Mishnah Tractate Sheqalim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אףלשקליםאיןלהםקצבה.שכשעלוישראלמןהגולה.היושוקליםדרכונות.חזרולשקולסלעיםחזרולשקולטבעין.ובקשולשקולדינרים.אמרר׳שמעוןאףעלפיכןידכולןשוה.אבלחטאת.זהמביאבסלע.וזהמביאבשתים.וזהמביאבשלש:מותרשקליםחולין.מותרעשיריתהאיפה.מותרקיניזבין.קיניזבותוקינייולדות.וחטאותואשמותמותריהןנדבהזההכלל.כלשהואבאלשםחטאת.ולשםאשמה.מותרןנדבה.מותרעולהלעולה.מותרמנחהלמנחה.מותרשלמיםלשלמים