Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

וחזהושוקשלהן.אחדאנשיםואחדנשיםבישראל.אבללאבאחרים,ושתיהלחם.ושניכבשיעצרת.כיצדהואעושה.נותן