Mishnah Tractate Sanhedrin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

דינינפשותבעשריםושלשה.הרובעוהנרבעבעשריםושלשה.שנאמר:והרגתאתהאשהואתהבהמה.ואומר:ואתהבהמהתהרוגו.שורהנסקל