Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אתהתנור.אםחדשיותץ.ואםישןיוצן.אפהבואתהפת.אסורהבהנאה.נתערבהבאחרות.כולןאסורותבהנאה.רביאליעזראומריוליךהנאהליםהמלח.אמרולואיןפדיוןלעבודהזרה.נטלהימנהכרכוראסורבהנאהארגבואתהבגד.הבגדאסורבהנאה.נתערבבאחריםואחריםבאחרים.כולןאסוריןבהנאה.רביאליעזראומריוליךהנאהליםהמלח.אמרולואיןפדיוןלעבודהזרה:כיצדמבטלה.קירסםוזירד.נטלממנהמקלאושרביט.אפילועלה.הריזובטלה.שפייהלצורכה