Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus, Historiae Adversum Paganos

Anno ab Yrbe condita DCLXXVIIII Lucullo et Cassio consnlibus gladiatores septuaginta et quattuor Capuae a lude Cn. Lentuli diffugerunt : qui continuo ducibus Crixo et Oenomao Gallis et Spartaco Thrace Vesuuium montem occupauerunt; unde erumpentes Clodii praetoris, qui eos obsidione cinxerat, castra expugnarunt, ipsoque in fugam acto cuncta in praedam auerterunt.

inde per Consentiam et Metapontum circumducti, ingentia breui agmina collegerunt. nam Crixo decem milium multitudo, Spartaco autem triplex tunc numerus fuisse refertur. Oenomaus enim iam in superiore bello fuerat occisus.

itaque [*]( AVCTORES § 92 Isauros - adsumpsit Eutrop. 6, 3 § 23 Eu- trop. 6, 4 cap. 24 § 1 Lucullo - § 3 Liuius 95 (§ 1 cf. Periocha) ) [*]( EXPTLATORES 10 Vesuuium-14 collegerunt exscripsit Paulus 131 16 itaque—p. 345, 1 miscerent exscripsit, 2 matronae—3 necauerat perperam expressit Paulus 131 ) [*](1 dicionem] LPD, ditionem R deditionem B 2 per taurum om. D 3 iteneris R1 || tri**ennio R || quo bellum] quae bello D 4 assumpsit R3 || coscunius D H proconsul PB* proconsul R1 || yllyricum P ylliricum R 5 sub∗actaque (er. i) B || dalmatia PjRD 6 ∗et oepit B 7 annum JD || ·sescentensimo septuagensimo npno L sexcentissimo nono (sic) D n conss L cons B 8 LXX et mt. PR (idem numerus in Periocha et ap. Eutr.) sexaginta (-enta D) et quattoor LD ||capae PR* 9 gn. L gnei PBD || diffagarant R1 || crixo] LD Oryxo PB || ynomao PRD aenomao L 10 sparthaco LPRD (c in ras. m. 2 R) || thrace ne Buuium (race ue m ras. m. 1) D || uisubium PR 11 cinczerat Ra 12 expugnauerunt PRDB 13 uerterunt v 14 agmine PR || colligerunt LB || cryxo PR crisso D. || x- militum (·Χ· in ras. et t add, m. 2) R || decim D x P 15 sparthaco LPR (c in ras. m. 2 R) || fertur PRD || ynomaus PB i noma uos (i radendo ex B ut uid.) D )

345
cum caedibus incendiis rapinis stuprisque omnia miscerent, in exsequiis captiuae matronae, quae se dolore uiolati pudoris necauerat, munus gladiatorium ex quadringentis captiuis scilicet qui spectandi fuerant spectaturi, utpote lanistae gladiatorum potius quam militum principes, ediderunt.

deinde consnles Gellius et Lentulus aduersum eos cum exercitu missi, quorum Gellius Crixum acerrime pugnantem proelio oppressit, Lentulus a Spartaco superatus aufugit. post etiam conlatis frustra ambo consules copiis, accepta graui clade, fugerunt. dehinc C. Cassium proconsulem idem Spartacus oppressum bello interfecit.

itaque exterrita Ciuitate non minore propemodum metu, quam sub Hannibale circa portas fremente trepidauerat, senatus Crassum cum legionibus consulum nouoque supplemen to militum misit.

is mox ut fugitiuorum pugnam iniit, sex milla eorum interfecit, nongentos uero cepit. inde priusquam ipsum Spartaoum ad caput Silari fluminis castra metantem bello adgrederetur, Gallos auxiliatores eius Germanosque superauit, e quibus xxx milia hominum cum ipsis ducibus occidit.

nouissime ipsum Spartacum disposita acie congressum maximasque cum eo fugitiuorum copias perculit. nam sexaginta milia eorum caesa, [*]( AVCTORES§ 4 et § 5 Liuius 96 (cf, Periocha; § 5 Eutrop. 6, 7) § 6-§ 8 Liuius 97 (§ 6 et § 7 ef Periocha) \' ) [*]( 1 struprisque PaRa || miscerent (nt in ras. m. 1) D 2 sexsequiis L* ex∗equiis (erasa s) R 3 necauerant Pb (cf. B!) || gladiaturium D gladiatorum PaRυ || CCCC PR || captiuis (is m ras.) P 4 qui] v quod LD at quod PR ||spectandi] ezspectandi PR (ex∗p- R2) || ezspectatari PR (s er. R) 5 deinde (dein in ras. m. 1) D 6 gelins PRD 7 gelins LPRD || cryxum PR || acerrimae LD 8 spartbaco PR || consulatis D 9 fugierunt L || g- L gaium PRD 10 prooonsnlem idem om. D pcons B || ibidem L n sparthacns PR1 sparthagns Rl || oppraessus (s fin. ilico in m) D || bellum LaD 11 prepemodo D 12 annibale D || circas La 13 consulẽ R2 || supplementum D 14 mox] inox D || ut] ot D || fuginorum D || VI PR 15 nnngentos L nongentus D nacco PR U c∗epit B || sparthacum PR 16 capud B\' || silarii D solari R || castrametante D ||aggrederetur R3 17 equitib- ΧΧΧ· milia L || tregenta D; cf. ad cap. 24 § 19 18 nouissime a. ras. B nQuissimi D 19) sparthacum PB || com D 20 perculis D n sexagenta D LX PB || eorum milia Lh. )

