Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus. Historiarum adversum paganos libri VII (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Volume 5). Zangemeister, Karl, editor. Gerold: Vienna, 1882.

Igitur eodem tempore Cyrus, Rex Persarum — quem [*]( AVCTORES § 8 et § 9 Liu. 2, 48 et 50 (ef. 2, 45 § 16), sed flosculo illo 4 porta quae misit ex Floro 1, 12 §2 decerpto et illis 10 ad enunt. cl. reseruato proprio Marte temere additis || 13 poeta Verga. Aen. 2, 368 sq. || cap. 6 § 1 Orosius 1, 19 et 2, 2 ) [*]( EXPILATORES 17 eodem — Cyrus .. p. 95, 2 cum Tarquinius—3 Vrbem .. 5 Babyl. excerpsit Seuerus Chron. p. 453 ) [*]( 1 gloriosissema (a in ras. m. 1) D illa] illa cohors B 2 familia om. B || ueientanum] pro u altero scripturus a erat L uegea- tanum PB uehientanum B || quanti (1 ex ?ei al. m.) R quantã (ta in ras. m. 1) D 3 reip. L || intulerint Bm || usque (us m. 2b, fort. 1%) L 4 ad nunc] adhuc D || uocabulie (ul in ras.) B 5 q;nae B || amisit P2R || sex et occ PB sex et CCC∙ B || clarisima B clao rissimi D 6 status (sta nonprorsus erasae) P decus (c ex t) B || ue- gentes PB uehientes B 7 expitiuissent Ra || sumptåexpeditroḋnis (e 8. 8. m. 2; d linea quoque del.) L \' sumtae expeditionis P 9 ab] quae ab (ted quae erasum) P || hostėιbus (e linea quoque del.) L || una (a linea deletum) L 10 ad (d m ras. m. 2) B || enuntiandam] LB enunc. D nuntiandam PB || patria* R 11 at B 13 describsit LB 15 sq. carmina h. I. ut ubique non suis uersibus peracripta sunt in codd. 16 ymago B 17 eodem (dem m. 2) L || quam D )

95
superius explicandae historiae causa commemoraueram, qui tunc Asiam Scythiam totumque Orientem armis peruagabatur, cum Tarquinius Superbus Vrbem uel rex uel hostis aut seruitio premebat aut bello —

Cyrus, ut dixi, cunctis aduersum quos ierat perdomitis, Assyrios et Babylonam petit, gentem urbemque tunc cunctis opulentiorem; sed impetum eius Gyndes fluuius, secundae post Euphraten magnitudinis, intercepit.

nam unum regiorum equorum candore formaque excellentem, tranameandi fiducia persuasum, qua per rapacem alueum offensi uado uertices attollebantur, abreptum praecipitatumque merserunt.

rex uratus ulcisci in anmem statuit, contestans eum, qui nunc praeclarum equum uorauisset, feminis uix genua tinguentibus permeabilem relinquendum. nec peragendo segnior totis copiis perpeti anno Gynden fluuium per magnas concisum deductumque fossas in quadringentos sexaginta alueos [*]( AVCTORES § 2—10 ignotus, certe non ipse Herodotus (1, 178. 189.190.202; 5, 52; 1, 180.191.178 —130) adhibitus; illorum u. 6 Gyndes — 7 magnitudinis, § 5 eo — foseoribus totiusque § 7 ne fons qui- dem Herodotus ) [*]( 1 qui] quia D 2 asyam B || scytiam L scythiamque B || et totum B 3 urbem|∗∗∗∗∗∗ uel rei (rasura m. 1) B || uel hostis (el host m ras.) P 4 praemebat P*R*B || aduersus (a in ras.) B 5 asyrios B asirius D || babylonam] LR* babyllonam B babilonam P babyloniam Rbv abilonam D 6 gyndes] LPR* gyndis B gendes D ganges Rb 7 euphraten] R eufraten LPD eufratem B || nam cum unum RB (sed s. s. ctl in R) 8 equorum] LPD ∗equorum sed equitS 8. s. B aequitum B || candore formaque] re f in ras. m. 1 D 9 fiduciam L || quo B qua P 10 uortices B || adtollebantur PR*BD || merserunt] LPRBD merserat ςh (mersisset et supra nam cum edd̃. quaedam uelut Colon. 1542) 11 amne PR* ? con*testanB (t prior m ras. m.1 ex st) D 12 nunc om. B || praeelaram] LPBD tam praeclarum (& in ras. m. 1 R) Rh II equum] h equitem LRbD aequitem PR*B || uorauisset (ui ex bi) R || ∗∗feminis f in ras. al. ?) R || genuΔt|ting∗entibus (t alt. ex corr. add., in atr. obscuriore) R genuactinguentibus D || tinguentibus] LB tingentibus PRD 13 segn1or fuit B 14 anno s. lin. add. m. 1 P || gyndem (m inn corr.) P ginden D gangen Rb 15 fosas B || CCCLX PRB 1|| alueo\' P )

