Judices (Cod. Alexandrinus)

Septuaginta

Septuaginta. The Old Testament in Greek According to the Septuagint. Volume 1: Genesis-IV Kings. Swete, Henry Barclay, editor. Cambridge: Cambridge University Press, 1901.

᾿Εν ταῖς ἡμέροις ἐκείναις οὐκ ἦν βασιλεὺς ἐν Ἰσραήλ· καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἡ φυλὴ Δὰν ἐζήτει αὑτῇ κληρονομίαν κατοικῆσαι, ὅτι οὐκ ἐνέπεσεν αὐτῇ ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἐν μέσῳ φυλῶν Ἰσραὴλ κληρονομία.

καὶ ἀπέστειλαν οἱ υἱοὶ Δὰν ἀπὸ δήμων αὐτῶν πέντε ἄνδρας υἱοὺς δυνάμεως ἀπὸ Σαραὰ καὶ ἀπὸ Ἐσθαὸλ τοῦ κατα- σκέψασθαι τὴν γῆν καὶ ἐξιχνιάσαι αὐτήν, καὶ εἶπαν πρὸς αὐτούς Πορεύεσθε καὶ ἐξιχνιάσατε τὴν γῆν. καὶ ἦλθον ἕως ὄρους Ἐφράιμ ἕως οἴκου Μειχαία· καὶ ηύλίσθησαν ἐκεῖ αὐτοὶ

ἐν ἢν οἴκῳ Μειχαία. καὶ αὐτοὶ ἐπέγνωσαν τὴν φωνὴν τοῦ νεανίσκου τοῦ Λευείτου, καὶ ἐξέκλιναν ἐκεῖ καὶ εἷπαν αὐτῷ τίς ἤνεγκέν σε ὧδε ; καὶ τί σὺ ποιεῖς ἐν τῶ τόπῳ τούτῳ ; καὶ τί σοι ὧδε ;

καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς οὕτως καὶ οὕτως ἐποίησεν μοι Μειχαίας καὶ ἐμισθώσατό με, καὶ ἐγενόμην αὐτῷ εἰς ἱερέα.

καὶ εἶπαν αὐτῷ Ερώτησον δὴ ἐν τῷ θεῷ, καὶ γνωσόμεθα εἰ εὐοδωθήσεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν, ἐν ᾗ ἡμεῖς πορευόμεθα ἐν αὐτῇ.

καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἱερεύς Πορεύσθε ἐν εἰρήνῃ· ἐνώπιον κυρίου ἡ ὁδὸς ὑμῶν ἐν ᾗ πόρε πορεύεσθε ἐν αὐτῇ.

Καὶ ἐπορεύθησαν οἱ πέντε ἄνδρες καὶ ἦλθον εἰς Λάισα· καὶ εἶδαν τὸν λαὸν τὸν ἐν μέσῳ αὐτῆς καθήμενον ἐπ’ ἐλπίδι, ὡς κρίσις Σιδωνίων ἡσυχάζουσα· καὶ οὐκ ἔστιν διατρέπων ἢ καταισχύνων λόγον ἐν τῇ γῇ, κληρονόμος ἐκπιέζων θησαυροῦ· καὶ μακρόν εἰσιν Σιδὼν ἴων , καὶ λόγον οὐκ ἔχωσιν πρὸς ἄνθρωπον.

