Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus. Historiarum adversum paganos libri VII (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Volume 5). Zangemeister, Karl, editor. Gerold: Vienna, 1882.

sed Romani quanta mala per CCCLIII annos continua illa regum dominatione pertulerint, non solum [*]( AVCTORES § 11 (-superatos) ef. Liu. 1,32 et 33 || Tarq. Priscum - conflictibus cf. Liu. 1, 42 || § 12 Florus 1, 7 § 1.2.4-6.11 || § 13 ccxLm Eutrop. 1, 8 ef. Eus. - Hier. 1505 ) [*]( 1 fidinate PBB (e ex o corr. m. 1 R) || cruribus B 2 in dinersa raptantibus om. D || noxiam D || paenS D 3 latino B || an con D || martio BB || duces D || sepe B1 || congresos B congressus D 4 seperatos (v al.) R 5 duodecim (i in ras. a2. m.) B xn B || populis B 6 uegentes PB uehientes B || tullo LBD || uictos (o ex u) B || fuisse nec domitos om. B 7 tarquini P1В*B || adsumtum PD assumtum (I prior in ras.) B 8 habeta B It flagio JB1 9 lucriciae D || et inter] LPBBD et intus v inter VOh || uitia om. B || uitutesque Ba 10 forensecus LB || emicantes P || ippida R* || in lacio D illata (1 prior in ras.) in in latio corr. al. m. B 11 ea fort. P\' || oricolum] PBD oriculum LB ocricolum v || suessap B suescam P suee ca B || pometianque et] LPBD (in B forE. i ex a) pum etiam quae et B pometiam et v If quido quid (d pr. in c) R quitquid (sic) B 12 in gabios] ignauios (n m. P itemque ut uid. punctum) L 18 CC-XL- et tres (et m. 1b) L (et adest in indice margini L a m. lb ut uid. adscripto) CCXL et trea PB ducentos quadraginta et tris D CCXIII sic B 14 aññ. L II continuata B )

91
unius regis expulsio uerum etiam eiuratio regii nominis et potestatis ostendit.

nam si mins tantum superbia fuisset in culpa, ipsum solum oportuisset expelli seruata regia dignitate melioribus.

igitnr regibus Vrbe propulsis Romani, consulendum sibi quam cuiquam suae libertati dominandum rati, consules creauerunt: quibus ueluti adulta reipublicae crescentis aetas robustioribus ausis exercebatur.

Anno post Vrbem conditam CCXLIIII Brutus primus apud Romanos consul primum conditorem regemque Romae non salum exaequare parricidio sed et uincere studuit; quippe duos filios sues adnlescentes totidemque uxoris suae fratres, Vitellios iuucnes, reuocandorum in Vrbem regum plaoito insimulatos, in contionem pretraxit, uirgis cecidit securique percussit,

ipse deinde Veientum Tarquiniensiumque bello cum Arrunte, [*]( AVCTORES § 15 Florus 1, 9 § 2; 1, 22 § 1 || cap. 5 § 1 Bratos sqq. Eutrop. 1, 8 et 9, sed u. 11 totidemque—fratres Florus 1, 9 § 5 (q. Liu. 2, 4 § 1) II § 2 Liuius 2, 6 (cf. Periocha) ) [*]( EXPILATORES 8 anno — 9 consul compiluit Seuerus chron. p. 453 ) [*]( 1 expulsione (puncta a m. 1* aut P) L || eiuratio] DAGKMv t ciusratio Lt*. eru∗ratio Ltb et abinratio (fort. et non ab ead. m. a qua ab S) R2B iuratio PR\' || regii nominis] regis in omnes B regii in homenis D 2 unus (i haud dubie ab m. lb) L || snperbia tantum PB 3 expelli] et pelli B || regio (a m. P) L regia∗ (er. n a m. 1) B || dignitate D 4 propulsi5 (o m. 2) L 5 suae libertati om. B 6 uelut1 B R adultae B || reip- L 7 robostioribus B* 8 cc mo - XLIII. - L dncentisemo quadragensemo quarto D || primus om. Bt 9 romae] romanae L 10 ezaequare (ae in ras.) P exaequae D aeqaare B || sed et] Ltb (in marg.), PR sed etiam LtBD || oincerem D || stndioit B atodiuit D 11 adnliscentes (ole ai. m.) R adoliscentis D adnlentes B n luitelios R uitelios D 12 noiuues***no (ne m. 2) P || urbe BD || insimulato∗ P insimulato B simalato D 18 concionem D H procraxit B* (sic c aut fort. t minus clara) II urgisque B || esecidit P caedit R cieidit B || percasit B 14 negentam PB uchientumB H bello om. B || arrante] LPBD arrunte rege B || suparbi] snper D )

