Nahum

Septuaginta

Septuaginta. The Old Testament in Greek According to the Septuagint. Volume 3: Hosea-4 Maccabees, Psalms of Solomon, Enoch, The Odes. Swete, Henry Barclay, editor. Cambridge: Cambridge University Press, 1905

Ὦ πόλις αἱμάτων, ὅλη ψευδής, ἀδικίας πλήρης, οὐ ψηλαφηθῇσεται θήρα.

φωνὴ μαστίγων καὶ φωνὴ σεισμοῦ τροχῶν, καὶ ἵππου διώκοντος καὶ ἅρματος ἀναβράσσοντος,

καὶ ἱππέως ἀναβαίνοντος καὶ στιλβούσης ῥομφαίας καὶ ἐξαστραπτόντων ὅπλων, καὶ πλήθους τραυματιῶν καὶ βαρείας πτώσεως, καὶ οὐκ ἦν πέρας τοῖς ἔθνεσιν αὐτῆς· καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν τοῖς σώμασιν αὐτῶν ἀπὸ πλήθους πορνείας.

πόρνη καλὴ καὶ ἐπιχαρής, ἡγουμένη φαρμάκων, ἡ πωλοῦσα ἔθνη ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς καὶ λαοὺς ἐν τοῖς φαρμάκοις αὐτῆς.

ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σέ, λέγει Κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, καὶ ἀποκαλύψω τὰ ὀπίσω σου ἐπὶ τὸ πρόσωπόν σου, καὶ δείξω ἔθνεσιν τὴν αἰσχύνην [*](9 ως] ην A τα] τειχη A φευγοντες] ηφθυη τες U+05D0* (φευγ. U+05D0c.a, c.b b(ᵛiᵈ) | U+05D0AQ επιβλεπων] βλεπων A 10 διηρπασαν] διηρπαζον U+05D0AQ διηρπαζον το sup ras Bᵃᵇ επι] υπερ U+05D0AQ σκευη] pr τα AQ επιθυμηματα Q* (-θυμητα Qa) 11 εντιναγμος Q* εκβρασμος B*fort ab U+05D0Q) om και 3⁰ Q θραυμος U+05D0* (θραυσμ. U+05D0c.a) χυθρας U+05D0* (χυτρ. U+05D0c.a, c.b) 12 η νομη] om η U+05D0* (hab U+05D0c.a) τοις σκυμνοις (-μνοι U+05D0* μνοις U+05D0c.a)] pr εν A | που 2⁰] ου A [ σκυμνον] σκυμνος U+05D0c.a AQ λεοντος] incep λο U+05D0* (λεοντ. U+05D0c.a a(vid)) εκφορων U+05D0* (εκφοβ. U+05D0c.a)) 13 ηρπασε Qᵃ απεπνιξε Qa + τα ικανα Q επλησεν] ενεπλησεν Q* (- σε Qᵃ) θηραν U+05D0* (θηρας U+05D0c.a, c.b) 14 εγω] + ειμι U+05D0c.a (rurs ras) σε] αι U+05D0* (σε U+05D0c.a, c.b) παντοκρατωρ] pr ο AQ om και3⁰ Q* της γης] om της Q* (hab Qmg) ου μη ακ. ουετι] ου μη ακ. ετι U+05D0? ουκετι ου αη ακ. A τα εργα] om τα Q* (superscr Qᵃ) III 1 πληρης αδικιας AQ 2 ιπων U+05D0* (-που U+05D0c.a, c.b) om αναβρασσοντος Q* (hab Qᵃ⁽ᵐᵍ) 3 improb και 1⁰ U+05D0c.b τραυματων] incep κ U+05D0* (τρ.U+05D01?c.a) πορνιας U+05D0 4 επιχαρις BᵃᵇQ εθνη] θνη U+05D0* (εθν. U+05D01?c.a) πορνια U+05D0 | λαους] φυλας U+05D0c.a, c.b AQ 5 ο παντοκρατωρ] improb ο U+05D0? (mox revoc) το προσωπον] om το AQ εθνεσι Qᵃ αισχυνην] ασ χημοσυνην A)

56
[*](B) σου καὶ βασιλείαις τὴν ἀτιμίαν σου·

καὶ ἐπιρίψω ἐπὶ σέ βδελυγμὸν κατὰ τὰς ἀκαθαρσίας σου, καὶ θήσομαί σε εἰς παράδειγμα·

καὶ ἔσται πᾶς ὁ ὁρῶν σε καταβήσεται ἀπὸ σοῦ καὶ ἐρεῖ Δειλαία Νινευή· τίς στενάξει αὐτήν ; πόθεν ζητήσω παράκλησιν αὐτῇ;

ἑτοίμασαι μερίδα, ἅρμόσοι χορδήν, ἑτοίμασαι μερίδα, Ἄμμων, ἡ κατοικοῦσα ἐν ποταμοῖς· ὕδωρ κύκλῳ αὐτῆς, ἧς ἡ ἀρχὴ θάλασσα καὶ ὕδωρ τὰ τείχη αὐτῆς.

καὶ Αἰθιοπία ἰσχὺς αὐτῆς καὶ Aἵγυπτος, καὶ οὐκ ἔστιν πέρας τῆς φυγῆς, καὶ Λίβυες ἐγένοντο βοηθοὶ αὐτῆς.

καὶ αὐτὴ εἰς μετοικεσίαν πορεύσεται αἰχμάλωτος, καὶ τὰ νήπια αὐτῆς ἐδαφιοῦσιν ἐπʼ ἀρχὰς πασῶν τῶν ὁδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ἔνδοξα αὐτῆς βαλοῦσιν κλήρους. καὶ πάντες οἱ μεγιστᾶνες αὐτῆς δεθήσονται χειροπέδαις.