καὶ ἦλθον οἱ πέντε ἄνδρες πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν εἰς Σαραὰ καὶ Ἐσθαόλ, καὶ εἶπον τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν Tt [*](Α) 13 Μειχα Α | αγαθυνει] ἠγαθοποίησεν Α | κύριος ἐμοὶ] με κݲςݲ Α XVIII 1 εζητει η φ. του Δὰν Α | εαυτη Α | κατοικησαι] του κατοικεῖν Α | τῆς ἠμ’. ἐκείνης] τωι ημερων εκεινων Α 2 ἐξαπέστειλαν Α | ἄπο δημων] ἐκ τῶν συγγενειων Α | ανδρας] + ἄπο μέρους ἀυτῶν Α | ἄπο Σαραα] ἐξ Αραα Α | om ἄπο 3° Α | Εσθαοᾶ Bb | εξιχνιασατε] εξεραυνησατε Α | θον ἕως ὄρους] παρεγένοντο εἶ ὄρος Α | Μειχα Α Ι ηὐλίσθησαν] κατέπαυσαν Α | om αὐτοὶ Α 3 ἐν] ἀυτῶν ὄντων πάρα τὼ Α | Μειχα Α | νεανίσκου] παι· δαριου του νεωτέρου Α | Λευιτου Α | ξμεγλεμ] ἤγαγεν Α | om σὺ Α | ἐν τὼ τόπω τούτω] ἐνταῦθα Α | σοι] + ἐστιν Α 4 Μειχα Α | εγενομην] ἐγενήθην Α 5 εὐοδωθήσεται] κατευοδοῖ Α | ἐν η] ἢν Α | ἐν αυτη] ἐπ’ ἀύτης Α 6 πορεύεσθε πορεύεσθαι Α)] + καὶ Α | ἐν εἰρήνηι εἰς εἰρήνην Α | ἐν η] καθ’ ἢν ὑμεῖς Α 7 ληθον] παρεγενοντο Α | ειδαν] ἴδον Α | ἐν μέσω αυτης] κατοικοῦντα ev ἀυτὴ Α | επ] ἐν Α | ως κρίσις Σιδωνίων Σειδ. B* Σιδ. Bb) ἡσυχάζουσα] κάτα ἡ· σύγκρισιν τῶν Σιδω νιων ησυχαζοντας ἐν ελπιδι | Α | οὐκ ἐστιν διατρέπων η καταισχ. λόγον] μὴ δυναμένους λαλήσαι ῥῆμα Α | om κλῆρον. ἐκπιέζων θησαυροῦ Α | καὶ 5°] ὅτι Α | Σιδωνίων 2° Σειδ. Σιδῶνος Α | λόγον οὐκ εχουσιν πρὸς ανθρ.] λόγος οὑ ἢν αὐτοῖς μέτα Συριας Α 8 ἦλθον] παρεγένοντο Α | εἶπον τοι, αδελφοις] ελεγον αὐτοῖς οἱ ἀδελφοὶ Α

525
ὑμεῖς κάθησθε ;

καὶ εἶπαν Ἀνάστητε καὶ ἀναβῶμεν ἐπ’ αὐτούς, [*](B) ὅτι εἴδομεν τὴν γῆν, καὶ ἰδοὺ ἀγαθὴ σφόδρα· καὶ ὑμεῖς ἡσυχάζετε ; μὴ ὀκνήσητε τοῦ πορευθῆναι καὶ εἰσελθεῖν τοῦ κληρονομῆσαι τὴν γῆν.

καὶ ἡνίκα ἂν ἔλθητε, εἰσελεύσεσθε πρὸς λαὸν ἐπ’ ἐλπίδι, καὶ ἡ γῆ πλατεὶα, ὅτι ἔδωκεν αὐτὴν ὁ θεὸς ἐν χειρὶ ὑμῶν, τόπος ὅπου οὐκ ἔστιν ἐκεῖ ὑστέρημα παντὸς ῥῆ μάτος τῶν ἐν τῇ γῇ.

Καὶ ἀπῆραν ἐκεῖθεν ἀπὸ δήμων τοῦ Δάν, ἀπὸ Σαραὰ καὶ ἀπὸ Ἐσθαόλ, ἑξακόσιοι ἄνδρες ἐζωσμένοι σκεύη παρατάξεως.

καὶ ἀνέβησαν καὶ παρενέβαλον ἐν Καριαθιαρεὶμ ἐν Ἰούδα. διὰ τοῦτο ἐκλήθη ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ Παρεμβολὴ Δάν, ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης· ἰδοὺ ὀπίσω Καριαθιαρείμ.

καὶ παρῆλθον ἐκεὶθεν ὄρος Ἐφράιμ καὶ ἦ ἕως οἴκου Μειχαία.

καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ πέντε ἄνδρες οἱ σθαι τὴν γῆν Λάισα καὶ εἶπαν πρὸς τοὺς ἀδελφούς ὅτι ἐστιν ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐφὼδ καὶ θεραφεὶν καὶ γλυπτὸν καὶ χωνευτόν· καὶ νῦν γνῶτε ὅ τι ποιήσετε.

καὶ ἐκεῖ καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸν οἶκον τοῦ νεανίσκου τοῦ Λευείτου, οἶκον Μειχαία, καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν εἰς εἰρήνην.

καὶ οἱ ἑξακόσιοι ἄνδρες οἱ ἀνεζωσμένοι τὰ σκεύη τῆς παρατάξεως αὐτῶν ἑστῶτες παρὰ θύρας τῆς πύλης, οἱ ἐκ τῶν υἱῶν Δάν.

