Mishnah Tractate Sanhedrin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אומריםאינונתלהאלאהמגדףוהעובדעבודהזרה.האישתוליןאותופניוכלפיהעםוהאשהפניהכלפיהעץ.דברירביאליעזר.וחכמיםאומריםהאישנתלה.ואיןהאשהנתלית.אמרלהןרביאליעזרוהלאשמעוןבןשטחתלהנשיםבאשקלון.אמרולושמנים