Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus. Historiarum adversum paganos libri VII (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Volume 5). Zangemeister, Karl, editor. Gerold: Vienna, 1882.

Anno ante Vrbem conditam xxx Peloponnensium [*]( AVCTORES § 4 ignotns § 5 cf. Eus. 1142 (ubi sunt XVIIII non xvm) cap. 21 § 1 cf. Eus. 931 (947d) ) [*]( 1 uideritar D || falaris PBB fallares D 2 factora//1 (ultima periit) D || ezsegratuB D execratus P ex∗ecratus (eras. s) B || ultionS D || prebuit D || crudilitati (il in el) B crudilitate D 5 aremulus] • o P aremulus R remulus LB romolus D || decim et um B decem et octo D || flagiciis D || inpietatibusque L impietatibus quae (ae in e) R imp. PBD 6 ad uersum ad postr. d. i. fulgure inter in marg. o adscripsit corrector B (uoluitne fulgore ?) 7 inmutura (a m. 2) L 8 Eligant (E ex e ut uid.) R || nunc nunc (prior nunc aL m. in ras, et exp.) 22 || si uidetur om. B || siculi (u in ras.) P sicoli D 9 aremuli] P ạ̇re̊mul1 R remuli LB romoli D || falaridis PRB fallaridis D || maluissent] mauissent uoluisse uid. B* || innocentium B || poenas D 10 hiis B || imperatoris D 11 conpossiti B compositU B compositi P || ostpt B || communitas in comminutas corr. P et ut uid. B cumminutas B 12 reipublicae D || tyrranides D 13 exigunt (u in a corr. al. m.) R || tyrrannorum D 14 xxx] PBB ·ΧΧΧ· mo L* trecesimo D ·CCC· mo Ll quod caue reponas, nam aduersantur Orosiani numeri et qui praecedit (LXIIII) et qui sequitur (xx), wid. Moerner p. 71, 9; cccxxx uoluerat ScaUger ad Eus. p. 69, CCCXXXIII Gelser, Rhein. Mus. 1875 p. 261 || peloponnentium B peloponensium PR pelopenensium D || atheniensium om. D )

75
Atheniensiumque maximum bellum totis uiribus animisque commissum est: in quo mutuis caedibus ad hoc coacti sunt, ut uelut uicti se ab alterutro subtraherent bellumque desererent.

tunc etiam Amazonum gentis et Cimmeriorum in Asiam repentinus incursus plurimam late diu uastationem stragemque edidit.

Anno xx ante Vrbem conditam Lacedaemonii contra Messenios propter spretas uirgines suas in sollemni Messeniorum sacrificio, per annos uiginti indefesso furore bellantes, ruinae suae totas Graeciae uires inplicuerunt.

qui cum se magnis exsecrationibus deuouissent sacramentisque obstrinxissent domum nisi Messena expugnata numquam esse redituros, ac per decem annos longa fatigati obsidione nec tamen aliquem uincendi fructum adepti, porro autem et querellis uxorum super longa uiduitate et periculo sterilitatis contestantium permoti reuocarentur,

consultatione habita ueriti, ne intercepta spe subolis sibi magis hac perseuerantia quam Messeniis perditio nutriretur, [*]( AVCTORES § 2 item Eusebius 940 g 3 Anno xx ante (!) v. c. cf. Eus. 1273 || Lacedaemonii-§ 5 permisere Justin. 3, 4 § 1—5 ) [*]( 1 animisque (e ex ae) R armisque B || cο̃mi sũ (ubi cõ est com ut ubique in R) R conmisum B 2 mntiis Pa || ad hoc] adoc P || coacti (estne conacti ? eo conpendio alibi non usus est) B ||nelnd B uelnti D || uicti se] uicisse B .3 alterout B || dissererent B consererent D 4 aumazonum D || gentes LaRaD || cimyneriorum il - B 5 plumam (ri s. s. statim m. 1) D || late diu] L din late PRBDv || dedit R 6 xx] PRB . xxmo. L uicissimo D || Iacedemonii PRB || mesennios L 7 apraetas B atupratas Iustinus || sollempni B || messe∗nolrum R messmiorum D 8 xx PRB || indiffesso B || fnrnre D 9 totas om. B || greciae BD gretiae ex gratiae corr. R 10 exsegrationibus D execrationibus PRb || -que (e ex ae) R || obstrincxissent B obstrixissent R obtr. D || domuri B 11 messena] LR2 messana PRlD mesana B || redditurus D || x B 12 fati B 13 quaerellis B querelis PbR || loga (n 8. s. m. 2) P 14 diditate D || pericolo D || stereli- tatis L lsterilitates P || toscontantium R || reuocarentur permoti B 15 consulatione B || habeta B || ueriti ne] uerit sine D || spe (s in ras. m. 2) P || soboliB PR 16 messenis LRBD om∗ssenis (erasa i) P || perdio Bt perdicio D )

