Mishnah Tractate Zabim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

סתראלאיומו.רביישמעאלאומרהרואהבשני.סותראתשלפניו.רביעקיבאאומראחדהרואהבשניואחדהרואהבשלישי.שביתשמאיאומריםסתרשניימיםשלפניו.וביתהללאומריםלאסתראלאיומו.ומודיםברואהברביעי.שלאסתראלאיומו.בראהקרי