Historiae Adversum Paganos

Orosius, Paulus

Orosius, Paulus, Historiae Adversum Paganos

Pro dolor, pudet erroris humani. mulieres patria profugae Europam atque Asiam id est plurimas fortissimasque mundi partes intrauerunt peruagatae sunt deleuerunt, centum paene [*]( AVCTORES § 10 Iustin. 3, 4 § 31 ) [*]( EXPILATORES § 10 clarissima .. docomenta adsciuit Iordanis GtL 8 ) [*]( 1 eontrazit B* || nauis D || prepararit D 2 improuiso B || adgredi (alt. d statim corr. m. 1 ex ?) D aggredi PR || ad u. di et — duae adscr. 1 (uoluit fort. malloerit) B* || inpiratas R2 in insperatas D; in promptu est inopinatas (inopinantee Iustinus) uel insperatos (cf. 5,18 § 13) corrigere, sed fort. Orosianum est; cf. Grubite p. 32 3 sororis D || preerant D 4 anthiope B anthiopq P anthiopae BD || orythia PR orithiia D orithia B || herculis PR2 hyrculia B hercoles D 5 incuria (a in ras. m. 2) P || oppraesit B || cQssas (prima t erasd) P 6 conplnrimas PBD cdplnrimas R1 quplurmas [t. e. cu-- m 9- corr.] R2 || sororis D || anthiopae B anthiopą PBX anthiope B1 || melanippe] PB menalippae D minalippae B menal. v cf. Gut- schmid Iahrb. f. Phil. Suppl. 2 p. 199 7 hercolae D hyrcule B || hyppolite P Ahyppolite (& ai. m.) R hyppolitae BD || retentae] retentae sunt R2v || hyppoliten PBD yppoliten B 8 assciuit (pr. e m ras. al. m.) R || herculis PR2 bircolis D hyrculis B || melanippen] B melanippem P menalippen BDv || reddit D 9 praetio RB precio D || redemtionis P redemcionis D 10 orythiam PR orithiiam D orithiam B || pentesilea PR pentisilea B pentesilei D || traiano B 11 clarisima B 12 pudet erroris] deterroris D || profuge D 13 adque P*B || est B || plnrima* B 14 partis D || c. B || p∗ene (eras. a) R ) [*](5* )

68
annis euertendo urbes plurimas atque alias constituendo tenuerunt: nec tamen miseriae hominum pressura temporum deputata est.

modo autem Getae illi qui et nunc Gothi, quos Alexander euitandos pronuntiauit, Pyrrhus exhorruit, Caesar etiam declinauit, relictis uacuefactisque sedibus suis ac totis uiribus toti Romanas ingressi prouincias simulque ad terrorem diu ostentati societatem Romani foederis precibus sperant, quam armis uindicare potuissent;

exiguae habitationis sedem non ex sua electione sed ex nostro iudicio rogant, quibus subiecta et patente uniuersa terra praesumere, quam esset libitum, liberum fuit; semet ipsos ad tuitionem Romani regni offerunt, quos solos inuicta regna timuerunt.

et tamen caeca gentilitas cum haec Romana uirtute gesta non uideat, fide Romanorum inpetrata non credit nec adquiescit, cum intellegat, confiteri, beneficio Christianae religionis - quae cognatam per omnes populos fidem iungit - eius uiros sine proelio sibi esse [*]( AVCTORES § 2 Getae—Gothi cf. Hieronym. Quaest. hebr. uol. 3, 818 Vall. || Alexander — declinaoit cf. 7,34 § 5 ubi PompeiuB Corneliusque auctores laudantur u § 3 sedem — rogant cf. 7, 38 § 2 || semet ipsos sqq. cf. 7, 43 § 13 ) [*]( EXPILATORES 3 Getae-5 declinanit compilauit Isidorus Hist. Goth. 2 3 Getae — Gothi] quos Getas iam superiore (superi B) loco Gothos esse probauimus Orosio Paulo dicente Iordanis Get. 9 ) [*]( 1 adque PaB || construendo B 2 pressura (es in ras. al. m.) R presura D praesura B || depotata D 3 gaetae P 4 alezandereuitandos D If alexar B || euitandoe (e ex ae corr.) P euitando* (s al. ut uid. m.) R uitandos B n pronunciauit D || pyrrns PRB pirrua D 5 uaeuaefactisque PD uacuesuispaetieque B 6 toti] PRaBD cf. Sidon. Epist. 9, 14 extr., suis tο̌ti Rb; tuti GSNO (probauit Grubite) tot *ς Lautius h || ingresi B 7 foediris D || precibus] PRb praecibus RaBD 8 uendicare B n potuiss & D || fedem D 9 elictione D 10 presumere D || esset (t in ras. m. 2) P 11 tuicionem D 12 solus RaD n regna] regna (n m. I) D 13 uidiat D 14 impetrata PRD || nec] non B* || adquiiscit D adqaescit D || intelligat (sic) D || confitere D 15 relegionis P || cognita RbB 16 populos (o altera ex u corr.) P populus D n fide B || sibi om. B sibe (b statim corr., sed non ex u) D )

69
subiectos, quorum feminae maiorem terrarum partem inmensis caedibus deleuerunt

