Mishnah Tractate Sanhedrin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

דמיוידועין.בשלשה.ההקדשות.בשלשה.הערכיןהמטלטליןבשלשה.רבייהודהאומראחדמהןכהן.והקרקעות.תשעהוכהן.ואדםכיוצאבהן