Mishnah Tractate Sanhedrin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מניףבסודריןוהסוסרץומעמידו.ואפילוהואאומרישליללמדעלעצמיזכות.מחזיריןאותואפילוארבעהוחמשהפעמים