Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

שבתודה.ושתיהלחםשהןבאותחמץ.רבימאיראומרשאורבודהלהןמתוכןומחמצן.רבייהודהאומראףהיאאינהמןהמובחר.אלאמביאאתהשאורונותןלתוךהמדה.וממלאאתהמדה.אמרולואףהיאהיתהחסירהאויתירה:כלהמנחותנלושותבפושרין.ומשמרןשלאיחמיצוואםהחמיצושיריה.עוברבלאתעשה.שנאמר:כלהמנחהאשרתקריבולה׳לאתעשהחמץ.וחייביםעללישתה.ועלעריכתה.ועלאפייתה:ישטעונותשמןולבונה.שמןולאלבונה