Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ולאלבונה.לבונהולאשמן.לאשמןולאלבונה.ואלוטעונותשמןולבונה.מנחתהסולת.והמחבת.והמרחשת.והחלות.והרקיקין.מנחתכהנים.ומנחתכהןמשיח.ומנחתגוים.ומנחתנשים.ומנחתהעומר.מנחתנסכיןטעונהשמן.ואיןטעונהלבונה.לחםהפניםטעוןלבונהואיןטעוןשמן.שתיהלחם.מנחתחוטאומנחתקנאות.לאשמןולאלבונה.וחייבעלהשמןבפניעצמו.ועלהלבונהבפניעצמה.נתןעליהשמןפסלה.לבונהילקטנה.נתןשמןעלשיריה.אינועוברבלאתעשה