Mishnah Tractate Sheqalim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מותרשקליםחולין.מותרעשיריתהאיפה.מותרקיניזבין.קיניזבותוקינייולדות.וחטאותואשמותמותריהןנדבהזההכלל.כלשהואבאלשםחטאת.ולשםאשמה.מותרןנדבה.מותרעולהלעולה.מותרמנחהלמנחה.מותרשלמיםלשלמים.מותרפסחלשלמים.מותרנזיריםלנזירים.מותרנזירלנדבהמותרענייםלענייםמותרענילאותועני.מותרשבויםלשבויםמותרשבוילאותושבוי.מותרהמתיםלמתים.מותרהמתליורשיו.רבימאיראומרמותרהמתיהאמונחעדשיבאאליהורבינתןאומרמותרהמת.בוניןלונפשעלקברו.
בשלשהפרקיםבשנהתורמיןאתהלשכהבפרוסהפסחבפרוסעצרת.בפרוסהחג.והןגרנותלמעשרבהמה.דברירביעקיבא.בןעזאיאומרבעשריםותשעהבאדרובאחדבסיוןובעשריםותשעהבאברביאלעזרורבי