Abdias

Septuaginta

Septuaginta. The Old Testament in Greek According to the Septuagint. Volume 3: Hosea-4 Maccabees, Psalms of Solomon, Enoch, The Odes. Swete, Henry Barclay, editor. Cambridge: Cambridge University Press, 1905

Τάδε λέγει Κύριος ὁ θεὸς τῇ Ἰδουμαίᾳ Ἀκοὴν ἤκουσα παρὰ Κυρίου, καὶ περιοχὴν εἰς τὰ ἔθνη ἐξαπέστειλεν Ἀνάστητε καὶ ἐξαναστῶμεν ἐπʼ αὐτὴν εἰς πόλεμον.

ἰδοὺ ὀλιγοστὸν δέδωκά σε ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἠτιμωμένος σὺ εἶ σφόδρα·

ὑπερηφανία τῆς καρδίας σου ἐπῆρέν σε κατασκηνοῦντα ἐν ταῖς ὀπαῖς τῶν πετρῶν· ὑψῶν κατοικίαν αὐτοῦ, λέγων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ Τίς με κατάξει ἐπὶ τὴν γῆν ;

ἐὰν μετεωρισθῇς ὡς ἀετός, καὶ ἐὰν ἀνὰ μέσον τῶν ἄστρων θῇς νοσσιάν σου, ἐκεῖθεν κατάξω σε, λέγει Κύριος.

εἰ κλέπται εἰσῆλθον πρὸς σὲ ἢ λῃσταὶ νυκτός, ποῦ ἂν ἀπερρίφης; οὐκ ἂν ἔκλεψαν τὰ ἱκανὰ ἑαυτοῖς; καὶ εἰ τρυγηταὶ εἰσῆλθον πρὸς σέ, οὐκ ἂν ὑπελίποντο ἐπιφυλλίδας;

πῶς ἐξηρευνήθη Ἠσοὺ καὶ κατελήμφθη αὐτοῦ τὰ κεκριυμμένα.

ἕως τῶν ὁρίων ἐξαπέστειλάν σε· πάντες οἱ ἄνδρες τῆς διαθήκης σου ἀντέστησάν σοι, ἡδυνάσθησαν πρὸς σὲ ἄνδρες εἰρηνικοί σου, ἔθηκαν ἔνεδρα ὑποκάτω σου, οὐκ ἔστιν σύνεσις αὐτοῖς.

ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λέγει Κύριος, ἀπολῶ σοφοὺς ἐκ τῆς Ἰδουμαίας καὶ σύνεσιν ἐξ ὄρους Ἠσού·

καὶ πτοηθήσονται οἱ μαχηταί σου οἱ ἐκ Θαιμάν, ὅπαως [*](Inscr Οβδειου ε B* Οβδιου ε Bc Aβδιου ε U+05D0Q Αβδειου ε A 1 Οβδιου U+05D0ΑQ Bᵇ Aβιου U+05D0AQ) | εξαναστησωμαιν U+05D0* 3 υπερηφανια] pr η U+05D0c.a (om η U+05D0c.b) | κατασκηνουντος (nisi potius -ντες) U+05D0* -ντα U+05D0c.a -ντας U+05D0c.b | των πε- τρων] in ω 1⁰ fort ras aliq B? | καρδια] pr τη A 4 μετεωρισθη Q* (-θης Qᵃ) | om εαν 2⁰ U+05D0AQ* (hab Qᵃ om ανα ut vid) | αστερων U+05D0* (αστρων U+05D0c.b) 5 η] inceb ε U+05D0* ει A | απεριφης U+05D0 | εαυτοις] αυτοις (ε improb postea ras) U+05D0? | υπελιποντο] υπολιποντο U+05D0* (υπελ U+05D0c.a c.b) υπελειποντο AQᵃ (υπελειπον Q*) | επιφυλλιδας] υποφυλλιδας U+05D0*c.b υποφυλλιδα U+05D0c.a A 6 εξ- ηραυνηθη A | κατελημηφθη] κατελιφθη U+05D0 κατεληφθη Q | κεκρυμενα U+05D0 7 ο- ριων] + σου AQ* | εστιν] + σοι A | αυτοις] pr εν AQ αυτω Qa 8 λεγει] φησιν Qmg | αποιω] οι ο΄ απολεσω Qᵐᵍ 9 πτοηθησονται] οι ό ηττηθη- σονται Qmg | σου] σοι A* (σου A¹) | Θαιμαν] Θεμαν U+05D0Q)

