Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus. Historiarum adversum paganos libri VII (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Volume 5). Zangemeister, Karl, editor. Gerold: Vienna, 1882.

Anno ab Vrbe condita DCCCVIII Nero Caesar ab Augusto quintus principatum adeptus est mansitque in eo annis non plenis quattuordecim. Gai Caligulae auunculi sui erga omnia uitia ac scelera sectator immo transgressor, petulantiam libidinem luxuriam auaritiam crudelitatem nullo non scelere exercuit; siquidem petulantia percitus omnia paene Italiae ac Graeciae theatra perlustrans, adsumpto etiam uarii uestitus [*]( AVCTORES§ 17 sequenti anno - Romae Eus. 2065\' (ad Cl. a. 10 Arm. et eodd. APFR) II medio foro—refugiens Sueton. Claud. 18 § 18 paruo - interfecit Sueton. Claud. 29 II ipse et q. s. Sueton. Claud. 44 cap. 7 § 1 annis-XIIII] o. 13 M. 7 d. 28 Hier. 2071 II Gaii—sectatorsec. Eutrop. 7,14 || petulantiam-crudelitatem.. exercuit Sueton. Ner. 26 || siquidem-perlustrans ignotus (cf. Syncell. p. 642, 19 Bonn.) II adsumpto — dedeeore sec. Eutrop. 7,14 ) [*]( EXPILATORES 1 sequenti — Romae fuit compilauitBeda De t. r. a. 4007 ) [*]( 1-2 an〈no tanta femes rome fuit at medio) prima n euanida sed non restit. P 2 corr(eptius (ae) a popnlo) P correptos appopolo D n (conuiciis et prominis pa)nis P || conui∗ciis (erasa n ut uid.) B || fracminibus R1. 3 infeeta(tur aegre per pseudotyrum in) P || infestatur D || seudo tyrum B seodothirum D 4 refug(iens) P || pl(ebis euaserit〉 P 6 (pane) sic P || xxx et PR, et om. v 6 senatore〈s et bac simul〉 P || trecentus D coo B || minimis∗∗|(crasae de esse possunt) P 7 manifesti D || ueninee igni, D ||signū(4 in is eorr. m. 1) P 8 octingintissimo octano D ||(nero cesa〉r P || aguito D 9 e(o annis) P 10 quatuor dicim D XIIII PR || gai] PD gal. (fuit ga111 uel gan.) B ||-ligulae D ||erga (a ex o m. I) B ergo sed eras. D 11 (ac scelera 〉 P 12 luxuri〈am〉 u aitera in o corr. m. 1 aut 2 P lnxoriam R1D 13 pentulantia Pa pecnlancia D || pene R2D || ac om. D 14 greciae RD ||adsnmto P assnmpto R2 )

453
dedecore cerycas citharistas tragoedos et aurigas saepe sibi superasse uisus est.

libidinibus porro tantis exagitatus est, ut ne a matre quidem uel sorore ullaue consanguinitatis reuerentia abstinuisse referatur, uirum in uxorem duxerit, ipse a uiro ut uxor acceptus sit.

luxuriae uero tam effrenatae fuit, ut retibus aureis piscaretur, quae purpureis funibus extrahebantur, frigidis et calidis lauaret unguentis. qui etiam numquam minus mille carrucis confecisse iter traditur.

denique urbis Romae incendium uoluptatis suae spectaculum fecit; per sex dies septemque noctes ardens ciuitas regios pauit aspectus;

horrea quadro structa lapide magnaeque illae ueterum insulae, quas discurrens adire flamma non poterat, magnis machinis quondam ad externa bella praeparatis labefactatae atque inflammatae sunt, ad monumentorum bustorumque deuersoria infelici plebe conpulsa.

quod ipse ex altissima illa Maecenatiana turre prospectans laetusque flammae ut aiebat [*]( AVCTORES 1 1 cerycas—superasse Eus. 2083* 1 2 fort. Sueton. Ner. 28 et 29 exceptis tamen uel sorore — reuerentia § 3 luxuriae — unguentis Eutrop. 7, 14 |j qui etiam — traditar Sueton. Ner. 30 § 4—§ 7 Sueton. Ner. 38 et (§ 7 quam iactauerat) Aug. 28, ab Orosio exornata uelut his g 5 quas — poterat ) [*]( EXPILATORES6 retibus-extrahebantur exscripta sunt ab auctore excerptorum codicis Paris. 8818 sacc. XI (Roth ad Sueton. p. XXXIII) ) [*]( 1 decore D II cerycas] PR1D cerracas (sed punctum litterae i, i. e. y, erasum ut esset r) R2 ceriacas T, cerices h II citharistas] R2D (cith m. 2 in ras. ex...t) B chitaristas P II thragoedoa PR tragoedus D 2 supe∗rasse B II libidinibus (bus in ras. m. 1) D 8 ne a] ea D || ulla ue∗ (e in ras. et m. 2) B 4 referencia D 5 sit] D eet PR || effirenato D ineffrenatae (in marg. uocabulum huie adscriptum eras. in P) PR; inusitatae Eutr. 6 redibua D 7 lauaret ungentis (t un m. 2 aut 3 in ras. 5 lilt., n 8. s. m. 3) P II ungentia D 8 conficiM& I*ter (er. n) D 9 urbis in ras. m. 1 D H uoluntatis PR II ezpectaculum P ezspectaculum B\' 10 sex] sex enim v 11 aspectos D || structa (s m. 2 in ras.) P || ∗ueterum D 12 insulae (a m. 2 in ras.) P infulae B H adire flamma] PB (-re ex -rę R) v flamma adire DO 13 Inahinis D 14 adque P1R1. 16 deuersoria] R1 diuersoria (ue m. 1 aut 2 in ras. P) PR2D || compulsa R2 16 meoenatiana (an in ras. m. 1 aut 2 P) PB U lae* tusque] Dςv laetus PR || flamma D || alebant D )