76
selectos in exercitu eos qui post iusiurandum in supplementum militiae uenerant Spartam remittunt, quibus promiscuos omnium feminarum concubitus permisere, infami satis nec tamen utili licentia.

ipsi autem proposito insistentes expugnant fraude Messenios, uictos seruitio premunt. at illi, diu cruentam dominationem inter uerbera et uincla perpessi, iugum excutiunt, arma sumunt, bellum instaurant. Lacedaemonii Tyrreum, Atheniensem poetam, ducem proelio legunt.

qui tribus conflictibus fusi, amissum exercitum uocata in libertatem seruorum manu suppleuerunt.

sed cum sic quoque desistendum certamine propter metum periculi arbitrarentur, Tyrrei poetae et ducis conposito carmine et pro contione recitato rursus accensi mox in certamen ruunt; tanta autem ui animorum concursum est, ut raro umquam cruentius proelium exarserit; ad postremum tamen uictoria Lacedaemoniorum fuit. tertio Messenii

reparauere certamen, nec Lacedaemoniis mora, multas in auxilium [*]( AVCTORES § 6 expngnant— § 8 Iustin. 3, 5 § 9 Iustin. 3, 6 {ilia Athenienses uero—parant fieiane ex Iustin. 3, 6 § 3—4 ?) 1 selectas В electos В || suplementam L supplenmentam I) 2 miliciae В || spartbam Pit || promiscuos (os in m vi, nid. corr.) L promiscuu* (fuit -cuus) P promis »cuos (er. s) JR 3 feeminarum В || coneubitii* (fuit -tus) P concupituB D || permissero В || infami\' (s s. s. m. 2) P 4 utilis (s in ras. add. m. 2) P ta utili В inutili В || ineistentis D || expognant D 5 messenios В messanios В || uictus seruicio D || praemunt В \\\\ ad 1> || cruentam diu v 6 uincla] LP uincla В uincula В uincola В \\\\ perpesi В 7 lacedemonii PBB lacedomoni В || tyrreum] PRB tyrrbeum L turreum В Tyr- taeum corr. v 8 atheniensem poetam] LPBBB (en alterum s. lin. add. m. 2 in B) p. a. d 9 amisum В || libértate L 10 dissis- tendura В || certamen» (fuit -mine) P certamini Jî certamene В 11 propter metim (er me in ras. m. 2) P \\\\ pericoli В \\\\ arbitrentur JR* || tyrrei] LPBbBB tyrei Л* Tyrtaei corr. v \\\\ poete В 12 compo- site PB II recitatu В 13 certamine В || tanta autem] LPBBB tantaque v 14 crucientius В || exarsit В || postremii* P 15 uic- toria» L || lacedemoniorum PBB || tercio В \\\\ messeni BB messe*nii M (n ex m; i alt fort. al. m) В 16 repauere Jî reparauire В || lace- demoniis B*BB lacedemonii PR1)

77
copias utrimque duxerunt. Athenienses uero Lacedaemonios alibi intentos e diuerso adgredi parant.

nec Lacedaemonii quieuere: nam ipsi in Messenios occupati Peloponnenses inmiserunt, qui Athenienses proelio exciperent. Athenienses autem, missa in Aegyptum parua classe inpares uiribus, nauali congressu facile uincuntur. dehinc recepta classe, aucti etiam militum robore, uictores in proelium uocant.

Lacedaemonii quoque omissis Messeniis in Athenienses arma conuertunt. diu uariae et graues pugnae et anceps uictoriae status ac postremum pendente euentu utrimque discessum est.

Sciendum tamen est maxime, ipsam esse Spartam quam et LacedaemonamLacedaemouam ciuitatem, atque inde Lacedaemonios Spartanos dici.