46
[*](B) ἐξαρθῇ ἄνθρωπος ἐξ ὄρους Ἠσαύ·

διὰ τὴν σφαγὴν καὶ τὴν ἀσέβειαν ἀδελφοῦ σου Ἰακὼβ καλύψει σε αἰσχύνη, καὶ ἐξαρθήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.

Ἀφʼ ἧς ἡμέρας ἀντέστης ἐξ ἐναντίας ἐν ἡμέραις αἰχμαλωτευόντων ἀλλογενῶν δύναμιν αὐτοῦ, καὶ ἀλλότριοι εἰσῆλθον εἰς πύλας αὐτοῦ καὶ ἐπὶ Ἰερουσαλὴμ ἔβαλον κλήρους, καὶ σὺ ἧς ὡς εἷς ἐξ αὐτῶν.

καὶ μὴ ἐπίδῃς ἡμέραν ἀδελφοῦ σου ἐν ἡμέρᾳ ἀλλοτρίων, καὶ μὴ ἐπιχαρῆς ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Ἰούδα ἐν ἡμέρᾳ ἀπωλίας αὐτῶν, καὶ μὴ μεγαλορημονῆς ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως·

μηδὲ εἰσέλθῃς εἰς πύλας λαῶν ἐν ἡμέρᾳ πόνων αὐτῶν, μηδέ ἐπίδῃς καὶ σὺ τὴν συναγωγὴν αὐτάων ἐν ἡμέρᾳ ὀλέθρου αὐτῶν, μηδἐ συνεπιθῇ ἐπὶ τὴν δύναμιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἀπωλίας αὐτῶν·

μηδὲ ἐπιστῆς ἐπὶ τὰς διεκβολὰς αὐτοῦ ἐξολεθρεῦσαι τοὺς ἀνασωζομένους αὐτοῦ, μηδέ συγκλείσῃς τοὺς φεύγοντας αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως.

διότι ἐγγὺς ἡμέρα Κυρίου ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη· ὃν τρόπον ἐποίησας, οὕτως ἔσται σοι τὸ ἀνταπόδομά σου ἀνταποδοθήσεται εἰς κεφαλήν σου·

διότι ὃν τρόπον ἔπιες ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου, πίονται καὶ καταβήσονται, καὶ ἔσονται καθὼς οὐχ ὑπάρχοντες.

Ἐν δὲ τῷ ὄρει Σειὼν ἔσται σωτηρία, καὶ ἔσται ἅγιονʼ καὶ κατακληρονομήσουσιν ὁ οἵκος Ἰακὼβ τοὺς κατακληρονομήσαντας αὐτούς.

καὶ ἔσται ὁ οἶκος Ἰακὼβ πῦρ, ὁ δὲ οἶκος Ἰωσὴφ φλόξ, ὁ δὲ οἶκος Ἠσαύ εἰς καλάμην, καὶ ἐκκαυθήσονται εἰς αὐτοὺς καὶ καταφάγονται αὐτούς, καὶ οὐκ ἔσται πυροφόρος τῷ οἴκῳ Ἠσαύ, διότι Κύριος ἐλάλησεν.

