Mishnah Tractate Toharot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

שנישבילין.אחדטמאואחדטהור.הלךבאחדמהןועשהטהרות.ובאחבירווהלךבשני.ועשהטהרות.רבייהודהאומר