454
pulchritudine tragico habitu Iliadam decantabat.

auaritiae autem tam praeruptae exstitit, ut post hoc incendium Vrbis, quam se Augustus ex latericia marmoream reddidisse iactauerat, neminem ad reliquias rerum suarum adire permiserit; cuncta, quae flammae quoquo modo superfuerant, ipse abstulit;

centies centena milia sestertium annua ad expensas a senatu conferri sibi imperauit; plurimos senatorum nulla exstante causa bonis priuauit; negotiatorum omnium sub una die, tormentis quoque adhibitis, omnem penitus censum abstersit.

crudelitatis autem rabie ita efferatus est, ut plurimam senatus partem interfecerit, equestrem ordinem paene destituerit. sed ne parricidiis quidem abstinuit, matrem fratrem sororem uxorem ceterosque omnes cognatos et propinquos sine haesitatione prostrauit.

auxit hanc molem facinorum eius temeritas impietatis in Deum. nam primus Romae Christianos suppliciis et mortibus affecit ac per omnes prouincias pari persecutione excruciari imperauit ipsumque nomen exstirpare [*]( AVCTORES § 8 centies — imperauit Eus. 2083* || plurimos—prinauit Eutrop. 7, 14 || negotiatomm — abetersit ignotus (cf. Sueton. Ner. 32) § 9 pluriraam — interfecerit Eutrop. 7, 14 || eq. ord. — destituerit Sueton. Ner. 37 ? || parricidiis Sueton. Ner. 33-35, Eutr. 7, 14 (Bufin. 2, 24 ?) § 10 Hier. 2084 l. m ac sec. Bulin. 2, 24 et 25 ut uid., exceptis per omnes prouincias pari. ) [*]( 1 iliadaml PRς (a prior m. 1 aut 2 in ras. P) illiadam D eliadem 0 2 tempruptae (e prior in a m. fort. 1) B || pręrũptae D || extitit PR2D 3 latericiam (m eras. PR, in ras. in m. 2 B) PR latericia (ate in ras. m 1) D || iactauerat (n ex n m. 1) D 5 cuncta quae] cunctaeq: D cunctaq; Rl .6 cencies D || seitertium (-cium D) R2D sexcentium PB1 || annua] in mg. alibi ad annuas expensas m. 2h G || expensas a] PG (s a alt. 8. s. m. ut uid. 2 P) expensa P1RD || senatd R2 7 conferri sibi] PB conferre sibi D sibi conferri v || eztante PR 8 negutiatorem D 9 paenitns PB* || abstersit (erait in ras. m, ut uid. 1) R 10 rabiae D rabie (e in ras. m. 2, ex ae ?) B 11 equedtrem] fort. corrigendum eumque, cf. Suet. Ner. 37 eumque [i. e. senatorium] ordinem sublaturum || distnent D 12 nec D 14 auxit] sic aux̃| R auxilium D || temeritatis P1R1 (corr. fort. m. 1 in R) 15 impietatis] P9 (s. s.), R impietatea D, om. P\' 16 perseencionis D 17 eitirpare PR )

455
conatus beatissimos Christi apostolos Petrum cruce, Paulum gladio occidit.

moi aceruatim miseram ciuitatem obortae undique oppressere clades. nam subsequente autumno tanta Vrbi pestilentia incubuit, ut triginta milia funerum in rationem Libitinae uenirent. Britannica deinde clades e uestigio accidit, qua duo praecipua oppida magna ciuium sociorumque clade et caede direpta sunt.

praeterea in Oriente magnis Armeniae prouinciis amissis Romanae legiones sub iugum Parthicum missae, aegreque Syria retenta est. in Asia tres urbes, hoc est Laudicia Hierapolis Colossae, terrae motu conciderunt.