καὶ κατακληρονομήσουσιν οἱ [*](U+05D0ΑQ) [*](9 εξαρθη] οι ό αρθη Qᵐᵍ 10 την ασεβειαν (-βιαν U+05D0)] pr δια Q |αδελφου] την εις τον αδελφον U+05D0c.ᵃ (mox αδελφου revoc) AQ* (αδελφου Q*mg) καλνψει] pr και U+05D0c.a (mox improb) AQ* αιωναν U+05D0* 11 αντεστη Q* |ημεραις] ημερα AQ αυτου 1⁰] ουτων U+05D0* (.του U+05D0c.a c.b) πυλας] pr τας A εβαλον] επβαλλον B (π improb U+05D01 vid λ 1⁰ improb U+05D0c) συ ης] υμεις εστε Qᵐᵍ 12 επιδῃς (εφ. Qᵐᵍ ᵛⁱᵈ)] επιδοις A απωλειας Bᵃᵇ AQ μεγαλορημονης] μεγα- λορημονησης U+05D0¹ (μεγαρηονησης U+05D0*ᵛⁱᵈ) AQ* μεγαλορρ. 13 λαων] λαου μου U+05D0c.b ό λαου μου Qmg λαου σου A λαου Qᵃ (λαων ᵃᵇ) πονων] πονηρων (ηρ ras et lam antes improb U+05D0?) πονου AQ ουτων 1⁰, 20, 30 , 4⁰] αυτου U+05D0c.b μηδε 2⁰] μητε Q* μη Qᵃᵛiᵈ om μηδε συνεπιθη...αυτων (50) BᵃᵇU+05D0* (hab μηδε συν. επι την δ. αυτ. εν ημ. απολιας ουτων ε U+05D0c.a c.ᵇ) απωλειας AQ | οὕτων B⁰] οἱ γʼ αυτου )ᵐᵍ 14 επιστης] στης A συνεπιστης ) αυτου 1⁰] οὕτων B⁰ (postea ruts του) A)* εξολεθρευσαι] pr του Aᵃ* αυτου 2⁰] ἐξ οὕτων B ᵈ (mΟX αυτου revoc) οὕτων A) συνκλισης Κ (συνκ. etiam Τ*ᵛⁱᵈ) ηφυγοντας ) αυτου 3⁰] οὕτων U+05D0c.a (mox αυτου revoc) ἐξ οὕτων A) 15 ημερα] pr η HA Κυρίου] pr του A ἔσται] ἔστω A αντα- ποδωμα, ανταποδωθ. A 16 διότι] δία τουτο A πίονται] + πανία τα ἔθνη οινον πίονται U+05D0c.ᵃ A + πίονται πανία τα ἔθνη οινον Q 17 βίων BᵇAQ) σωτήρια] pr η U+05D0c.b A 18 ο δὲ οικος 1⁰] καί ο οικ. Qmᵍ om εἰς 10 U+05D0 | εκκαυθησεται AQ | om και 3⁰ U+05D0* (hab κ U+05D0c.ᵃ) | καταφαγεται Q | πυρ- φορος U+05D0?A τω οικω] pr ἐν AQ | Ησαυ 2⁰] υ rescr U+05D0¹ | διότι] ὅτι U+05D0c.bQa)

47
ἐν Νάγεβ τὸ ὄρος τὸ Ἠσαύ, καὶ οἱ ἐν τῇ Σεφηλὰ τοὺς ἀλλοφύλους· [*](B) καὶ κατακληρονομήσουσιν τὸ ὄρος Ἐφράιμ καὶ τὸ πεδίον Σαμαρείας καὶ Βενιαμεὶν καὶ τὴν Γαλααδεῖτιν.

καὶ τῆς μετοικεσίας ἡ ἀρχὴ αὕτη· τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, γῆ τῶν Χαναναίων ἕως Σαρέπτων, καὶ ἡ μετοικεσία Ἰερουσαλὴμ ἕως Ἐφράθα· κληρονομήσουσιν τὰς πόλεις τοῦ Νάγεβ.