92
Superbi filio, congresso sibi commortuoque procubuit.

Porsenna rex Etruscorum, grauissimus regii nominis suffragator, Tarquinium manu ingerens, tribus continuis annis trepidam urbem terruit conclusit obsedit; et nisi hostem uel Mucius constanti urendae manus patientia uel uirgo Cloelia admirabili transmeati fluminis audacia permouissent, profecto Romani conpulsi forent perpeti aut captiuitatem hoste insistente superati, aut seruitutem recepto rege subiecti.

post haec Sabmi conrasis undique copiis magno apparatu belli Romam contendunt. quo metu consternati Romani dictatorem creant, cuius auctoritas et potentia consulem praeiret; quae res in illo tunc bello plurimum emolumenti tulit.

Sequitur discessio plebis a patribus, cum, M. Valerio dictatore dilectum militum agente, uariis populus stimulatus iniuriis Sacrum Montem insedit armatus. qua pernicie quid atrocius, cum corpus a capite desectum perditionem [*]( AVCTORES § 3 — ingerens Florus 1, 10 g 1 || § 3 inde a tribus Liu. 2, 9. 12 (-15) || § 4 Liu. 2, 16; 2, 18 g 3 et 4 [cuius auctoritae-praeiret cf. Eutrop. 1, 12] || § 6 Liu. 2, 23—33, inpr. 30 et 32; sed discesBio — patribus et iniuriis — armatus plerumque ex Augustino C. D. 2, 18 et (sacr. — arm.) 3,17 (qui ex Sallustio, Hist. 1 fr. 10 Kritz) ) [*]( 1 congreso sibi B congressus. ibi (interp. fort. aZ. m.) B || conmortuoque PBBD || porsenna] LPRBD 2 etrusticorum B || grauisimus B || tarquiniensium B 3 manum B 4 mutius B 5 uerendae B || cloelia] LR2 clylia PB1 clilia D boclelia B || ammirabili PR2 ?admirati (in -abili corr. Bt et Bm) Bt || trameati B 6 audatia Ra || permouissent (per in ras. ***) B || cο̃*pulsi Rb || ad uersum -si for.—hoste adscr. m aut in (uoluitnc in insistente ?) Bm || forent] LPRBD fuissent v 7 in seruitutem B 8 con**rasis R conrosis B || undque L ubique B 9 apparato D || romani D 10 dictatore P1R1 || °reant (c al. m.) B 11 quae] qum;um B 12 emulamenti B || patribus, cum] correxi interpunctionem, patribus. Cum v 18 m̄. (t. e. marco) L marco PRBD || dilectum] LPBX delictum BD delectum B1 || populi* (uid. s eras.) PB 15 cum om. B || defectum (s m. 1b) L )

93
eius, per quod inspirabat, meditaretur? actumque de Romano nomine intestina pernicie foret, nisi maturata reconciliatio subrepsisset prius quam se discessio ipsa cognosceret.

urguet se atque inminet sibi extra illas apertas bellorum clades successu misero clandestina pernicies: quippe T. Gesonio et P. Minucio consulibus duo uel maxima omnium malorum abomiamenta, fames et pestilentia fessam Vrbem corripuere. Cessaum est paulisper a proeliis, cessatum tamen a mortibus non est.

