Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus. Historiarum adversum paganos libri VII (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Volume 5). Zangemeister, Karl, editor. Gerold: Vienna, 1882.

siquidem Hiberum et Tagum, maxima et diuersissimorum locorum flumina, late transgredienti et peruaganti C. Vecilius praetor occurrit: qui continuo caeso usque ad internecionem paene omni exercitu suo uix ipse [*]( AVCTORES § 1—6 Liuius 52 (ad § 1—4 cf. Periocha, Florus 2, 17 § 15 et 16, Eutropius 4, 16) ) [*]( EXPILAТORES 21 C. Vecilius—p. 284, 8 cum compilauit Paulus 86 not. ) [*]( 1 commune asiae atque cnropae om. D || europe R 8 completa R 4 al picem B 5 flammisque (f ex q corr. m. 1) L 6 deruti L 10 adque RaD || metella D 18 corynthium L || et om. L || corynthia L 15 hisdem LRD || uiriatus] LRD 18 subigendo (littera G lunula eius inferiore ut saepius euanida cum c esse uideretur, i m. 9 s. scripsit) L subigendo (i in ras. et g 8. s. al. m., ex g ut uid. B 19 fuit omnibus h 21 g. L gaius RD; sextus B || Vetilius (Vetulius in textu ed. 1582 f) fh || occurrit L || qui (i ex e ?) B 22 ad 8. 8. al. m. in R || internitionem (i alt. in e al, m.) R internecionem (in et i m. 2) D || pene LaRb )

284
praetor cum paucis fuga lapsus euasit.

deinde C. Plautium praetorem idem Viriatus multis proeliis fractum fugauit. pos etiam Claudius Vnimammus cum magno instructu belli contra Viriatum missus quasi pro abolenda superiore macula turpiorem ipse sunt infamiam.

nam congressus cum Viriato uniuersas quas secum deduxerat copias maximasque uires Romani amisit exercitus. Viriatus trabeas fasces ceteraque insignia Romana in montibus suis tropaea praefixit.

Eodem tempore ccc Lusitani cum mille Romanis in quodam saltu contraxere pugnam, in qua LXX Lusitanos, Romanos autem cccxx cecidisse Claudius refert;

et cum uictores Lusitani sparsi ac securi abirent, unus ex his longe a ceteris segregatus cum, circumfusis equitibus pedes ipse deprehensus unius eorum equo lancea perfosso ipsius equitis ad unum gladii ictum caput desecuisset, ita omnes metu perculit, ut prospectantibus cunctis ipse contemptim atque otiosus abscederet.

Appio Claudio Q. Caecilio Metello consulibus Appius Claudius aduersus Salassos Gallos congressus et uictus quinque milia militum perdidit. reparata pugna, quinque milia hostium [*]( AVCТORES § 7-9 Liuius53 (cf. Periocha et ad § 8 Obseq. 2, qui omRomae sd Lunaandogynum esse refert) ) [*]( 1 c̄. L gaium RDB 2 idem∗ B II uiriatus] LRDB II post haec claudium unimammium cum omni exercitu superauit B 3 unimammus] B unima~̇mus| et in marg. m. 1 Ν̊ ~̊ I L (qui m notat sic ~̊nec nisi u. extremo) unimamus D Vnimanus fh || instructo L 4 uiariatum D II superiore∗∗∗ B 5 hausit L 6 exercitus amisit v || amisi R2 7 uiariatus D || ce̢teraq; Ra II romana romana L 8 tropea DR1 trophea R2 9 trecenti LD 10 septuaginta D LXX mil. L II lusitanosaromanos L 11 trecentos (-tus1) uiginti D2 || caecidisse (a er.) B II ∗clavdius (c in ras. al.) R 12 abierent D II iis h 18 circumfusis] a circumfusis L II ∗equitibus R || depraehensus (-hin- D\') LD deprehensus sit B || unius om. L 14 ęquo R2 || lacia (c in nc m. 1, i in e m. 2) B II ∗equitis R 15 ∗ictum B 16 cuntis D || contentim R1 contemtim D\' || ad que adque (posterius del. m. 2) D || otiosus (o alt. in ras. al. m.) B 17 laudio R1 || q. L quinto D quinto et R II cecilio ex cilicio al. m. R || conss . L 18 salassos (o al. m., ax u fort.) B || quinq. mil. L )

285
occidit. sed cum iuxta legem, qua constitutum erat, ut quisque quinque milia hostium peremisset triumphandi haberet potestatem, iste quoque triumphum expetisset, propter superiora uero damna non impetrauisset, -infami impudentia atque ambitione usus priuatis sumptibus triumphauit.

L. Caecilio Metello Q. Fabio Maximo Seruiliano conaulibus inter cetera prodigia androgynus Romae uisus iussu haruspicum in mare mersus est. sed nihil impiae expiationis procuratio profecit; nam tanta subito pestilentia exorta est, ut ministri quoque faciendorum funerum primum non sufficerent deinde non essent; iamque etiam magnae domus uacuae uiuis plenae mortuis remanserunt: largissimae introrsum hereditates et nulli penitus heredes.

denique iam non solum in Vrbe uiuendi sed etiam adpropinquandi ad Vrbem negabatur facultas, tam saeui per totam Vrbem tabescentium sub tectis atque in stratis suis cadauerum putores exhalabantur.