At uero ante Vrbem conditam CCCCXXX anno raptus Helenae, coniuratio Graecorum et concursus mille nauium, dehinc decennis obsidio ac postremo famosum Troiae excidium praedicatur.

in quo bello per decem annos cruentissime gesto quas nationes quantosque populos idem turbo inuoluerit atque adflixerit, Homerus poeta in primis clarus luculentissimo carmine palam fecit, nec per ordinem nunc retexere nostrum est, quia et operi longum et omnibus notum uidetur.

uerumtamen qui diuturnitatem illius obsidionis, euersionis atrocitatem caedem captiuitatemque didicerunt, uideant, si recte isto qualiscumque est praesentis temporis statu offenduntur quos hostes occulta misericordia Dei cum per omnes terras instructis copiis bello persequi possint, pacis gratia praetentis obsidibus per omnia maria sequuntur; et, ne forte haec quietis amore facere credantur, se ipsos ac pericula sua pro Romanorum. pace aduersum alias gentes offerunt. [*]( AVCTORES cap. 17 cf. Eue. 826f. 835; Oros. 2, 4 8 Homerus poeta Iliade § 8 hostes (Gothi) et q. sq.] cf. Orosius 7, 43 § 11 H 13 ) [*]( EXPILATORES 8 ante - anno .. 6 Troiae excidium exscripsit Seuerus Chron. p. 452 9 per ordinem .. retexere compilauit Isidorus Hist. Goth. 2 ) [*]( 1 snbiectus D || faeminae P femine D || maiorum B 3 quadragentissimo tricensimo D 4 elenae B || cdnioratio (~ eras., nia m ras.) R II grecorum RBD II et om. B II mile B1 6 a verbis Decem annos incipit L || decim B || cruentissime (e fin. in ras.) B 7 quas] quantas RbB || nacionis D || populus D || inuuluerit B || adque PaRaB 8 afflixerit (f prior in rasura) R || omerus D 9 texere B 10 uiditar D || uirumtamen D 12 dedicernnt BD || uidiant. Ra nedeant D || rectę D 13 presentis D || host*es (er. a ?). B hoetia D 15 possent D || pretentis D 16 sequntur B1 se∗∗cuntur (c al. m. ?) R secuntur B m. rec. || uerba et ne forte-credantur om. B 17 seipsus D seipso L || ac in ad al m. R || pericola D || pacem L )

70

Paucis praeterea annis interuenientibus, Aeneae Troia profugi aduentus in Italiam quae arma commouerit, qualia per triennium bella exciuerit, quantos populos inplicuerit odio excidioque adflixerit, ludi litterarii disciplina nostrae quoque memoriae inustum est.

horum praeterea temporum medio interiacent exilia naufragiaque Graecorum, Peloponnensium clades Codro moriente fractorum, ignoti Thraces noua in bella surgentes, et generalis tunc per totam Asiam Graeciamque commotio.

Anno ante Vrbem conditam LXIIII nouissimus apud Assyrios regnauit Sardanapallus, uir muliere corruptior: qui inter scortorum greges feminae habitu purpuram colo tractans a praefecto suo Arbato, qui tunc Medis praeerat, uisus atque exsecrationi habitus, mox etiam excitis Medorum populis ad [*]( AVCTORES § 1 cf. Eua. 839 || Troia profugi sec. Vergil. Aen. 1, 1 sq. || 4 ludi litterarii disciplina § 2 cf. Eus. 948. 1009 cap. 19 § 1 Anno—Sardanap. cf. Eus. 1197 || nouissimus sgq. Iustin. 1, 3; cf. Oros. 3, 2 et 2, 3 ) [*]( EXPILATORES 10 anno — Sardanapallas (sic) compQauit Seuerus Chron. p. 452 ) [*]( 1 preterea D || aenaeae P aenaeae in aen∗e∗a corr. R || troia (i in rae.) B 2 etaliam B || conmouerit B || quae] q: D 8 exciuerit L1aPRaBD exercuerit in marg. L1b excitauerit Rbv || quantus populus inplecuerit D 4 afflixerit RD (f pr. in ras. in R) || litte*rarii (eras. r) P || disciplinae PR 5 preterea D || media BD 6 interiacente. D || exilia] LPRBD || grecoram PRB gregorum D || petoponnensium] LPa peloponensium PbRD pylopentium B 7 chodro PR || nioriente B || fractoram] LPB (sic fr- actorum P) fractorum R factorum D fatoram coniunct. cum seqq. male v; recte Grubitz || ignoti] LPRBD; ignari v || thraces (thra in ras. ampliore) P trhaces R 8 greciamque RBD 9 commucio D conmotio B 10 anno autem ante B || LX · mo · quarto L sexagesimo quarto D; txvn corr. Scaliger Can. isag. p. 321 med. || nouisimus B || apud] ante L1a aput L1bP (t in d corr. in P) || asyrios B asirius D 11 sardanapalus B 12 greges] grecis D || f*eminae (er. a) R femine D || hubitu R1 || collo PaB 13 prefecto D || moedis B || usus LB || adque P*B 14 execrationi P et post ras. R exsegratione D || excitis ad bellum medoram populis prouocatus L || excitatis Rb || moedorum B )

71
bellum prouocatus et uictus ardenti pyrae se iniecit. exin regnum Assyriorum in Medos concessit.