Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus. Historiarum adversum paganos libri VII (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Volume 5). Zangemeister, Karl, editor. Gerold: Vienna, 1882.

ita in his duobus proeliis CCCXL milia Gallorum caesa et CXL milia capta sunt, absque innumera mulierum multitudine, quae se suosque paruulos femineo furore, ui autem uirili necauerunt.

igitur talem Marii triumphum Romanamque uictoriam incredibile facinus et numquam antea Romanis cognitum Romae subito perpetratum uersa.

in horrorem ac maerorem tota Vrbe fuscauit. Publicius siquidem Malleolus seruis adnitentibus matrem suam interfecit; damnatus parricidii insutusque in culleum et in mare proiectus est;

inpleueruntque Romani et facinus et poenam, unde et Solon Atheniensis decernere non ausus fuerat, dum fieri posse [*]( EXPrLATORES 4 quaedam—6 suspendio compilauit Paulus 109 10 ita -13 necauerunt compilauit Paulus 109 ) [*]( 1 ęquis R1 || extimulatis R2D || suas (s fin. del. m. 1) P || hisdem LPRD || finibus R* funeribus (uel -esibus) D 2 ∗equorum R || nexurant R1 || dedere Pa 3 examinatae R1D || alii D || subreptis PR 4 rependerunt D 5 laquaeis P 7 ac] et PRv 9 lugius] PRD lucius L || aciae PaRa || c∗eciderunt (er. a) R 10 claudicus D || caesorixJ LPR cesorix D || in om. B 11 CCCXL. milia L tricenta quadragenta milia D || centum (cento D) quadraginta (-enta D) milia LD || capti L 12 mulierum multitudine] mulititud ιnem (• m. 1) D 13 faeruineo PR || ui al. ut uid. m. in ras. R 15 romae (a in ras. ai. m.) R 16 merorem PRD || tota urbẽ R2 urbem (ur in ras. m. 1) D || publicius] LPR pupiius D 17 aiquidem] quidam PR || alleolus D || annitentibus R2 18 dampnatus R1 || colleum P colleum R1D 19 inpleueruntque et L impleuemntque PRD || paenam R1 20 athiniensis R1 || discernere D )

319
non credit, et Romani, qui se ortos a Romulo scirent, etiam hoc fieri posse intellegentes supplicium singulare sanxerunt.

Anno ab Vrbe condita DCXLV post Cimbricum et Teutonicum bellum et quintum Marii consulatum, quo status imperii Romani iure conseruatus iudicatur, sexto consulatu eiusdem C. Marii ita labefactatus est, ut paene usque ad extremum intestina clade conciderit.

euoluere ac percurrere mihi discordiarum ambages et inextricabiles seditionum causas incommodum simul ac longum uidetur;

sane breuiter strinxisse sufficiat, quia primus L. Apuleius Saturninus excitati tumultus auctor exstiterit, Q. Metello Numidico uiro sane primario acerrimus inimicus, qui eum censorem creatum protractum domo atque in Capitolium confugientem armata multitudine obsedit, unde equitum Romanorum indignatione deiectus est, plurima ante Capitolium caede facta. A. Nunium deinde, conpetitorem suum, Saturninus et Glaucia fraude C. Marii consulis occiderunt.

subsequente anno Marius sexto consul et Glaucia praetor et Saturninus tribunus plebi conspirauerunt Metellum Numidicum in exilium quacumque ui agere. die dicta a suppositis eiusdem factionis iudicibus per scelus [*]( AVCTORES § 1 post Cimbricum - § 11 Liuius 69 (§ 3—5.8—11 cf. Periocha; § 5 uir acer idem dicitur etiam ab Sallustio Iug. 27 § 2) ) [*]( 1 credit] LbPRD credet La credidit v || a] ad D || rumulo L 2 fieri] quiere (uiere in ras. m. 1, sub ie litterae r reliquiae dignoscuntur) D || sanxeryt (y in v corr.) P 3 DC • XL • quinto L sexcenti*ssimo quadragissimo quinto D || teuconicum R 4 quin | tu~̣ (tu~̣ m. 1 add.) D || consul∗atum (atum m. 1 ex ulu) D || romani imperii D 6 g- L gai PRD || labefactus D || paene ut D || pene LRb || exeremum D 7 mini D 8 inextribcabiles (sed b prior del.) L instrigabilee D || caussas D 9 uideritur D || strin∗xisse (er. c) B stinsisset (e statim ex i) D 10 quod v || lucius PBD || apuleius] LD apoleius PB || exercitati L || tumultis PaR1 11 extiterit BD || quinto PRD || numidio L* nomidico D 12 acermimus (er. m) D 13 adque PR1 || capitolium] ea capituliam D 14 *equitum B || defectus La 15 capitolioum (sed o altera del.) L capitulium D || A. Nunium] anunium LPRD (ni in ras. P); anunnio Ptriocihae codex Nas. || ∗deinde B 16 comp- R2 conpeditorem D || g - L gai PR gaii D || mari PR1 17 sexto] LPRD 18 plebis R2D 19 ui in ras. ampliore P ui . (ui in ras. al. m., punctum m. 1) B )

320
innocens Metellus damnatus in exilium cum totius Vrbis dolore discessit.

idem Saturninus Memmium, uirum acrem et integrum, fieri consulem timens, orta subito seditione fugientem per P. Mettium satellitem informi stipite conminutum interfecit.

fremente pro tantis reipublicae malis senatu populoque Romano, Marius consul accommodato ad tempus ingenio consensui bonorum sese inmiscuit commotamque plebem leni oratione sedauit. Saturninus infamibus ausis contionem domi suae habuit ibique ab aliis rex, ab aliis imperator est appellatus.