346
sex milia capta referuntur, tria milia ciuium Romanorum recepta sunt.

ceteri, qui ex hoc bello lapsi oberrabant, per conplures duces frequenti indagine attriti sunt.

At ego iterum ac saepius repeto: num quidnam et hic conparatione aliqua egent tempora ? quis rogo audire non horreat non dicam bella talia, sed uel nomina tanta bellorum, externa, seruilia, socialia, ciuilia, fugitiuorum?

quae ne sic saltem sese, ut commoti maris fluctus quamuis molibus magnis sequuntur, sed undique diuersis causis uocabulis formis malisque excitata coaceruataque concurrunt.

ut e proximo repetam et infame illud seruile praeteream, Iugurthinum bellum nondum adhuc ab Africo perdetonuerat, iam Cimbricum a circio fulminabat.

de Cimbricis illis nubibus adhuo foedi uastique torrentes effusi sanguinis agebantur, iam socialis belli nebulas in magna continuo malorum nubila coituras misera exhalabat Italia.

adhuc uero post infinitam crebramque Italici belli tempestatem discurri tuto per Italiam minime poterat, ita omnes absque illis periculosissimis inimicarum urbium uoraginibus dissoluta ac lubrica pace titubabant;

iam sibi [*]( AVCTORES § 9—§ 19 Orosim Liuio in his quoque fort. usus (§ 16 Domitius Cinnae gener.. Perpenna in Liguria, § 19 fugitiui—caesi aont) ) [*]( 1 vi PB || m PR || ciuilium P2D 2 oeteri qui] L ceteriq: PB citeri quae D || labsi L lassi D 3 clonplures P conpluris D || ducisD || atriti D contriti PR 4 at ego iterum (at ego i in ras. angustiore) P at e.go iterum (er. r) D || at] ad R1 || quidnam (id in ras. m. fort. 1) B 5 conparationem PaR1D, (comp- m. 3 et eras. m B) || aliquae D || \'empora L tempo ra (o in ras. et inter o et r fort. ras.) D 6 horreat (t in ras. m. i) D 7 seruiliana L || fngitinornmque (que 8. lin. add. P) Ρυ || ne] nec D || sic] sic quidem fsh 8 saltim PBlD || magnis om. D 9 se∗∗cuntur (c m. S in ras.) B sequentur D || sed] et PR1 || formis- (er. oi fort.) P 10 proximum D 11 praeter ea D 12 adhuc om. D || perdetonuerat] LPB per dito nouerat D detonuerat υ || dmbricam a] cibricum (om. a) D || cirtio B 18 nubilibus (s in ras. m. 1 ex r) D || torrentis La 16 cohitaras Pa R1 cnituram D || exhalabat (1 radendo ex b f) B exlabat D 16 crebamque R* crebra quae D || itali PR1 18 pericnlosisimis (-is ez -ns) B ∗pericnloaissimis (er. p ut uid.; p in ras. m. 1 et e redintegr. m. 1) D 19 titubant D || iam corr. ez ac L )

347
Marianum atque Cinnanum Roma parturiebat excidium, aliudque e diuerso oriens atque aquilo, hoc est Mithridaticum, minabatur, quod quidem Mithridaticum a superioribus coeptum porro in ulteriora porrigitur.

de Mariana face rogus Sullanae cladis accensus est, de isto rogo funestissimo Sullani et ciuilis belli per plurimas terrarum partes ardentes sudes sparsi sunt multaque inoendia ex uno fomite diffuderunt.

