Mishnah Tractate Zabim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

הנוגעבזב.ובזבה.ובנדה.וביולדת.ובמצורע.במשכב.ומושב.מטמאשניםופוסלאחד.פרש.מטמאאחד.ופוסלאחד.אחדהנוגע.ואחד