at uero Nero postquam Galbam in Hispania imperatorem creatum ab exercitu cognouit, totus animo ac spe concidit. cumque incredibilia perturbandae, immo subruendae reipublicae mala moliretur, hostis a senatu pronuntiatus et ignominiosissime fugiens, ad quartum ab Vrbe lapidem sese ipse interfecit, atque in eo omnis Caesarum familia consumpta est. [*]( AVCTORES § 11 sobsequente] ? || auctumno-§ 12 Sueton. Ner. 39 et (§ 12 amissis .. Parthicum) Eutrop. 7, 14 § 18 usque ad moliretur Sueton. Ner. 42 et 43 || hostis et q. s. Eutrop. 7, 15 (ex hoc solo hostis — pronuntiatus; cf. Mommsen, Chronograph v. J. 354 p. 672) et Hier. 2084\' ) [*]( EXPILATORES 1 Petrum — 2 occidit compilauerunt Gregorius Turon. 1, 24 et Beda De t. r. a. 4021; cf. Iordanis Chron. 235 C* ) [*]( 2 abortae B 3 undig, (i. e. undiquae) 8. 8. m. 1 D || obpreasere D || subsobsequente D || autem.non D 4 pestilentiae (e fin. er.) PB pistilencia D || xxx milia PB 5 libidinae D || brittanica P brittanica (t prior erasa, c add. m. 2) B Brutanica D 6 precipue D || aotiorumque R || cladae P cla∗de (er. u) D 7 caede] prędę (p ex p, r m. 2 in ras.) B || Praeteria R2 || orientem (m del. m. 1 aut 2 in P) PD || arminiis D 8 partecum D 9 misse JB\' || syria in ras. m. ant. P syria* B || retenta (te S. 8. m. 1) D 10 laodicia P landocia D laoditia (i in m. 2) B || colose PB eolusse D, et Colossae h || ad P1R1D 11 spania D 12 cognuit D* || totus (tu 8. 8. m. 1) D 14 mo∗liretur (eras. 1) P 15 interfioet (int m. 1 ex sus ut uid.) D 16 adque PB1 W caesarum omnisD || consumta P )

456

Anno ab Vrbe condita DCCCXXIIII Galba apud Hispanias usurpauit imperium. qui mox, ut Neronis mortem conperit, Romam uenit; cumque omnes auaritia saeuitia segnitiaque offenderet, Pisonem sibi nobilem industriumque adulescentem in filium atque in regnum adoptauit: cum quo septimo mense imperii sui ab Othone iugulatus est.

Luit Roma caedibus principum excitatisque ciuilibus bellis recentes Christianae religionis iniurias, et signa illa legionum, quae sub aduentu in Vrbem Petri apostoli diuinitus cohercita conuelli nullo modo ad excitandum ciuile bellum ualuerant, quod per Scribonianum parabatur, Petro in Vrbe interfecto et Christianis poenarum diuersitate laniatis toto se Orbe soluerunt.

de Hispania siquidem ilico Galba surrexerat; quo mox oppresso Otho Romae, Vitellius in Germania, Vespasianus in Syria imperia simul atque arma rapuerunt.

probent sane etiam inuiti potentiam simul et clementiam Dei, qui Christianis temporibus offenduntur: quanta celeritate tantorum incendia bellorum et excitata sunt et repressa, cum et antea minimis causis magnae ac diuturnae clades agitarentur et [*]( AVCTORES § 1 Galba-imperium uide cap. 7,13 || qui mox et q. s. Sueton. Galba 11.12.9.17.20 (cf. Eutrop. 7, 16 et Hier. 2084*) § 2 cf. cap. 6 § 6 sqq. § 3 Otho—Syria Eus. 2084* et 2085* ut uid. ) [*]( 1 octingintissimo quarto (s pr. m. 1 in ras., ex t?) sic D 2 nerones (a m. 1 in ras. ex m) D || comperit Ral. cumperit D 8 seuitia B* om. D ||segnitia (om. que) D 4 aduliscentem P 5 adque P1R1. || quo] P m. 3 aut 4, B m. 2, D que P1R1. 6 imperii (i fin. 8. 8. m. 2) P || sui] PD om. B || uthune D 8 legionum illa v 9 Mento D || cohercita] PB quoherciter D 10 ciuile. B (eras. uid. m) B 11 scribunianum D || urbae ante ras. P urbe ante rat. B 12 se a. 8. m. 1 in D 13 milioo D 14 praesso D || romae (a in ras. m. 1 aut 2) B || ger*mania (erasa g inchoata) P 15 adque P\' 16 qui] PD quia (i in. ras. m. 2 et supra a fortasse punctum; fort. quia in qxua corr. deinde i restit.) B 17 ad offenduntur adscr. in marg. uocabulum sed eras. P 18 bellorum (0 m. 1 ex a) D || et] D om. PB || exoitata (ci in ras. m. 1 aut 2) P || ∗∗∗cum (sunt eras. esse potut) B || & in ras. m. fort. 1; fuisse uid. et R || anteam, jnimicis D || ante P ante. B )

457
nunc maximi undique concrepantes magnorum malorum fragores minimo negotio sopirentur. iam enim erat Romae.

quamuis persecutione uexata Ecclesia, quae iudici omnium Christo etiam pro inimicis et persecutoribus supplicaret.