96
comminuit.

eo opere praedoctis fossoribus, etiam Euphraten longe ualidissimum et mediam Babyloniam interfluentem deriuauit.

ac sic meabilibus uadis siccum etiam patentibus aluei partibus iter fecit, cepitque urbem, quam uel humano opere exstrui potuisse uel humana uirtute destrui posse utrumque paene incredibile apud mortales erat.

namque Babylonam a Nebrot gigante fundatam, a Nino uel Samiramide reparatam multi prodidere.

haec campi planitie undique conspicua, natura loci laetissima, castrorum facie moenibus paribus per quadrum disposita. murorum eius uix credibilis relatu firmitas et magnitudo, id est latitudine cubitorum quinquaginta, altitudine quater tanta.

Geterum ambitus eius quadnngentis octoginta stadiis circumuenitur. murus coctili latere atque interfuso bitumine conpactus, fossa extrinsecus late patens uice amnis circumfluit.

a fronte murorum centum portae aereae. ipsa autem latitudo in consummatione pinnarum utroque latere habitaculis [*]( AVOTORES § 7 Nebrot gig. cf. Genes. 10, 9 sq. || fandatamprodidere cf. ad Oros. 2, 3 § 1 (et SynceU. p. 66 sq. Bonn) ) [*]( EXPILATORES 6 Babyl.-7 rep., 13 murus—bitumine fort. adhibuit Isidorus Orig. 15, 1, 4 8 campi — p. 97, 5 subaersa est adhibuit laudato Orosio (ubi Horos. Naz.) Gregorius Turon. 1, 6 9 castrorum—10 disposita, 11 latitud.-12 stadiis .. centum.. aereM, p. 97, 2 domus .. quatergeminae compHauit Seuerus Chron. p. 458. ) [*]( 1 eufraten LPBJB eufratin D 2 mediam] edi in ras. m. 1 D || babyloniam] LRbBD (-yllo- B -ilo- D) babylonam PR* || diriuauit e PBlB 3 sicd P 4 i*ter (er. n) B || coepitque (oe in ae dl. m.) B || extrui PD 5 **pene (p in ras.) B 6 babylonam LPR* babyllonam B babilonam D babyllonem a babillonem 8 babylonem || nebrot] L nebroth PRBDD nebrod a nembroth 8 7 gygante B || ue1 (1 m. 1) D || samiramide] LR2B samiramidae D simiramide PR1 || paratam L 8 planiciae (c ex t) B 10 dispossita B 11 L PBB || altidudine (e ex 3) B || quater] XL Bm 12 tantum L || cqterum B* || quadringentis octoginta] LD COOCLXXX PBB OCCCLXX Gregor. cuius inspexi codicem Nae. Pal. 864 saec. 8-9; CCCLX Herodot. 1, 189 sq. 13 coctili] cocto D || adque P*R*B || interfuso] infuso Gregor. 14 co*pactus (ex con-) Bb 15 c PB || aer∗∗eae P aureae B 16 consumatione LD )

97
defensorum aeque dispositis, media intercapedine sui citas quadrigas capit. domus intrinsecus quatergeminae habitationis minaci proceritate mirabiles.