Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ושמנים.וסלתות.וכלדברשכיוצאבוקרבעלגביהמזבח.אסור:עבודהזרהשהיהלהגינה.אומרחץ.נהניןמהןשלאבטובהואיןנהניןמהןבטובה.היהשלהושלאחריםנהניןמהןביןבטובהוביןשלאבטובה:עבודהזרהשלנכרי