Mishnah Tractate Sanhedrin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

דין.שנאמר:הוצאאתהמקלל.אחדעומדעלפתחביתדין.והסודריןבידו.ואדםאחדרוכבהסוסרחוקממנו.כדישיהארואהו.אומראחדישליללמדעליוזכות.הלה