Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אלוטעוניןתנופה.ואיןטעוניןהגשה.לוגשמןשלמצורעואשמו.והבכורים.כדברירביאליעזרבןיעקב.ואמורישלמייחיד