Igitur inde reuocati Lacedaemonii ad Messeniorum bellum, ne medium tempus otiosum Atheniensibus relinquerent, cum Thebanis [*]( AVCT0RES § 10 et § 11 Iustin. 3, 6 § 5—9 § 13-§ 15 Iustin. 3, 6 § 10-15 expilatohes 11 ipsam—12 dici exscripsit Isidorus Orig. 15,1, 47 1 tupias D || utriusque В || uero (ue ex uo corr. m. 2) P || lace- na demonios PBB lae • edemonioa D 2 intentos It infestos В || aggîedi (ex adgr. fort.) В || lacederaonii PB lacedemom\' В 3 quc- nere D || occupati (fuit -tis) P || meseneos D || peloponnenses В (sed a n prima er.) peloponenses (-sis D) BD peloponenses P 4 immiserunt D || atheniensis LI) || ezceperent BD \\\\ a*thenienses It atheniensis D 5 misa В missi L || egyptum D || clase D 6 congresa ь 8 II deine (h s. s. m. 2) P \\\\ clase В 7 militum от. В \\\\ robure В \\\\ uictoris D II proelio D || lacedemonii PRB 8 omisis В \\\\ messenis D || atheniensis D 9 grauis D \\\\ uicturiae D \\\\ ac] LPBD cf. 2, 9 § 10 ad BZh Iustini codices || postremo D 10 euentum P* 11 maximae D \\\\ spartham PB partam В || quam от. St || lacedae- monam] L lacedemonam PB laceda«monii D lacedemoniam B3 Lace- daemoniam v 12 ciuitatem] LPBBD3Z ciuitatem dicunt v t adque» (in eras. ?) P adque В \\\\ lacedemonios PBB3 lacedemoniue D || sparthanos PB spartanus D pártanos В 13 laced monii PBB II ad от. BD || meseniorum В || bello В 14 ociosum D \\\\ ъ thepanis (corr. т. 2) P )

78
paciscuntur, ut Boeotiorum imperium eis restituerent, quod temporibus belli Persici amiserant, si illi Atheniensium bella susciperent.

tantus furor Spartanorum erat, ut duobus bellis inpliciti suscipere tertium non recusarent, dummodo inimicis suis hostes adquirerent.

Athenienses tanta bellorum tempestate permoti duo duces deligunt Periclen spectatae uirtutis uirum et Sophoclen scriptorem tragoediarum: qui diuiso exercitu et Spartanorum fines late populati sunt et multas Asiae ciuitates Atheniensium imperio adiecerunt.

hinc porro per annos quinquaginta incerta semper uictoria terra marique pugnatum est, donec Spartani, et opibus inminutis et fide profligata, sociis quoque probro fuere.

Sed haec per tot aetatum uolumina incubuisse Graeciae parui penditur. nunc autem interpellari interdum uoluptates et impediri parumper libidines non sustinetur.

quamquam inter illius temporis homines atque istius hoc interest, quod illi aequo animo haec intoleranda tolerabant, quia in his nati uel enutriti [*]( AVCTORES § 16 Iustin. 3, 7 § 12-15 f §17 cf. Oros. 1,6 § 4 ) [*]( 1 boetiorum LPBB boitiorum D || eis imperium B 2 amiserunt PBD 8 susceperent BD (ad u. rent tanto f. s. e. n. duobus in marg. n B) || sparthanoram PB 4 impliciti D || suscepere∗∗ (una duaeue litt. eraa.) B snscepere D || tercium D || recussarent BB (sed spr. er.; alt. b quamquam paulo obscurior m. 1 scr. wid. in B) 5 hostis D || adquererent D 6 permnti D || duo] LPRaD duos RbΒυ || delignnt] PB delegant D dilegnnt B Eligant in folii prine. L U periclen] LPB (coni. cum seq. uoc. et n deinde expunctum in P) periolen* (fort. s er.) B pereclen D || spectate D || nirium L 7 eophoclen] B aofoclen LPBD || scribtorem] LPRaB scriptorem BbD || trigoediarum D || exercito D || et om. PB 8 sparthanorum PB || finis D || late om. D i popnlati B popnlati (n in ras. al. m.) B || cinitatis D 9 adiecerent B || quinquagenta B L P ·L· B 10 -que (e ex ae) B 11 sparthani PB partani D || imminnti D 18 tot* (a eras.) P || incubuissae B incobnisae D || greciae BD gratiae (a in ae al. m.) B 14 nolnptatis D uoluntates B || inpediri PB impedire D 15 libidinis D || quiqna ita aquaquã corr. B 16 hominis D || adque PaB || iscins D 17 intnleranda B intolleranda RaD || tnlerabant B tollerabant D || hiis B || vel] LPBBD et h || enutriti] PB ∗∗enutriti (e al. m.) B nutriti LD )

79
erant et meliora non nouerant: isti autem, perpetuo in uita sua tranquillitatum et deliciarum sereno adsuefacti, ad omne uel modicum obductae sollicitudinis nubilum commouentur.

atque utinam ipsum depulsorem huius uel modicae inquietudinis precarentur, cuius munere hanc ignoratam aliis temporibus iugitatem pacis habuerunt.

et quoniam spopondisse memini, cum ueluti articulis quibusdam dicendi ordinem definirem, dicturum me esse ab orbe condito usque ad Vrbem conditam,