Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ארבעסניפיןשלזהבהיושם.מופצליןמראשיהן.שהיוסומכיםבהןשניםלסדרזה.ושניםלסדרזה.ועשריםושמנהקנים