Marius manipulatim plebe descripta alterum consulem cum praesidiis in colle disposuit, ipse portas communiuit. in foro proelium commissum est; Saturninus a Marianis foro pulsus in Capitolium confugit; Marius fistulas, quibus eo aqua deducebatur, incidit.

bellum deinde in aditu Capitolii horridum satis actum est, multi circa Saufeium et Saturninum caesi. Saturninus palam clamitans, Marium auctorem esse omnium molitionum suarum, contestatus est;

cum autem ipse Saturninus et Saufeius et Labienus cogente Mario in curiam confugissent, per equites Romanos effractis foribus occisi sunt. C. Glaucia extractus e domo Claudii trucidatus est.

Furius, tribunus plebi, bona omnium publicanda decreuit. Cn. Dolabella, Saturnini frater, per forum holitorium fugiens, cum L. [*]( 1 dampnatus Ra 2 idem] is idem R || memium B ni emium D mammium L 3 orat subitus D 4 publium PRD || metium PbR meum P* II satallitem R2 || comminutum PRD 5 reip. L reipublice PR II populoq̄. r (sic) L 6 adcommodato PR1D 7 immiscuit R2 8 orationes (uel -is) |edauit L1 (corr. m. rec.) || se̢dauit R* || ausibus PR || con∗∗∗∗tionem (er. posi F) B 10 manipulatim (im w ras.) P || describta PD 11 conminuit L comminnit D 12 cũmissũ R1 13 capitalium D II aquam ducibatur D 14 deinde (d pr. in ras. m. 2, ea: D ?) R II capitulii PR1 capitulio D || horrendum (dum in ras. ampliore P, n s. s. m. 1 R) PR 15 sanfeum PR 17 m.alitiarum (ar ex on m. 2) B || ipsi D 18 fugissent D 19 ∗equites R || g- L gaius PRD || claucia D 20 e] est D || claudis L || trucidatus est] occisus est D || furus Da || trib. L 21 plebis PbR2D || gn- L gneus PRD 22 foram D || hiliturium D U lamo PD lutio B )

321
Giganio interfeotus est. itaque auctoribus tantae seditionis occisis quies populo fuit.

tunc Cato atque Pompeius rogationem de reditu Metelli Numidici totius Vrbis gaudio promulgarunt: quae ne perficeretur, Marii consulis et Furii tribuni plebi factionibus intercessum est.

Butilius quoque air integerrimus adeo fidei atque innocentiae constantia usus est, ut die sibi ab accusatoribus dicta, usque ad cognitionem neque capillum barbamue promiserit neque sordida ueste humiliue habitu suffragatores conciliarit, inimicos permulserit, indices temperarit, orationem quoque a praetore concessam nihilo summissiorem quam animum habuerit.

cum euidenti oppugnaretur calumnia et opinione bonorum omnium iure absoluendus putaretur, peiurio iudioum condemnatus est. qui Zmyrnam conmigrans litterarum studiis intentus consenuit.

Anno ab Vrbe eondita DCLIII Sex. Iulio Caesare et L. Marcio Philippo consulibus intestinis causis sociale bellum tota commonit Italia.

siquidem Liuius Drusus, tribunus plebi, Latinos omnes spe libertatis inlectos cum placito explere non posset, in arma excitauit.

eo accessit, ut maestam Vrbem [*]( AVCTORES § 12 et 13 Liuius 70 (cf. Periocha) cap 18 § 1 Eutrop. 5, 3 § 2 — § 6 Liuius 70 (cf. Periocha et Obaeg. 54) ) [*]( 1 Geganio corr. fsh 2 adque LPB1 3 numidici (ci m ras. m. 2) B numidici (d ilico ex c) D 4 perficeretur] LPRD (-ciritur D) praeferretur fs perferretur h II mari D || tr- pl. L 5 plebis PRD || intergerrimus a. ras. R 6 adque P1R1 7 neque om. L 8 dimiserit PB || hnmiline] hue L 9 permuls*erit B 10 temptarit D || concesam R1 II nihil D 11 summiBiorem L snb missionem D || opngnaretur R1 13 periurio PRD || condempnatus R1D 14 smirnam D || commigrans PB comigrans D 15 • DC- mo -ʟ- mo - nono L ∗sexcentissimo nono (er. a) D || serto LPB eras. in D || lncio PBsD lutio R\' || sotiale R1 16 philippo om. D || conss. L consul PR1 consuł. R2 17 totã R2 || italiã R\' || lybius PB leuins D || drursns (r alt. in ras. al. m.) R || tr- pl. L || plebis PRD (bis. ex bi m. 2 B) 18 spẽ P || liberatis D; ciuitatia Periocha || iniectos L II placito] LP platio B\' placitum D placita R2v; cf. Grubite 19 aocestumaestam L ) [*]( V. ) [*]( 21 )

322
prodigia dira terrerent. nam sub ortu solis globus ignis a regione septentrionis cam maximo caeli fragore emicuit.