Veientes Etrusci graues hostes adiunctis sibi finitimorum copiis in bella surgentes obuiis M. Fabio et Cn. Manlio consulibus excipiuntur: ubi post sacramentum iurationis, quo se Romani deuouerant non nisi post uictoriam ad castra redituros, adeo atrox certamen fuit et uictis uictoribusque par forma, ut, amisso plurimo exercitu occisisque in pugna Manlio consule et Fabio consulari, M. Fabius consul oblatum sibi a senatu triumphum suscipere recusarit, quia tantis reipublicae [*]( AVCIORES § 6 T. Gesonio-corripuere Liu. 2, 34 § 2 et 6 (qui tamen Volscos pestilentiam inuasisse refert) || § 7 Liu. 2, 43 § 11-2, 47 ) [*]( 1 inspirabat] LP inspirabat B spirabat (sper- D) BDv || medita- retur] LBD ٠mitaretur P1 nimitaretur P\' modimitaretur (corr. m. 2) R minitaretur (‛imitatio est Sallustiana’ [ad Caes. de rep. 2, 5 ?]) Lautius, 1; cf. Bentleius ad Horat. Carm. 4, 14, 28 2 pernici*ea (s aX. m.) B pernides B 3 subripisset B subru epnisset D || ipsa om. B 4 adque PaRaB || imminet BD || extra] ex D 5 clandistina B || pernicies (c ex t ?) B || tito PRBD || gesonio] LPR gessonio BD, geganio fh || publio PRBD 6 cminuṭιοc P minutio R || cons̄s̄. L 7 famis B || arripawe B1 8 mortalibus B 9 uegentes (n in ras. R) PR uehientee B || etrusci] LB cf. Grubitz p. 36 etrusci (sic) R et etrusci PDh || adiunctos L 10 obuius B || narco PRBD || fauio L || sic gn̄. L gneo PRBD || mallio BD nalio Pa || cons̄s̄∙ L consulib9 R ̇ 11 quos I eromanis D 12 cas- Ram D || redituros (r prior ex c corr.) P 13 adeo] ad|adeo D 14 amiso B || occisisque (e ex ae) R occissisque B || manlio (i 8. s. m. 2) L maailio B 16 marcus PRBD || fabus R || consul in ras. P || oblatum (ob add. m. 2) P 16 recusarit] .PR recuqarint (n linea quoque deletum) L recussaret B recusaret v || reip- L )

94
detrimentis luctus potius debebatur.

Gloriosissima illa numero et uiribus Fabiorum familia Veientanum sortita certamen quantam reipublicae orbitatem occasu suo intulerit, infamibus usque ad nunc uocabulis testes sunt fluuius qui perdidit et porta quae misit.

nam cmn sex et trecenti Fabii, uere clarissima Romani status lumina, speciale sibi adnersum Veientes decerni bellum expetiuissent, spem temere sumptae expeditionis primis successibus firmauerunt: dehinc inducti in insidias circumuentique ab hostibus, omnes ibidem trucidati sunt, uno tantum ad enuntiandam cladem reseruato, ut miserius audiret patria perditos, quam perdidisset.

ad haec noa Romae tantum talia gerebantur, sed quaeque prouincia suis ignibus aestuabat et, quod poeta praecipuus in una urbe descripsit, ego de toto orbe dixerim:

  1. crudelis ubique
  2. Luctus, ubique pauor et plurima mortis imago
  3. .

Igitur eodem tempore Cyrus, Rex Persarum — quem [*]( AVCTORES § 8 et § 9 Liu. 2, 48 et 50 (ef. 2, 45 § 16), sed flosculo illo 4 porta quae misit ex Floro 1, 12 §2 decerpto et illis 10 ad enunt. cl. reseruato proprio Marte temere additis || 13 poeta Verga. Aen. 2, 368 sq. || cap. 6 § 1 Orosius 1, 19 et 2, 2 ) [*]( EXPILATORES 17 eodem — Cyrus .. p. 95, 2 cum Tarquinius—3 Vrbem .. 5 Babyl. excerpsit Seuerus Chron. p. 453 ) [*]( 1 gloriosissema (a in ras. m. 1) D illa] illa cohors B 2 familia om. B || ueientanum] pro u altero scripturus a erat L uegea- tanum PB uehientanum B || quanti (1 ex ?ei al. m.) R quantã (ta in ras. m. 1) D 3 reip. L || intulerint Bm || usque (us m. 2b, fort. 1%) L 4 ad nunc] adhuc D || uocabulie (ul in ras.) B 5 q;nae B || amisit P2R || sex et occ PB sex et CCC∙ B || clarisima B clao rissimi D 6 status (sta nonprorsus erasae) P decus (c ex t) B || ue- gentes PB uehientes B 7 expitiuissent Ra || sumptåexpeditroḋnis (e 8. 8. m. 2; d linea quoque del.) L \' sumtae expeditionis P 9 ab] quae ab (ted quae erasum) P || hostėιbus (e linea quoque del.) L || una (a linea deletum) L 10 ad (d m ras. m. 2) B || enuntiandam] LB enunc. D nuntiandam PB || patria* R 11 at B 13 describsit LB 15 sq. carmina h. I. ut ubique non suis uersibus peracripta sunt in codd. 16 ymago B 17 eodem (dem m. 2) L || quam D )

