Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus, Historiae Adversum Paganos

Anno eius septimo sub procuratore Iudaeae Cumano in Hierosolymis tanta seditio in diebus azymorum exorta est, ut in portarum exitu populo coartato triginta milia Iudaeorum caede prostrata et conpressione suffocata referantur.

Anno eiusdem nono expulsos per Claudium Vrbe Iudaeos losephus refert. sed me magis Suetonius mouet, qui ait hoc modo: Claudius Iudaeos inpulsore Christo adsidue tumultuantes Roma expulit;

quod, utrum contra Christum tumultuantes Iudaeos coherceri et conprimi iusserit, an etiam Christianos simul uelut cognatae religionis homines uoluerit expelli, nequaquam discernitur. [*]( AVCТORES § 13 Eus. 2064° (ad Cl. a. 5 Arm. et codd. PF) § 14 Eus. 2064\' (ad Cl. a. 7 codd. APFMR) § 15 Anno — Iosephus refert errat Orosius, cf. Moerner p. 102 || Suetonius Claud. 25 ) [*]( EXPILATORES 7 Anno-Iudaeos compilauit Beda De t. r. a. 4007 ) [*]( 1 anno ad imperio (o fin. 8. s. m. 1) D || ther[asiam] P II insulam D 2 xxx PB || spatio (o ex a, m. 1?) B 3 ann[o eius] P || curatore D || iudeae PB iudeaea D || ctl anno (in marg. m. 2: a. cumano, i. e. alibi cumano) P cum anno B cumlano (sic m. 1) D 4 hierusolymis BD || tan[ta sedjitio P 5 populo] propter D (natum ex nota pp) || coarta[to xxx] P || treginta D xxx PB n iudeorum HD 6 suffiragata D ||[refer]antur P 7 nono (o fin. ex am. 1) D || ezpulsus (us in os corr. m. 1 aut 2 P) PD || urbe (u in ras., m. 2?) B || iudeos B* (-ę Rb) 8 (iosephus) P iosepphus D || res〈erant ̃〉 (erant̃ M. 4 m ras. 3 litt.) P || suq tonius B soetonius D 9 (cladius) P || (iudeos) P iudeoa BD || impulsore Rs || adsιduae P adsiduę (prior d m. 3 in s, ę radendo in c corr.) B assidue D 10 (quod utrum con)tra P || utsum D 11 tumul(tuantes) P || iudeos R1D || cohercire D || conprim(i) P conpraemi D comprimi B* || 〈iusserit〉P || (an eti)am P 12 (simul uelut) P || religionis (li 9. 8. m. 3) P religiones R1 relegionis D 13 (uoluerit expelli nequaquam discenit̃〉|tur (discernit̃̃| m. 4, ........|tur m. 1) P ) [*]( 29* )

452

Verumtamen sequenti anno tanta fames Romae fuit, nt medio foro imperator correptus a populo conuiciis et fragminibus panis turpissime infestatus, aegre per pseudothyrum in Palatium refugiens furorem excitatae plebis euaserit.

Paruo autem intercedente tempore triginta et quinque senatores et trecentos simul equites Romanos minimis causis interfecit; ipse autem manifestis ueneni signis est mortuus.

Anno ab Vrbe condita DCCCVIII Nero Caesar ab Augusto quintus principatum adeptus est mansitque in eo annis non plenis quattuordecim. Gai Caligulae auunculi sui erga omnia uitia ac scelera sectator immo transgressor, petulantiam libidinem luxuriam auaritiam crudelitatem nullo non scelere exercuit; siquidem petulantia percitus omnia paene Italiae ac Graeciae theatra perlustrans, adsumpto etiam uarii uestitus [*]( AVCTORES§ 17 sequenti anno - Romae Eus. 2065\' (ad Cl. a. 10 Arm. et eodd. APFR) II medio foro—refugiens Sueton. Claud. 18 § 18 paruo - interfecit Sueton. Claud. 29 II ipse et q. s. Sueton. Claud. 44 cap. 7 § 1 annis-XIIII] o. 13 M. 7 d. 28 Hier. 2071 II Gaii—sectatorsec. Eutrop. 7,14 || petulantiam-crudelitatem.. exercuit Sueton. Ner. 26 || siquidem-perlustrans ignotus (cf. Syncell. p. 642, 19 Bonn.) II adsumpto — dedeeore sec. Eutrop. 7,14 ) [*]( EXPILATORES 1 sequenti — Romae fuit compilauitBeda De t. r. a. 4007 ) [*]( 1-2 an〈no tanta femes rome fuit at medio) prima n euanida sed non restit. P 2 corr(eptius (ae) a popnlo) P correptos appopolo D n (conuiciis et prominis pa)nis P || conui∗ciis (erasa n ut uid.) B || fracminibus R1. 3 infeeta(tur aegre per pseudotyrum in) P || infestatur D || seudo tyrum B seodothirum D 4 refug(iens) P || pl(ebis euaserit〉 P 6 (pane) sic P || xxx et PR, et om. v 6 senatore〈s et bac simul〉 P || trecentus D coo B || minimis∗∗|(crasae de esse possunt) P 7 manifesti D || ueninee igni, D ||signū(4 in is eorr. m. 1) P 8 octingintissimo octano D ||(nero cesa〉r P || aguito D 9 e(o annis) P 10 quatuor dicim D XIIII PR || gai] PD gal. (fuit ga111 uel gan.) B ||-ligulae D ||erga (a ex o m. I) B ergo sed eras. D 11 (ac scelera 〉 P 12 luxuri〈am〉 u aitera in o corr. m. 1 aut 2 P lnxoriam R1D 13 pentulantia Pa pecnlancia D || pene R2D || ac om. D 14 greciae RD ||adsnmto P assnmpto R2 )

453
dedecore cerycas citharistas tragoedos et aurigas saepe sibi superasse uisus est.

libidinibus porro tantis exagitatus est, ut ne a matre quidem uel sorore ullaue consanguinitatis reuerentia abstinuisse referatur, uirum in uxorem duxerit, ipse a uiro ut uxor acceptus sit.

luxuriae uero tam effrenatae fuit, ut retibus aureis piscaretur, quae purpureis funibus extrahebantur, frigidis et calidis lauaret unguentis. qui etiam numquam minus mille carrucis confecisse iter traditur.

denique urbis Romae incendium uoluptatis suae spectaculum fecit; per sex dies septemque noctes ardens ciuitas regios pauit aspectus;