nam Lepidus et Scipio in Italia, Brutus in Gallia, Domitius Cinnae gener in Africa, Carbo in Cossura et Sicilia, Perpenna in Liguria et post cum Sertorio in Hispania, omniumque atrocissimus Sertorius in eadem Hispania haec tunc ciuilia, uel quo alio dicenda. sunt nomine, bella excitantes, de uno multa, de magno magna fecerunt;

absque illis tribus uastissimis bellis, quae tunc externa uocabantur, hoc est Pamphylico Macedonico atque Delmatico, dissimulato etiam magno illo Mithridatico longe omnium diuturnissimo infestissimo ac formidulosissimo;

deinde, adhuc Hispaniensi Sertoriano nondum finito immo adhuc ipso uiuente Sertorio, hoc fugitiuorum et, ut uerius dicam, gladiatoricium bellum inhorruit, iam non spectandum paucis sed [*]( 1 adque PB* U cinnanom D || parturiaebat (a alt. er.) P || alintque P1 aliud quae D etaliud υ 2 adque P1R1 || mitridaticum PB metr- D || minabatur q. q. mithr. om. L 8 quidam D || mitridatieam PR metridaticum D 4 porregit D II sjllanae LPR syllane D 5 rogo] riga D U funistissimus yllane D || syllani LPB 7 fomitę G. ras. B || lepidos D 8 in italia] italia D n domicius D || cmnalegerunt ffriga tiico corr. in cunnaegerejṅ affriga (· supra n temere pos.) D 9 cossura] P\' cossora L cassura P2R coscora (c alt. minus clara) D || luguria Ra ligiria D 10 serturio D serto L || -que om. L U serturius serturius (s tertia in ras. m. 1) D 11 qualio P1 (corr. ab m. 2 ?) qualia B1 quoalia (sic) R2 R1 19 magno (o in ras.) B; paruo fsh, alii aliter interpolauerunt 18 tribu∗∗sB 14 enema (t in ras. m. 1) D || machedonico LPB1 || adque PR1 15 dalmatico PBD || illo magno L || mitridatioo PR metridatico D 16 diuturnissimo] b diuturno LPRDς; fortaue glossa est praecedentis magno || formidulo∗sissimo (n in 0 3, ssi in ras. 2) B formidolosissimo D 17 hispaniense PR || serturiano D sertorio R1 || ipso adhuc h 18 serturio D || fugiuorum D || gladiatoricium] LPB\' (-tium B) gladiatorium R2Dh gladiatorum fs 19 inurruit D || ezspectandum P expectandum B spectaudo D )

348
ubique metuendum.

quod quia fugitiuarum bellum dicitur, nemini uile habeatur ex nomine: saepe in eo singuli et aliquando simul cum agminibus frustra iunctis ambo consules uicti sunt plurimique nobiles trucidati; ipsi autem fugitiui plus quam centum milia fuere, qui caesi sunt.

ei quo admonemus, ut ipsa se consoletur Italia de uexatione externorum praesentium per recordationem praeteritorum ex se atque in se et ipsam se incon parabiliter crudelius dilacerantum suorum.

Quamobrem huic nunc quinto uolnmini iam finem fecerim, ut bella ciuilia externis ubique permixta, uel quae dicta sunt uel etiam quae sequuntur, quia sio sibi serie temporum et malis sequacibus cohaeserunt, libri saltem. termino separentur. [*]( AVCTORES § 19 plus quam centum milia] 6000 et 30000 [35000 Periocha] et 60000 caesos memorat Orosius § 6 et 7 § 20 cf. Augustin. C. D. 3, 29 sqq. ) [*]( -1 fugiuorum. D 4 nobile R1 || a** (t sola ut uid. er.) P || fugitiui plus] fugitiui (a pr. radendo ex in) D 5 c PB || foere qui] fueri D || caesi (s in ras.) P 6 consuletur LPR1D 7 adque P1R1 atquae D || in se et ipsam se] L in ae et ipsa se D in se ipsam et ipsam se PB 8 incomp- Rs || crudelis LaPaR1 || dilacerantom] LPDa dilaceraatnr (-tium m. 2) R1 delacerantur Db dila- ceratam 5h || suorum] LPRD nonerit a suis ςh; haec 7 ex se sqq. alii aliter interpolarunt 9 nunc (n pr. in ras.) P || iam finem] LPRD iam om. h 10 permax∗ta (i supra priorem a scr., cras. i, t corr. ex alia litt.) P || que R1 11 secuntur R2D || sio (c eras.) B si D || sibi in ras. P 12 coheserunt PR1 cohererunt D || saltim PR1D. ) [*]( PAVLΙ·ΟROSΙΙ·LIB · (rubris) | V·ΕΧΡLIOIT (nigris) | INCΙΡ·LΙΒ·VΙ· (r.) I Tum uncialibus litteris minoribus sed haud dubie ead. manu statim scripta: conflectus codex in statione magistri niliaric antiquariif ora pro me soribtore sic dum· habeas protectorem L ) [*]( Finit liber quintus. Incipit pauli horosi pSbi hiat liber - ui P FINIT I LIBER quintus · Iɴcɪpɪт pauLI hoʀosɪ J PEBI hɪsт Lɪвєʀ VI. :· R ) [*]( EXPL ʟɪвū (nigris) I INC·Ρ: OROSII⋮L\'BER⋮ uɪ⋮ (rubris litteris) D )