καὶ σὺ μεθυσθήσῃ καὶ ἔσῃ ὑπερεαωραμένη, καὶ σὺ ζητήσεις σεαυτῇ στάσιν ἐξ ἐχθρῶν.

πάντα τὰ ὐχυρώματά σου συκαῖ σκοποὺς ἔχουσαι· ἐὰν σαλευθῶσιν, πεσοῦνται εἰς στόμα ἕσθοντος.

ἰδοὺ ὁ λαός σου ὡς γυναῖκες ἐν σοί· τοῖς ἐχθροῖς σου ἀνοιγόμεναι ἀνοιχθήσονται πύλαι τῆς γῆς σου, καταφάγεται πῦρ τοὺς μοχλούς σου.

ὕδωρ περιοχῆς ἐπίσπασαι σεαυτῇ, καὶ κατακράτησον τῶν ὀχυρωμάτων σου· ἔμβηθι εἰς πηλὸν καὶ συμπατήθητι ἐν ἀχύροις, κατακράτησον ὑπέρ πλίνθον·

ἐκεῖ καταφάγεταί σε πῦρ, ἐξολεθρεύσει σε ῥομφαία, καταφάγεταί σε ὡς ἀκρίς, καὶ βαρυνθήσει ὡς βροῦχος.

ἐπλήθυνας τὰς ἐμπορίας σου ὑπέρ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ· βροῦχος ὥρμησεν καὶ ἐξεπετάσθη.

ἐξήλατο ὡς ἀττέλεβος ὁ συμμικτός σου, ὡς ἀκρὶς ἐπιβεβηκυῖα ἐπὶ φραγμὸν ἐν ἡμέρᾳ πάγους· ὁ ἥλιος ἀνέτειλεν, καὶ ἀφήλατο, καὶ οὐκ ἔγνω [*](U+05D0AQ) [*](5 ατιμιαν] ιμιαν rescr U+05D0¹ 6 εσιρριφω Bᵃ (fort) ᵇQᵃ ακαθαρσιας] αμαρτιας U+05D0* (ακαθ. U+05D0c.b postea rurs αμ.) παραδισγμα U+05D0* (-δειγμα U+05D0c.b et iam antea) πα- ραδιγμα A 7 αυτην] απο σου A pr επ Qmg παρακλησις A 8 om ετοιμασαι μεριδα (10) U+05D0c.b om ετοιμασαι 2⁰ U+05D0c.b μεριδα 2⁰] μερις U+05D0c.a, b.c Αρμων U+05D0* (Aμμων U+05D0c.a, c.b ης] ως U+05D0* (ης U+05D0c.a) αρχη] + αυτης A 9 om και 1⁰ U+05D0c.b Εθιοπια U+05D0* (Αιθ. U+05D0c.a, c.b) ισχυς] pr η U+05D0c.a? c.b (postea ras) AQ εστιν] εσται A εστι Qᵃ | φυγης] + σου U+05D0c.aAQ εγενοντο] εγενεντο Qᵛⁱᵈ 10 μετοικησιαν B* (-κεσιαν Bᵇ⁽ᵛⁱᵈ)) πορευεται Q και 2⁰] + πανηγυρια U+05D0* (improb U+05D0c.a, c.b) αρχης U+05D0c.b οδων] ορεων U+05D0* (οδ. U+05D0c.b) βαλουσι Qᵃ | μεγι- στανες] + αυτης U+05D0c.a 11 και 1⁰] + γε AQ υπερεωραμενη (υπερεορ. Qᵃ)] παρεωραμενη U+05D0c.b om εξ U+05D0* (hab εξ U+05D0c.b) 12 σκοπους] καρπους Bᵃᵇ | πεσουνται] pr και AQ ειστομα U+05D0* (εις στ. U+05D0c.a) A εσθιοντος U+05D0c.a (vid) (postea εσθοντ.revoc) 13 καταηφαγεται] pr α U+05D0* (ras U+05D0?) pr και A 14 om επισπασοι σεαυτη U+05D0* (hab U+05D0c.a) om και 10 U+05D0c.a, c.b AQ πηλον] πολεμον U+05D0* (πηλ.U+05D0¹⁽ᵛⁱᵈ⁾) συμπατηθητι (συνπ. Q* )] συνπατει A 15 καταφαγεται 2⁰] pr και U+05D0c.a A βαρυνθηση U+05D0AQ βουχος U+05D0* (βρ. U+05D0c.a) 16 om επλη- θυνας. βρουχος U+05D0* (hab U+05D0c.a) υπερ] ως U+05D0c.a ωσπερ U+05D0c.b ωρμησεν Qᵃ 17 αττελαβος AQ* (- λεβος Qᵃ) ημεραις AQ παγου A γνω U+05D0* (εγν.U+05D0¹c))

57
τὸν τόπον αὐτῆς. οὐαὶ αὐτοῖς.

ἐνύσταξαν οἱ ποιμένες σου, [*](B) βασιλεὺς Ἀσσύριος ἐκοίμισεν τοὺς δυνάστας σου· ἀπῆρεν ὁ λαός σου ἐπὶ τὰ ὄρη, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐκδεχόμενος.

οὐκ ἔστιν ἴασις τῇ συντριβῇ σου, ἐφλέγμανεν ἡ πληγή σου· πάντες οἱ ἀκούοντες τὴν ἀγγελίαν σου κροτήσουσιν χεῖρας ἐπὶ σέ· διότι ἐπὶ τίνα οὐκ ἐπῆλθεν ἡ κακία σου διὰ παντός;