Mishnah Tractate Toharot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אםנשאלוזהבפניעצמווזהבפניעצמו.טהורין.ואםנשאלושניהםכאחד.טמאים.רבייוסיאומרביןכךובין