Mishnah Tractate Zabim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

המסיט.ואחדהנושא.ואחדהנישא:הנוגעבזובושלזב.וברוקו.בשכבתזרעו.במימירגליו.ובדםהנדה.מטמאשנים.ופוסלאחד