95
superius explicandae historiae causa commemoraueram, qui tunc Asiam Scythiam totumque Orientem armis peruagabatur, cum Tarquinius Superbus Vrbem uel rex uel hostis aut seruitio premebat aut bello —

Cyrus, ut dixi, cunctis aduersum quos ierat perdomitis, Assyrios et Babylonam petit, gentem urbemque tunc cunctis opulentiorem; sed impetum eius Gyndes fluuius, secundae post Euphraten magnitudinis, intercepit.

nam unum regiorum equorum candore formaque excellentem, tranameandi fiducia persuasum, qua per rapacem alueum offensi uado uertices attollebantur, abreptum praecipitatumque merserunt.

rex uratus ulcisci in anmem statuit, contestans eum, qui nunc praeclarum equum uorauisset, feminis uix genua tinguentibus permeabilem relinquendum. nec peragendo segnior totis copiis perpeti anno Gynden fluuium per magnas concisum deductumque fossas in quadringentos sexaginta alueos [*]( AVCTORES § 2—10 ignotus, certe non ipse Herodotus (1, 178. 189.190.202; 5, 52; 1, 180.191.178 —130) adhibitus; illorum u. 6 Gyndes — 7 magnitudinis, § 5 eo — foseoribus totiusque § 7 ne fons qui- dem Herodotus ) [*]( 1 qui] quia D 2 asyam B || scytiam L scythiamque B || et totum B 3 urbem|∗∗∗∗∗∗ uel rei (rasura m. 1) B || uel hostis (el host m ras.) P 4 praemebat P*R*B || aduersus (a in ras.) B 5 asyrios B asirius D || babylonam] LR* babyllonam B babilonam P babyloniam Rbv abilonam D 6 gyndes] LPR* gyndis B gendes D ganges Rb 7 euphraten] R eufraten LPD eufratem B || nam cum unum RB (sed s. s. ctl in R) 8 equorum] LPD ∗equorum sed equitS 8. s. B aequitum B || candore formaque] re f in ras. m. 1 D 9 fiduciam L || quo B qua P 10 uortices B || adtollebantur PR*BD || merserunt] LPRBD merserat ςh (mersisset et supra nam cum edd̃. quaedam uelut Colon. 1542) 11 amne PR* ? con*testanB (t prior m ras. m.1 ex st) D 12 nunc om. B || praeelaram] LPBD tam praeclarum (& in ras. m. 1 R) Rh II equum] h equitem LRbD aequitem PR*B || uorauisset (ui ex bi) R || ∗∗feminis f in ras. al. ?) R || genuΔt|ting∗entibus (t alt. ex corr. add., in atr. obscuriore) R genuactinguentibus D || tinguentibus] LB tingentibus PRD 13 segn1or fuit B 14 anno s. lin. add. m. 1 P || gyndem (m inn corr.) P ginden D gangen Rb 15 fosas B || CCCLX PRB 1|| alueo\' P )

96
comminuit.

eo opere praedoctis fossoribus, etiam Euphraten longe ualidissimum et mediam Babyloniam interfluentem deriuauit.

ac sic meabilibus uadis siccum etiam patentibus aluei partibus iter fecit, cepitque urbem, quam uel humano opere exstrui potuisse uel humana uirtute destrui posse utrumque paene incredibile apud mortales erat.

namque Babylonam a Nebrot gigante fundatam, a Nino uel Samiramide reparatam multi prodidere.