Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אסורה.שלאלצורכהמותרת:
רביישמעאלאומרשלשאבניםזובצדזו.בצדמרקוליסאסורות.ושתיםמותרות.וחכמיםאומריםשנראותעמואסורות.ושאיןנראותעמומותרות:מצאבראשומעות.כסות.אוכלים.הריאלומותרין.פרכיליענבים.ועטרותשלשבלים.ויינות