Mishnah Tractate Zabim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

רביישמעאלאומרהרואהבשני.סותראתשלפניו.רביעקיבאאומראחדהרואהבשניואחדהרואהבשלישי.שביתשמאיאומרים