Mishnah Tractate Sanhedrin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

נשיםבאשקלון.אמרולושמניםנשיםתלה.ואיןדניןשניםביוםאחד.כיצדתוליןאותו.משקעיןאתהקורהבארץ.והעץיוצאממנה.ומקיףשתיידיוזועלגביזוותולהאותו.רבייוסיאומרהקורהמוטהעלהכותל.ותולהאותוכדרךשהטבחיןעושיןומתיריןאותומיד.ואם