καὶ ἀνέβησαν οἱ πέντε ἄνδρες οἱ πορευθέντες κατασκέψασθαι τὴν γῆν,

καὶ εἰσῆλθον [*](9 αυτους] ἀυτὴν Α | ὅτι] + ειδ | ηλθαμεν· καὶ ενεπεριεπατησα | μεν ἐν τῆ γῆ Α και | εἴδομεν ’τον λαὸν ’τον κατοι | κουντα ἐν ἀυτὴ ἐν ἐλπίδι κάτω Σιδωνίων· καὶ μάκραν ἀπέχοντες ἐκ Σιδω | νος· καὶ λόγος οὐκ ἢν μέτα Συρίας· ἄλλα αναστητε | καὶ ἀναβῶμεν ἐπ’ αὐτοὺς οτι | Α | εἴδομεν] Α | σηυχαζετε] σιωπᾶται Α | καὶ εἰσελθεῖν του κληρονομητου ἐλθεῖν καὶ κατακληρονομῆσαι Α 10 om καὶ 1° Α | Α | εἰσελεύσεσθε] ἥξετε Α | ἐπ’ ἐλπίδι] πεποιθότα Α | πλατεία] Α | ἔδωκεν] παρέδωκεν Α | ὀποῦ] οὐ Α | τῶν ἐν τῆ γη] ὅσα ἐν τ. γ. Α 11 ἄπο δήμων] ἐκ συγγενείας Α | ἄπο °] ἐκ Α | om ἄπο 3° Α ι] περιεζωσμένοι Α | παραταξεως] πολεμικὰ Α 12 παρενεβα | om ἐν 3° Α | τὼ τ. ἐκείνω Α | ὀπίσω] κατόπισθεν Α 13 om και Α | παρῆλθαν Α | ὄρος] κα ἦλθον ἕως του ὄρους Α | μειχα 14 πεπορευμενοι] πορευόμενοι Α | αὐτοῦ Β* ( ἀυτῶν B ab A) | ὥτε] εἰ οἴδατε Α | om ἐστιν Α | τὼ οἴκω τούτω] τοῖς οἴκοις τούτοις Α | εφονδ Α | ο τι] om ο Α | ποιήσεται Α 15 ειδηλθοσαν Α | νεανίσκου] παιδαρίου Α | οἶκον 2°] pr εἰς B amg pr εἰς Α | Μειχα Α I ἠρώτησαν αὐτὸν εἰς εἰρήνην] ἠσπάσαντο ἄισον Α 16 οἱ ανεζωσμενοι] περιεζωσμένοι Α | τὰ σκεύη τῆς παρατάξεως] σκ. πολεμικὰ Α | ἑστῶτες πάρα θύρας] ἐστηλωμένοι π. τὴν θύραν Α | τῆς πύλης] του Α | τῶν ὑιῶν Δὰν] ν ὑιῶν Δᾶ| sup ras A1 17 πορευθέντες] α | τὴν γῆν] + ἐπελθόντε, ἔκει ἔλαφον τὸ γλυπτὸν καὶ τὸ εφουδ·] καὶ τὸ θεραφειν καὶ τὸ χωνευτοݲ καὶ ο ἱερεὺς ἐστηλωμένος παρα | τῆ θύρα του καὶ οἱ εξα | κοσιοι ἄνδρες περιεζωσμενοι | σκεύη πολεμικὰ · Α 18 pr οὔτοι Α)

526
[*](B) ἐκεῖ εἰς οἶκον μειχαία, καὶ ὁ ἱερεὺς ἑστώς· καὶ ἔλαβον τὸ γλυπτὸν καὶ τὸ ἐφὼδ καὶ τὸ θεραφεὶν καὶ τὸ χωνευτόν. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὁ ἱερεύς Τί ὑμεῖς ποιεῖτε ;

καὶ εἶπαν αὐτῷ Κώφευσον, ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὸ στόμα σου, καὶ δεῦρο μεθ’ ἡμῶν καὶ γένου ἡμῖν εἰς πατέρα καὶ εἰς ἱερέα· μὴ ἀγαθὸν εἶναί σε ἱερέα οἴκου ἀνδρὸς ἑνός, ἢ γενέσθαι σε ἱερέα φυλῆς καὶ οἴκου εἰς δῆμον Ἰσραήλ ;

καὶ ἠγαθύνθη ἡ καρδία τοῦ ἱερέως, καὶ ἔλαβεν τὸ ἐφὼδ καὶ τὸ θεραφεὶν καὶ τὸ γλυπτὸν καὶ τὸ χωνευτόν, καὶ ἦλθεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ.