοῦ λύχνου φλὸξ κεκρυμμένη ἐν τῷ κιβωταρίῳ· καὶ γὰρ ξύλινον ἐπιούριον ἕξει, ἐὰν βουλώμεθα τελείως πάντοθεν πωμάσαντες ἀόρατον ποιῆσαι τὴν φλόγα. ἵνα δὲ ἀσφαλῶς μένῃ ὁ λύχνος ἐν τῷ κιβωταρίῳ, περόνιον [*](1 f. εὐθὺς 〈ταῦτα〉 3 γὰρ AG: τὸ T 4 ἐπιούριον AT: ἐπίουρον G: f. κλειθρίον, nisi f. v. 3 καὶ γὰρ usque ad vers. 5 φλόγα delenda sunt. vid. proleg. ad fig. 107)
446
ἔστω ὑπερέχον ἐκ τοῦ κάτω μέρους. ὁ δὲ λύχνος. ἔστω τῶν εἰς τοὺς λαμπτῆρας ἐμβαλλομένων καὶ περιτιθεμένων περὶ περόνην. ἵνα οὖν περὶ τὸν καθήκοντα καιρὸν αὐτόματον ἀνοιχθῇ τὸ λεπίδιον, παρατίθημι ἀξόνιον ἀπέχον ἀπὸ τοῦ πυρός. ἐκ δὲ τῆς λεπίδος ἁλυσείδιον ἐνάψας ἐξέδησα εἰς τὸ ἀξόνιον, ὅπως ὅταν ἐπιστραφῇ τὸ ἀξόνιον, περιειληθῇ τὸ ἁλυσείδιον καὶ ἐπισπάσηται τὸ λεπίδιον. ἐπιστρέψει δὲ ὁμοίως τὸ ἀξόνιον σπάρτος ἐκ τῆς λείας περὶ τύλον. ἔστω δὲ τὸ λεπίδιον τὸ Α, ἁλυσείδιον δὲ περὶ τοὺς τύλους τὸ Β, ἄξων δὲ τὸ Γ, τύλος δὲ τὸ ∠, σπάρτος δὲ ἡ περὶ τὸν τύλον τὸ Ε.

XXΙX Φανέντων δὲ τῶν προειρημένων καὶ τοῦ πυρὸς ἀνακαυθέντος, κλεισθήσεται πάλιν ὁ πίναξ. καὶ ἐκσπάσασα ἡ σπάρτος τὴν περόνην ῥίψει τὸ ὀθόνιον, ἐν ᾧ ἔσται καταγεγραμμένη ἡ ναυαγία τῶν νηῶν καὶ τὸ τοῦ Αἴαντος ζῴδιον νηχόμενον. ἐν δὲ τῷ πίνακι [*](273) φανήσεται ἡ Ἀθηνᾶ. |ἔσται δὲ ἡ βάσις αὐτῆς ἔχουσα ἐν τοῖς προσήκουσι τόποις τύλους. καὶ μία μὲν σπάρτος ἐγερεῖ αὐτὴν ἐπισπασαμένη ἐκ τοῦ ὄπισθεν μέρους τοῦ ἰσχαρίου κατὰ τὸ σήκωμα αὐτῆς· ἀποσπασθείσης δὲ ταύτης ἄλλη περικειμένη περὶ τὸ θωράκιον περιάξει αὐτήν, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐπὶ τὸν αὐτὸν τόπον, ὅθεν ἐξῆλθεν· ἀποσχασθείσης δὲ ταύτης ἄλλη σπάρτος ἐπισπάσεται ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν μέρους τοῦ ἰσχαρίου καὶ οὕτω κατακλινεῖ τὴν Ἀθηνᾶν.

[*](3 f. περόνας 5 f 〈μικρὸν〉 ἀπέχον ἀπέχοντα Τ (quam- quam ἀξόνιον, non ἀξόνα habet) 6 ἐξέδυσα T 9 〈περι- τεθεῖσα〉 περὶ cf. p 358, 9 10 f. περὶ τοὺς τύλους del.)[*](12 caput non disting. a: distinxit Haase πυρὸς: πυρσοῦ Prou)[*](14 f. καταρρίψει 15 γεγραμμένη Schoene νηῶν a: f. νεῶν. sed cf. Philon Mechan. Synt. lV, p. 98, 32 ed. R.Schoene)[*](20 f. ἀποσχασθείσης. cf. p. 426, 3. 446, 23 24 ἔμπροσθεν scripsi Schoenium (l. l. p. 76) secutus: ὄπισθεν a)
448

XXX Λοιπὸν δέ ἐστιν ἡμῖν διηγήσασθαι, τίνι τρόπῳ ὅ τε κεραυνὸς ἐν τῷ πίνακι πεσεῖται καὶ τὸ τοῦ Αἴαντος ζῴδιον ἀφανισθήσεται. γίνεται οὖν καὶ ταῦτα, καθάπερ μέλλομεν ἐξηγεῖσθαι κατὰ μέρος. ὅπου τὸ ἔδαφος τοῦ πίνακος, ἔσται γεγραμμένον τὸ --- ζῴδιον· κατʼ αὐτὸν δὲ ἔστω ἐκκοπὴ ἐν τῇ ἄνω πλευρᾷ τοῦ πλινθίου πεποιημένη καὶ ἐν τῇ κάτω, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν δελφίνων ἐδηλώσαμεν. κατατείνονται οὖν ἐκ τῆς ἄνωθεν πλευρᾶς τῆς ἐκκοπῆς χορδαὶ δύο λεπτόταται τῶν εἰς τὰς σαμβύκας ἐμβαλλομένων ἕως κάτω εἰς τὸ θωράκιον διὰ τῆς ἄνω οὔσης ἐκκοπῆς. ἵνα δὲ ἐν τῷ ναΐσκῳ ὦσι τεταμέναι, καθάπτονται εἰς κολλάβους δύο ἐκ τοῦ ἄνωθεν μέρους, ἵνα ἐπιστρεφομένων τῶν κολλάβων τὴν τάσιν ἔχωσιν. ἐγερθὲν δὲ σανίδιον λεπτὸν καὶ ὑπόμηκες, ὥστε χωρεῖν αὐτὸ διὰ τῶν ἐκκοπῶν εὐκόπως καὶ σταθὲν ἐκ τοῦ ὑπερθύρου μὴ ὑπερέχειν αὐτὸ τὸ ὑπέρθυρον εἰς τὸν πίνακα· τρυπηθὲν δὲ δυσὶ τρυπήμασι κατὰ μῆκος περιλαμβάνει τὰς χορδὰς ἐπιούροις· προσκολλᾶται δὲ καὶ ὄπισθεν τοῦ σανιδίου τὸ [*](1 caput distinxi: non disting.a ἡμῖν AG: ἡ μὲν T: ἐμοὶ M) [*](2 ὅ τε Brinkm. et Prou: ὅτε a 4 ἐξηγήσθαι G 5 ἔδα- φος G: ἔ (═ ἔρος) A: ἔφο T f. τὸ 〈τοῦ Αἴαντος〉. cf. v.2. p 446, 16 6 αὐτὸν a: αὐτὸ Ηaase, sed non opus est corrigere, si Aiacis nomen additum erit f. ἔν 〈τε〉 10 ἄμβυκας a: corr. Prou (σαμβύκας voluerat etiam Haase in schedis Schoe- nianis, sed rursus delevit): ἄμπυκας Parisin. suppl. 11 in marg. et Ambrosianus C 266 infer. supra scripsit 11 θωράκιον G: ῥάκιον A T f. ἐκκοπῆς 〈καὶ τῆς κάτω〉 12 ναΐσκῳ: an πίνακι 2 τεταγμέναι a: corr. R. Schoene in schedis suis δύο scripsi: α a: ῾ f β᾿  Parisin. suppl. 11 in marg. 14 στάσιν a: corr. R. Schoene ἐγερθὲν: ἐργασθὲν Prou. cf p. 432,12 f. δὲ 〈ἔστω〉 16 f. ἐκ 〈τοῦ ἄνω μέρους〉 τοῦ ὑπερθύρου 18 περι- λαμβάνει a: περιλαμβάνειν Prou 18—19 f. ἐπιούροις 〈προσ- ηγκυλωμένας〉· 19 τὸ: f. τι 〈πλατυσμάτιον〉 cf. Dioptr. 188, 19. 20)

450
μολιβίδιον λεπτόν, ὅπως βάρος ἴσχῃ. ἐὰν οὖν ἄγωμεν [*](274) τῇ χειρὶ | τὸ σανίδιον ἄνω διὰ τῆς ἐκκοπῆς, ἀποπέσῃ διὰ τοῦ πίνακος φερόμενον ὀρθόν, ὡς ἂν περὶ τὰς χορδὰς περικείμενον. αἱ μὲν οὖν χορδαὶ μέλανι μολύνονται, ἵνα μὴ δῆλαι ὦσι· τὸ δὲ ὑποσανίδιον ἐκ μὲν τοῦ κάτω μέρους χρυσοῦται καὶ λειοῦται ὡς μάλιστα. ἐκ δὲ τοῦ ἄνωθεν ὑπογράφεταί τι πυροειδές, ὡς τὴν τοῦ κεραυνοῦ φαντασίαν ποιεῖν. φέρεται δὲ τοῦτο, ὅταν ἀφεθῇ, κατὰ μέσον τὸ ζῴδιον, ὡς τεταμέναι εἰσὶν αἱ χορδαί. τοῦτο δὲ ἄνω μένει περονίῳ κρατούμενον, καθάπερ καὶ τὰ ὀθόνια, ὅπως ὅταν καθῆκον ᾖ, ἡ σπάρτος ἐπισπασαμένη τὸ περόνιον ῥίψῃ τὸν κεραυνόν. τὸ ζῴδιον πεσόντος τοῦ κεραυνοῦ ἀφανίζεται οὕτως· ἔστιν ἕτερον ὀθόνιον πεποιημένον καθάπερ καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἐπικαλύπτοντα, μικρὸν δέ, ὡς αὐτὸ τὸ ζῴδιον ἐπικαλύψηται τὸ ὀθόνιον. ἐν δὲ τούτῳ γέγραπται θάλασσα ὁμοία τῇ περιεχούσῃ τὸ ζῴδιον καὶ τὰ κύματα. καὶ εἴ τι ἄλλο φαινόμενόν ἐστι τῶν ἐγγείων, προσαπονενέμηται, ὅπως ἐπικαλυφθέντος τοῦ ζῳδίου τὸ ὅμοιον. καὶ ἐκ τῶν ὄπισθεν δεῖ τὸ ὀθόνιον [*](1 μολιβίδιον AG: μολυβίδιον T: μολίβδιον M: f. μολύβδινον) [*](2 f. διὰ τῆς ἄνω ἐκκοπῆς ἀποπέσῃ a: ἀποπεσεῖται Prou: f. 〈οὐ μὴ οὐκ〉 ἀποπέσῃ 3 ἂν: ἄνω Leid Scalig. 45 6 καὶ λειοῦται om. Τ,, add. Τ 2 7 ἀπογράφεται Prou 9 τεταγμέ- ναι a: correxi 10 μένει R. Schoene. cf. p. 430, 11 (an μενεῖ?): βλέπει a. cf.  p. 442, 12 11 καθῆκον G: καθῖκον AT ἢ AG: ἦν T 12 ἐπισπασαμένη M: ἐπισαμένη a περόνιον G: περό- ριον A T 13 τὸ 〈δʼ Αἴαντος〉 Prou: f. τὸ 〈δὲ 〉 16 ἐπικαλύ- ψηται Prou: ἐπικαλύψεται a τούτῳ G, Ambrosian. G 266 inf.: του A: τοῦ M T 17 〈ἡ〉 θάλασσα Prou 18—19 ἐγγείων Egger (apud Prou p. 247 adnot. b): ἀγγείων a: f. ἔγγιον 19 f. 〈καὶ τοῦτο〉 προσαπονενέμηται. cf. p. 342, 22 προαπονενέμηται T ὅπως a: οὕτως Prou ἐπικαλυφθέντος ex ἀποκαλυφθέντος corr. T) [*](20 f. τὸ 〈ὅραμα 〉 ὅμοιον. cf. p. 354, 5 f. ὄπισθεν 〈μερῶν〉. cf. Dioptr 188, 19. sed v. supra p. 416, 12 δεῖ Prou: δὲ a)
452
ὁμοίως θαλασσοειδεῖ χρώματι προσαποκεχρῶσθαι. ἵνα δὲ ἐπικαλυπτόμενον μηδαμῶς φανῇ τὸ ὀθόνιον, ἔστιν ἄνω συνεστραμμένον καὶ κρατεῖται ὑπὸ τῆς μιᾶς περόνης, ὑφʼ ἧς καὶ ὁ κεραυνὸς κρατεῖται, ὥστε ἑλκυσθείσης αὐτῆς ἅμα τε τὸν κεραυνὸν ἐνεχθῆναι ἐπὶ τὸ ζῴδιον καὶ καλυφθῆναι αὐτὸ ὑπὸ τοῦ ὀθονίου, ὥστε δοκεῖν πληγὲν αὐτὸ ὑπὸ τοῦ κεραυνοῦ ἠφανίσθαι.

Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὸν πίνακα οὕτως οἰκονομεῖται. ὁμοίως δὲ καὶ αἱ ἐν τοῖς ζῳδίοις καὶ αἱ τῆς πορείας κινήσεις διὰ τοιούτων ὀργάνων πᾶσαι γίνονται, οἵ τε πίνακες πάντες ὁμοίως διὰ τούτων οἰκονομοῦνται, πλὴν ὅτι --- διαλλάσσονται.

[*](1 θαλασσοειδεῖ Monacens. 431: θαλασσοειδῆ a 3 ἀνε- στραμμένον Prou 10 f. τοιούτων 12 〈μύθοις 〉 διαλλάσσονται Prou: f. 〈τοῖς μύθοις〉. in calce ommium codicum λείπει legitur, sed iniuria)[*](1) Dies Wort ist nach einer Vermutung übersetzt. ln den Handschriften steht: ῾ sieht nach oben᾿ .)[*](2) Der Satz beruht in dieser Form zum grofsten Teile auf Vermutung. Statt ῾ etwas von Landeʼ könnte man auch ῾ etwas von dem in der Nähe Befindlichen, etwas aus seiner Umgebungʼ vermuten.)[*](3) ln den griechischen Handschriften steht am Schlusse ohne Grund: ῾ Unvοllständig᾿ .)